МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 644

Про затвердження Примірного положення про Головне управління (Управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь

Відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 563 (Постанова N 563), з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру в регіонах наказую:

1. Затвердити Примірне положення про Головне управління (Управління) Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, що додається.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь у двотижневий термін розробити та подати на затвердження Положення про Головне управління (Управління) МНС в Автономній Республіці Крим, області, містах Київ та Севастополь.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М. В.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.06.2011 N 644

Примірне положення
про Головне управління (Управління) Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці Крим, області, містах Київ та Севастополь

1. Головне управління (Управління) Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - Головне управління (Управління)) є територіальним органом управління МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Головне управління (Управління) підпорядковується МНС України.

Персонал Головного управління (Управління) складають особи начальницького складу служби цивільного захисту, державні службовці, службовці та працівники робітничих професій, порядок проходження служби якими та трудові відносини між якими здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Голова місцевої держадміністрації, як начальник цивільного захисту, координує діяльність Головного управління (Управління) і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.

2. Головне управління (Управління) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами МНС України, дорученнями Міністра, його першого заступника та заступників, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, Положенням про МНС України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління (Управління) є:

забезпечення реалізації в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - НС), техногенної та пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків НС у мирний час та особливий період;

організація ліквідації наслідків НС, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі або виникненні НС;

проведення піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території відповідного регіону України (визначеної зони відповідальності) після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань;

координація діяльності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - ЄДС ЦЗ);

аналіз та прогнозування ймовірності виникнення НС, визначення показників ризику виникнення НС на об'єктах і територіях, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації загроз виникнення надзвичайних ситуацій;

розроблення і реалізація заходів щодо підтримання в готовності органів управління і підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період.

4. Головне управління (Управління) відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення проектів перспективних та поточних планів роботи, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність, здійснює моніторинг їх виконання;

2) бере участь, разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у розробленні відповідних регіональних програм з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

3) здійснює оповіщення підпорядкованих органів управління і підрозділів про загрозу та виникнення НС;

4) спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечує оперативне оповіщення населення про виникнення чи загрозу виникнення НС, а також забезпечує оперативне та достовірне інформування населення про ситуацію і заходи, вжиті Головним управлінням (Управлінням);

5) розробляє план дій Головного управління (Управління) у разі загрози або виникнення НС та плану цивільного захисту на особливий період, забезпечує розроблення таких планів підпорядкованими органами управління;

6) бере участь у розробленні регіонального плану основних заходів цивільного захисту на рік, здійснює моніторинг його виконання;

7) координує планування заходів цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади;

8) організовує визначення стану та оцінку готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання покладених завдань територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

9) бере участь у заходах з підготовки та проведення навчань (тренувань) з керівним складом органів управління і підрозділами відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланками;

10) бере участь разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у розробленні заходів радіаційного і хімічного захисту, а також здійснює контроль за їх виконанням;

11) бере участь разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у визначенні ступенів хімічної небезпеки об'єктів і здійснює їх облік;

12) готує, спільно із структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій, пропозиції керівництву місцевих органів виконавчої влади щодо потреби обсягів забезпечення непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та місць їх зберігання;

13) організовує заходи з індивідуального дозиметричного контролю особового складу в підпорядкованих підрозділах;

14) бере участь в обстеженні місця виявлення підозрілого матеріалу/об'єкта, під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

15) організовує, разом з місцевими органами виконавчої влади, радіаційне та хімічне спостереження із залученням диспетчерських служб підрозділів Головного управління (Управління);

16) узгоджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об'єктах;

17) здійснює погодження аварійних планів об'єктів першої категорії радіаційної небезпеки (у разі наявності) та планів аварійних заходів вантажовідправників і перевізників радіоактивних матеріалів;

18) розробляє на основі Зразкового плану реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту План реагування територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, вся територія або частина території яких належить до зони спостереження об'єктів першої категорії радіаційної небезпеки (у разі наявності);

19) надає методичні рекомендації місцевим органам виконавчої влади та об'єктам з питань евакуації населення у НС;

20) організовує виявлення та оцінку масштабів і наслідків радіаційних та хімічних аварій;

21) надає організаційно-методичну допомогу щодо навчання населення, працівників евакуаційних органів та органів управління всіх рівнів з питань підготовки і проведення евакуаційних заходів в умовах НС;

22) надає рекомендації населенню про необхідні дії в умовах НС;

23) бере участь у здійсненні районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і виробництв та загрози виникнення небезпечних природних явищ;

24) розглядає та погоджує завдання на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації, надає вихідні дані, необхідні для його підготовки;

25) надає відповідно до вимог нормативних документів за запитом замовників або за дорученням МНС України вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування інженерно-технічних заходів у проектній документації;

26) бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

27) бере участь за запитами уповноважених органів у розробленні цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

28) здійснює контроль за реалізацією розділів інженерно-технічних заходів у містобудівний та проектній документації;

29) надає консультативну допомогу стосовно розроблення та реалізації інженерно-технічних заходів у проектній документації та містобудівній документації;

30) здійснює ведення електронного обліку захисних споруд, які знаходяться на відповідній території;

31) розглядає та погоджує документи щодо обґрунтування виключення з обліку (списання) цих об'єктів;

32) організовує, спільно із місцевими органами виконавчої влади, періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд та здійснює контроль за її проведенням;

33) бере участь, у межах своїх повноважень, у розгляді питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних та побутових потребах;

34) бере участь, за запитами уповноважених органів, у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

35) бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

36) здійснює заходи щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності;

37) забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків НС, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій;

38) забезпечує проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

39) бере особисту участь у роботі координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України, у тому числі у плануванні та проведенні навчань;

40) забезпечує взаємодію МНС України з відповідними структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади під час участі у заходах із забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та звітує про їх проведення;

41) здійснює збір, оброблення та накопичення інформації про небезпечні природні та техногенні об'єкти, процеси й явища, стан природно-техногенної безпеки в регіоні, досвід ліквідації НС;

42) аналізує інформацію про виникнення НС та здійснює їх облік;

43) прогнозує у встановленому порядку ймовірність виникнення НС, визначає показники ризику виникнення НС на об'єктах і територіях;

44) бере участь, у межах компетенції, у роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС;

45) попередньо визначає, в межах своєї компетенції, рівень НС;

46) забезпечує постійну готовність підпорядкованих сил і засобів до оперативного реагування на НС, пожежі, інші події, рятування людей та надання допомоги населенню;

47) організовує застосування за призначенням аварійно-рятувальних формувань і підрозділів, спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та невоєнізованих формувань під час проведення рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків НС;

48) створює і забезпечує належну готовність зведених загонів щодо їх участі в ліквідації НС та в проведенні першочергових рятувальних робіт, організовує з ними практичні навчання, визначає порядок їх залучення;

49) визначає порядок залучення усіх видів аварійно-рятувальних формувань до виконання завдань з ліквідації НС та їх наслідків;

50) проведення спеціальних вибухових робіт з метою попередження та ліквідації наслідків НС на території відповідного регіону України (визначеної зони відповідальності).

51) організовує складання планів та інструкцій з ліквідації НС та їх наслідків підприємствами, організаціями, аварійно-рятувальними службами та формуваннями незалежно від форм власності;

52) створює і забезпечує належну готовність зведених загонів щодо їх участі в ліквідації НС, у тому числі гасінні значних лісових пожеж, та в проведенні першочергових рятувальних робіт, організовує з ними практичні навчання, визначає порядок їх залучення;

53) забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та спеціальних формувань відповідно до мобілізаційного завдання, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна непорушного запасу;

54) забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних та підпорядкованих підрозділах;

55) узагальнює практику застосування законодавства у сфері цивільного захисту, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

56) здійснює добір кадрів в апарат Головного управління (Управління) та на керівні посади в підпорядковані органи управління і підрозділи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу, державних службовців, службовців та працівників робітничих професій, а також осіб, включених до кадрового резерву;

57) вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи у підпорядкованих органах управління та підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів, здійснює контроль за створенням резерву кадрів та за станом роботи з комплектування вакантних посад;

58) визначає потреби у спеціалістах відповідної кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо поліпшення їх якісного складу, контролює стан цієї роботи у підпорядкованих органах управління та підрозділах;

59) розробляє пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих Головному управлінню (Управлінню) органів управління та підрозділів, готує проекти схем і штатів зазначених органів управління та підрозділів у межах визначеної чисельності;

60) взаємодіє з навчальними закладами цивільного захисту та навчально-методичними установами МНС України, здійснює відбір кандидатів на навчання до зазначених закладів та установ, постійне супроводження та контроль за ходом їх навчання;

61) погоджує робочі навчальні плани та програми з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників цивільного захисту в мережі навчально-методичних установ МНС України та забезпечує проведення ними виробничого навчання і виробничої практики на базі підпорядкованих Головному управлінню (Управлінню) органів управління та підрозділів;

62) розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до МНС України пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками своїх працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань та переміщення по службі осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури посад, призначення на які і звільнення з яких проводиться наказом МНС України.

63) виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

64) забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів;

65) організовує та контролює порядок організації і проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в Головному управлінні (Управлінні) і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань;

66) організовує роботу з розвитку професійно-прикладних видів спорту;

67) здійснює обов'язкове державне особисте страхування особового складу;

68) здійснює нагляд за безпечним веденням робіт під час несення служби особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, безпечними і здоровими умовами праці державних службовців та працівників у підрозділах, що належать до його сфери управління, відповідно до чинного законодавства;

69) здійснює нагляд за забезпеченням безпеки дорожнього руху в підрозділах системи МНС України;

70) організовує відомчу реєстрацію (перереєстрацію), відомчий технічний огляд, облік транспортних засобів;

71) забезпечує заходи з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничих та житлово-побутових приміщень, виступає їх замовником з виконання поточних та капітальних ремонтів оперативно-рятувальної служби;

72) управляє та забезпечує збереження об'єктів державної власності в межах, визначених законодавством;

73) забезпечує ефективне використання коштів державного бюджету та спеціальних фондів на проектно-вишукувальні роботи будівництва, реконструкції і поточних ремонтів будівель і споруд оперативно-рятувальної служби;

74) забезпечує заходи щодо оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок оперативно-рятувальної служби;

75) контролює, у межах своєї компетенції та сфери діяльності, організацію виконання заходів стосовно створення, накопичення та використання матеріальних резервів;

76) ефективно використовує кошти державного бюджету та спеціальних фондів на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг виконання робіт з проведення санації будівель і споруд у підрозділах оперативно-рятувальної служби;

77) визначає потребу і розподіляє ресурси на техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підрозділів та особового складу, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізацію;

78) здійснює матеріально-технічне забезпечення, організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт спеціальної техніки, пожежно-технічного озброєння, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, мережного обладнання та засобів технічного захисту інформації, верстатного обладнання, виробничих і побутових приміщень у підпорядкованих органах управління та підрозділах, веде облік, контролює правильність утримання, списання та реалізації техніки та майна;

79) бере участь у розробленні державних стандартів, норм, і правил пожежної безпеки;

80) погоджує пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих органів управління та підрозділів, розробляє проекти табелів до штату зазначених структур у межах визначеної чисельності;

81) забезпечує здійснення внутрішнього фінансового контролю в Головному управлінні (Управлінні) та підпорядкованих органах та підрозділах цивільного захисту;

82) надає пропозиції до регіонального бюджету при його формуванні щодо планування фінансових ресурсів у межах своєї компетенції;

83) розробляє кошториси витрат і вносить пропозиції щодо фінансування потреб підпорядкованих підрозділів;

84) може укладати угоди з підприємствами та організаціями на постачання матеріально-технічних ресурсів відповідно до чинного законодавства;

85) організовує забезпечення належними видами тилового майна особовий склад Головного управління (Управління) та підпорядковані підрозділи, веде облік і контролює його отримання за нормами належності;

86) забезпечує координовану апаратом Міністерства реалізацію заходів міжнародного співробітництва, зокрема реалізацію міжнародних інвестиційних проектів і проектів технічної допомоги;

87) відповідно до чинного законодавства бере участь у міжнародних аварійно-рятувальних та інших заходах;

88) забезпечує дотримання фінансової дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів;

89) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

90) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

91) розробляє та подає до МНС України проекти кошторисів до бюджетного запиту на наступний рік з детальними розрахунками;

92) здійснює фінансування підпорядкованих структурних підрозділів відповідно до затвердженого помісячного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на поточний рік;

93) здійснює внутрішній фінансовий контроль у підрозділах, що належать до сфери його управління, відповідно до чинного законодавства;

94) розглядає оперативну, місячну, квартальну і річну фінансову та статистичну звітність про фінансово-економічну діяльність Головного управління (Управління) і забезпечує подання зведених даних уповноваженим органам у встановлені строки;

95) здійснює фінансове забезпечення передбачених відповідними нормативно-правовими актами заходів, що пов'язані з розгортанням органів і підрозділів, за планами мобілізаційного завдання;

96) забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію заходів з питань медичного та біологічного захисту населення при НС техногенного та природного характеру, у тому числі пов'язаних з терористичними проявами і в особливий період, здійснює координацію дій територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту у цій сфері діяльності;

97) забезпечує у межах повноважень надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам;

98) здійснює проведення заходів з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, медичне постачання, санаторно-курортне лікування, медико-психологічна реабілітація) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;

99) організовує проведення попередніх та періодичних медичних оглядів особового складу, працівників структурних підрозділів Головного управління (Управління) з психофізіологічним обстеженням;

100) здійснює обстеження осіб рядового та начальницького складу з подальшим проведенням військово-лікарської експертизи кандидатам на службу, кандидатам до вступу у відповідні вищі навчальні заклади, особовому складу органів і підрозділів Головного управління (Управління) при переміщенні, звільненні зі служби, при досягненні граничного віку перебування на службі, при оформленні страхової події;

101) забезпечує санітарне та епідемічне благополуччя особового складу;

102) організовує медичне постачання і роботу з медичним майном;

103) проводить аналіз захворюваності працівників підпорядкованих підрозділів, розробляє заходи щодо її зниження та здійснює ведення встановленої обліково-звітної документації;

104) здійснює контроль за додержанням нормативно-правових актів з питань профілактики травматизму невиробничого характеру, координує заходи, які здійснюють місцеві органи виконавчої влади щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, проводить моніторинг їх діяльності у цій сфері, розробляє пропозиції щодо удосконалення системи профілактики травматизму невиробничого характеру в регіоні;

105) забезпечує належну діяльність центрів з прийняття повідомлень та територіальних підрозділів забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

106) організовує тісну взаємодію із засобами масової інформації з метою оперативного, достовірного та своєчасного інформування населення про заходи, вжиті для його захисту;

107) здійснює оперативне та широке інформування засобів масової інформації щодо життєдіяльності підрозділів МНС;

108) забезпечує контроль виконання підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов'язковості проходження навчання керівними управлінськими кадрами з питань цивільного захисту;

109) бере участь у заходах з підготовки керівного складу органів управління і підрозділів відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та її ланок, навчанні населення та пропаганді знань з безпеки життєдіяльності.

5. Головне управління (Управління) з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності, встановленої чинним законодавством;

4) організовує особистий прийом громадян керівництвом Головного управління (Управління) і його підрозділів, розгляд в межах компетенції пропозицій, звернень громадян згідно з Законом України "Про звернення громадян", виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечує, в межах компетенції доступ, до публічної інформації, що перебуває у його володінні, а також розгляд інформаційних запитів;

6) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та спеціальних формувань відповідно до мобілізаційного завдання, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна непорушного запасу;

8) забезпечує ведення діловодства, а також організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Головне управління (Управління) має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи завдань;

залучати до проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та для їх ліквідації, органи управління у справах цивільного захисту, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, аварійно-рятувальні служби, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади згідно з планами взаємодії, а окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;

проводити закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства.

7. Головне управління (Управління) здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані територіальні органи МНС України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, а також контроль за їх діяльністю.

8. Головне управління (Управління) під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Головне управління (Управління), у межах своїх повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Головного управління (Управління) можуть бути скасовані Міністром повністю чи в окремій частині.

10. Головне управління (Управління) очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з головою місцевої держадміністрації та звільняється з посади Міністром.

Начальник Головного управління (Управління) має трьох заступників за відповідним напрямком діяльності, у тому числі одного першого. У межах кошторису рішенням Міністра кількість перших заступників і заступників начальника Головного управління (Управління) може бути збільшена або поєднуватись з відповідними посадами начальників управлінь.

Заступники начальника Головного управління (Управління) призначаються та звільняються з посад Міністром.

Керівники територіальних органів МНС України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональних (повноваження яких поширюється на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальних органів (у разі їх утворення) призначаються на посади та звільняються з посади за погодженням з головою місцевої держадміністрації Міністром за пропозиціями начальника Головного управління (Управління).

11. Начальник Головного управління (Управління):

безпосередньо підпорядковується Міністру МНС України, здійснює керівництво Головним управлінням (Управлінням), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Головним управлінням (Управлінням) реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до актів законодавства, наказів МНС України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, його першого заступника та заступників;

вносить Міністру пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління (Управління) і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління (Управління) (річні, піврічні);

звітує перед Міністром щодо виконання покладених на Головне управління (Управління) завдань та планів роботи;

несе відповідальність за готовність підпорядкованих сил і засобів до дій за призначенням;

здійснює добір кадрів і забезпечує комплектування Головного управління (Управління), підпорядкованих органів і підрозділів кваліфікованими кадрами, їх спеціалізацію і організацію професійної підготовки, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших осіб рядового і начальницького складу, державних службовців, службовців та працівників робітничих професій Головного управління (Управління), приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

присвоює у встановленому порядку спеціальні звання служби цивільного захисту особам рядового та начальницького складу, присвоює ранги державних службовців;

порушує перед Міністром питання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

підписує накази Головного управління (Управління);

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління (Управління), територіальні органи МНС України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

здійснює особистий прийом громадян з питань компетенції МНС України та постійний контроль за станом розгляду пропозицій, заяв і скарг у підпорядкованих підрозділах;

організовує проведення контрольних та цільових перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів та службових розслідувань щодо особового складу, вживає заходів до надання практичної допомоги в усуненні недоліків за результатами перевірок;

на підставі Закону України "Про державну таємницю", інших нормативно-правових актів організовує і координує діяльність, пов'язану із забезпеченням режиму секретності в апараті та підпорядкованих підрозділах;

забезпечує дотримання у підпорядкованих підрозділах законодавства з питань боротьби з корупцією;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Головного управління (Управління) та підпорядкованих підрозділів;

організовує здійснення внутрішнього фінансового контролю у підрозділах, що належать до сфери управління Головного управління (Управління), розглядає матеріали контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень;

бере участь у розгляді районними, районними у містах Київ та Севастополь державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю Головного управління (Управління) та підпорядкованих йому підрозділів;

організовує, відповідно до компетенції, роботу з розроблення та здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

не рідше двох разів на рік забезпечує перевірку наявності та стану матеріально-технічних засобів у підпорядкованих підрозділах;

забезпечує функціонування системи управління охороною праці у підпорядкованих структурних підрозділах відповідно до вимог чинного законодавства та несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності начальника Головного управління (Управління) або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує перший заступник начальника Головного управління (Управління).

Начальник Головного управління (Управління) підзвітний та підконтрольний відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді міністрів Автономної Республіки Крим та головам місцевих держадміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

Начальник Головного управління (Управління) за посадою водночас є заступником начальника відповідної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та начальником гарнізону МНС України відповідного регіону.

12. У Головному управлінні (Управлінні) для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі начальника Головного управління (Управління) (голова колегії), його заступників (за посадою), керівників структурних підрозділів, а також, у разі потреби, представників територіальних підрозділів органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових, громадських та інших організацій (за їх згодою).

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами Головного управління (Управління).

При Головному управлінні (Управлінні) можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з питань сфери компетенції МНС.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління (Управління).

13. Головне управління (Управління) діє на підставі положення, що затверджується Міністром.

14. Головне управління (Управління) утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Головного управління (Управління) затверджує Міністр.

Штатний розпис та кошторис Головного управління (управління) затверджує заступник Міністра - керівник апарату.

Чисельність працівників Головного управління (Управління) затверджує Міністр в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів МНС України.

Чисельність працівників територіальних органів МНС України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональних (повноваження яких поширюється на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальних органів (у разі їх утворення як структурних підрозділів МНС України, що не мають статусу юридичної особи) затверджує Міністр в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів МНС України за пропозиціями начальника Головного управління (Управління).

Начальник Головного управління (Управління) вносить пропозиції Міністру щодо чисельності працівників Головного управління (Управління).

15. Головне управління (Управління) утворюється у порядку, передбаченому статтями 13 (Закон N 3166-VI) і 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

16. Головне управління (Управління) є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор
служби цивільного захисту

В. Квашук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали