МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2012 року N 163

Про затвердження Примірної форми контракту з керівником установи природно-заповідного фонду

Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" з метою удосконалення управління установами природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінприроди, а також урегулювання процедури укладання контрактів з їх керівниками відповідно до законодавства України наказую:

1. Затвердити Примірну форму контракту з керівником установи природно-заповідного фонду, що належить до сфери управління Мінприроди, що додається.

2. Відділу кадрового забезпечення (Копилова А. А.) забезпечити укладання контрактів у встановленому законодавством порядку.

3. Скасувати накази Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.12.2010 року N 549 "Про затвердження Порядку укладання та розірвання контракту з керівником установи ПЗФ, що належить до сфери управління Мінприроди", від 25.08.2011 року N 292 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 02.12.2010 N 549".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
19.03.2012 N 163

Примірна форма контракту з керівником установи природно-заповідного фонду, що належить до сфери управління Мінприроди

м. Київ

"___" 20__ р.

Міністерство екології та природних ресурсів України, іменоване далі Орган управління майном, в особі Міністра _________, з одного боку, та громадянин _________, іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:
_______ призначається на посаду директора
                                                               (П. І. Б.)
__
                                                                                             (повна назва установи)
на термін з "___" 20__ р. "___" 20__ р., згідно з відповідним наказом Органа управління майном.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо та через спеціальну адміністрацію установи природно-заповідного фонду (далі - установа) здійснювати поточне управління установою, забезпечувати збереження, відтворення та невиснажливе використання природних ресурсів в межах території _____,
                                                                               (повна назва об'єкта природно-заповідного фонду)
(далі - об'єкт ПЗФ) раціональне використання і збереження закріпленого за установою державного майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником установи та Органом управління майном цієї установи.

Департамент заповідної справи забезпечує здійснення управління установою.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником установи під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків установи, передбачених актами законодавства, Положенням про установу, іншими нормативними документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Органу управління майном, у межах, встановлених законодавством, Положенням про установу та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне управління установою, організує її природоохоронну, наукову, науково-дослідну, господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених законодавством, Положенням про установу та цим контрактом.

6.1. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи на кожний наступний рік і подає його для затвердження Органу управління майном.

6.2. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність установи.

Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном квартальну та річну звітність про виконання плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установою разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

6.3. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи.

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності управління установою згідно з додатком 1 до контракту.

8. Керівник також зобов'язується:

а) своєчасно сплачувати податки, вносити інші обов'язкові платежі до бюджету та здійснювати своєчасну виплату заробітної плати працівникам установи;

б) своєчасно подавати до Органу управління майном помісячну, квартальну та річну статистичну та фінансову звітність за встановленим порядком;

в) складати та своєчасно подавати на затвердження Органу управління майном річні з поквартальною розбивкою плани природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи у встановленому порядку;

г) подавати на затвердження до Органу управління майном кошторис доходів і видатків установи на виконання робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

ґ) подавати на затвердження до Органу управління майном перелік заходів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної, благодійної допомоги, грантів тощо;

д) подавати на погодження до Органу управління майном підстави про наміри здійснення відряджень по Україні та за кордон;

е) забезпечити оформлення та зберігання документів, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомого майна та правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні установи;

є) забезпечувати цільове та раціональне використання земель природно-заповідного фонду, що знаходяться у постійному користуванні установи;

ж) забезпечувати ефективне використання та збереження природних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні установи;

з) дотримуватись вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо захисту здоров'я працівників установи;

и) забезпечувати виконання всіх затверджених та доведених до установи пріоритетів діяльності у галузі заповідної справи;

і) забезпечувати додержання режиму території об'єкту ПЗФ;

ї) здійснювати попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території об'єкту ПЗФ;

й) забезпечувати високоефективну і стабільну роботу установи, ефективне використання бюджетних коштів, у тому числі при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

к) дотримуватись граничних сум витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 року N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів";

л) проходити обов'язкове підвищення кваліфікації;

м) здійснювати контроль за цільовим та раціональним використанням земель природно-заповідного фонду, які надані об'єкту ПЗФ без вилучення;

н) виконувати поточні доручення керівництва Органу управління майном.

9. Керівник щокварталу подає Органу управління майном звіт про результати виконання показників, передбачених цим контрактом, за встановленою формою (додаток 2).

У разі невиконання передбачених цим контрактом показників Керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління установою та розпорядження її майном.

11. Орган управління майном:

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

організовує фінансовий контроль за діяльністю установи;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за установою державного майна;

інформує про галузеву науково-технічну політику;

затверджує в установленому порядку річний з поквартальною розбивкою план природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи на кожний наступний рік;

здійснює контроль за складанням у встановлені строки плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи, виконанням показників, передбачених цим контрактом.

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на установу законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Положенням про установу та цим контрактом.

13. Керівник має право:

діяти від імені установи, представляти її на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

користуватися правом розпорядження коштами установи;

заохочувати працівників та накладати на них стягнення відповідно до законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників установи;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Положенням про установу і цим контрактом до компетенції Керівника.

14. Орган управління майном делегує Керівнику такі повноваження:

проведення колективних переговорів;

узгодження і укладання колективного договору.

15. Керівник укладає трудові договори з працівниками установи відповідно до законодавства.

16. Керівник призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Органом управління майном. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Органом управління майном та органами Казначейства. Керівника юридичної служби - за погодженням з керівником юридичної служби Органа управління майном.

17. Керівник зобов'язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

18. Під час укладення трудових договорів з працівниками установи, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Положенням про установу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями установи.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

19. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата, відповідно до штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

20. Преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок Керівнику здійснюється у порядку, передбаченому наказом Мінприроди від 15.11.2011 року N 450 "Про затвердження Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат".

21. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка та, за наявністю, додаткова, відповідно до вимог законодавства. Оплата відпустки проводиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленому у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) відповідно до Закону України "Про відпустки" за погодженням із Органом управління майном.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

23. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

24. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

25. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 26 та 27 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі пропозиції місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в тому числі внаслідок чого установа зазнала значних негативних наслідків (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.);

в) у разі невиконання установою зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання установою зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати за умови належного бюджетного фінансування;

г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи;

ґ) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

д) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості за умов належного бюджетного фінансування;

е) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

є) у разі невиконання плану природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду установи;

ж) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів установи, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

з) у разі допущення на території установи надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок недбалого відношення до своїх посадових обов'язків Керівника;

и) у разі надання в оренду чи відчуження закріпленого за установою державного майна, майнових актів, земельних ділянок та інтелектуальної власності, без погодження з Органом управління майном;

і) у разі укладання Керівником трудового договору за сумісництвом крім наукової, викладацької та творчої діяльності;

ї) з інших підстав, передбачених законодавством України.

27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ними рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності установи;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин, передбачених законодавством України.

28. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на такий же чи інший термін.

29. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

30. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити Орган управління майном письмово за місяць.

За цей період Керівник повинен передати керівництво справами установи першому заступнику (заступнику), про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд Органу управління майном разом із заявою про звільнення або переведення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

31. Цей контракт діє

з "___" 20__ р.

 

до "___" 20__ р.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

32. Відомості про установу:

Повна назва: __

Адреса: ______

Розрахунковий рахунок N __
_

33. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва Міністерство екології та природних ресурсів України

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35.

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управління майном

Міністр ______

Службовий телефон керівника Органу управління майном: 206-31-00, ф. 206-31-07.

34. Відомості про Керівника:

Прізвище, ім'я та по батькові: ___________

Домашня адреса: __________

Домашній телефон: _______

Службовий телефон: ______

Паспорт: серія _____ N ______ виданий __

35. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

36. Додатки до контракту:

1. Показники ефективності управління установою, а також майнового стану установи, які враховуються під час укладання контракту з керівником установи, що є у державній власності.

2. Форма звіту керівника установи про виконання показників ефективності управління установою, а також майнового стану установи.

Додатки є невід'ємною частиною цього контракту.

Від Органу управління майном                                   Керівник

Міністр екології та природних
ресурсів України

 

_______

_______

М. П. "___" 20__ р.

М. П. "___" 20__ р.

 

Додаток 1
до контракту
від "___" 20__ р.

ПОКАЗНИКИ
ефективності управління установою

_____
(повна назва установи)

1.

1.1. Основними показниками ефективності роботи установи визначаються:

N п/п

Показники

Одиниця виміру

Період, обумовлений у контракті, роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Виконання плану природоохоронних заходів

%

встановлюється щороку

2.

Наукова діяльність в публікаціях, виступах на конференціях, семінарах, нарадах тощо

шт.

встановлюється щороку

3.

Контроль за цільовим і ефективним використанням коштів державного бюджету

за результатами роботи перевіряючих органів

4.

Забезпечення своєчасної сплати податків та платежів до бюджетів усіх рівнів та недопущення наявності заборгованості із заробітної плати

постійно

2. Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від "___" 20__ р.

Міністр екології та природних ресурсів України

Керівник

_______

_______

"___" 20__ р.

М. П. 

 "___"  20__ р.

М. П.

 

Додаток 2
до контракту
від "___" 20__ р.

ФОРМА ЗВІТУ
керівника установи про виконання показників ефективності управління установою, а також майнового стану установи

Керівник установи - директор
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Установа _____
                                                                                          (назва, юридична адреса)

Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном і уклав контракт з керівником установи, Міністерство екології та природних ресурсів України
                                                                           (назва)

Термін дії контракту _________

Звітний період (квартал, рік) _

Показники

Одиниця виміру

Передбачено контрактом*

Фактичне виконання

за кварталами

усього на рік

за кварталами

усього з початку року

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Показники майнового стану установи, передбачені контрактом, включаються тільки до графи "усього на рік"

Керівник установи

___
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали