РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 січня 1970 р. N 38

Київ

Про затвердження Правил зміни і відновлення записів актів громадянського стану, Умов зберігання книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в органах запису актів громадянського стану, а також порядку передачі цих книг на зберігання в державний архів

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила зміни і відновлення записів актів громадянського стану, що додаються.

2. Затвердити Умови зберігання книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в органах запису актів громадянського стану, а також порядок передачі цих книг на зберігання в державний архів /додаються/.

3. Доручити Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР затвердити Інструкцію про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 20 січня 1970 р. N 38

ПРАВИЛА ЗМІНИ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

1. Виправлення помилок і внесення змін у записи актів громадянського стану при наявності достатніх підстав і при відсутності спору між заінтересованими особами провадяться бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

При наявності спору між заінтересованими особами питання про внесення змін в записи і виправлення їх вирішуються в судовому порядку.

2. Внесення змін у записи актів громадянського стану і виправлення їх провадяться на підставі:

а) відповідних документів про усиновлення /удочеріння/, встановлення батьківства, зміну прізвища, імені, по батькові;

б) рішення виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих про зміну прізвища неповнолітньої дитини;

в) заяви матері, яка не перебуває в шлюбі, про внесення до книги реєстрації актів про народження і у свідоцтво про народження дитини, яка народилась до 1 жовтня 1968 р., відомостей про батька дитини;

г) висновку бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих, складеного за місцем проживання заявника і затвердженого виконавчим комітетом районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

Цей висновок складається у випадках:

якщо в запису акта громадянського стану не зазначено прізвище, ім'я, по батькові або національність батьків;

якщо в запису акта про народження дитині було записано неповне ім'я /зменшене, пестливе, скорочене/;

якщо в запису акта громадянського стану при реєстрації були допущені помилки, перекручення або пропуски відомостей чи окремих слів;

якщо до запису акта громадянського стану включені неправильні відомості;

якщо прізвище або ім'я дитини при реєстрації народження були присвоєні без урахування побажання батьків;

якщо виправлення прізвища чи імені пов'язане зі зміною статі /у гермафродитів/;

д) рішення суду.

3. Заяви про внесення змін в записи актів громадянського стану і про виправлення їх подаються до бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих за місцем проживання заявника.

До заяви додаються свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, що підлягає заміні, та документи, які стверджують необхідність внесення зміни або виправлення в записи актів громадянського стану.

4. Якщо запис акта громадянського стану, що потребує зміни або виправлення, знаходиться в іншому бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих, бюро ЗАГСу, яке прийняло заяву, повинно витребувати копію цього запису.

В разі відсутності запису в бюро ЗАГСу та в обласному /міському/ архіві органу ЗАГСу за місцем реєстрації акта громадянського стану, зміна або виправлення запису може бути зроблено тільки після відновлення втраченого запису.

5. Внесення змін у записи актів громадянського стану і виправлення їх проводиться бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих за місцем знаходження запису.

При цьому виписується нове свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, яке видається заявникові або пересилається до бюро ЗАГСу для вручення заявникові за місцем його проживання. Про внесені зміни і виправлення в записи актів громадянського стану повідомляється в обласний /міський/ архів органу ЗАГСу.

Внесення змін у записи актів громадянського стану і виправлення їх провадяться шляхом закреслювання існуючих і внесення нових відомостей. Закреслювання неправильних відомостей провадиться так, щоб можна було прочитати закреслене слово.

Доповнення записів актів провадиться шляхом внесення у відповідні графи записів актів додаткових відомостей.

Про внесені змін і виправлення на полях першого та другого примірників запису акта громадянського стану робиться відмітка про час і підстави зроблених змін чи виправлень, яка завіряється підписом особи, що зробила цей запис, і печаткою.

6. Відмова органів ЗАГСу у зміні записів актів громадянського стану або у виправленні їх може бути оскаржена в народний суд за місцем проживання заявника.

В разі відмови органу ЗАГСу внести зміни або виправлення в запис акта громадянського стану на прохання заявника йому видається копія висновку.

7. Заяви про внесення змін у записи актів громадянського стану та про виправлення їх радянські громадяни, які постійно проживають за кордоном, подають до консульських установ СРСР за кордоном.

Внесення змін у записи актів та їх виправлення провадяться бюро ЗАГСу за місцем знаходження запису за клопотанням консульських установ СРСР за кордоном.

8. Внесення змін у записи актів громадянського стану іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території СРСР і зареєстрували акти громадянського стану в органах ЗАГСу СРСР, і виправлення записів актів громадянського стану вказаних іноземців і осіб без громадянства провадяться на загальних підставах.

9. Відновлення записів актів громадянського стану провадиться при наявності документів, які стверджують, що відповідний запис раніше був.

Втрата запису повинна бути стверджена обласним /міським/ архівом органу ЗАГСу за місцем, де знаходився втрачений запис.

Архів органу ЗАГСу, що стверджує втрату запису, повинен перевірити наявність запису по книгах населеного пункту, зазначеного в заяві. Перевірка провадиться за 7 років /за той рік, що вказано в заяві, за три роки попередні і три роки наступні/.

Довідка про відсутність запису може видаватися /надсилатися/ обласним /міським/ архівом органу ЗАГСу тільки після перевірки наявності запису в архіві бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих, в якому повинні зберігатися перші примірники книг реєстрації актів громадянського стану населеного пункту, зазначеного в заяві.

У довідці зазначається, на кого, за який період і по яких населених пунктах проведена перевірка наявності запису в книгах реєстрації актів громадянського стану, а також чи збереглися за період, що перевіряється, /повністю або частково/ книги реєстрації актів громадянського стану та записи в них.

10. Заяви про відновлення записів актів громадянського стану подаються до бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих за місцем проживання заявника.

Заява про відновлення запису акта про народження особи, яка не досягла 18 років, подається батьками, усиновителями, опікунами /піклувальниками/, адміністрацією установи, в якій неповнолітній знаходиться на вихованні. Заява може бути подана самим неповнолітнім у віці від 16 до 18 років при наявності у нього документа, який посвідчує його особу.

До заяви додаються: довідка відповідного обласного /міського архіву органу ЗАГСу за місцем реєстрації акта про відсутність запису; виписка з домової або погосподарської книги про місце проживання особи, відносно якої подано заяву про відновлення запису; документи /виписки з них/, які стверджують дані, необхідні для відновлення запису.

11. У заяві про відновлення запису акта про народження зазначається час і місце народження заявника, місце проживання, навчання і роботи, а також інші відомості, необхідні для встановлення особи /час і місце реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, народження дітей, відомості про батьків, братів і сестер/.

Якщо зазначені заявником відомості викликають сумнів у їх достовірності, вони підлягають перевірці шляхом запиту у відповідні організації.

12. При прийманні заяви про відновлення запису акта громадянського стану заявник попереджується про кримінальну відповідальність за повідомлення органам ЗАГСу неправдивих відомостей за статтею 197 Кримінального кодексу Української РСР.

13. При відновленні запису акта про народження в необхідних випадках провадиться медичний огляд для визначення віку особи, відносно якої відновлюється запис.

Медичний огляд провадиться в тих випадках, коли в документах, поданих заявником, і в матеріалах перевірки відсутні відомості про вік особи, відносно якої відновлюється запис акта про народження або є суперечливі дані про її вік. Визначення віку в цих випадках провадиться комісією, яка створюється виконавчим комітетом районної /міської/ Ради депутатів трудящих, на підставі медичного висновку і сукупності інших даних про вік особи.

До складу комісії по визначенню віку включаються завідуючий бюро ЗАГСу, представники органів внутрішніх справ і охорони здоров'я. До роботи комісії по визначенню віку залучаються представники заінтересованих установ /при відновленні записів актів про народження на осіб пенсійного віку - відділів соціального забезпечення, при відновленні записів актів про народження на осіб призовного віку - військкоматів та інше/.

14. Матеріали про відновлення записів актів про народження на осіб, які неодноразово судимі і мають кілька прізвищ, імен, по батькові, передаються для перевірки до органів внутрішніх справ за місцем знаходження бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих, що прийняло заяву про відновлення запису.

Органи внутрішніх справ після перевірки повертають матеріали до бюро ЗАГСу з висновком про результати перевірки.

15. Відновлення записів актів про шлюб, усиновлення /удочеріння/, встановлення батьківства, зміну імені, по батькові і прізвища, розірвання шлюбу, смерть провадиться тільки на підставі документів, які стверджують, що такий запис був, або на підставі рішення суду.

16. На підставі поданих документів і наслідків перевірки бюро ЗАГСу за місцем проживання заявника складає висновок про відновлення /або про відмову у відновленні/ втраченого запису акта громадянського стану, який підлягає затвердженню виконавчим комітетом районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

У висновку зазначається: ким і коли подано заяву про відновлення запису акта і який запис відновлюється; результати перевірки відомостей, повідомлених заявником; при відновленні запису акта про народження вказується, якими документами стверджується вік особи, на яку відновлюється запис акта про народження; пропозиції бюро ЗАГСу про відновлення /або про відмову у відновленні/ втраченого запису. У висновку про відновлення запису акта зазначаються всі відомості, які повинні заноситися у відповідні графи відновлюваного запису.

Висновок про відновлення запису акта громадянського стану складається в трьох примірниках. Перший примірник висновку з матеріалами перевірки направляється до бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих за місцем, де знаходився втрачений запис. До висновку додаються також заповнені на підставі перевірки два примірники бланків відновлюваного запису акта, на якому підпис заявника повинен бути засвідчений підписом особи, яка склала висновок, і печаткою.

Другий примірник висновку надсилається відповідному виконавчому комітету обласної, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих за місцем складання висновку.

Третій примірник висновку залишається в бюро ЗАГСу, яке склало цей висновок.

У тих випадках, коли відновлюється запис, що знаходився в цьому ж бюро ЗАГСу, висновок про відновлення запису акта складається в двох примірниках.

Висновок органу ЗАГСу про відмову у відновленні запису акта громадянського стану складається в трьох примірниках. Перший примірник з матеріалами перевірки зберігається в бюро ЗАГСу. Другий примірник пересилається до відповідного виконавчого комітету обласної, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих. Третій примірник вручається або пересилається заявникові.

17. Реєстрація відновленого запису акта громадянського стану провадиться бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ ради депутатів трудящих за місцем, де знаходився втрачений запис. Другий примірник відновленого запису надсилається в обласний /міський/ архів органу ЗАГСу.

Запис акта про народження провадиться в книгах реєстрації відновлених актів про народження; записи про відновлення інших актів - в окремих книгах реєстрації відповідних актів громадянського стану.

Нумерація відновлених записів актів починається з першого номера і ведеться послідовно протягом року.

18. На підставі відновленого запису виписується свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, яке видається заявнику або пересилається до бюро ЗАГСу для вручення заявнику за місцем його проживання. На свідоцтвах, що видаються на підставі відновленого запису, робиться надпис або проставляється штамп "Запис відновлений".

19. При неможливості відновлення органами ЗАГСу втраченого запису факт реєстрації акта громадянського стану встановлюється в судовому порядку.

20. Заяви про відновлення записів актів громадянського стану радянські громадяни, які постійно проживають за кордоном, подають до консульських установ СРСР за кордоном.

Відновлення записів провадиться бюро ЗАГСу, де відповідний запис раніше був, за клопотанням консульських установ СРСР за кордоном.

21. Відновлення записів актів громадянського стану іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території СРСР і зареєстрували акти громадянського стану в органах запису актів громадянського стану СРСР, провадиться на загальних підставах.

22. Записи актів громадянського стану можуть бути анульовані за рішенням суду, а відновлені чи повторно складені записи - за рішенням суду або з дозволу відповідного виконавчого комітету обласної, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих.

Про анулювання записів повідомляються особи, за заявами яких були зареєстровані акти громадянського стану, а також відповідний обласний /міський/ архів органу ЗАГСу.

23. Анулювання записів актів громадянського стану провадиться органами ЗАГСу, в яких зберігаються записи, що підлягають анулюванню, шляхом перекреслення запису по діагоналі. На анульованому записі акта зазначається дата і підстави анулювання запису. Вказана відмітка завіряється підписом особи, яка анулювала запис, і печаткою.

Видане на підставі анульованого запису акта громадянського стану свідоцтво вилучається і знищується.

В документах, які посвідчують особу, погашаються відмітки органів ЗАГСу про реєстрацію анульованих актів шляхом надпису "Анульовано", що завіряється підписом особи, яка зробила надпис, і печаткою.

Якщо анульований запис акта про укладання шлюбу або розірвання шлюбу проведено не за місцем проживання подружжя, то відповідний надпис у документах, які посвідчують особу, провадиться бюро ЗАГСу за місцем їх проживання на підставі повідомлення бюро ЗАГСу, що анулювало запис.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 20 січня 1970 р. N 38

УМОВИ
зберігання книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в органах запису актів громадянського стану, а також порядок передачі цих книг на зберігання в державний архів

1. Перші примірники книг реєстрації актів громадянського стану, складених на території даного району /міста/, а також метричні книги, складені до утворення органів ЗАГСу, зберігаються в архіві бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

2. Другі примірники книг реєстрації актів громадянського стану і метричні книги, складені на території даної області /міста/, зберігаються в обласному /міському/ архіві органу ЗАГСу.

3. Книги реєстрації актів громадянського стану, складені консульськими установами СРСР за кордоном, зберігаються в архіві відділу ЗАГСу виконавчого комітету Московської обласної Ради депутатів трудящих.

4. Записи актів громадянського стану, що надійшли на зберігання до архіву органу ЗАГСу, підбираються і брошуруються в книги. В книгах зосереджуються записи одного виду акта громадянського стану по місту, району, а у середині району - по сільських і селищних Радах в алфавітному порядку. В кінці книги зазначається кількість аркушів, записів актів і ставиться печатка відповідного органу ЗАГСу.

5. Книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги пронумеровуються, обліковуються в журналі по формі N 1 згідно з додатком і розкладаються в хронологічному порядку окремо по видах записів по кожному місту, району, селу, селищу.

6. Для забезпечення збереження книг реєстрації актів громадянського стану, а також метричних книг і створення необхідних умов для роботи над ними архіву органу ЗАГСу надається спеціально обладнане для цього приміщення.

Приміщення архіву повинно бути ізольованим від інших приміщень і санітарно-технічних комунікацій, сухим і гарантованим від затоплення. Сховища книг реєстрації актів громадянського стану відокремлюються від робочих кімнат архіву. На вікнах першого поверху архівосховища встановлюються металеві грати. Встановлення печей і димоходів в приміщеннях архівосховищ не допускається.

Із штучного освітлення дозволяється лише електричне.

Приміщення, виділені під архівосховища, повинні відповідати діючим протипожежним нормам.

7. Архівосховища обладнуються металевими стелажами. Стелажі встановлюються на відстані 10 - 15 см від стін; якщо торці стелажів примикають до стін, встановлюються обмежувачі, які не допускають укладання книг реєстрації актів громадянського стану щільно до стіни. Відстань від підлоги до нижньої полиці стелажа повинна бути 10 - 15 см. Ширина головних проходів між стелажами може досягати 1 - 1,2 м, решти проходів - 70 - 80 см. Для зменшення впливу світла на архівні книги стелажі рекомендується встановлювати перпендикулярно до стін, в простінках між віконними прорізами.

8. У приміщенні архіву встановлюється спеціальний режим зберігання, тобто певні технічні і санітарно-гігієнічні умови, які забезпечують найкраще збереження книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг, а також необхідні умови роботи з ними.

9. В архівосховищах рекомендується підтримувати постійну температуру в межах від +14 до +20° C, відносну вологість повітря від 50 до 65 %.

Для контролю за температурою і вологістю повітря в архівосховищі встановлюються термометри і гігрометри або психрометри, згідно з показниками яких вживаються заходи до забезпечення нормальної температури і вологості повітря.

10. Для охорони архівосховища від пилу необхідно:

а) забезпечити максимальну герметичність архівосховищ і обладнати вентиляційну систему протипиловими фільтрами;

б) періодично проводити обезпилювання документальних матеріалів з допомогою пилососів і практикувати вологе прибирання з застосуванням 1 %-ного розчину формаліну;

в) при провітрюванні архівосховищ вікна і кватирки затягувати марлею, змоченою 50 %-ним розчином гліцерину і старанно віджатою.

11. У випадку появи в архівосховищах плісені, комах або гризунів негайно вживаються заходи до їх знищення.

12. В архівосховищах забороняється:

а) куріння;

б) застосування нагрівальних електроприладів;

в) зберігання сторонніх предметів /портфелів, сумок, продуктів харчування та інше/.

13. Двері в архівосховище в неробочий час зачиняються, опечатуються або пломбуються. Печатка або пломбир зберігається у завідуючого архівом органу ЗАГСу або у співробітника, відповідального за архів; архів відчиняється і зачиняється в їх присутності, забезпечується зовнішня охорона архіву.

14. При відсутності спеціального приміщення для архіву в бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги повинні зберігатися в металевих шафах.

15. Вхід до архівосховища і ознайомлення з записами в книгах реєстрації актів громадянського етану і метричних книгах стороннім особам без дозволу завідуючого бюро ЗАГСу виконавчого комітету районної /міської/ Ради депутатів трудящих, завідуючого обласним /міським/ архівом органу ЗАГСу, а з записами в книгах реєстрації усиновлення /удочеріння/ також без дозволу органів опіки та піклування - забороняється.

16. У випадку пожежі, поводі чи іншого стихійного лиха, а також при виявленні зловмисного проникнення в приміщення архіву сторонніх осіб, з участю представника відповідних органів /пожежної охорони, внутрішніх справ, технічного нагляду, державного архіву та інше/ складається відповідний акт і вживаються заходи до охорони матеріалів.

17. Забезпечення належних умов зберігання книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в архівах бюро ЗАГСу виконавчих комітетів районних /міських/ Рад депутатів трудящих, а також в обласних /міських/ архівах органів ЗАГСу покладається на виконавчі комітети районних /міських/ і обласних Рад депутатів трудящих.

18. Книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги зберігаються в архівах органів ЗАГСу протягом 75 років з часу їх складання.

По закінченні 75 років другі примірники книг з обласного /міського/ архіву органів ЗАГСу, оформлені згідно з встановленими правилами постановки документальної частини діловодства і роботи архівів установ, організацій і підприємств СРСР, передаються на зберігання у відповідні державні архіви. Відсутні або непоправно пошкоджені примірники книг заміняються ідентичними книгами, які вилучаються з архівів бюро ЗАГСу виконавчих комітетів районних /міських/ Рад депутатів трудящих.

19. Архіви органів ЗАГСу здають в державний архів книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги за описом по формі N 2 і оформляють здачу актом по формі N 3 згідно з додатком. Описи складаються в трьох примірниках, а акти - в двох примірниках.

Описи в двох примірниках і один примірник акта залишаються в державному архіві; третій примірник опису з другим примірником акта повертаються до архіву органу ЗАГСу.

Книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги повинні бути доставлені в державний архів засобами архіву органу ЗАГСу.

20. Після передачі других примірників книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в державні архіви, перші примірники зазначених книг, що залишилися в архівах бюро ЗАГСу виконавчих комітетів районних /міських/ Рад депутатів трудящих, підлягають знищенню.

Акт про виділення до знищення книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг погоджується відповідно з обласним /міським/ архівом органу ЗАГСу і затверджується виконавчим комітетом районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

Знищення книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг, як правило, здійснюється шляхом їх переробки на підприємствах вторинної сировини у присутності представника відповідного архіву органу ЗАГСу.

 

Додаток
до Умов зберігання книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг в органах запису актів громадянського стану, а також порядку передачі цих книг на зберігання в державний архів, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 20 січня 1970 р. N 38

ФОРМИ
журналу по обліку книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг, опису книг реєстрації актів громадянського стану /метричних книг/, які підлягають передачі в державний архів, і акта про здачу документальних матеріалів в державний архів

Форма N 1

_
/найменування архіву органу ЗАГСу/

ЖУРНАЛ
по обліку книг реєстрації актів громадянського стану і метричних книг

Розпочато ____

Закінчено ____

Номери книг по порядку

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці /повіт, волость, район, місто, район міста, селище, село та інш./, по якій складено записи актів громадянського стану

Вид запису акта громадянського стану

З номера по номер

Дата початку і закінчення

Кількість аркушів

Примітка /номери відсутніх записів/

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

________ рік


/район /місто/

Форма N 2

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
/МЕТРИЧНІ КНИГИ/

_
/найменування адміністративно-територіального поділу/

ФОНД N _____

ОПИС
книг реєстрації актів громадянського стану /метричних книг/, які підлягають передачі в державний архів
за рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗГОДЕН

_____
/підпис голови експертно-перевірочної комісії архівного органу/

_____
/підпис зав. архівом органу ЗАГСу/

"___" 19__ р.

"___" 19__ р.

_
/найменування архіву органу ЗАГСу/

ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ
за рік

Номери книг по порядку

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці /повіт, волость, район, місто, район міста, селище, село та інш./, по якій складено записи актів громадянського стану

Вид запису акта громадянського стану

З номера по номер

Дата початку і закінчення

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

В даний розділ внесено // одиниць зберігання з N _____ по N _____.

Посада і прізвище упорядника ___________
_

Підсумковий запис до розділу

описи за рік засвідчую:

Підпис голови експертної комісії
архіву органу ЗАГСу

Підпис секретаря експертної комісії
архіву органу ЗАГСу

Форма N 3

АКТ
про здачу документальних матеріалів в державний архів

Архів-здавальник __________
                                                                          /повне найменування архіву органу ЗАГСу/

Архів-приймальник ________
                                                                          /повне найменування державного архіву/

Підстава здачі

Назва фонду: книги реєстрації актів громадянського стану /метричні книги/

_
/найменування адміністративно-територіального поділу/

NN описів

Кількість примірників описів

Крайні дати матеріалів

Кількість одиниць зберігання /книг/

Примітка

 

 

 

 

 

Всього описів _______
                                                             /цифрами і прописом/

Всього одиниць зберігання ________
                                                                   /цифрами і прописом/

Стан документальних матеріалів і описів

______
______
______

Одночасно здаються _______

Печатка архіву
органу ЗАГСу

Здав: представник архіву органу ЗАГСу

 

___
/підпис/

Печатка державного
архіву-приймальника

Прийняв: представник державного архіву

 

___
/підпис/

"___" 19__ р.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали