ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 лютого 2012 року N 72

Про затвердження Примірного положення про господарсько-експлуатаційний відділ регіональної митниці, митниці

Керуючись вимогами наказу Державної митної служби України від 05.12.2011 N 1025 "Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці" (Наказ N 1025), наказую:

1. Затвердити Примірне положення про господарсько-експлуатаційний відділ регіональної митниці, митниці, що додається.

2. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць привести положення про господарсько-експлуатаційний відділ регіональної митниці, митниці у відповідність з цим наказом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 24.03.2003 N 181 "Про затвердження Примірного положення про господарсько-експлуатаційний відділ митного органу України та примірних структур господарсько-експлуатаційних відділів регіональної митниці та митниці";

від 13.11.2006 N 1000 "Про включення підрозділів по контролю за майном, що перейшло у власність держави, до Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності";

від 21.02.2007 N 143 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України та оперативне підпорядкування структурного підрозділу".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Тимофєєва І. В.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
01.02.2012 N 72

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про господарсько-експлуатаційний відділ регіональної митниці, митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення про господарсько-експлуатаційний відділ (далі - Відділ) регіональної митниці, митниці (далі - Митниця) визначає правовий статус Відділу, а саме: його завдання, повноваження та структуру.

1.2. Відділ є структурним підрозділом Митниці, який здійснює діяльність зі створення умов для належного рівня функціонування Митниці та роботи її персонального складу з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Митницю.

1.3. Відділ підпорядковується одному із заступників керівника Митниці, який спрямовує роботу Відділу відповідно до розподілу обов'язків між керівником Митниці та його заступниками.

1.4. У частині питань складського обліку майна, що переходить у власність держави, та розпорядження ним методологічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється Управлінням фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

1.5. Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом Державної митної служби України та (або) Митниці відповідно до вимог чинних нормативних актів, що регулюють питання проходження служби в митних органах.

1.6. Відповідно до вимог статті 1351 Кодексу законів про працю України між Митницею та посадовими особами Відділу, які виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, відпуском, перевезенням або застосуванням переданих їм цінностей, укладаються письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Проекти таких договорів відповідно до вимог пункту 3 частини 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, погоджуються із начальником відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером Митниці.

1.7. У своїй діяльності посадові особи Відділу керуються Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

1.8. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Митниці.

1.9. Повноваження посадових осіб Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються керівником Митниці.

2. Основні завдання Відділу

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення організаційних та контрольних заходів щодо будівництва, ремонту, експлуатації та утримання об'єктів митної інфраструктури, в тому числі й нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки, багаторічні насадження), що обліковується на балансі Державної митної служби України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Митниці, а також щодо матеріально-технічного забезпечення основної діяльності Митниці та складського обліку майна, що переходить у власність держави.

2.2. Надання пропозицій уповноваженій спеціалізованій митній установі для розроблення перспективних і поточних планів будівництва та ремонту об'єктів митної інфраструктури, що знаходяться в зоні діяльності Митниці.

2.3. Належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану та організація роботи, пов'язаної із забезпеченням належного технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, проведенням діагностики та експертизи їх технічного стану і планово-запобіжних ремонтів, та вчинення інших дій згідно з вимогами чинного законодавства у сфері зазначеної діяльності.

2.4. Ефективне та раціональне використання матеріальних ресурсів Митниці відповідно до встановлених нормативів, збереження державної власності.

2.5. Організація і проведення заходів щодо процедур закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти для потреб Митниці згідно з вимогами чинного законодавства щодо здійснення державних закупівель в межах компетенції Відділу.

2.6. Прийняття на склад митного органу або передання на склади підприємств (у випадках, передбачених законодавством), а також видачі з цих складів майна, вилученого в справах про порушення митних правил (у тому числі швидкопсувних товарів), безхазяйного, заявленого у режим відмови на користь держави та переданого для зберігання митниці (далі - майно, вилучене відповідно до законодавства з питань митної справи); підготовка документів для такого прийняття та передання.

2.7. Ведення складського обліку та належного зберігання матеріальних цінностей, зокрема, транспортних засобів, витратних матеріалів, форменого і спеціального одягу, знаків розрізнення, бланкової продукції, митних забезпечень та майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи.

2.8. Організація роботи складу митного органу, пошук складських приміщень та укладання угод для зберігання майна.

2.9. Організація заходів із розпорядження майном, вилученим відповідно до законодавства з питань митної справи.

2.10. Складання та подання звітності в порядку та строки, встановлені чинними нормативно-правовими актами та Держмитслужбою України.

2.11. Здійснення необхідних організаційних, процедурних та контрольних заходів в процесі залучення та використання (реалізації) міжнародної технічної допомоги, наданої в рамках Програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства та інших проектів реалізації міжнародної технічної та іншої допомоги.

3. Основні повноваження Відділу

3.1. З питань розвитку та експлуатації об'єктів митної інфраструктури, що знаходяться в зоні діяльності Митниці (далі - об'єкти митної інфраструктури):

3.1.1. Опрацьовує, готує та супроводжує проекти господарських договорів в установленому порядку.

3.1.2. Виконує функції замовника робіт з проектування, будівництва, реконструкції, капітального й поточного ремонтів та модернізації об'єктів митної інфраструктури й раціонального використання капітальних вкладень.

3.1.3. Здійснює контроль за термінами, якістю виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, капітального й поточного ремонтів об'єктів митної інфраструктури, відповідністю виконаних будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, нормам технічної безпеки, виробничої санітарії й протипожежної безпеки тощо.

3.1.4. Готує та надає необхідні документи до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об'єкта, що вводиться в експлуатацію, для отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та готовності його до експлуатації.

3.1.5. Забезпечує раціональне використання коштів, виділених на експлуатацію, капітальний та поточний ремонти, будівництво й реконструкцію об'єктів митної інфраструктури.

3.1.6. Забезпечує ефективне використання та розпорядження об'єктами митної інфраструктури, у тому числі нерухомим майном (будівлі, споруди, земельні ділянки, багаторічні насадження), яке обліковується на балансі Державної митної служби України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Митниці.

3.1.7. Готує та подає керівництву Митниці пропозиції щодо забезпечення Митниці додатковими приміщеннями, будівлями, спорудами (оренда/придбання або передання до сфери управління Державної митної служби України) для виконання завдань та функцій, покладених на Митниці.

3.1.8. Обліковує та контролює обсяги фактично спожитих об'єктами митної інфраструктури теплової та електричної енергії, природного і скрапленого газу, води та інших енергоносіїв у натуральних показниках.

3.1.9. Складає та подає до органу державної статистики за місцезнаходженням Митниці в терміни, визначені законодавством, статистичної звітності з питань експлуатації, ремонту, реконструкції й будівництва об'єктів митної інфраструктури, використання коштів на соціально-побутові потреби.

3.1.10. Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійної й безпечної експлуатації будівель, споруд, ліфтів та інженерних мереж (тепло-, електро-, газо-, водопостачання, каналізації тощо) і запобігання виникненню аварій на об'єктах митної інфраструктури, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо цього.

Організовує виконання заходів з обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд Митниці.

У разі відсутності в Відділі сектору розвитку та експлуатації (фахівця у відповідній галузі) виконання зазначених в абзаці другому цього пункту функцій покладається наказом керівника Митниці на посадову особу Відділу, за умови проходження нею навчання відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288.

3.1.11. Організовує проведення ремонту об'єктів митної інфраструктури.

3.1.12. Контролює підтримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів митної інфраструктури.

3.1.13. Здійснює заходи з підготовки об'єктів митної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період.

3.1.14. Готує розрахунки для формування показників до проектів кошторисів Митниці в частині визначення потреби у коштах на забезпечення видатків на оплату послуг, у тому числі комунальних, поточного та капітального ремонту, реконструкції тощо, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

3.1.15. Контролює дотримання термінів виконання господарських договорів; своєчасне подання до відділу фінансів і бухгалтерського обліку Митниці фінансових документів для здійснення оплати за цими договорами й відображення в облікових регістрах фактів придбання товарів, робіт, послуг тощо.

3.1.16. Організовує та здійснює (у межах повноважень) роботу з питань землевідведення в установленому законодавством порядку.

3.2. З питань матеріально-технічного забезпечення:

3.2.1. Перспективне та поточне планування забезпечення структурних підрозділів Митниці відповідно до їх заявок і нормативних документів бланковою продукцією, митними забезпеченнями, витратними матеріалами, транспортними засобами, форменим і спеціальним одягом, озброєнням, меблями, господарським інвентарем, обладнанням, запасними частинами і паливно-мастильними матеріалами тощо (далі - матеріальні цінності).

3.2.2. Отримує та доставляє від постачальників і від уповноваженої спеціалізованої митної установи закуплені у централізованому порядку матеріальні цінності.

3.2.3. Опрацьовує, готує та супроводжує проекти господарських договорів з питань матеріально-технічного забезпечення в установленому порядку.

3.2.4. Обліковує матеріальні цінності, контролює дотримання установлених норм їх використання в підрозділах Митниці, зберігання та проведення своєчасного ремонту.

3.2.5. Організовує роботу складів Митниці та забезпечує належне зберігання на них матеріальних цінностей, окрім складів, на яких зберігається майно, що перейшло у власність держави.

3.2.6. Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу Митниці.

3.2.7. Контролює раціональне використання коштів, виділених на придбання матеріальних цінностей.

3.2.8. Складає та подає до уповноваженої спеціалізованої митної установи в терміни, визначені Держмитслужбою України, статистичну звітність з питань матеріально-технічного забезпечення.

3.2.9. Обліковує та контролює надходження і використання матеріально-технічних цінностей.

3.2.10. Оформлює заявки на централізоване постачання матеріальних цінностей та подає їх до уповноваженої спеціалізованої митної установи.

3.3. З питань автотранспортного забезпечення:

3.3.1. Організовує роботу з питань службових, пасажирських і вантажних перевезень для забезпечення службової діяльності структурних підрозділів Митниці.

3.3.2. Контролює раціональне використання транспортних засобів, утримання їх у належному технічному стані та дотримання затверджених лімітів їх пробігу, напрацювання спецтехніки.

3.3.3. Планує та організовує технічне обслуговування й ремонт транспортних засобів.

3.3.4. Проведення виховної, роз'яснювальної та іншої роботи з водіями для здійснення ними неухильного дотримання Правил дорожнього руху та впровадження заходів з охорони праці, дотримання техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.3.5. Готує транспортні засоби Митниці до реєстрації та технічного огляду в органах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

3.3.6. Проводить роботи з консервації транспортних засобів Митниці, що перебувають на тривалому зберіганні в Митниці.

3.3.7. Організовує експлуатацію транспортних засобів, їх використання, технічне обслуговування, ремонт та підготовку документів щодо списання цих транспортних засобів, запчастин до них та використаних паливно-мастильних матеріалів.

3.3.8. Забезпечує проведення передрейсових медичних оглядів водіїв.

3.3.9. Уживає заходів щодо унеможливлення викрадення транспортних засобів.

3.4. З питань забезпечення озброєнням, боєприпасами, спеціальними засобами і військово-технічним майном, їх перевезення, приймання, видачі, використання та надійного зберігання:

3.4.1. Організовує забезпечення озброєнням, боєприпасами та спеціальними засобами, військово-технічним майном (далі - ВТМ) для службової діяльності відповідних структурних підрозділів.

3.4.2. Здійснює видачу та приймання ВТМ, зброї, спеціальних засобів, боєприпасів та ВТМ посадовим особам, яких визначено наказом Митниці.

3.4.3. Забезпечує кількісний, якісний, технічний стан, номерний облік озброєння, боєприпасів, спецзасобів та ВТМ, а також облікових документів, які знаходяться на відповідальному зберіганні в особи, відповідальної за озброєння, визначеної наказом Митниці.

3.4.4. Проводить облік озброєння, боєприпасів, спецзасобів і ВТМ Митниці та звітності про їх наявність, стан та місцезнаходження.

3.4.5. Проводить навчання з питань озброєння, користування спеціальними засобами та ВТМ з посадовими особами, які мають допуск до їх експлуатації.

3.4.6. Забезпечує проведення в установлені терміни планових перевірок наявності, ведення обліку, зберігання озброєння, боєприпасів, спецзасобів та ВТМ.

3.4.7. Готує, оформлює та направляє до визначеної спеціалізованої митної установи матеріали про переведення озброєння, боєприпасів, спецзасобів і ВТМ у нижчі категорії та про розпорядження ними, а також документи щодо втрат, крадіжок, псувань, нестач, надлишків і передчасного виходу з ладу озброєння, боєприпасів, спецзасобів і ВТМ.

3.4.8. Забезпечує належне зберігання озброєння, боєприпасів, спецзасобів та ВТМ у збройових кімнатах, організацію й здійснення заходів щодо обладнання збройових кімнат структурного підрозділу оперативних чергових і Митниці.

3.4.9. Розроблює й забезпечує протипожежні та інші заходи запобігання надзвичайним ситуаціям на територіях об'єктів, де зберігаються озброєння, боєприпаси, спецзасоби й ВТМ.

3.4.10. Забезпечує прийняття та збереження у збройовій кімнаті незакріплених, надтабельних, ненормативних, а також таких, що здані на тимчасове відповідальне зберігання ВТМ, боєприпасів, озброєння та спеціальних засобів.

3.4.11. Здійснює контроль за встановленим порядком допуску до експлуатації озброєння, ВТМ, боєприпасів та спеціальних засобів, його носінням, зберіганням та використанням посадовими особами Митниці.

3.4.12. Отримує від визначеної спеціалізованої митної установи озброєння, ВТМ, боєприпаси та спеціальні засоби забезпечення їх супроводження та збереження під час транспортування до Митниці.

3.4.13. Готує та надає пропозиції до проектів Табелю належності, наказів, посадових інструкцій та технологічних схем з питань озброєння, ВТМ, боєприпасів та спеціальних засобів, організації його обліку, збереження, прийому, видачі, перевезення та використання за призначенням відповідно до вимог Порядку.

3.4.14. Організовує періодичні перевірки рівня знань посадових осіб Митниць вимог наказів, положень, інструкцій, інших нормативно-правових актів щодо озброєння, ВТМ, боєприпасів та спеціальних засобів й контроль за дотриманням цих вимог.

3.4.15. Розроблює плани проведення учбових та інших стрільб із закріпленої за посадовими особами зброї та спецзасобів, організацію та забезпечення їх проведення.

3.5. З питань складського обліку майна, що переходить у власність держави, та розпорядження ним:

3.5.1. Забезпечує дотримання строків перебування на складі митниці та договорів зберігання майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи, та своєчасного розпорядження ним.

3.5.2. Готує проекти угод для зберігання майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи, у разі неможливості його зберігання на території складського господарства митниці.

3.5.3. Взаємодіє з контролюючими службами при організації зберігання майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи, та розпорядження ним.

3.5.4. Взаємодіє з експертними підрозділами митної служби або іншими експертними установами щодо визначення вартості майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи.

3.5.5. Справляє плату за зберігання майна на складах митних органів.

3.5.6. Оформлює прибуткові та видаткові накладні.

3.5.7. Готує матеріали для розпорядження майном, вилученим відповідно до законодавства з питань митної справи, в установленому порядку.

3.5.8. Готує матеріали для передання конфіскованого майна державному виконавцю у визначені законодавством строки.

3.5.9. Готує документи та організовує тендери (конкурси) з визначення організатора митних аукціонів та підприємств, з якими митний орган укладатиме угоди щодо реалізації майна.

3.5.10. Бере участь в роботі комісій з розпорядження майном.

3.5.11. Здійснює пошук підприємств, які відповідно до законодавства мають можливості здійснити реалізацію, знищення, переробку, утилізацію майна чи отримати його на безоплатній основі.

3.5.12. Готує пропозиції щодо прискорення реалізації майна або його передання на реалізацію іншим торговельним організаціям.

3.5.13. Здійснює фактичний контроль за термінами перебування майна в реалізації, строками проведення його уцінки та своєчасністю повернення нереалізованого майна.

3.5.14. Організовує та проводить звіряння з торговельними організаціями щодо обсягів переданого для продажу та залишків нереалізованого майна.

3.5.15. Бере участь у проведенні суцільної інвентаризації майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи, в усіх місцях його зберігання.

3.5.16. Бере участь у розробці та реалізації технологічної схеми взаємодії підрозділів митного органу при здійсненні вилучення, обліку, зберігання, оцінювання майна, вилученого відповідно до законодавства з питань митної справи, та розпорядження ним.

3.6. Працівники Відділу відповідно до покладених на них повноважень мають право:

3.6.1. Готувати проекти документів розпорядчого та рекомендаційного характеру, спрямованих на виконання завдань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6.2. Запитувати й одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Митниці необхідну інформацію, документи й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

3.6.3. Організовувати та проводити семінари, робочі наради із залученням посадових осіб Митниці з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6.4. Розглядати звернення юридичних і фізичних осіб з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6.5. Надавати у межах своєї компетенції та відповідно до поставлених завдань відомості, пропозиції структурним підрозділам та керівництву Митниці і визначеній спеціалізованій митній установі.

3.6.6. За розпорядженням керівництва Держмитслужби, керівництва Митниці брати участь у проведенні перевірок інших Митниць або в роботі комісій, робочих груп, делегацій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.6.7. Використовувати при виконанні службових обов'язків засоби зв'язку, автомобільний транспорт, оргтехніку та інші технічні засоби Митниці.

4. Керівництво та організаційна структура Відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Державної митної служби України та (або) Митниці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють питання проходження служби в митній службі України.

4.2. Відповідно до вимог частини шостої пункту 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, кандидатура на призначення на посаду начальника Відділу погоджується головним бухгалтером Митниці.

4.3. Начальник Відділу в межах своїх повноважень здійснює організаційно-розпорядчі функції стосовно завдань, покладених на Відділ та визначених цим Положенням.

4.4. Структура та штатна чисельність Відділу формується відповідно до зазначеного Примірного положення, з урахуванням установленого порядку та обсягів робіт, у межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати Митниці, за поданням начальника Відділу.

4.5. Організаційна структура Відділу визначається виходячи з необхідності якісного виконання визначених цим Примірним положенням завдань і функцій, в межах, визначених для Відділу структурою та штатним розписом Митниці.

З урахуванням потреби до складу Відділу згідно зі штатним розписом можуть входити сектори або посадові особи за напрямами роботи:

розвиток та експлуатація митних об'єктів;

автотранспортне забезпечення;

складський облік майна, що переходить у власність держави, та посадові особи або фахівці за напрямами роботи:

матеріально-технічне забезпечення;

забезпечення озброєнням, боєприпасами, спеціальними засобами і військово-технічним майном, їх перевезення, приймання, видача, використання та надійне зберігання;

санітарно-технічне обслуговування;

інші напрями роботи, за визначенням начальника Митниці, для забезпечення діяльності Митниці.

У складі Відділу Митниці зі штатною чисельністю:

500 і більше осіб можуть створюватися 3 сектори - сектор розвитку та експлуатації митних об'єктів; сектор автотранспортного забезпечення; сектор складського обліку майна, що переходить у власність держави;

від 200 до 499 осіб можуть створюватися 2 сектори із 3-х згаданих секторів (за визначенням керівника Митниці), а обов'язки щодо виконання завдань і функцій одного з секторів вносяться до посадових інструкцій окремих посадових осіб Відділу;

199 і менше сектори не створюються, а обов'язки щодо виконання завдань і функцій одного з секторів вносяться до посадових інструкцій окремих посадових осіб Відділу.

5. Відповідальність посадових осіб та працівників Відділу

5.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1. Наслідки своїх розпоряджень, доручень, рішень, самостійно прийнятих під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність.

5.1.2. Неналежну організацію та результати діяльності Відділу.

5.1.3. Рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділі.

5.1.4. Стан професійної підготовки та виховної роботи з працівниками Відділу.

5.2. Відповідно до законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про боротьбу з корупцією", Дисциплінарного статуту митної служби України, інших законодавчих актів начальник, посадові особи та працівники Відділу несуть відповідальність за:

5.2.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців.

5.2.2. Неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень, покладених на Відділ цим Примірним положенням, а також окремих доручень керівництва Митниці й визначеного спеціалізованого митного органу та надання недостовірної інформації керівництву Митниці.

5.2.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митній службі України, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

5.2.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

5.2.5. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

 

Начальник Департаменту
розвитку митної інфраструктури
та міжнародного співробітництва

І. В. Тимофєєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали