НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2017 року N 1133

м. Київ

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Закону України "Про природні монополії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
14 вересня 2017 року N 1133

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), під час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі - тарифи) для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення та є ліцензіатами НКРЕКП (далі - ліцензіати).

1.2. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року N 1132 (далі - Порядок);

заява про встановлення тарифів - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заява про наміри встановлення тарифів - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП з метою повідомлення про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

коригування тарифів - встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку, на підставі показника скоригованого необхідного доходу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про природні монополії", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та в Порядку.

1.3. Розрахунки тарифів виконуються ліцензіатом відповідно до вимог Порядку та подаються до НКРЕКП разом із заявою про встановлення тарифів як додатки.

1.4. Після розгляду поданих ліцензіатом документів, передбачених главами 2 або 4 цієї Процедури, аналізу результатів його фінансово-господарської діяльності, підготовки пропозицій відповідними структурними підрозділами НКРЕКП подані документи виносяться на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 N 2133 (Постанова N 2133).

2. Вимоги до оформлення, порядок та строки розгляду заяви про наміри встановлення тарифів

2.1. З метою інформування НКРЕКП про наміри встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про наміри встановлення тарифів (додаток 1) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо застосування ліцензіатом тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання;

2) довгострокову інвестиційну програму відповідно до вимог Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII);

3) поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі - ІТНВПВ) відповідно до вимог Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року N 179 (Порядок N 179), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за N 1062/25839;

4) копії інших документів, що подаються ліцензіатом до НКРЕКП в одному примірнику, разом із заявою про наміри встановлення тарифів у разі їх наявності на момент подання заяви про наміри встановлення тарифів:

звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293 (Методика N 293), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня року 2013 року за N 522/23054;

рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

На підставі заяви про наміри встановлення тарифів та документів, що додаються до неї, НКРЕКП не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати реєстрації заяви про наміри встановлення тарифів схвалює відповідний проект постанови з наступним її прийняттям в установленому законодавством порядку.

2.2. Заява про наміри встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.1 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 6 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

2.3. У разі якщо заява про наміри встановлення тарифів та додані до неї документи не відповідають вимогам пункту 2.1 цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження такої заяви.

2.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів, необхідних для підтвердження намірів ліцензіата про встановлення тарифів, визначення параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання, та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про наміри встановлення тарифів та доданих до неї документів.

2.5. Розгляд заяви про наміри встановлення тарифів та доданих до неї документів призупиняється на строк, необхідний для аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів відповідно до пункту 2.4 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3. Вимоги до оформлення, порядок та строки розгляду заяви про встановлення тарифів

3.1. Для встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ліцензіата та обґрунтування показників прогнозного необхідного доходу;

2) загальну характеристику ліцензіата з централізованого водопостачання та/або загальну характеристику ліцензіата з централізованого водовідведення (додаток 3);

3) план централізованого водопостачання та/або водовідведення, погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". План централізованого водопостачання та/або водовідведення заповнюється ліцензіатом на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 4);

4) розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання (додаток 5);

5) розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення (додаток 6);

6) розрахунок неконтрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 7);

7) розрахунок контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 8);

8) розрахунок витрат на електроенергію, що споживається для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 9);

9) розрахунок амортизації (додаток 10);

10) розрахунок амортизації регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 11);

11) розрахунок доходу на регуляторну базу активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 12);

12) розрахунок витрат на оплату праці, розрахунок витрат на ремонти;

13) розрахунок регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 13);

14) зведену інформацію щодо довгострокової інвестиційної програми (додаток 14), що включає узагальнений план інвестицій за напрямами інвестування, джерела фінансування та очікувану економію ресурсів відповідно до довгострокової інвестиційної програми ліцензіата;

15) розрахунок тарифу на централізоване водопостачання на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 15);

16) розрахунок тарифу на централізоване водовідведення на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 16);

17) довгострокову інвестиційну програму, погоджену відповідним органом місцевого самоврядування, що подається на схвалення до НКРЕКП відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) після її відкритого обговорення (відкритого слухання);

18) протокол відкритого обговорення (відкритого обговорення) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866 (Порядок N 866);

19) окреме положення (внутрішній документ) або розділ розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата, в якому зазначені бази розподілу витрат загального призначення між видами господарської діяльності ліцензіата;

20) копію погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

21) копію постанови НКРЕКП про встановлення ІТНВПВ;

22) схеми та баланси водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

оперативну схему системи централізованого водовідведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавна, роздільна, напівроздільна), діаметрів мереж (з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж);

баланс води у схематичному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності та діаметрів мереж;

баланс стічних вод у схематичному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності та діаметрів мереж;

розрахунок обсягу дренажних та зливових вод.

До зазначених додатків ліцензіат додає необхідні розрахункові, аналітичні та підтверджуючі документи.

3.2. Якщо ліцензіат здійснює перехід до стимулюючого регулювання та не подавав деякі із зазначених у пункті 2.1 глави 2 цієї Процедури документи разом із заявою про наміри встановлення тарифів, він подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів, документи відповідно до пункту 3.1 цієї глави та додатково копії таких документів в одному примірнику:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293 (Методика N 293), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054;

2) рецензія звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

3.3. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості (додаток 17). Періодичність розрахунку показника коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення за окремими складовими визначається Порядком;

2) інформацію щодо якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 18);

3) розрахунок скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості, та тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (додаток 19).

3.4. На запит НКРЕКП ліцензіат має надавати будь-які форми звітності, що подаються ліцензіатом до НКРЕКП, форми фінансової звітності, форми державних статистичних спостережень щодо діяльності підприємств N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" (Наказ N 1-підприємництво, 97) та N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" (Наказ N 1-підприємництво, 97), форму N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" (Наказ N 2-інвестиції, 225), форму N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (Наказ N 1-ПВ, 90), письмові обґрунтування наданих документів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів, протягом 5 робочих днів від дати отримання запиту.

3.5. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованому вигляді, мають бути засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи), а копії документів - завірені належним чином.

3.6. Усі вартісні показники в розрахунках мають бути наведені в тис. грн з округленням до двох знаків після коми, а тарифи - у грн/куб. м з округленням до двох знаків після коми.

3.7. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3.8. Ліцензіат залишає собі копії всіх поданих до НКРЕКП документів.

3.9. Заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 5 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

3.10. У випадку коригування тарифів заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 3.3 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 4 місяці до початку того року регуляторного періоду, у тарифах якого будуть враховані результати коригування.

3.11. У разі якщо заява про встановлення тарифів та додані документи не відповідають вимогам цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

3.12. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів.

3.13. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків, письмових обґрунтувань і підтверджуючих документів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.14. Розгляд заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів призупиняється на строк, необхідний для проведення аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів та проведення експертизи розрахунків і письмових обґрунтувань та підтверджуючих документів, передбачених пунктами 3.12 та 3.13 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

4. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у главі 3 цієї Процедури, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в регуляторному періоді, а саме в таких випадках:

1) зміни суми обсягу реалізації централізованого водопостачання (водовідведення) та обсягу централізованого водопостачання (водовідведення) для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, урахованої при встановленні чинних тарифів на централізоване водопостачання (водовідведення) на принципах стимулюючого регулювання, більше ніж на 5 %;

2) зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміни в установленому порядку довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом встановлених цільових показників;

5) наявності перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні розрахунків тарифів.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

 

Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
про наміри встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

_
(повне найменування, місцезнаходження ліцензіата)
_
(види господарської діяльності, серії, номери та дати видачі ліцензій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення)

Прошу розглянути заяву про наміри встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання та додані до неї документи.

Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: _______
_
                          (перелік документів згідно з вимогами Процедури встановлення тарифів на централізоване
                                      водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання)

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

_
(повне найменування, місцезнаходження ліцензіата)
_
(види господарської діяльності, серії, номери та дати видачі ліцензій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення)

Прошу розглянути заяву про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання та додані до неї документи.

Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: _______
_
                           (перелік документів згідно з вимогами Процедури встановлення тарифів на централізоване
                                    водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання)

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Загальна характеристика ліцензіата з централізованого водопостачання

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік,
(t-1) рік

Передбачено діючими тарифами

Перший рік регуляторного періоду, (t) рік

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальна довжина водопровідних мереж*:

км

 

 

 

 

1.1

з них водоводів

км

 

 

 

 

1.2

вуличної водопровідної мережі

км

 

 

 

 

1.3

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

км

 

 

 

 

2

Обсяг I підйому води, усього

тис. куб. м

 

 

 

 

2.1

у тому числі вода придбана до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

тис. куб. м

 

 

 

 

3

Обсяг реалізації води до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

тис. куб. м

 

 

 

 

4

Витрати води на технологічні потреби до II підйому

тис. куб. м

 

 

 

 

5

Втрати води до II підйому

тис. куб. м

 

 

 

 

6

Подано води в мережу (II підйом)

тис. куб. м

 

 

 

 

7

Витрати питної води на технологічні та господарські потреби після II підйому, у тому числі на потреби:

тис. куб. м

 

 

 

 

7.1

водопровідного господарства

тис. куб. м

 

 

 

 

7.2

каналізаційного господарства

тис. куб. м

 

 

 

 

8

Втрати питної води після II підйому

 

 

 

 

 

9

Обсяг централізованого водопостачання, усього, у тому числі для:

тис. куб. м

 

 

 

 

9.1

населення (індивідуальні житлові будинки)

тис. куб. м

 

 

 

 

9.2

споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

тис. куб. м

 

 

 

 

9.3

бюджетних установ

тис. куб. м

 

 

 

 

9.4

інших споживачів

тис. куб. м

 

 

 

 

9.5

здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

 

 

 

10

Дохід від централізованого водопостачання (без ПДВ)

тис. грн

 

 

 

 

11

Витрати з централізованого водопостачання, усього**

тис. грн

 

 

 

 

12

Прибуток/збиток (дохід на регуляторну базу активів)

тис. грн

 

 

 

 

13

Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання

грн/куб. м

 

 

 

 

14

Фактичні витрати та втрати води, усього, у тому числі:

%

 

 

 

  

14.1

фактичні витрати води

%

 

 

 

  

14.2

фактичні втрати води

%

 

 

 

  

15

Нормативні витрати та втрати води, усього, у тому числі:

%

 

 

 

 

15.1

нормативні витрати води

%

 

 

 

 

15.2

нормативні втрати води

%

 

 

 

 

16

Середньооблікова кількість штатних працівників централізованого водопостачання

осіб

 

 

 

 

17

Середньомісячні витрати на оплату праці штатного працівника централізованого водопостачання

грн.

 

 

 

 

18

Витрати на оплату праці персоналу централізованого водопостачання (з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), усього, у тому числі віднесені до:

тис. грн

 

 

 

 

18.1

прямих витрат

тис. грн

 

 

 

 

18.2

загальновиробничих витрат

тис. грн

 

 

 

 

18.3

адміністративних витрат

тис. грн

 

 

 

 

18.4

витрат на збут

тис. грн

 

 

 

 

19

Витрати на ремонт основних засобів централізованого водопостачання, усього

тис. грн

 

 

 

 

19.1

у тому числі без заробітної плати з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

 

 

 

 

20

Амортизація активів централізованого водопостачання, усього

тис. грн

 

 

 

 

21

Витрати на електроенергію для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання, усього

тис. грн

 

 

 

 

22

Кількість абонентів централізованого водопостачання (особових рахунків) ліцензіата, усього, у тому числі:

одиниць

 

 

 

 

22.1

населення (індивідуальні житлові будинки)

одиниць

 

 

 

 

22.2

споживачі, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

одиниць

 

 

 

 

22.3

бюджетні установи

одиниць

 

 

 

 

22.4

інші споживачі

одиниць

 

 

 

 


* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Загальна характеристика ліцензіата з централізованого водовідведення

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік,
(t-1) рік

Передбачено діючими тарифами

Перший рік регуляторного періоду, (t) рік

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальна довжина каналізаційних мереж*:

км

 

 

 

 

1.1

з них головних колекторів

км

 

 

 

 

1.2

вуличної каналізаційної мережі

км

 

 

 

 

1.3

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

км

 

 

 

 

2

Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди

тис. куб. м

 

 

 

 

3

Обсяг централізованого водовідведення, усього, у тому числі для:

тис. куб. м

 

 

 

 

3.1

населення (індивідуальні житлові будинки)

тис. куб. м

 

 

 

 

3.2

споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення

тис. куб. м

 

 

 

 

3.3

бюджетних установ

тис. куб. м

 

 

 

 

3.4

інших споживачів

тис. куб. м

 

 

 

 

3.5

здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

 

 

 

4

Дохід від централізованого водовідведення (без ПДВ)

тис. грн

 

 

 

 

5

Витрати з централізованого водовідведення, усього**

тис. грн

 

 

 

 

6

Прибуток/збиток (дохід на регуляторну базу активів)

тис. грн

 

 

 

 

7

Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водовідведення

грн/куб. м

 

 

 

 

8

Середньооблікова кількість штатних працівників з централізованого водовідведення

осіб

 

 

 

 

9

Середньомісячні витрати на оплату праці штатного працівника з централізованого водовідведення

грн

 

 

 

 

10

Витрати на оплату праці персоналу централізованого водовідведення (з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), усього, у тому числі віднесені до:

тис. грн

 

 

 

 

10.1

прямих витрат

тис. грн

 

 

 

 

10.2

загальновиробничих витрат

тис. грн

 

 

 

 

10.3

адміністративних витрат

тис. грн

 

 

 

 

10.4

витрат на збут

тис. грн

 

 

 

 

11

Витрати на ремонт основних засобів централізованого водовідведення, усього

тис. грн

 

 

 

 

11.1

у тому числі без заробітної плати з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

 

 

 

 

12

Амортизація активів централізованого водовідведення, усього

тис. грн

 

 

 

 

13

Витрати на електроенергію для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водовідведення, усього

тис. грн

 

 

 

 

14

Кількість абонентів централізованого водовідведення (особових рахунків) ліцензіата, усього, у тому числі:

одиниць

 

 

 

 

14.1

населення (індивідуальні житлові будинки)

одиниць

 

 

 

 

14.2

споживачі, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення

одиниць

 

 

 

 

14.3

бюджетні установи

одиниць

 

 

 

 

14.4

інші споживачі

одиниць

 

 

 

 


* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 4
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

ПОГОДЖЕНО
_____

ПЛАН
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА/АБО ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Обсяг I підйому води, усього, у тому числі:

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

1.1

поверхневий водозабір

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

1.2

підземний водозабір

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

1.3

вода, придбана до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати води на технологічні потреби до II підйому

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

3

Втрати води до II підйому

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

4

Обсяг реалізації води до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

5

Обсяг води для здійснення інших видів господарської діяльності, крім централізованого водопостачання (що не відповідає нормативній якості питної води)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

6

Подано води в мережу (II підйом), усього

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

6.1

у тому числі придбана питна вода

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

7

Витрати питної води після II підйому, усього

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

8

Втрати питної води після II підйому

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у тому числі:

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

9.1

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

9.2

населенню

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

9.3

бюджетним установам

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

9.4

іншим споживачам

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

10

Обсяг централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, усього

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

11

Загальний обсяг водопостачання (рядок 9 + рядок 10)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

12

Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у тому числі:

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

12.1

через власні очисні споруди

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

12.2

через очисні споруди інших суб'єктів господарювання

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

13

Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у тому числі:

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

13.1

споживачам, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

13.2

населенню

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

13.3

бюджетним установам

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

13.4

іншим споживачам

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

14

Обсяг стічних вод від здійснення інших видів господарської діяльності (крім централізованого водовідведення), усього

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

15

Загальний обсяг водовідведення (рядок 13 + рядок 14)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Обсяг технологічних витрат води (рядок 2 + рядок 7)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Цільовий показник технологічних витрат води ((рядок 2 + рядок 7) / (рядок 1 + рядок 6.1 - рядок 4 - рядок 5)) * 100 %

%

 

 

 

 

 

 

 

17

Обсяг технологічних витрат води відповідно до нормативу (ІТНВПВ)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

17.1

те саме у відсотках до обсягу піднятої води

%

 

 

 

 

 

 

 

18

Обсяг втрат води (рядок 3 + рядок 8)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Цільовий показник втрат води ((рядок 3 + рядок 8) / (рядок 1 + рядок 6.1 - рядок 4 - рядок 5)) * 100 %

%

 

 

 

 

 

 

 

19

Обсяг втрат води відповідно до нормативу (ІТНВПВ)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

19.1

те саме у відсотках до обсягу піднятої води

%

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 5
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

6

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, усього (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 6
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.1

прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.2

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.3

адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.4

витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4.5

інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

6

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, усього (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 7
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок неконтрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік усього

Базовий рік, (t-1) рік усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання та/або на очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

внески на регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім внесків на регулювання) усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1

що прямо відносяться до витрат з централізованого водопостачання та/або з централізованого водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2

що розподіляються між витратами з централізованого водопостачання та/або водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

оренда цілісних майнових комплексів, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

що прямо відноситься до витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2

що розподіляється між витратами з централізованого водопостачання та/або водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

інші витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1

що прямо відносяться до витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2

що розподіляються між витратами з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення
(розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

витрати на збут, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші операційні витрати, усього (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Частка витрат загального призначення, що відноситься в цілому до витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (зазначити базу розподілу)

%

 

 

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

3

База розподілу витрат загального призначення, що відносяться в цілому до витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення, між витратами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

загальновиробничі витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

3.2

адміністративні витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

3.3

витрати на збут (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

3.4

інші операційні витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 8
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік усього

Базовий рік, (t-1) рік усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Контрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

витрати на реагенти для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

матеріальні витрати на ремонт активів господарським способом

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

оплата праці виробничого персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

витрати на ремонт активів підрядним способом

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

оплата праці загальновиробничого персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

оплата праці адміністративного персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

витрати на збут, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

оплата праці персоналу, що забезпечує збут централізованого водопостачання та/або водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує збут централізованого водопостачання та/або водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші операційні витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

частина середньорічної економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду*

тис. грн

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Прогнозний індекс цін виробників промислової продукції

%

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Прогнозний індекс середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної)

%

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Показник ефективності, встановлений НКРЕКП

%

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Частка витрат загального призначення, що відноситься в цілому до витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (зазначити базу розподілу)

%

 

 

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

6

База розподілу витрат загального призначення, що відносяться в цілому до витрат з централізованого водопостачання та водовідведення, між витратами з централізованого водопостачання та/або водовідведення:

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1

загальновиробничі витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

6.2

адміністративні витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

6.3

витрати на збут (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

6.4

інші операційні витрати (зазначити базу розподілу)

%

х

х

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 


* заповнюється, починаючи з другого регуляторного періоду

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 9
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок витрат на електроенергію, що споживається для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Обсяг питної води, поданої в систему подачі і розподілу води (подано води в мережу (II підйом))

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

2

Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання

кВт·год/тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання, усього (рядок 1 * рядок 2) / 1000, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1

1го класу напруги, усього, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

за однозонним лічильником

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

за двозонним лічильником (день)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

за двозонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

за тризонним лічильником (пік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

за тризонним лічильником (напівпік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6

за тризонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2

2го класу напруги, усього, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

за однозонним лічильником

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

за двозонним лічильником (день)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

за двозонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

за тризонним лічильником (пік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

за тризонним лічильником (напівпік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6

за тризонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

3.3

власного виробництва

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4

Тариф на електроенергію 1го класу напруги

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

за однозонним лічильником

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4.2

за двозонним лічильником (день)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4.3

за двозонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4.4

за тризонним лічильником (пік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4.5

за тризонним лічильником (напівпік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

4.6

за тризонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5

Тариф на електроенергію 2го класу напруги

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

за однозонним лічильником

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5.2

за двозонним лічильником (день)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5.3

за двозонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5.4

за тризонним лічильником (пік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5.5

за тризонним лічильником (напівпік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

5.6

за тризонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

6

Собівартість 1 кВт год електроенергії власного виробництва

грн/кВт год

 

 

 

 

 

 

 

7

Індекс цін виробників промислової продукції

%

х

х

 

 

 

 

 

8

Витрати на електроенергію для технологічних потреб централізованого водопостачання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг пропущених стічних вод (обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди)

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

10

Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водовідведення

кВт·год/тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

11

Витрати електроенергії на технологічні потреби централізованого водовідведення, усього (рядок 9 * рядок 10), у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1

1го класу напруги, усього, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1

за однозонним лічильником

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2

за двозонним лічильником (день)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3

за двозонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.4

за тризонним лічильником (пік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.5

за тризонним лічильником (напівпік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.1.6

за тризонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2

2го класу напруги, усього, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

за однозонним лічильником

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2

за двозонним лічильником (день)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.3

за двозонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4

за тризонним лічильником (пік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.5

за тризонним лічильником (напівпік)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.2.6

за тризонним лічильником (ніч)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

11.3

власного виробництва

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12

Тариф на електроенергію 1го класу напруги:

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

за однозонним лічильником

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12.2

за двозонним лічильником (день)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12.3

за двозонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12.4

за тризонним лічильником (пік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12.5

за тризонним лічильником (напівпік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

12.6

за тризонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13

Тариф на електроенергію 2го класу напруги:

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.1

за однозонним лічильником

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.2

за двозонним лічильником (день)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.3

за двозонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.4

за тризонним лічильником (пік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.5

за тризонним лічильником (напівпік)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

13.6

за тризонним лічильником (ніч)

грн/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

14

Собівартість 1 кВт год електроенергії власного виробництва

грн/кВт год

 

 

 

 

 

 

 

15

Індекс цін виробників промислової продукції

%

х

х

 

 

 

 

 

16

Витрати на електроенергію для технологічних потреб централізованого водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 10
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок амортизації на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік, усього

Базовий рік, (t-1) рік, усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, усього, у тому числі активів:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

виробничого призначення (прямі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

загальновиробничого призначення (загальновиробничі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

адміністративного призначення (адміністративні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

задіяних у збуті централізованого водопостачання та/або водовідведення (витрати на збут)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

іншого призначення (інші операційні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, усього, у тому числі активів:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

виробничого призначення (прямі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

загальновиробничого призначення (загальновиробничі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

адміністративного призначення (адміністративні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

задіяних у збуті централізованого водопостачання та/або водовідведення (витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

іншого призначення (інші операційні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Амортизація регуляторної бази активів, усього, у тому числі активів (рядок 1 + рядок 2):

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

виробничого призначення (прямі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

загальновиробничого призначення (загальновиробничі витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

адміністративного призначення (адміністративні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

задіяних у збуті централізованого водопостачання та/або водовідведення (витрати на збут)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

іншого призначення (інші операційні витрати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 11
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок амортизації регуляторної бази активів централізованого водопостачання на 20__ рік (__ий рік регуляторного періоду)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

вартість активів на початок року, тис. грн

прогнозне вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

амортизація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

вартість активів на початок року, тис. грн

прогнозні інвестиції, тис. грн

прогнозне вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

амортизація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Групи активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Будівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

будівлі адміністративного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

полімерні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

чавунні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

бетонні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

сталеві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

інші передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Група 2 - Машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

технологічне обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

вимірювальні прилади, телемеханіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

обладнання систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

обчислювальна техніка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Група 4 - Інструменти, прилади, інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Інструменти, прилади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Група 5 - Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Програмне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Розрахунок амортизації регуляторної бази активів централізованого водовідведення на 20__ рік (__ий рік регуляторного періоду)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

вартість активів на початок року, тис. грн

прогнозне вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

амортиація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

вартість активів на початок року, тис. грн

прогнозні інвестиції, тис. грн

прогнозне вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

амортизація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Групи активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Будівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

будівлі адміністративного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

полімерні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

чавунні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

бетонні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

сталеві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Група 2 - Машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

технологічне обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

вимірювальні прилади, телемеханіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

обладнання систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

обчислювальна техніка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Група 4 - Інструменти, прилади, інвентар (меблі):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

інструменти, прилади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

інвентар (меблі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Група 5 - Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Програмне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 12
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок доходу на регуляторну базу активів централізованого водопостачання та/або водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік, усього

Базовий рік, (t-1) рік, усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Регуляторна база активів, усього, у тому числі (рядок 1.1 + рядок 1.2):

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Регуляторна норма доходу

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ставка податку на прибуток підприємств

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дохід на регуляторну базу активів, усього, у тому числі (рядок 4.1 + рядок 4.2):

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього, у тому числі (рядок 4) на:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

фінансування довгострокової інвестиційної програми

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

погашення зобов'язань по запозиченнях

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

сплату податку на прибуток

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 13
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік, усього

Базовий рік, (t-1) рік, усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання на початок року

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання на кінець року (рядок 1 - рядок 2 - рядок 3)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (рядок 1 + рядок 4) / 2

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання на початок року

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Загальна сума капітальних інвестицій відповідно до довгострокової інвестиційної програми

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року (рядок 6 - рядок 7 + рядок 8 - рядок 9)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (рядок 6 + рядок 10) / 2

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Регуляторна база активів (рядок 5 + рядок 11)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 14
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Зведена інформація щодо довгострокової інвестиційної програми на 20__- 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік, усього

Базовий рік, (t-1) рік, усього

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

усьо-
го

водопоста-
чання

водовідве-
дення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Обсяг інвестицій, усього, у тому числі за напрямами інвестування:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

будівлі та споруди водопровідного та/або каналізаційного господарства

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

водопровідні та/або каналізаційні мережі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

насосне обладнання водопровідного та/або каналізаційного господарства

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

інші (розшифрувати за напрямами, фінансування яких становить не менше ніж 5 % від загального обсягу інвестицій)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Джерела фінансування інвестицій усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Власні кошти, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

амортизація

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

інші (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Позичкові кошти:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

кредити вітчизняних банків

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

кредити міжнародних фінансових установ

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

інші (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Залучені кошти (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Зменшення втрат води в мережах

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Зменшення витрат води на технологічні потреби

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зменшення витрат електроенергії на технологічні потреби

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Зменшення чисельності виробничого персоналу

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зменшення інших ресурсів (розшифрувати)

у натур. вимірі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 15
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок тарифу на централізоване водопостачання на принципах стимулюючого регулювання на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

без податку на додану вартість

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

6

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, усього (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

7

Сума обсягу реалізації централізованого водопостачання та обсягу централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

8

Тариф на централізоване водопостачання на принципах стимулюючого регулювання

грн/куб. м

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 16
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок тарифу на централізоване водовідведення на принципах стимулюючого регулювання на 20__ - 20__ роки (__ий регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

без податку на додану вартість

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

6

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, усього (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

7

Сума обсягу реалізації централізованого водовідведення та обсягу централізованого водовідведення для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

8

Тариф на централізоване водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

грн/куб. м

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 17
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості на 20__ рік (__ий рік регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік (t-2) факт

Рік (t-2), прогноз

Відхилення (4 - 5)

1

2

3

4

5

6

1

Розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання:

 

 

 

 

1.1

неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

1.2

контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

1.3

витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

1.4

дохід від централізованого водопостачання

тис. грн

 

 

 

1.5

амортизація

тис. грн

 

 

 

1.6

дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

 

 

 

1.7

коригування за результатами досягнення цільових показників якості

тис. грн

 

 

 

1.8

загальна сума коригування

тис. грн

 

 

 

2

Розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення:

 

 

 

 

2.1

неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

2.2

контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

2.3

витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

2.4

дохід від централізованого водовідведення

тис. грн

 

 

 

2.5

амортизація

тис. грн

 

 

 

2.6

дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

 

 

 

2.7

коригування за результатами досягнення цільового показника якості

тис. грн

 

 

 

2.8

загальна сума коригування

тис. грн

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 18
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Інформація щодо якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік попередній до року, попереднього до базового, (t-3) рік

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

1

2

3

4

5

6

1

Кількість здійснених проб питної води, усього, у тому числі:

од.

 

 

 

1.1

проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу, усього, у тому числі:

од.

 

 

 

1.1.1

що не відповідають нормативній якості питної води

од.

 

 

 

1.2

проб питної води у розподільчій мережі, усього, у тому числі:

од.

 

 

 

1.2.1

що не відповідають нормативній якості питної води

од.

 

 

 

2

Частка проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу, що не відповідають нормативній якості питної води ((рядок 1.1.1) / (рядок 1.1)) * 100 %

%

 

 

 

3

Частка проб питної води у розподільчій мережі, що не відповідають нормативній якості питної води ((рядок 1.2.1) / (рядок 1.2)) * 100 %

%

 

 

 

4

Загальна кількість незапланованих перерв у водопостачанні

од.

 

 

 

4.1

аварійних з вини інших осіб або споживачів

од.

 

 

 

4.2

аварійних з вини ліцензіата

од.

 

 

 

4.3

внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)

од.

 

 

 

5

Загальна кількість запланованих перерв у водопостачанні:

од.

 

 

 

5.1

з попередженням споживачів

од.

 

 

 

5.2

без попередження споживачів

од.

 

 

 

6

Сума добутків тривалості кожної незапланованої перерви у водопостачанні з вини ліцензіата та відповідної кількості абонентів, відключених у зв'язку із цією перервою (згідно з реєстром перерв)

хв·абон.

 

 

 

7

Сума добутків тривалості кожної запланованої перерви у водопостачанні без попередження споживачів та відповідної кількості абонентів, відключених у зв'язку із цією перервою (згідно з реєстром перерв)

хв·абон.

 

 

 

8

Загальна кількість абонентів, усього, у тому числі:

абон.

 

 

 

8.1

побутових

абон.

 

 

 

8.2

непобутових

абон.

 

 

 

9

Середня тривалість незапланованих перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та запланованих перерв у водопостачанні без попередження споживачів (рядок 5 + рядок 6) / рядок 7

хв

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Інформація щодо якості провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік попередній до року, попереднього до базового (t-3) рік

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг відведених стічних вод

тис. куб. м

 

 

 

2

Обсяг стічних вод, пропущених через очисні споруди

тис. куб. м

 

 

 

3

Обсяг скинутих стічних вод без очищення (рядок 1 - рядок 2)

тис. куб. м

 

 

 

4

Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 3 / рядок 1) * 100 %

%

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 19
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості, та тарифу на централізоване водопостачання на принципах стимулюючого регулювання на 20__ рік (__ий рік регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік t регуляторного періоду

прогнозне значення

коригування

прогнозне значення з урахуванням коригування

1

2

3

4

5

6

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

4

Дохід від централізованого водопостачання

тис. грн

 

 

 

5

Амортизація

тис. грн

 

 

 

6

Дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

 

 

 

7

Необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання без урахування коригування за результатами досягнення цільових показників якості

тис. грн

 

 

 

8

Коригування за результатами досягнення цільових показників якості

тис. грн

х

 

х

9

Необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання з урахуванням коригування за результатами досягнення цільових показників якості

тис. грн

х

х

 

10

Сума обсягу реалізації централізованого водопостачання та обсягу централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

х

 

11

Тариф на централізоване водопостачання на принципах стимулюючого регулювання (без податку на додану вартість)

грн/куб. м

 

х

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Розрахунок скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості, та тарифу на централізоване водовідведення на принципах стимулюючого регулювання на 20__ рік (__ий рік регуляторний період)

_
(повне найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік t регуляторного періоду

прогнозне значення

коригування

прогнозне значення з урахуванням коригування

1

2

3

4

5

6

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн

 

 

 

3

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн

 

 

 

4

Дохід від централізованого водовідведення

тис. грн

 

 

 

5

Амортизація

тис. грн

 

 

 

6

Дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

 

 

 

7

Необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення без урахування коригування за результатами досягнення цільового показника якості

тис. грн

 

 

 

8

Коригування за результатами досягнення цільового показника якості

тис. грн

х

 

х

9

Необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення з урахуванням коригування за результатами досягнення цільового показника якості

тис. грн

х

х

 

10

Сума обсягу реалізації централізованого водовідведення та обсягу централізованого водовідведення для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата

тис. куб. м

 

х

 

11

Тариф на централізоване водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (без податку на додану вартість)

грн/куб. м

 

х

 

Керівник

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали