ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 березня 2012 року N 148

Про затвердження Примірного положення про відділ митних інформаційних технологій регіональної митниці, митниці

На виконання пункту 5 наказу Держмитслужби України від 05.12.2011 N 1025 "Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці" (Наказ N 1025) наказую:

1. Затвердити Примірне положення про відділ митних інформаційних технологій регіональної митниці, митниці (далі - Примірне положення), що додається.

2. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць у місячний строк привести власні акти у відповідність до Примірного положення.

3. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України:

від 06.06.2005 N 487 "Про затвердження Примірного положення про відділ інформаційної роботи та митної статистики регіональної митниці, митниці",

від 08.04.2009 N 314 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держмитслужби України від 06.06.2005 N 487",

від 16.07.2009 N 665 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держмитслужби України",

від 21.04.2010 N 386 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби",

від 05.05.2010 N 434 "Про внесення зміни до Примірного положення про відділ інформаційної роботи та митної статистики регіональної митниці, митниці",

від 31.05.2010 N 554 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 21.09.2007 N 785".

4. Управлінню справами (Погорєлова Т. В.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органів.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його видання.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
05.03.2012 N 148

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ митних інформаційних технологій регіональної митниці, митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення про відділ митних інформаційних технологій регіональної митниці, митниці (далі - Відділ) визначає його правовий статус, а саме його компетенцію (завдання, функції, права), організаційну структуру та відповідальність.

1.2. У своїй діяльності Відділ взаємодіє з підрозділами регіональної митниці, митниці (далі - митниці), структурними підрозділами Держмитслужби України та спеціалізованими митними організаціями з питань митної справи, в межах компетенції бере участь у здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення товарів, забезпечує вирішення питань, що виникають у процесі діяльності митниці.

1.3. Положення про Відділ, зміни до нього розробляються на підставі Митного кодексу України, цього Примірного положення, погоджується Департаментом митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС) та затверджується наказом митниці.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби України, розпорядженнями та дорученнями Голови Служби, наказами митниці.

1.5. Координацію роботи, методологічне керівництво та консультаційне забезпечення діяльності Відділу здійснює ДМІТС.

2. Основні завдання Відділу

2.1. З питань ведення митної статистики:

2.1.1. Забезпечення реалізації митницею економічної політики держави в частині збору та обробки статистичної інформації з питань митної справи та у сфері регулювання зовнішньої торгівлі у зоні діяльності митниці.

2.1.2. Захист економічних інтересів України та забезпечення виконання митницею контрольно-інформаційних функцій.

2.1.3. Забезпечення об'єктивного та достовірного обліку даних про переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України шляхом організації:

ведення митної статистики зовнішньої торгівлі товарами України в митниці у відповідності до методології митної статистики зовнішньої торгівлі України;

робіт із підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з митної статистики зовнішньої торгівлі України, яка здійснювалася в зоні діяльності митниці, для керівництва митниці та інших структурних підрозділів митниці;

підготовки та своєчасного подання до Держмитслужби України повної та достовірної звітності спеціальної митної статистики, що належить до компетенції Відділу, відповідно до форм звітності, що затверджуються Держмитслужбою України;

підвищення достовірності і оперативності митної статистики в митниці на базі сучасних технологій;

забезпечення даними митної статистики зовнішньої торгівлі України та спеціальної митної статистики, що належить до компетенції Відділу, регіональних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади України відповідно до встановленого порядку.

2.1.4. У межах своєї компетенції, забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, участь в удосконаленні митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу.

2.1.5. Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у зоні діяльності митниці.

2.1.6. Формування статистичної інформації щодо розвитку певного регіону України за результатами діяльності митниці.

2.1.7. В межах компетенції, взаємодія митниці з іншими органами державної влади, які здійснюють, передбачені законодавством відповідні види державного контролю.

2.1.8. Підготовка в межах компетенції пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності та митної справи для подання керівництвом митниці до Держмитслужби України.

2.1.9. Координація та контроль дій підрозділів митниці з питань ведення митної статистики.

2.2. З питань автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України:

2.2.1. Участь у проектуванні та розробленні програмно-інформаційних комплексів (далі - ПІК) та автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.2.2. Розробка технічних завдань та ПІК, за дорученням ДМІТС або для потреб митниці, для автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, збору та обробки інформації, яка накопичується в процесі роботи.

2.2.3. Проведення тестування прийнятих до використання митницею програмних засобів збору, обробки, зберігання та передачі інформації, розроблених ДМІТС.

2.2.4. Супроводження у митниці існуючих програмних засобів.

2.2.5. Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до довідників нормативно-правової інформації ЄАІС, як частини бази даних ЄАІС.

2.2.6. Забезпечення функціонування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації.

2.2.7. Впровадження та забезпечення функціонування ПІК, АСМО у митниці.

2.2.8. Впровадження та подальша технічна підтримка функціонування довідників та каталогів ПІК, АСМО, розроблених ДМІТС.

2.3. З питань телекомунікаційного забезпечення інформаційних технологій митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України:

2.3.1. Організація і забезпечення створення, функціонування у належному режимі, обслуговування, ремонту та модернізації локальних обчислювальних мереж (далі - ЛОМ), інформаційно-телекомунікаційних комплексів ЄАІС (далі - ІТК), телефонних мереж (далі - ТМ), радіомереж (далі - РМ) митниці відповідно до актів Держмитслужби України.

2.3.2. Забезпечення постійного функціонування вузлів відомчої телекомунікаційної мережі ЄАІС. У разі їх відключення інформувати про це ДМІТС.

2.3.3. Організація та здійснення підключення митниці до мережі Інтернет.

2.3.4. Впровадження, організація обслуговування та ремонту комплексів і засобів телекомунікацій, в тому числі проводового та радіозв'язку для передачі даних, голосу і відеозображення (далі - технічні засоби зв'язку - ТЗЗ) митниці.

2.3.5. Здійснення контролю та проведення перевірок виконання структурними підрозділами митниці правил користування ЛОМ, ІТК, ТМ, РМ, ТЗЗ, та відомчою телекомунікаційною мережею (далі - ВТМ).

2.4. З питань експлуатації засобів обчислювальної техніки:

2.4.1. Здійснення заходів щодо оптимального розподілу та перерозподілу засобів обчислювальної техніки (далі - ЗОТ) між структурними підрозділами митниці з метою найбільш ефективного їх використання.

2.4.2. Впровадження, організація обслуговування та ремонту ЗОТ митниці.

2.5. З питань захисту інформації:

2.5.1. Організація та проведення в митниці заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення безпеки інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці.

2.5.2. Забезпечення функціонування в митниці програмно-технічних засобів та комплексів - елементів систем та підсистем, призначених для криптографічного та технічного захисту електронної інформації в ЄАІС та інших інформаційних системах митного органу, електронного цифрового підпису.

2.5.3. Організація та забезпечення регламентованого доступу до інформаційних ресурсів ЄАІС в митниці.

2.5.4. Створення та підтримка функціонування комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митниці.

2.5.5. Організація та здійснення контролю за дотриманням у митниці вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

2.6. З питань використання технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК):

2.6.1. Організація та контроль за впровадженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом ТЗМК.

2.6.2. Використання технічно складних ТЗМК при проведенні митного огляду товарів і транспортних засобів спільно з посадовими особами підрозділу митного оформлення митниці.

2.6.3. Організація та контроль за використанням структурними підрозділами митниці при проведенні митного контролю ТЗМК, безпечних для життя та здоров'я людини, тварин та рослин і таких, що не завдають шкоди товарам і транспортним засобам.

2.6.4. Отримання відповідних дозволів на право експлуатації ТЗМК, які містять у своєму складі джерела іонізуючого випромінювання, а також здійснення контролю за рівнем радіації під час їх використання.

2.6.5. Організація своєчасної метрологічної атестації ТЗМК, які потребують проведення періодичних вивірень.

2.6.6. Організація та проведення для посадових осіб митниці, які у своїй діяльності використовують ТЗМК, навчання з питань правильності, ефективності їх експлуатації та додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання.

3. Основні повноваження Відділу

3.1. З питань митної статистики:

3.1.1. Здійснює збір і обробку інформації для формування митної статистики зовнішньої торгівлі України та спеціальної митної статистики, що знаходиться в компетенції Відділу. Проводить аналіз стану та виявлення тенденцій у зовнішній торгівлі в зоні діяльності митниці.

3.1.2. Приймає участь у процесі митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, шляхом:

здійснення контролю за відповідністю електронної копії вантажної митної декларації (далі - ВМД) її оригіналові;

здійснення на етапі прийняття ВМД до оформлення контролю достовірності даних, що заявляються у ВМД та облікових картках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єктів ЗЕД), електронні копії яких направляються до ЄАІС, безпосередньо та/або через уповноважених осіб;

здійснення контролю за дотриманням суб'єктами ЗЕД, до яких відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовано спеціальні санкції, вимог законодавства України (безпосередньо та/або через уповноважених осіб);

координації дій підрозділів митниці з питань здійснення контролю за достовірністю даних, що заявляються у ВМД та облікових картках суб'єктів ЗЕД, електронні копії яких направляються до ЄАІС;

здійснення аналізу прийняття електронних копій ВМД до ЄАІС при виявленні помилок, вжиття заходів щодо їх усунення;

здійснення статистичного контролю та контролю своєчасності передачі до бази ЄАІС електронних копій ВМД;

здійснення контролю за повнотою бази даних електронних копій ВМД митниці та ЄАІС у межах компетенції, визначеної актами Держмитслужби України;

проведення постійного контролю за достовірністю інформації, наведеної в електронних копіях ВМД та приведення у відповідність електронних копій ВМД до паперових примірників ВМД.

прийняття участі у розробці системи форматно-логічного контролю за правильністю заповнення граф ВМД та елементів системи забезпечення якості даних митної статистики;

здійснення контролю за відповідністю даних про суб'єкта ЗЕД, вказаного у ВМД, даним облікової картки суб'єкта ЗЕД.

3.1.3. Здійснює ведення статистики зовнішньої торгівлі на підставі даних електронних копій ВМД ЄАІС Держмитслужби України та баз даних митного органу шляхом:

формування регіональної статистики в зоні діяльності митниці;

підготовки оперативних даних експорту та імпорту товарів, які оформлені в зоні діяльності митниці;

інформаційного забезпечення, в межах компетенції, місцевих органів влади, регіональних підрозділів органів державної влади, правоохоронних, податкових органів;

обробки та узагальнення статистичної та іншої інформації для проведення аналітичних робіт;

аналізу зовнішньої торгівлі України на регіональному рівні на основі даних митної статистики зовнішньої торгівлі;

підготовки в межах своєї компетенції аналітичних матеріалів за дорученням керівництва митниці;

моніторингу окремих тенденцій у зовнішній торгівлі в зоні діяльності митниці;

вдосконалення системи обробки і аналізу даних митної статистики на основі використання сучасних інформаційних технологій;

участі, в межах компетенції Відділу, спільно з іншими структурними підрозділами митниці, у виявленні фактів недостовірного декларування товарів та підготовки пропозицій для проведення коригування в ЄАІС та базах даних митного органу;

участі, спільно зі структурними підрозділами митниці, в наданні пропозицій щодо формування "профілю ризику" в зоні діяльності митниці;

розробки, спільно зі структурними підрозділами митниці, заходів для забезпечення вдосконалення технологій збору, контролю та обробки статистичних даних;

співробітництва з регіональними підрозділами державних органів виконавчої влади з питань ведення митної статистики зовнішньої торгівлі;

участі у розгляді запитів з різних аспектів зовнішньої торгівлі України, що надійшли до митниці, та підготовки, в межах компетенції Відділу, відповідей на ці запити;

участі, за дорученням керівництва митниці, в підготовці, в межах компетенції, інформаційних та аналітичних матеріалів для засобів масової інформації.

3.1.4. Здійснює формування спеціальної митної статистики шляхом:

проведення організаційної роботи із своєчасного подання статистичних звітів у строки та за формами, які визначено відповідними актами Держмитслужби України;

формування, обробки, контролю статистичних даних для функціонування Єдиної системи статистичних показників Держмитслужби України;

формування даних регіональної митної статистики з метою забезпечення інформаційної підтримки системи прийняття управлінських рішень керівництвом митниці та, за необхідністю, забезпечення відповідною інформацією регіональних державних органів влади;

підготовки статистичних даних та передачі їх підрозділам Держмитслужби України, митницям, спеціалізованим митним установам і організаціям. У випадках і порядку, передбаченому законодавством - іншим органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України;

контролю за виконанням встановленого в митниці порядку представлення структурними підрозділами митниці інформації, що використовується для статистичних цілей.

3.1.5. З питань виконання контрольно-інформаційних функцій митниці здійснює:

організацію та координацію роботи в митниці щодо забезпечення контролю за суб'єктами ЗЕД, до яких застосовано спеціальні санкції відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та з підготовки подань на застосування до суб'єктів ЗЕД - порушників законодавства України з питань митної справи спеціальних санкцій;

оперативне опрацювання звернень уповноважених банків щодо уточнення відомостей, зазначених у електронних копіях ВМД, включених до реєстрів ВМД, які передаються до уповноважених банків, та взаємодія з цього питання з іншими структурними підрозділами митниці;

інформаційна взаємодія з податковими органами, що знаходяться в зоні діяльності митниці, в частині здійснення контролю за строками проведення окремих видів зовнішньоекономічних операцій;

ведення обліку суб'єктів ЗЕД, що знаходяться в зоні діяльності митниці, розгляд звернень суб'єктів ЗЕД щодо поставлення їх на облік в митниці, внесення змін в облікові картки, анулювання облікових карток;

формування та ведення окремих реєстрів суб'єктів ЗЕД.

3.2. З питань інформаційних технологій митного оформлення та контролю:

3.2.1. Використовує та запроваджує сучасні засоби автоматизації виконуваних робіт, виконує заходи з автоматизації митних процедур на підставі заявок структурних підрозділів митниці на:

розроблення технічних проектів ПІК, АСМО моделей даних об'єктів автоматизації;

проектування баз даних ПІК (структури та програмного забезпечення клієнтської та серверної частин);

розроблення програмного забезпечення (написання програмного коду);

впровадження ПІК, АСМО;

тестування ПІК, АСМО;

розроблення організаційно-розпорядчої документації з впровадження та введення в експлуатацію керівництва користувача ПІК.

3.2.2. Веде фонд програмних продуктів і технічної документації програмного забезпечення митниці.

3.2.3. Запроваджує автоматизовані системи та прикладні програмні засоби збору й обробки інформації, розроблені ДМІТС.

3.2.4. Забезпечує організацію впровадження, функціонування та технічну підтримку довідників і каталогів ПІК та інформаційно-телекомунікаційних комплексів, розгорнутих у митниці.

3.2.5. Здійснює адміністрування ПІК, АСМО, розташованих у митниці.

3.3. З питань телекомунікаційного забезпечення інформаційних технологій митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України:

веде облік ТЗЗ, структури ЛОМ, ТМ, РМ, ІТК митниці;

здійснює аналіз використання персоналом підрозділів митниці ЛОМ, ВТМ, ІТК, ТЗЗ, ТМ, РМ та бере участь в організації оптимального їх забезпечення;

бере участь в організації та створенні належних умов для надійної, ефективної експлуатації у підрозділах митниці ЛОМ, ТМ, РМ, обладнання вузлів ВТМ, ІТК та ТЗЗ;

бере участь в організації та забезпеченні виконання робіт зі створення, обслуговування, модернізації ЛОМ, ТМ, РМ, ІТК митниці, вузлів ВТМ митниці та ремонту і обслуговування ТЗЗ митниці;

здійснює адміністрування ЛОМ, ІТК, ТМ, РМ та забезпечує функціонування вузлів ВТМ, ТЗЗ митниці;

бере участь в організації та супроводженні експлуатації каналів зв'язку з метою забезпечення інформаційної взаємодії з регіональними підрозділами органів державної влади, підприємствами, установами та організаціями, відповідно до вимог нормативно-правових актів;

забезпечує організацію та здійснення підключення митниці до мережі Інтернет та контроль за дотриманням вимог користувачами митниці нормативно-правових актів, що стосуються роботи в мережі Інтернет;

забезпечує розроблення пропозицій, узгодження проектної документації, контроль реалізації проектів щодо оснащення ЛОМ, ІТК, вузлами ВТМ, ТМ, РМ, ТЗЗ митниці та прийом їх в експлуатацію;

забезпечує виявлення причин несправності ТЗЗ, організує проведення відновлювальних ремонтів у межах договірних відносин або усунення їх власними силами;

організовує роботи щодо отримання актів технічної експертизи про можливість і доцільність ремонту ТЗЗ, бере безпосередню участь у роботі комісії з їх списання;

бере участь у перевірках з питань дотримання посадовими особами митниці правил користування ЛОМ, ІТК, ВТМ, ТМ, РМ та ТЗЗ в межах компетенції Відділу.

3.4. З питань експлуатації засобів обчислювальної техніки:

веде облік ЗОТ, друкуючих та копіювальних пристроїв;

здійснює аналіз використання персоналом підрозділів митниці ЗОТ та бере участь в організації оптимального їх забезпечення;

бере участь в організації та створенні належних умов для надійної, ефективної експлуатації у підрозділах митниці ЗОТ;

бере участь в організації та забезпеченні виконання робіт з ремонту і обслуговування ЗОТ митниці;

здійснює адміністрування ЗОТ митниці;

забезпечує розроблення пропозицій, узгодження проектної документації, контроль реалізації проектів щодо оснащення ЗОТ митниці та прийом їх в експлуатацію;

забезпечує виявлення причин несправності ЗОТ, організує проведення відновлювальних ремонтів у межах договірних відносин або усунення їх власними силами;

організовує роботи щодо отримання актів технічної експертизи про можливість і доцільність ремонту ЗОТ, бере безпосередню участь у роботі комісії з їх списання;

бере участь у перевірках з питань дотримання посадовими особами митниці правил користування ЗОТ в межах компетенції Відділу.

3.5. З питань захисту інформації:

3.5.1. Організовує та здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування в митниці комплексних систем захисту інформації шляхом:

створення та підтримки функціонування комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційній системі митниці;

підготовки матеріалів для проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи митниці.

3.5.2. Організовує та здійсненює заходи щодо підтримки функціонування в митниці інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для технічного захисту інформації, зокрема,

інформаційної системи ідентифікації та автентифікації користувачів;

інформаційної підсистеми антивірусного захисту інформації;

інформаційної підсистеми цілодобового контролю за станом визначеної політики безпеки і доступу до інформаційних ресурсів, моніторингу функціональних автоматизованих робочих місць;

інформаційної системи оновлення сервісів безпеки операційних систем.

3.5.3. Здійснює заходи щодо підтримки функціонування в митниці елементів інформаційно-телекомунікаційної системи криптографічного захисту митної електронної інформації, що передається каналами зв'язку загального користування шляхом:

організації та ведення обліку засобів криптографічного захисту інформації, технічної документації та ключових документів до них;

забезпечення підтримки функціонування засобів криптографічного захисту інформації.

3.5.4. Організовує та підтримує функціонування в митниці елементів інформаційної системи електронного цифрового підпису.

3.5.5. Надає консультативну допомогу посадовим особам митниці з питань захисту інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту митної електронної інформації, електронного цифрового підпису.

3.5.6. Організовує та здійснює заходи щодо розподілу прав та повноважень доступу до інформаційних ресурсів ЄАІС шляхом реєстрації та надання повноважень користувачам ЄАІС митниці.

3.5.7. Організовує та здійснює заходи щодо впровадження та підтримки функціонування в митниці інформаційних систем, призначених для моніторингу дій користувачів інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем митниці.

3.5.8. Організовує та здійснює заходи щодо моніторингу в митниці стану захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митниці, здійснює аудит та контроль виконання користувачами ЄАІС Держмитслужби України вимог із забезпечення захисту інформації.

3.6. З питань використання ТЗМК:

3.6.1. Приймає участь (за дорученням керівництва митниці) в митному огляді товарів і транспортних засобів при проведенні їх митного контролю посадовими особами підрозділів митного оформлення митниці.

3.6.2. Бере участь в узагальненні практики використання ТЗМК підрозділами митного оформлення, службою боротьби з контрабандою та митної варти митниці з метою підвищення ефективності їх використання та проведення їх обслуговування та поточного ремонту.

3.6.3. Надає пропозиції керівництву митниці щодо оснащення, оптимального розподілу та перерозподілу ТЗМК між структурними підрозділами митниці, які використовують їх у своїй діяльності.

3.6.4. Веде облік витрат експлуатаційного ресурсу, аналіз технічного стану ТЗМК, наявних у митниці.

3.6.5. Організовує та надає пропозиції керівництву митниці щодо створення належних умов для надійної, безпечної й ефективної експлуатації та зберігання ТЗМК відповідно до вимог технічної документації.

3.6.6. Виявляє причини несправності ТЗМК і, за можливості, їх усуває фахівцями Відділу.

3.6.7. Організовує проведення ремонту та технічного обслуговування ТЗМК за укладеними Держмитслужбою України договорами на придбання послуг в централізованому порядку або за укладеними митницею договорами на придбання послуг, а також візує акти виконаних робіт за цими договорами.

3.6.8. Бере участь у проведенні випробувань нових зразків ТЗМК і надає пропозиції до ДМІТС щодо можливості подальшого їх використання митницею.

3.6.9. Узгоджує технічну документацію щодо оснащення підрозділів митниці ТЗМК, контролює їх впровадженням та приймає участь у складанні актів про введення їх в експлуатацію.

3.6.10. Надає висновки про можливість і доцільність ремонту ТЗМК, які вийшли з ладу, визначення можливості їх подальшого використання, а також оформляє необхідну документацію на їх списання через неможливість або недоцільність проведення ремонту.

3.6.11. Безпосередньо бере участь у роботі комісії зі списання ТЗМК та комісії з прийняття-передання і перевірки матеріально-технічних засобів, що надаються Держмитслужбі України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

3.6.12. Вивчає й узагальнює передовий досвід використання ТЗМК і подає відповідні пропозиції та інформацію на узагальнення до ДМІТС.

3.6.13. Проведить планові і позапланові перевірки підрозділів митниці з дотримання правил експлуатації ТЗМК з метою недопущення нецільового й некваліфікованого їх використання.

4. Права Відділу

Відділ має право:

4.1. За погодженням з керівником митниці, готувати проекти документів розпорядчого та рекомендаційного характеру, спрямованих на виконання завдань, віднесених до компетенції Відділу.

4.2. Запитувати й одержувати від посадових осіб та структурних підрозділів митниці інформацію та документи, потрібні для виконання завдань, віднесених до компетенції Відділу.

4.3. Контролювати виконання документів розпорядчого та рекомендаційного характеру, виданих з ініціативи Відділу.

4.4. Користуватись, відповідно до встановленого порядку, відомчими інформаційними системами, базами даних, створювати власні бази даних для забезпечення виконання завдань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5. Залучати для виконання завдань, віднесених до компетенції Відділу, фахівців структурних підрозділів митниці (за погодженням із начальником митниці).

5. Керівництво та структура Відділу

5.1. Відділ очолює начальник Відділу.

Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою України.

5.2. Начальник Відділу може мати заступника (заступників).

5.3. Відділ безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника регіональної митниці, митниці або заступнику начальника митниці.

5.4. Посадові обов'язки посадових осіб Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

5.5. Організаційна структура Відділу визначається, виходячи з необхідності якісного виконання передбачених цим Примірним положенням завдань та функцій в межах, затвердженої для Відділу штатної чисельності.

У митницях з штатною чисельністю:

500 і більше осіб створюються 4 сектори - сектор митної статистики; сектор технічних засобів митного контролю; сектор програмно-інформаційних комплексів; сектор телекомунікацій;

від 200 до 499 осіб створюються 3 сектори - сектор митної статистики; сектор технічних засобів митного контролю; сектор програмно-інформаційних комплексів, а обов'язки щодо виконання завдань і функцій сектору телекомунікацій вносяться до посадових інструкцій посадових осіб сектору програмно-інформаційних комплексів;

199 і менше осіб сектори не створюються, а обов'язки щодо виконання завдань і функцій вищевказаних секторів вносяться до посадових інструкцій окремих посадових осіб Відділу.

При цьому до штатної чисельності Відділу обов'язково включається головний інспектор із захисту інформації, а функції технічного обслуговування ЗОТ уносяться до посадових інструкцій посадових осіб сектору технічних засобів митного контролю або окремих посадових осіб Відділу.

6. Відповідальність посадових осіб Відділу

6.1. Начальник Відділу несе відповідальність за:

неналежну організацію та результати діяльності Відділу;

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

надання Відділом та його працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі, ДМІТС та керівництву митниці.

6.2. Посадові особи Відділу, що мають допуск до роботи з документами, з грифом "таємно" і "цілком таємно", несуть персональну відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці.

 

Перший заступник начальника
Департаменту митних інформаційних
технологій та статистики

О. О. Ніколайчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали