МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2012

м. Київ

N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 334/20647

Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

Відповідно до частин першої ( N 3393-VI) та другої статті 7 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та з метою виконання вимог Указу Президента України від 15.01.98 N 17 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Правила реєстрації державних повітряних суден України, що додаються.

1.2. Правила сертифікації екземпляра державного повітряного судна України (Наказ N 63), що додаються.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити створення Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України у складі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

3. Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України забезпечити неухильне виконання вимог цього наказу.

4. Наказ Міністра оборони України від 02.12.98 N 435 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України й Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.01.99 за N 48/3341, визнати таким, що втратив чинність.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Міністр
надзвичайних ситуацій України

В. І. Балога

Тво Голови Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник

П. А. Шишолін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
07.02.2012 N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 334/20647

ПРАВИЛА
реєстрації державних повітряних суден України

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедури та вимоги до реєстрації (перереєстрації) державних повітряних суден у реєстрі державних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру.

1.2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

експлуатуюча організація - військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію державних повітряних суден та відповідає за технічний стан;

заява - офіційне звернення заявника до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України Міноборони України (далі - Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України) з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

заявник - керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

реєстр державних повітряних суден України - книга, у якій Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України веде поточну реєстрацію державних повітряних суден України;

реєстраційне посвідчення державного повітряного судна - документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке зареєстровано в реєстрі державних повітряних суден України;

реєстраційний номер державного повітряного судна - номер, який складається з групи цифр та літер і надається Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України конкретному повітряному судну, що реєструється в реєстрі державних повітряних суден України;

свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України - документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке виключене з реєстру державних повітряних суден України;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна - документ, що свідчить про відповідність повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію державного повітряного судна в межах чинних експлуатаційних обмежень;

розпізнавальні знаки - знаки, які наносяться на поверхню повітряних суден і визначають їх державну та відомчу належність.

Термін державне повітряне судно вживається у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України ( N 3393-VI).

Терміни "договір комісії", "комісіонер", "комітент", "покупець" вживаються у значеннях, наведених в Цивільному кодексі України.

II. Загальні вимоги

2.1. Реєстр державних повітряних суден України ведеться Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

2.2. За реєстрацію державних повітряних суден відповідає Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

2.3. Державні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України.

2.4. Унесенню до реєстру державних повітряних суден України підлягають державні повітряні судна, які не входять до Державного реєстру цивільних повітряних суден України та реєстрів інших держав, технічне обслуговування та застосування яких здійснюються згідно з нормативними документами щодо інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, крім безпілотних повітряних суден зі злітною вагою до 100 кг включно.

2.5. Україна не визнає реєстрації державного повітряного судна в реєстрі іншої держави, якщо це повітряне судно не виключене з реєстру державних повітряних суден України.

2.6. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України визначає його національну належність до України.

2.7. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно експлуатуючої організації.

2.8. Реєстраційне посвідчення державного повітряного судна (далі - реєстраційне посвідчення) видається на підставі заяви на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (далі - заява на реєстрацію) та документів, передбачених цими Правилами.

2.9. Якщо реєстраційне посвідчення втрачено, то на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного заявником, видається дублікат реєстраційного посвідчення.

2.10. Якщо реєстраційне посвідчення стало непридатним для використання, то на підставі нової заяви на реєстрацію може бути видано нове реєстраційне посвідчення після повернення до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України раніше виданого реєстраційного посвідчення.

2.11. Реєстраційне посвідчення, свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (далі - свідоцтво про виключення) підписуються начальником Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та скріплюються гербовою печаткою Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

2.12. Польоти державних повітряних суден, які не зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, забороняються.

2.13. Польоти державних повітряних суден без розпізнавальних знаків або зі знаками невстановленого зразка забороняються, за винятком випробувальних польотів.

2.14. Реєстрація державних повітряних суден здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо забезпечення охорони державної таємниці.

III. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України

3.1. Експлуатуюча організація після одержання повітряного судна та документа, який підтверджує право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) на повітряне судно, призначає комісію для здійснення огляду повітряного судна відповідно до вимог пункту 3.4 цього розділу та подає до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п'яти робочих днів заяву на реєстрацію. Заява на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (додаток 1) оформляється на окремому аркуші формату А4.

3.2. Якщо повітряне судно значилось у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, реєстрі іншої держави, то до заяви на реєстрацію додається відповідний документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру іншої держави.

На тип (модель) повітряного судна, який вперше заноситься до реєстру державних повітряних суден України, додатково додається копія наказу про прийняття повітряного судна на озброєння.

3.3. Якщо відомості, що включені в заяву на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів (копії договорів, нарядів, актів приймання-передачі, розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі повітряного судна тощо), крім зазначених у пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, то Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заяви на реєстрацію становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

3.4. Експлуатуюча організація протягом п'яти робочих днів від дня одержання повітряного судна наносить (оновлює) на поверхню повітряного судна розпізнавальні знаки.

3.5. Заява на реєстрацію завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації, скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації та подається до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

Допускається надання вищезазначених документів до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України факсимільним або електронним зв'язком із обов'язковим наданням оригіналів документів протягом десяти днів.

3.6. Заява на реєстрацію розглядається Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п'яти робочих днів від дня її одержання. Якщо відомості, включені до заяви на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на реєстрацію в такому випадку триває не більше десяти днів від дня одержання документів, яких не вистачало.

3.7. Після прийняття рішення Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України про включення повітряного судна до реєстру державних повітряних суден України залежно від типу (моделі), належності, призначення повітряному судну присвоюється реєстраційний номер, який заноситься до реєстру державних повітряних суден України (додаток 2).

3.8. Присвоєний під час реєстрації повітряного судна реєстраційний номер державного повітряного судна (далі - реєстраційний номер) належить тільки цьому державному повітряному судну.

3.9. Реєстраційний номер складається з шести арабських цифр та двох великих літер. Наприклад: 281047МТ.

Перші дві цифри визначають тип повітряного судна. Відомості з присвоєння реєстраційних цифр типу повітряного судна наведено в таблиці 1.

Наступні чотири цифри визначають порядковий номер у реєстрі державних повітряних суден України.

Таблиця 1

Цифри

Тип
повітряного судна

Цифри

Тип
повітряного судна

Цифри

Тип
повітряного судна

Цифри

Тип
повітряного судна

1

2

3

4

5

6

7

8

02

Ми-2

20

Ан-2

40

Л-39М1

74

Су-24

03

Ми-14

21

Ан-12

50

ВР-3 "Рейс"

75

Су-25

04

Ми-24

22

Ан-70

51

ВР-2 "Стриж"

76

Су-25М1

05

Ми-26

23

Ан-140

52

Бе-12

77

Су-27

06

Ми-6

24

Ан-24

61

МиГ-21

80

Ил-18 (22)

08

Ми-8

25

Ан-30

63

МиГ-23

86

Ил-76

09

Ми-9

26

Ан-26

65

МиГ-25

88

Ил-78

16

Ка-126 (226)

27

Ан-72

67

МиГ-27

93

Ту-134

17

Ка-27

28

Ан-74

69

МиГ-29

96

Ту-95

18

Ка-32

32

Ан-32

70

МиГ-29МУ1

97

МВВ-ВК-117С-2

19

Ка-29

39

Л-39

71

Су-17

98

DA42M-NG

У разі занесення до реєстру державних повітряних суден України повітряних суден, тип яких не визначений у цій таблиці, Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України може присвоювати їм інший цифровий індекс.

Перша літера визначає належність повітряного судна. У таблиці 2 наведено відомості з присвоєння літери належності повітряного судна.

Таблиця 2

Належність повітряного судна

Літера

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України

В

Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України

А

Авіація Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Р

Авіація Державної прикордонної служби України

К

Авіація Міністерства внутрішніх справ України

М

Авіація Міністерства надзвичайних ситуацій України

Х

Друга літера - призначення повітряного судна. У таблиці 3 наведено відомості з присвоєння літери призначення повітряного судна.

Таблиця 3

Призначення повітряного судна

Літера

Бойові

В

Спеціальні

С

Транспортні

Т

Учбово-бойові

У

Учбово-тренувальні

Н

3.10. Після занесення повітряного судна до реєстру державних повітряних суден України Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України видає заявникові реєстраційне посвідчення державного повітряного судна (додаток 3).

3.11. Експлуатуюча організація заносить реєстраційний номер з реєстраційного посвідчення у розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра державного повітряного судна за формою: "Реєстраційний номер 081436АТ реєстру державних повітряних суден України". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою. Вищезазначені записи заносяться до Книги обліку реєстраційних посвідчень державних повітряних суден експлуатуючої організації (додаток 4) (далі - Книга обліку).

3.12. У разі зміни права власності на державне повітряне судно, занесене до реєстру державних повітряних суден України, у разі наявності заборони щодо державного повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава тощо), зміни найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації, а також інформації про пошкодження конструкції державного повітряного судна, які впливають на його льотну придатність, про його руйнування або про зникнення безвісти експлуатуюча організація повідомляє Службу реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п'яти днів з того часу, коли відбулася одна з вищезазначених подій.

3.13. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів повідомляє Службу реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, коли з державним повітряним судном України, що занесене до реєстру державних повітряних суден України, відбулася одна з таких подій:

зміна права власності на державне повітряне судно;

наявність заборони щодо державного повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава тощо);

зміна найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

пошкодження конструкції державного повітряного судна, які впливають на його льотну придатність, його руйнування або зникнення безвісти.

3.14. Реєстраційне посвідчення втрачає чинність з моменту настання таких подій (за наявності відповідних документів):

виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України;

передача державного повітряного судна до іншої експлуатуючої організації;

зміна найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

зміна типу (модифікації, моделі) державного повітряного судна;

втрата реєстраційного посвідчення або набуття непридатного стану для використання.

Після завершення робіт з модернізації державного повітряного судна, які призвели до зміни його типу або моделі, здійснюється перереєстрація державного повітряного судна.

3.15. Реєстраційні посвідчення не втрачають чинності в разі зміни умовного найменування експлуатуючої організації (без зміни місця базування). У цьому разі в нижній частині аркуша реєстраційного посвідчення експлуатуюча організація робить запис за формою (наприклад): "Змінено умовне найменування військової частини А1111 на військову частину А2222". Запис завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.16. У разі передачі повітряного судна до іншої експлуатуючої організації, яка експлуатує державні повітряні судна, модернізації повітряного судна здійснюється перереєстрація державного повітряного судна.

3.16.1. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів після його передачі іншій експлуатуючій організації повідомляє Службу реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України про зміни в правах щодо державного повітряного судна, вказує підставу для передачі державного повітряного судна та повертає реєстраційне посвідчення до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

3.16.2. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів після отримання державного повітряного судна виконує вимоги пунктів 3.1, 3.2 цього розділу.

На модернізовані повітряні судна додатково додаються копії наказів про прийняття на озброєння повітряних суден, їх комплектуючих та обладнання, які встановлені на повітряні судна під час модернізації.

IV. Порядок виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

4.1. Державне повітряне судно виключається з реєстру державних повітряних суден України в разі:

зняття державного повітряного судна з експлуатації (списання, переведення повітряного судна до категорії музейного експоната, макета або тренажера);

реалізації державного повітряного судна;

переведення державного повітряного судна до категорії цивільного повітряного судна;

передачі державного повітряного судна в оренду.

4.2. Перед виключенням державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь повинні бути усунуті розпізнавальні знаки (крім випадків, зазначених в абзаці другому пункту 4.1 цього розділу).

4.3. Підставою для виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України є заява на виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 5) (далі - заява на виключення), подана експлуатуючою організацією до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п'яти днів від дня одержання (підписання) документів, які наведенні в пункті 4.5 цього розділу. Заява на виключення оформляється на окремому аркуші формату А4.

4.4. До заяви на виключення додаються такі документи:

4.4.1. У разі зняття державного повітряного судна з експлуатації:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копії документів, що підтверджують зняття державного повітряного судна з експлуатації (акт технічного стану державного повітряного судна, акт приймання-передачі тощо).

4.4.2. У разі реалізації державного повітряного судна:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копії наряду та актів приймання-передачі.

Отримання відповідних копій актів приймання-передачі державного повітряного судна покладається на експлуатуючу організацію або центральні органи виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна України.

4.4.3. У разі переведення державного повітряного судна в статус цивільного повітряного судна:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);

копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.

4.4.4. У разі передачі державного повітряного судна в оренду:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);

копія договору оренди;

копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.

4.5. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України за потреби може вимагати від експлуатуючої організації додаткові документи, окрім зазначених у пункті 4.4 цього розділу, - копії договорів та розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі державного повітряного судна.

4.6. Заява на виключення підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації.

4.7. Заява на виключення подається до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

4.8. Заява на виключення розглядається протягом п'яти робочих днів від дня її одержання Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Якщо відомості, включені до заяви на виключення, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на виключення в такому випадку триває не більше десяти робочих днів від дня одержання документів, яких не вистачало.

4.9. Після прийняття рішення про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України оформляється свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 6) та дві його копії. Перша копія видається експлуатуючій організації, друга копія залишається на обліку в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Експлуатуючій організації, яка придбала повітряне судно, видається оригінал свідоцтва про виключення на підставі її письмового запиту.

У разі виключення з реєстру державних повітряних суден України державного повітряного судна, знятого з експлуатації, оформляються свідоцтво про виключення, яке видається експлуатуючій організації, та його копія, що залишається на обліку в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

4.10. Отримавши копію Свідоцтва про виключення, експлуатуюча організація, яка передає повітряне судно, робить запис у розділі "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра повітряного судна за формою: "Повітряне судно з реєстру державних повітряних суден України виключено. Свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України N ___". Запис завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

V. Організація реєстрації державних повітряних суден

5.1. Командири (керівники) експлуатуючих організацій відповідають за реєстрацію, правильність та своєчасність подання до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України встановлених цими Правилами документів.

За організацію робіт з реєстрації державних повітряних суден в експлуатуючих організаціях відповідають заступники командирів частин з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) - начальники озброєння (ІАС)), головні інженери авіаційно-ремонтних підприємств.

5.2. Для безпосереднього ведення обліку державних повітряних суден, організації робіт, пов'язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, в експлуатуючій організації наказом командира (керівника) призначається відповідальний із числа старших інженерів (інженерів) ІАС, заступника начальника льотно-випробувальної станції з озброєння (з ІАС).

Відповідальний за ведення обліку державних повітряних суден, організацію робіт, пов'язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, зобов'язаний:

вести номерний облік державних повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України, реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення;

організовувати своєчасне внесення записів щодо присвоєння реєстраційних номерів та виключення з реєстру державних повітряних суден України у формуляри державних повітряних суден;

оформляти необхідні документи для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення;

організовувати зберігання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення.

5.3. Заступник командира експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС), головний інженер авіаційно-ремонтного підприємства зобов'язані:

організовувати своєчасне оформлення документів, необхідних для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, у точній відповідності з їх фактичним станом;

контролювати правильність оформлення документів та їх відповідність усім вказаним характеристикам;

організовувати ведення номерного обліку повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України;

не допускати до польотів повітряні судна, які не занесені до реєстру державних повітряних суден України.

5.4. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України відповідає за своєчасність розгляду документів для отримання реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення та правильність їх оформлення.

VI. Вимоги до оформлення та зберігання документації

6.1. Документи, які надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України та цим Правилам.

6.2. Уся документація підлягає обов'язковій реєстрації. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням.

6.3. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або копій.

6.4. В експлуатуючій організації облік реєстраційних посвідчень здійснюється в Книзі обліку.

6.5. Оригінал реєстраційного посвідчення та копія свідоцтва про виключення зберігаються в окремих справах у відділі ІАС (льотно-випробувальної станції) експлуатуючої організації. Оригінал реєстраційного посвідчення державного повітряного судна транспортної та спеціальної категорій зберігається на борту державного повітряного судна.

6.6. Копії реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення зберігаються в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

6.7. Документи, що надійшли до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, формуються у справи та зберігаються в місцях, які забезпечують їх цілісність.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

Додаток 1
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

ЗАЯВА
на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України

Прошу розглянути питання щодо реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України:

1

Позначення повітряного судна виробником

 

2

Виробник повітряного судна та його місцезнаходження

 

3

Заводський номер повітряного судна

 

4

Бортовий номер повітряного судна

 

5

Дата виготовлення повітряного судна

 

6

Попередня експлуатуюча організація, її місцезнаходження

 

7

Нова експлуатуюча організація, її місцезнаходження

 

8

Документ, за яким експлуатуюча організація отримала повітряне судно

 

9

Номер та дата наказу командира (керівника) експлуатуючої організації про закріплення повітряного судна

 

10

Дата огляду повітряного судна комісією експлуатуючої організації на відповідність вимогам пункту 3.5 розділу III цих Правил

 

11

Додаткові дані

 

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації державних повітряних суден України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін'юсті України 28.02.2012 за N 334/20647, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)

_
(прізвище)

Дата

 

М. П.

_
(посада)

 

Додаток 2
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

РЕЄСТР
державних повітряних суден України

N
з/п

Позначення повітряного судна виробником

Заводський номер

Дата виготовлення

Виробник повітряного судна, його місцезнахо-
дження

Реєстраційний номер державного повітряного судна

Номер реєстраційного посвідчення державного повітряного судна

Дата реєстрації

Експлуатуюча організація, її місцезнахо-
дження

Номер та дата наказу керівника експлуатуючої організації про закріплення державного повітряного судна

Дата виключення з реєстру державних повітряних суден України

Номер свідоцтва про виключення з реєстру державних повітряних суден України

Причина виключення з реєстру державних повітряних суден України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
MINISTRY OF DEFENCE
OF UKRAINE

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF STATE AIRCRAFT REGISTRATION
N

1. Реєстраційний номер державного повітряного судна
Registration number of state aircraft

2. Виробник повітряного судна
Manufacturer of state aircraft

3. Тип повітряного судна
Type of aircraft

4. Заводський номер повітряного судна
Serial number of state aircraft

5. Дата виготовлення повітряного судна
Date of manufacture of state aircraft

6. Експлуатуюча організація та її місцезнаходження
Operating organization and its address

7. Цим документом засвідчено, що вищезгадане державне повітряне судно занесене до реєстру державних повітряних суден України відповідно до вимог Повітряного кодексу України ( N 3393-VI)It is hereby certified that the above described aircraft has been included to the State Aircraft Register of Ukraine in accordance with Air Code of Ukraine and Regulation on State Aircraft Registration Procedure

8. Реєстраційне посвідчення державного повітряного судна не є свідченням права власності на повітряне судно
Certificate of state aircraft registration is not to certify the right for aircraft ownership

9. Додаткові дані
Additional information

 
Дата видачі
Date of issue

 
М. П.

 
Підпис
Signature

Посада
Position


 

Додаток 4
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

КНИГА
обліку реєстраційних посвідчень державних повітряних суден експлуатуючої організації ________

N
з/п

Тип та модифікація повітряного судна

Виробник повітряного судна

Заводський номер повітряного судна (бортовий номер)

Дата виготовлення повітряного судна

Реєстраційний номер державного повітряного судна

Номер реєстраційного посвідчення державного повітряного судна

Дата видачі реєстраційного посвідчення державного повітряного судна

Номер та дата наказу керівника експлуатуючої організації про закріплення державного повітряного судна

Дата виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

Номер свідоцтва про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

ЗАЯВА
на виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

Прошу розглянути питання щодо виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України:

1

Позначення повітряного судна виробником

 

2

Реєстраційний номер державного повітряного судна

 

3

Заводський номер

 

4

Дата виготовлення

 

5

Попередня експлуатуюча організація, її місцезнаходження

 

6

Нова експлуатуюча організація, її місцезнаходження

 

7

Дата виконання робіт з усунення розпізнавальних знаків із зовнішніх поверхонь державного повітряного судна

 

8

Причина виключення

 

9

Додаткові дані

 

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації державних повітряних суден України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін'юсті України 28.02.2012 за N 334/20647, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)

_
(прізвище)

Дата

 

М. П.

_
(посада)

 

Додаток 6
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
MINISTRY OF DEFENCE
OF UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА З РЕЄСТРУ ДЕРЖАВНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

CERTIFICATE
OF STATE AIRCRAFT EXCLUSION FROM THE STATE AIRCRAFT REGISTER OF UKRAINE
N

Цим засвідчується, що державне повітряне судно
This confirms the following state aircraft

 

Заводський номер
Serial number

 

з реєстру державних повітряних суден України виключено
is withdrawn from the State Aircraft Register of Ukraine on

 
Дата видачі
Date of issue

 
М. П.

 
Підпис
Signature

Посада
Position


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали