МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2011 року N 742

Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення

Відповідно до статті 8 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Закон N 3612-VI) та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467/2011 (Указ N 467/2011), наказую:

1. Затвердити:

1.1. Примірний договір про медичне обслуговування населення, що додається.

1.2. Примірний договір про медичне обслуговування населення лікарем загальної практики - сімейної медицини, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.11.2011 N 742

Примірний договір про медичне обслуговування населення

___
(місце укладення договору)

"___" 20 __ року
                     (дата)

_______ (далі - Головний розпорядник бюджетних коштів)
                  (найменування розпорядника коштів)

в особі _______,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________,
                                                                         (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
і _
                                                                    (найменування закладу охорони здоров'я)
(далі - Заклад) в особі ______,
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________,
                                                                  (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
уклали цей договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Заклад здійснює у 20__ році медичне обслуговування шляхом надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування) (далі - Населення).

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів, з відповідного бюджету, здійснює фінансове забезпечення Закладу у 20__ році, як бюджетної установи або одержувача бюджетних коштів.

II. Обсяг медичної допомоги

2.1. Заклад повинен забезпечити надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги Населенню згідно з Додатком 1 в повному обсязі відповідно до встановлених стандартів надання такої допомоги.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

III. Індикатори якості медичної допомоги

3.1. Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання (вказати вид медичної допомоги), відповідно до бюджетної програми _______.

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам які регламентують порядок надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги у закладах охорони здоров'я України.

IV. Обсяг видатків

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить _____
                                                   (вказати цифрами та словами)

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов'язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетною програмою (вказати назву та код бюджетної програми).

V. Права та обов'язки сторін, їх відповідальність

5.1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний:

5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму офіційному веб-сайті Інформацію про його укладення.

5.1.2. Надавати Закладу інформацію, необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії, передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, акредитаційний сертифікат (за умови роботи понад два роки) та документи і дозволи, необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Бути неприбутковою організацією.

5.3.4. Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.5. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров'я інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад охорони здоров'я має право:

5.4.1. Для надання медичної допомоги Населенню залучати лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

5.4.2. Вчиняти усі дії, передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди - в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з __ і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у _____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VII. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток 1.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін

Головний розпорядник бюджетних коштів

Заклад:

_____
(найменування)

_____
(найменування)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(місцезнаходження)

_____
(місцезнаходження)

_____
(телефон)

_____
(телефон)

_____
(телефакс)

_____
(телефакс)

_____
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку)

_____
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку)

 
(підпис)

  
 
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Додаток 1
до договору
від _ N ____

Обсяг медичної допомоги на 20__ рік

1. (Вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування Виконавця) на 20__ рік становить:

 

2. Медичне обслуговування населенню надається за адресою: (вказати фактичні адреси надання медичної допомоги та графік роботи).

Від Розпорядника бюджетних коштів

П. І. Б. ___

Підпис ___

М. П.

Від Закладу

П. І. Б. _

Підпис _

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.11.2011 N 742

Примірний договір про медичне обслуговування населення лікарем загальної практики - сімейної медицини

___
(місце укладення договору)

"___" 20 __ року
                     (дата)

___ (далі - Розпорядник бюджетних коштів)
                                  (найменування розпорядника коштів)
в особі ______,
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _________,
                                                                          (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
і
                                                                                       (найменування фізичної особи - підприємця)
(далі - Лікар загальної практики - сімейної медицини),

що діє на підставі _________,
                                                                              (вказати номер та дату видачі ліцензії на медичну практику)
уклали цей договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Лікар загальної практики - сімейної медицини здійснює у 20__ році медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування) (далі - Населення).

1.2. Розпорядник бюджетних коштів, з відповідного бюджету, здійснює фінансове забезпечення Лікаря загальної практики - сімейної медицини у 20__ році, як одержувача бюджетних коштів.

II. Обсяг медичної допомоги

2.1. Лікар загальної практики - сімейної медицини повинен забезпечити надання первинної медичної допомоги Населенню згідно з Додатком 1 в повному обсязі відповідно до встановлених стандартів надання такої допомоги.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

III. Індикатори якості медичної допомоги

3.1. Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання первинної медичної допомоги, відповідно до бюджетної програми ______.

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам, які регламентують порядок надання первинної медичної Лікарями загальної практики - сімейної медицини.

IV. Обсяг видатків

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить .
                                                 (вказати цифрами та словами)

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов'язань Лікарем загальної практики - сімейної медицини як одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетною програмою (вказати назву та код бюджетної програми).

V. Права та обов'язки сторін, їх відповідальність

5.1. Розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний:

5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму офіційному веб-сайті Інформацію про його укладення.

5.1.2. Надавати Лікарю загальної практики - сімейної медицини інформацію, необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2. Розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Лікаря загальної практики - сімейної медицини, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії, передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Лікар загальної практики - сімейної медицини зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити надання якісного медичного обслуговування Населенню.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, та документи і дозволи, необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.4. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях, у тому числі у закладах охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Лікар загальної практики - сімейної медицини має право вчиняти усі дії, передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди - в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з __ і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у _____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VII. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток 1.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін

Розпорядник бюджетних коштів

Лікар загальної практики - сімейної медицини

_____
(найменування)

_____
(найменування)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(місцезнаходження)

_____
(місцезнаходження)

_____
(телефон)

_____
(телефон)

_____
(телефакс)

_____
(телефакс)

_____
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку)

_____
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку)

 
(підпис)

 
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Додаток 1
до договору
від __________ N ___

Обсяг медичної допомоги на 20__ рік

1. (Вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування Виконавця) на 20__ рік становить:

2. Медичне обслуговування населенню надається за адресою: (вказати фактичні адреси надання медичної допомоги та графік роботи).

Від Розпорядника бюджетних коштів

П. І. Б. ___

Підпис ___

М. П.

Лікар загальної практики - сімейної медицини

П. І. Б. _

Підпис _

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали