Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження примірних форм плану санації боржника у справі про банкрутство та плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2019 року N 3258/5

Про затвердження примірних форм плану санації боржника у справі про банкрутство та плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність

Відповідно до абзацу дев'ятого статті 3 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), підпункту 1 пункту 3 (Постанова N 228), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Примірну форму плану санації боржника у справі про банкрутство;

Примірну форму плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність.

2. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В. Р.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24 жовтня 2019 року N 3258/5

Примірна форма

СХВАЛЕНО

СХВАЛЕНО1

Комітетом кредиторів

Зборами кредиторів

___
(найменування боржника)

___
(найменування боржника)

Протокол від ___ ____ року
N ____

Протокол від ___ ____ року
N ____

Голова комітету кредиторів
_    _
          (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО2

СХВАЛЕНО3
Забезпеченими кредиторами

_____
(орган, уповноважений управляти державним майном)

_______
(найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб))

___________
(посада)


(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)


(посада)


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)


           (дата)


           (дата)

План санації боржника у справі про банкрутство

_
                                                                        (найменування боржника, код згідно з ЄДРПОУ)
провадження у справі N ____ про банкрутство, відкрите _
_
                                                                              (найменування суду, дата відкриття)

I. Вступ (передмова)

План санації розроблено ___
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII).

Метою плану санації є _____

II. Загальна інформація щодо справи про банкрутство

_
                                                                                (найменування боржника, код згідно з ЄДРПОУ)
_
                                            (дата відкриття провадження у справі про банкрутство, номер справи про банкрутство,
                                            найменування господарського суду, кредитор, який ініціював відкриття провадження у
                                                                        справі про банкрутство, загальний розмір вимог кредиторів тощо)

III. Загальна характеристика боржника

_
                                             (реквізити, види господарської діяльності, значення для економіки України, організаційна
                                                                              структура, частка державної власності тощо)

IV. Аналіз фінансово-господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату відкриття провадження у справі про банкрутство

_

V. Заходи з відновлення платоспроможності

_

VI. Погашення вимог кредиторів

_

N
з/п

Найменування кредитора, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

Вимоги кредитора (розмір та черговість)

Графік погашення вимог кредитора

1

 

 

 

VII. Заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці

_

VIII. Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації

_

IX. Строк відновлення платоспроможності боржника _

X. Прикінцеві положення (умови та порядок внесення змін до плану санації тощо)
_

Керуючий санацією


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)


(дата)

Інвестор4


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)


(дата)


1 У разі схвалення плану санації боржника в процедурі розпорядження майном.

2 Для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

3 У разі наявності забезпечених кредиторів.

4 У разі наявності інвесторів.

Примітки:

1. Кількість рядків розділів плану санації боржника у справі про банкрутство визначається залежно від обсягу тексту.

2. Примірну форму плану санації боржника у справі про банкрутство розроблено відповідно до статей 3 (Кодекс N 2597-VIII), 51 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII) з метою уніфікованого підходу до розроблення плану санації боржника у справі про банкрутство (далі - план санації).

3. План санації оформлюється у вигляді систематизованого переліку взаємопов'язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом або його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення вимог кредиторів, із зазначенням строків здійснення таких заходів та передбаченням їх очікуваних результатів (наслідків).

4. Оформлення плану санації здійснюється у вигляді документа, що містить обов'язкові для нього реквізити, а саме дату і номер документа, номер провадження у справі про банкрутство, повне найменування господарського суду, найменування боржника, зміст плану санації, заголовки до тексту, підпис (підписи), грифи схвалень (погоджень) перелік додатків (за наявності). Під час оформлення плану санації можливе використання інших реквізитів, якщо цього потребує його зміст.

5. Письмове викладення плану санації здійснюється за допомогою друкувальних засобів. Для друкування плану санації використовуються гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів (крім заголовків) та папір формату А4 (210 х 297 мм).

6. Сторінки плану санації підлягають обов'язковій нумерації. Нумерація сторінок плану санації починається з другої.

7. Оформлений план санації має бути прошитий з підклеюванням на його звороті паперової відмітки "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)", що підписується арбітражним керуючим та скріплюється його печаткою. Частина підпису та частина печатки мають накладатись на паперову відмітку.

8. Схвалення (погодження) плану санації оформлюється відповідним грифом на лицьовому боці титульного аркуша плану санації. План санації містить лише ті грифи схвалення (погодження), які передбачені законодавством для конкретної справи про банкрутство.

9. У розділі I плану санації узагальнено викладаються мета санації, суть передбачених планом санації заходів з відновлення платоспроможності боржника, способів, засобів та очікуваних результатів (наслідків) виконання плану санації.

10. У розділі II наводиться загальна інформація щодо справи про банкрутство (дата відкриття провадження у справі про банкрутство, номер справи про банкрутство, найменування господарського суду, кредитор, який ініціював відкриття провадження у справі про банкрутство, загальний розмір вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів тощо).

11. У розділі III наводиться загальна характеристика боржника:

повне і скорочене найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), місцезнаходження, засоби зв'язку, відомості про основні види господарської діяльності, про статутний (складений) капітал, власників акцій (часток), структурну схему, штатний розпис, перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;

відомості про основні види продукції (робіт, послуг) (перелік основних видів продукції, питома вага кожного виду продукції у загальному обсязі виробництва, у собівартості продукції та у її реалізації (у грошовому еквіваленті); випуск продукції в натуральних одиницях; ціна та загальна характеристика ринків збуту, аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства).

12. У розділі IV зазначаються відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника за 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, та висновок щодо загальних перспектив санації і подальшої господарської діяльності підприємства.

Відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника на дату відкриття провадження у справі про банкрутство включають:

оцінку фінансового стану підприємства;

аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності;

визначення можливості санації підприємства;

аналіз структури активів, власних оборотних засобів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості;

аналіз прибутковості підприємства, використання виробничого апарату та трудових ресурсів (витрат на виробництво, використання трудових ресурсів, інвестицій та інновацій, об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення);

структуру довгострокових та поточних фінансових інвестицій;

відомості про майно (майнові права боржника) згідно з результатами інвентаризації, а саме:

перелік рухомого майна, яке обліковується на балансі боржника, з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими і технічними показниками;

перелік нерухомого майна, яке обліковується на балансі, у розрізі підрозділів боржника з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими, технічними та будівельними показниками;

інформацію про наявність земельних ділянок, які належать на праві власності або на праві користування;

перелік державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного (складеного) капіталу (фонду) товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, вартість, пропозиції щодо подальшого використання, затверджені керівником органу приватизації за місцезнаходженням балансоутримувача такого майна);

перелік об'єктів соціально-побутової та комунальної сфер (житло, гуртожитки тощо).

13. Розділ V має містити черговість, строки (терміни) виконання та відомості про:

реструктуризацію підприємства;

перепрофілювання виробництва;

закриття нерентабельних виробництв;

відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;

виконання зобов'язань боржника третіми особами;

задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить вимогам Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII);

ліквідацію дебіторської заборгованості;

реструктуризацію активів боржника;

продаж частини майна боржника;

виконання зобов'язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

збільшення статутного капіталу боржника;

відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів;

звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;

одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації;

інвестора (інвесторів) та умови його (їх) участі у відновленні платоспроможності боржника (за наявності);

наміри інвестора стосовно викупу державної частки акцій у статутному (складеному) капіталі боржника та умови такого викупу;

інші заходи, що вживатимуться з метою відновлення платоспроможності боржника (передача житлового фонду та соціально-культурних об'єктів до комунальної власності чи до сфери управління уповноважених органів управління тощо).

Зазначені заходи плану санації мають застосовуватись із додержанням всіх умов, передбачених законодавством. Кількість заходів плану санації визначається його розробником з урахуванням фінансово-господарського стану боржника.

14. У розділі VI зазначається про погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, визначеної законодавством, строки, графік та обсяги погашення кредиторської заборгованості боржника із зазначенням джерел.

15. Розділ VII заповнюється у разі провадження боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

16. Розділ VIII містить прогноз соціально-економічних результатів на період виконання плану санації та за результатами його виконання (відомості про обсяги виробництва й реалізації продукції, структуру й співвідношення доходів та витрат, планові фінансові показники діяльності боржника).

17. У розділі X зазначається порядок внесення змін, доповнень, викладення у нових редакціях планів санації.

18. До плану санації можуть долучатися документи, які доповнюють, пояснюють та підтверджують інформацію, викладену в плані санації, що оформлюються як додатки до нього.

19. Зміни до плану санації вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24 жовтня 2019 року N 3258/5

Примірка форма

СХВАЛЕНО

СХВАЛЕНО1

Конкурсними кредиторами боржника

Забезпеченими кредиторами боржника

Протокол від ___ ____ року
N ____

Протокол від ___ ____ року
N ____


         (дата)

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

____
                     (прізвище, ім'я, по батькові боржника)

 


           (дата)

План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність

_
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові боржника)

провадження у справі N ____ про неплатоспроможність, відкрите ______
_
                                                                                   (найменування суду, дата відкриття)

I. Загальні положення

1. План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність _______
_
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові боржника)
_
    (місце проживання/перебування боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер
     паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від
            прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
           контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців - код згідно з ЄДРПОУ), засоби
                                                                               зв'язку боржника, адреса електронної пошти)
розроблено відповідно до статті 124 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII) з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов'язань на умовах та в порядку, визначених цим планом реструктуризації боргів боржника.

2. Виклад обставин, які спричинили неплатоспроможність боржника
_

II. Предмет плану реструктуризації боргів боржника

1. Сума визнаних господарським судом вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів
_
                                                                                                                (цифрами)
(_______) гривень.
                                                                                    (словами)

2. Сума вимог кредиторів, що підлягає реструктуризації відповідно до цього плану реструктуризації боргів боржника, становить _
                                                                                                                                       (цифрами)
(___) гривень та складається:
                                                                                    (словами)

Черговість задоволення вимог кредиторів

Найменування / П. І. Б. кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців - код згідно з ЄДРПОУ)

Сума грошових вимог кредитора, грн

1 черга

1

 

2

 

2 черга

1

 

2

 

3 черга

1

 

2

 

4 черга

1

 

2

 

5 черга

1

 

2

 

6 черга

1

 

2

 

Вимоги забезпечених кредиторів

1

 

2

 

Усього

3. Майновий стан боржника (за результатами інвентаризації):

3.1. Перелік майна боржника (рухоме/нерухоме) згідно з описом:

N
з/п

Назва майна боржника

рухоме майно

нерухоме майно

1

 

 

 

 

4. Майно боржника, яке є предметом забезпечення:

N
з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора (заставодержателя, іпотекодержателя)

Підстави виникнення зобов'язання

Сума грошових вимог кредиторів, грн

Строк виконання зобов'язання

1

 

 

 

 

5. Інформація про доходи боржника

5.1. Доходи, які боржник отримує (заробітна плата, пенсія тощо):
_.

5.2. Доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів:
_.

6. Розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення вимог кредиторів:
_________ грн.

7. Розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення наявних у боржника обов'язкових періодичних зобов'язань (виплата аліментів тощо):
_________ грн.

8. Вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів:
_.

9. Розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб:
_________ грн.

10. Порядок і строки реалізації майна боржника (частини майна), у тому числі, що є предметом забезпечення:

N
з/п

Черговість продажу майна

Назва майна

Строк реалізації

Кошти, які планується отримати від продажу, грн

1

 

 

 

 

11. Задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок продажу майна боржника, що є предметом забезпечення:

N
з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Сума вимог кредиторів, грн

1

 

 

12. Зміна способу та порядку виконання зобов'язань:

N
з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Розмір зобов'язання,
грн

Строк погашення

Нові умови виконання зобов'язання

розмір зобов'язання,
грн

строк погашення

1

 

 

 

 

 

13. Відстрочення чи розстрочення або спрощення (списання) боргів чи їх частини:

13.1. Відстрочення боргів чи їх частини:

N
з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Сума вимог кредитора, яка відстрочується, грн

Строк, до якого відстрочується погашення вимог кредитора

1

 

 

 

 

13.2. Розстрочення боргів чи їх частини:

N з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Графік погашення вимог кредитора

Сума виплат, грн

1

 

 

 

 

13.3. Спрощення (списання) боргів чи їх частини:

N
з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Розмір суми, яка спрощується (списується), грн

1

 

 

 

14. Виконання зобов'язань боржника третіми особами:
_.

15. Заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів:
_.

III. Прикінцеві положення

1. Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника: _________.

2. Додаткові умови виконання плану реструктуризації боргів боржника:
_.

3. Умови та порядок внесення змін та доповнень до плану реструктуризації боргів боржника:
_.

4. Участь керуючого реструктуризацією у виконанні плану реструктуризації боргів боржника, його повноваження та джерела виплати йому основної винагороди: _________.

Керуючий реструктуризацією


(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)

Третя особа2


(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)


1 У разі наявності забезпечених кредиторів.

2 Якщо план реструктуризації боргів боржника містить положення про виконання зобов'язання боржника третьою особою.

Примітки:

1. Кількість рядків пунктів плану реструктуризації боргів боржника визначається залежно від обсягу тексту.

2. Примірну форму плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність розроблена відповідно до статті 3 розділу I Книги першої (Кодекс N 2597-VIII), розділу III Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII) з метою уніфікованого підходу до розроблення плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність (далі - план реструктуризації).

3. План реструктуризації оформлюється у вигляді систематизованого переліку взаємопов'язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про неплатоспроможність з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та у порядку, що визначені планом реструктуризації.

4. Оформлення плану реструктуризації здійснюється у вигляді документа, що містить обов'язкові для нього реквізити, а саме дату документа, номер провадження у справі про неплатоспроможність, повне найменування господарського суду, прізвище, ім'я, по батькові або найменування боржника, зміст плану реструктуризації, заголовки до тексту, підпис (підписи), грифи схвалень (погоджень). Під час оформлення плану реструктуризації можливе використання інших реквізитів, якщо цього потребує його зміст.

5. Письмове викладення плану реструктуризації здійснюється за допомогою друкувальних засобів. Для друкування плану реструктуризації використовуються гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів (крім заголовків) та папір формату А4 (210 х 297 мм).

6. Сторінки плану реструктуризації підлягають обов'язковій нумерації. Нумерація сторінок плану реструктуризації починається з другої.

7. Оформлений план реструктуризації має бути прошитий з підклеюванням на його звороті паперової відмітки "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)", що підписується арбітражним керуючим та скріплюється його печаткою. Частина підпису та частина печатки мають накладатись на паперову відмітку.

8. Схвалення (погодження) плану реструктуризації оформлюється відповідним грифом на лицьовому боці титульного аркуша плану реструктуризації. План реструктуризації містить лише ті грифи схвалення (погодження), які передбачені законодавством для конкретної справи про неплатоспроможність.

9. У пункті 2 розділу I плану реструктуризації слід зазначити обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника і стали підставою для звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

10. У пунктах 1, 2 розділу II зазначаються загальна сума визнаних господарським судом вимог кредиторів та внесених до реєстру вимог кредиторів, а також окремо сума вимог кредиторів, що підлягає реструктуризації відповідно до плану реструктуризації, черговість задоволення вимог кредиторів, найменування кредиторів, сума їх грошових вимог та строк виконання зобов'язання.

11. План реструктуризації має містити лише ті положення (заходи з відновлення платоспроможності), які застосовуватимуться щодо конкретного боржника у конкретній справі про неплатоспроможність.

12. До плану реструктуризації можуть долучатися документи, які доповнюють, пояснюють та підтверджують інформацію, викладену в плані реструктуризації, що оформлюються як додатки до нього.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали