ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.08.2011

м. Київ

N 1182

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2011 р. за N 1092/19830

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

Відповідно до статей 2, 5, 6, 14, 23, 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", глав 1 - 4, 16 - 19, 21 - 25, 27 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 7 - 9, 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення процедури правозастосування, враховуючи вимоги законодавства, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2003 N 361 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.09.2003 за N 763/8084.

3. Юридичному департаменту забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від "___" 2011 р. N

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
30.08.2011 N 1182

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2011 р. за N 1092/19830

ПРАВИЛА
розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до статей 2, 5, 6, 14, 23, 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), глав 1 - 4, 16 - 19, 21 - 25, 27 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 7 - 9, 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Ці Правила визначають порядок та строки розгляду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) справ про порушення юридичними особами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, установлюють порядок накладення штрафів на юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за якими здійснюються Комісією відповідно до пункту 2 частини першої статті 14 Закону, а також порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду.

2. Розгляд справ про правопорушення, учинені на території України, здійснюється згідно з цими Правилами.

3. Завданням провадження у справах про правопорушення є своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до законодавства, забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень, і запобігання правопорушенням.

4. Відповідним підрозділом територіального органу Комісії за цими Правилами є юридична служба територіального органу Комісії.

5. Структурним підрозділом Комісії за цими Правилами є департамент, управління, відділ центрального апарату Комісії або її територіального органу, який здійснює функції щодо регулювання відповідного напряму діяльності.

Уповноваженим підрозділом центрального апарату Комісії за цими Правилами є юридична служба центрального апарату Комісії.

6. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії (далі - уповноважена особа) у межах наданих повноважень.

7. Уповноважені особи в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення правопорушення вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту правопорушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, а також своєчасно застосувати передбачені Законом санкції.

Рішення за справою повинно бути законним та обґрунтованим. Рішення повинно ґрунтуватися лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

8. У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Комісії, уповноважена особа надсилає матеріали справи до державних органів, до компетенції яких належить вирішення даної справи.

9. Справи про правопорушення розглядаються відповідно до повноважень уповноважених осіб центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці якої було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються відповідно до законодавства.

10. Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох юридичних осіб, то справи про правопорушення щодо цих осіб передаються одній уповноваженій особі, яка розглядає їх одночасно.

11. Якщо правопорушення вчинено відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо), то справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається уповноваженими особами центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

12. Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного вирішення справи допускається об'єднання справ про правопорушення юридичними особами в одне провадження і виділення справи про правопорушення юридичною особою в окреме провадження.

Про об'єднання справ про правопорушення і виділення справи про правопорушення в окреме провадження уповноваженою особою виноситься постанова.

13. Постанова про порушення справи про правопорушення, акт про правопорушення, постанова про розгляд справи про правопорушення, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення, постанова про накладення санкції за правопорушення, постанова про закриття провадження у справі про правопорушення, постанова про закриття справи про правопорушення, постанова про виправлення описок, вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму вважаються надісланими (врученими) юридичній особі, яка притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику чи представнику юридичної особи під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Особа, яка відмовилася одержати постанову про порушення справи про правопорушення, акт про правопорушення, постанову про розгляд справи про правопорушення, постанову про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення, постанову про накладення санкції за правопорушення, вимогу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, вважається такою, що її повідомлено належним чином про порушення справи; дату, час та місце складення акта про правопорушення; дату, час та місце розгляду справи про правопорушення; зупинення та відновлення провадження у справі; застосування санкції; про встановлений термін для виконання вимоги стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі відмови адресата від отримання зазначених документів особа, яка їх доставляє, робить відповідну відмітку та засвідчує її власним підписом.

II. Уповноважені особи, які розглядають справи про правопорушення, та їх повноваження

1. Справи про правопорушення щодо юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються такими уповноваженими особами:

Головою Комісії;

членами Комісії;

начальниками територіальних органів Комісії.

2. Справа про правопорушення може бути розглянута за дорученням Голови Комісії колегіально в складі трьох членів Комісії за пропозицією члена Комісії, уповноваженого розглядати дану справу.

3. У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби тощо) Голови або члена Комісії розгляд справи про правопорушення здійснюється за відповідним дорученням іншим членом Комісії.

У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби тощо) начальника територіального органу Комісії розгляд справи про правопорушення здійснюється особою, яка виконує обов'язки начальника територіального органу Комісії.

4. Голова Комісії має право витребувати будь-яку справу, що перебуває у провадженні однієї уповноваженої особи Комісії, та передати її на розгляд іншій уповноваженій особі або прийняти її до свого провадження.

III. Провадження у справах про правопорушення щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: за відсутності факту вчинення правопорушення; за відсутності складу правопорушення; якщо справа не підлягає розгляду Комісією; наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду; у разі скасування державної реєстрації або визнання банкрутом юридичної особи; внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи; у разі скасування законодавчого акта, який встановлює відповідальність за правопорушення; за наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності; у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом.

Юридична особа не може бути притягнена до відповідальності за дії, які вже були питанням перевірки, за результатами якої не було встановлено порушень.

3. Уповноважена особа розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою відповідно до законодавства та оцінює докази, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках: перебування на розгляді в Комісії, в судових органах або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи; необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків; у разі відсутності інформації про місцезнаходження юридичної особи, щодо якої порушено справу; у разі відсутності інформації, що підтверджує повідомлення особи належним чином про дату, місце та час розгляду справи про правопорушення.

Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою виноситься постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення перебіг строку призупиняється з дати винесення відповідної постанови.

5. Провадження у справі про правопорушення відновлюється після з'ясування обставин, які спричинили його зупинення, про що уповноважена особа виносить постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення.

З дати винесення постанови про відновлення провадження у справі про правопорушення перебіг строку продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення протягом трьох робочих днів з дати їх винесення надсилаються юридичній особі, щодо якої порушено справу.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку з відсутністю інформації про місцезнаходження юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення не надсилається юридичній особі, щодо якої порушено справу, а надсилається одночасно з постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення.

7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, яка склала акт про правопорушення і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених у постанові про зупинення провадження у справі про правопорушення.

8. У випадку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) у постанові про порушення справи про правопорушення, в акті про правопорушення, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт або винесла постанову, з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється юридичній особі, щодо якої її було винесено.

IV. Порушення справи про правопорушення щодо юридичних осіб

1. Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення.

Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення.

Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення, але до моменту складання акта про правопорушення, виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу III цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі.

2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення.

Акт про правопорушення складається та підписується не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення.

3. Акти про правопорушення у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії, члени Комісії, начальники територіальних органів Комісії, інші працівники центрального апарату Комісії та територіальних органів Комісії, які мають відповідні повноваження.

4. Акт про правопорушення повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.

У разі надання пояснень особою, щодо якої складено акт про правопорушення, вони є складовою частиною акта про правопорушення і приєднуються до нього у вигляді додатка.

Акт про правопорушення підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.

У разі відмови керівника або представника юридичної особи підписати акт про правопорушення уповноваженою особою на акті робиться напис про відмову.

5. Уповноважена особа до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів вирішує такі питання: чи необхідне витребування додаткових матеріалів; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання особи, щодо якої порушено справу про правопорушення.

6. За мотивованим письмовим клопотанням керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, уповноважена особа до складання акта про правопорушення може прийняти рішення про перенесення дати підписання акта про правопорушення в межах строку, встановленого абзацом другим пункту 2 цього розділу.

Про перенесення дати підписання акта про правопорушення особа, яка притягується до відповідальності, повідомляється письмово.

7. У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення акт складається того самого дня, на який було викликано особу, і на обох примірниках акта про правопорушення робиться відповідний напис про відсутність особи.

8. Один примірник акта про правопорушення після підписання надається керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення один примірник акта не пізніше наступного робочого дня надсилається юридичній особі.

9. Акт про правопорушення після його складання протягом трьох робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляється уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.

10. За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення.

V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення щодо юридичної особи

1. Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справи.

2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів з дати її винесення надсилається особі, щодо якої закрито справу.

3. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4 розділу III цих Правил, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення.

4. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у пункті 1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить про це постанову, яку надсилає юридичній особі, щодо якої порушено справу, не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

5. У разі потреби уповноважена особа може витребувати додаткові матеріали, висновки, пояснення та інші докази, без яких неможливо прийняти рішення за справою.

До розгляду справи про правопорушення можуть залучатися фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи про правопорушення.

6. Уповноважена особа за умови присутності керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, та за її мотивованим письмовим клопотанням може прийняти рішення про достроковий розгляд справи. Про це робиться відмітка на постанові про розгляд справи про правопорушення, поряд з якою підписуються уповноважена особа, яка прийняла рішення про достроковий розгляд справи, та керівник або представник юридичної особи, яка притягується до відповідальності, про ознайомлення з установленою датою розгляду справи.

VI. Розгляд справ про правопорушення щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

Повноваження представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої долучається до матеріалів справи.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце і час розгляду справи згідно з вимогами пункту 4 розділу V цих Правил.

2. Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи за справою.

Керівник або представник юридичної особи, щодо якої розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження у справі.

Розгляд справи про правопорушення здійснюється державною мовою.

3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії) та працівники структурних підрозділів Комісії (працівники структурних підрозділів територіального органу Комісії).

Працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії) надає правову допомогу щодо дотримання процедури провадження у справі, бере участь у дослідженні доказів, подає уповноваженій особі свої пропозиції з приводу дотримання законодавства при винесенні рішення за справою про правопорушення.

Працівник структурного підрозділу бере участь у дослідженні доказів, висловлює свої міркування, надає додаткові дані, необхідні для прийняття рішення, забезпечує документальне оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте рішення заінтересованих осіб.

VII. Постанова за справою про правопорушення щодо юридичних осіб

1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою.

Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови.

2. Постанова складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку).

Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи, або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, а також доводи, за якими були відхилені клопотання або докази, надані юридичною особою.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

Постанова за справою про правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

3. За справою про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення;

2) про закриття справи.

4. Уповноважена особа приймає рішення протягом 90 робочих днів після отримання акта про правопорушення та документів, що стосуються справи.

5. Постанова за справою про правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

6. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

7. Постанова за справою про правопорушення, винесена в центральному апараті Комісії, разом з усіма матеріалами справи протягом п'яти робочих днів подається уповноваженому підрозділу центрального апарату Комісії для зберігання, обліку та контролю за виконанням рішення про накладення санкції.

Копія постанови за справою про правопорушення, яка розглядалася за місцезнаходженням територіального органу Комісії, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії для обліку.

Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального органу.

8. Постанова, винесена за результатами розгляду справи про правопорушення, може бути оскаржена до суду у порядку, встановленому законодавством.

VIII. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - вимога стосовно усунення порушень) виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

2. Вимогу стосовно усунення порушень можуть виносити Голова Комісії, члени Комісії, начальники територіальних органів.

3. Вимога стосовно усунення порушень надається юридичній особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати його винесення.

4. Вимога стосовно усунення порушень повинна містити: номер, дату, місце винесення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла вимогу; відомості про юридичну особу, щодо якої виноситься вимога; викладення обставин справи; посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено; термін усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; термін повідомлення уповноваженої особи про усунення порушень.

Вимога стосовно усунення порушень підписується уповноваженою особою, яка її винесла, та скріплюється гербовою печаткою.

5. Уповноваженою особою, яка винесла вимогу стосовно усунення порушень, до моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яке оформляється новою вимогою стосовно усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється особі, щодо якої її винесено.

6. До моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень така вимога може бути переглянута уповноваженою особою, якою її винесено, за клопотанням порушника або з власної ініціативи. За результатами перегляду вимоги стосовно усунення порушень уповноважена особа приймає рішення про скасування вимоги або залишення її без змін.

Про результати перегляду вимоги стосовно усунення порушень повідомляється особа, щодо якої винесена вимога.

7. Контроль за виконанням вимоги стосовно усунення порушень здійснює структурний підрозділ Комісії або структурний підрозділ територіального органу Комісії, про що зазначається у вимозі.

8. За невиконання вимог стосовно усунення порушень передбачена відповідальність посадової особи юридичної особи, щодо якої її винесено.

9. Вимога стосовно усунення порушень може бути оскаржена до суду у порядку, встановленому законодавством.

IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюються відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. У разі виявлення правопорушення з боку посадової особи уповноваженою особою складається протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол).

3. Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії та члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії, яким надані відповідні повноваження; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії, яким надані відповідні повноваження.

4. Протокол про адміністративне правопорушення після його складання та інші матеріали, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів надсилаються до суду.

X. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення

1. Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через 15 днів з дати отримання нею постанови.

2. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до державного бюджету.

3. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії).

4. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 1 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

 

Т. в. о. директора
юридичного департаменту

І. Шумелда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали