МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 липня 2011 року N 409

Про затвердження Програми антикорупційних заходів у системі МВС на 2011 - 2015 роки

Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та з метою забезпечення впровадження антикорупційних ініціатив Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та керівництва МВС України, з питань подолання корупції в органах та підрозділах внутрішніх справ України, усунення причин та умов, що створюють сприятливе підґрунтя для вчинення правопорушень у сфері оперативно-службової діяльності, наказую:

1. Затвердити Програму антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ на 2011 - 2015 роки (далі - Програма).

2. Начальникам структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректорам навчальних закладів, керівникам органів та підрозділів, підпорядкованих МВС, за результатами опрацювання Програми до 15 липня цього року надати до ДВБ МВС України пропозиції до Плану антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ на 2011 - 2015 роки.

3. ДВБ (Мечетной О. І.):

3.1. Розробити План антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ на 2011 - 2015 роки та подати його на затвердження з урахуванням наданих пропозицій та зауважень до 30 липня цього року.

3.2. Забезпечити систематичні перевірки виконання Плану в структурних підрозділах апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС в областях та на транспорті з відповідними заходами реагування.

4. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
08.07.2011 N 409

ПРОГРАМА
антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011 - 2015 роки

Розділ 1
Загальні положення

Деструктивний вплив корупції на процес розвитку держави призводить до таких негативних наслідків, як соціальна нерівність, тотальне руйнування морально-етичних засад суспільства.

У сфері правоохоронної діяльності це негативне явище призводить до суттєвого обмеження конституційних прав і свобод громадян, що зумовлює недовіру населення до державної влади та її інституцій.

Ужиті в попередні роки організаційно-правові заходи дозволили значно посилити антикорупційну спрямованість законодавства та відомчої нормативно-правової бази, визначити основні напрями та форми попередження та протидії корупції. Антикорупційну діяльність визначено пріоритетним напрямом у роботі органів внутрішніх справ. Міністерством внутрішніх справ розроблено і реалізується на практиці відомче нормативне та організаційно-методичне забезпечення антикорупційної роботи в підпорядкованих підрозділах, яке засноване на принципах системності та наступальності в боротьбі з корупцією, розподілі функцій і відповідальності її суб'єктів.

Разом з тим діяльність служб та підрозділів щодо боротьби з корупційними проявами в органах внутрішніх справ потребує подальшого вдосконалення, забезпечення комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та правозастосувальних заходів, спрямованих, насамперед, на ліквідацію умов, що створюють сприятливе підґрунтя для вчинення правопорушень у сфері оперативно-службової діяльності. Крім того, очевидною є необхідність зосередження зусиль на вирішенні, у межах компетенції Міністерства внутрішніх справ, питань щодо цілеспрямованої нейтралізації соціальних та економічних чинників відомчої корупції.

Прийняття Програми антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) зумовлено прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та необхідністю подальшого вдосконалення боротьби з корупцією в органах внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх справ, ОВС).

Передбачені Програмою заходи розроблено з урахуванням аналізу динаміки криміногенної обстановки, пов'язаної з учиненням службових зловживань у системі ОВС, прогнозованої оцінки корупційних ризиків на основних напрямах оперативно-службової діяльності, результатів наукових досліджень, а також досвіду практичної реалізації органами та підрозділами внутрішніх справ України заходів щодо боротьби з корупційними правопорушеннями.

Розділ 2
Основні результати виконання антикорупційних заходів Міністерства внутрішніх справ України за 2008 - 2010 роки

Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція щорічного зменшення кількості працівників ОВС, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (у середньому на 10 - 15 % на рік). У структурі корупційних правопорушень посадовців ОВС переважну більшість складають правопорушення, пов'язані з незаконним отриманням грошової винагороди (36 %), унесенням недостовірних відомостей до офіційних документів (25 %) та наданням незаконних переваг при прийнятті управлінських рішень (21 %).

Така тенденція є наслідком як активізації боротьби з корупцією, так і зростання рівня латентності корупційних проявів, появою нових схем та способів учинення службових зловживань.

Досвід боротьби з корупцією, у тому числі отриманий при реалізації комплексу антикорупційних заходів МВС у 2008 - 2010 роках, зокрема заходів, передбачених Планом організаційно-практичних заходів МВС України щодо попередження корупційних проявів з боку працівників органів внутрішніх справ на 2008 - 2010 роки, Програмою профілактично-виховної роботи серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ на 2008 - 2012 роки, Інструкцією про порядок забезпечення органами та підрозділами внутрішніх справ України профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій серед особового складу, затвердженою наказом МВС від 23.02.2009 N 76, та рядом інших регулятивних і розпорядчих актів, дозволяє зробити наступні висновки.

Боротьба з корупцією в ОВС на даний час є ефективною лише в частині реагування безпосередньо на факти вчинення таких правопорушень та наступного правового впливу на осіб, що їх учинили. Це зумовлено тим, що результативно протидіють корупційним проявам лише підрозділи ОВС, до завдань яких відноситься боротьба зі службовим зловживанням. Їх організаційно-штатні можливості розраховані на виявлення, попередження та припинення фактів корупційних правопорушень у діяльності підрозділів ОВС, чим забезпечується, насамперед, захист прав та законних інтересів громадян у кожній конкретній ситуації. Основні результати боротьби з корупцією в ОВС на теперішній час виражаються в кількості посадових та службових осіб, покараних за вчинення корупційних діянь. Переважно це працівники служб та підрозділів, які при виконанні функціональних обов'язків безпосередньо контактують з громадянами.

Разом з тим ефективність протидії одній із першопричин корупції в ОВС, а саме її проявам внутрішньовідомчого характеру, залишається низькою, насамперед, через відсутність цілеспрямованої та системної роботи з усунення причин і умов, що сприяють учиненню особовим складом правопорушень. Фактично боротьба з корупційними проявами здійснюється ситуативно без належного опрацювання та оцінки об'єктивних чинників, які зумовлюють існування в системі ОВС корупційних можливостей та ризиків.

Протидія корупції повинна здійснюватися системно і послідовно, комплексно охоплювати всі сегменти оперативно-службової діяльності. Вона не може бути обмежена лише заходами правового реагування на виявлені факти корупційних правопорушень. Протидіяти корупції можливо лише за умови забезпечення вирішення всього комплексу соціальних, економічних, організаційних та інших проблем, які в тій чи іншій мірі створюють сприятливе підґрунтя для її виникнення. Очевидно, що здійснення ефективної профілактики корупційних проявів можливе лише за умови суттєвого вдосконалення системи управлінського регулювання та контролю оперативно-службової діяльності, особливо на тих її напрямах, які найбільше підпадають під вплив корупційних ризиків. Саме тому потребують доопрацювання методики виявлення таких ризиків з урахуванням міжнародного досвіду формування управлінської антикорупційної політики.

Розділ 3
Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення планування та координація діяльності служб і підрозділів системи МВС у процесі здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та практичних заходів, спрямованих на ефективне попередження та припинення корупції.

Програма спрямована на виконання основних завдань, якими є:

- підвищення ефективності діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України щодо виявлення, попередження та припинення, у межах їх компетенції, корупційних правопорушень та службових зловживань, упровадження об'єктивних критеріїв оцінки їх діяльності в даній сфері;

- посилення управлінського нагляду та внутрішньовідомчого контролю за належним виконанням службами та підрозділами ОВС антикорупційних заходів;

- подальше вдосконалення нормативно-правової бази з питань боротьби з корупцією на основі практики її застосування з урахуванням положень міжнародних антикорупційних документів, розроблення дієвих механізмів практичної реалізації завдань щодо профілактики та запобігання проявам корупції в оперативно-службовій діяльності;

- поглиблення наукових досліджень, спрямованих на розроблення практичних рекомендацій щодо боротьби з корупцією;

- створення атмосфери неприйняття та осуду корупції в усіх її проявах працівниками ОВС;

- забезпечення неухильного додержання принципів законності, об'єктивності, рівності та справедливості в реагуванні на факти корупційних діянь та інших зловживань посадовим становищем.

Розділ 4
Заходи Програми

4.1. Правові, організаційно-управлінські та практичні заходи антикорупційного характеру

4.1.1. Забезпечити приведення відомчих нормативно-правових актів та організаційно-управлінських документів МВС у відповідність до антикорупційного законодавства при внесенні до нього змін та доповнень.

4.1.2. Розробити проекти нормативно-правових та розпорядчих актів органів державної влади та управління, що закріплювали б практичний механізм реалізації чинних норм законодавства в частині соціального захисту працівників міліції та членів їх сімей.

Опрацювати можливості вдосконалення законодавства, що регулює соціальний та правовий захист працівників міліції.

4.1.3. Розробити чітку організаційно-управлінську регламентацію вирішення питань щодо:

оптимізації переліку посад працівників управлінських ланок ОВС;

удосконалення видів, форм та способів проведення обов'язкової спеціальної перевірки кандидатів на заміщення посад працівників управлінських ланок органів внутрішніх справ, підстав та безпосереднього порядку проведення таких перевірок, у тому числі при розгляді питань просування по службі, при поновленні на службі після звільнення з органів внутрішніх справ;

проведення спеціальних перевірок щодо працівників, які перебувають на відповідних посадах управлінських ланок ОВС;

порядку періодичної ротації працівників управлінських ланок органів внутрішніх справ та їх однорівневого переміщення;

удосконалення практики конкурсного підбору кандидатів на заміщення вакантних посад та проведення атестації працівників органів внутрішніх справ;

видів, умов та підстав притягнення до відповідальності працівників управлінської ланки ОВС за бездіяльність у боротьбі з корупцією в підпорядкованих підрозділах.

4.1.4. З урахуванням вимог законодавства розробити та запровадити організаційно-управлінський механізм перевірки відомостей, що подаються працівниками органів внутрішніх справ у декларації про доходи, та відомостей про походження коштів на придбання ними майна тощо.

4.1.5. Опрацювати напрями та способи нормативного врегулювання питання про визнання корупційним правопорушенням факту одержання посадовою особою винагороди, подарунка, послуги тощо.

4.1.6. Оптимізувати нормативні та організаційно-управлінські механізми здійснення дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ.

4.1.7. Удосконалити відомчу нормативно-правову базу, що регламентує порядок прийняття на службу до органів внутрішніх справ та відбір кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС.

4.1.8. Розробити комплекс організаційно-управлінських заходів щодо покращання системи кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, створення ефективної системи підбору, підготовки та розстановки кадрів управлінських ланок, їх атестації, професійного навчання та перепідготовки, а також стимулювання сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків.

4.1.9. Провести моніторинг практики застосування відомчих нормативних, організаційно-управлінських та розпорядчих актів МВС, що стосуються питань профілактики корупційних проявів в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ за 2008 - 2010 роки. За результатами реалізувати заходи щодо їх удосконалення.

Забезпечити розроблення проекту Програми профілактично-виховної роботи Міністерства внутрішніх справ України на 2012 - 2015 роки та Плану антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ на 2011 - 2015 роки.

4.1.10. Здійснювати моніторинг норм та практики застосування законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують функціонування спеціальних сфер суспільних відносин (безпека дорожнього руху, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, підприємницька діяльність тощо), за напрямом оперативно-службової діяльності для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників міліції в корупційну чи злочинну діяльність.

За результатами вносити до компетентних підрозділів МВС подання про внесення до нормативної бази відповідних змін та доповнень шляхом реалізації законодавчої ініціативи Міністерства.

4.1.11. Здійснювати аналіз відомчих нормативно-правових, організаційно-управлінських та розпорядчих актів за напрямами оперативно-службової діяльності для виявлення прогалин та недоліків, що створюють умови для вчинення корупційних діянь. За результатами забезпечувати внесення до них змін і доповнень з метою усунення виявлених недоліків.

4.1.12. Розробити організаційно-методичний механізм забезпечення антикорупційного дослідження проектів нормативно-правових та організаційно-управлінських актів МВС.

4.1.13. Розробити адміністративні процедури, що забезпечували б своєчасне попередження можливості вчинення корупційного діяння при реалізації посадових повноважень, детально регламентувати правила та стандарти прийняття розпорядчих, дозвільних, управлінських рішень, механізм видачі населенню офіційних документів, вирішення інших службових питань у цій сфері.

4.1.14. Розглянути питання щодо скорочення повноважень окремих підрозділів органів внутрішніх справ у сфері дозвільно-розпорядчих функцій, насамперед з питань надання дозволів, ліцензій тощо, та заміни таких повноважень контрольними. Чітко розмежувати функції прийняття рішень, їх реалізації та контролю за наданням послуг.

4.1.15. Забезпечити розроблення чіткого та детального методичного забезпечення щодо застосування в безпосередній практичній діяльності положень відомчої нормативної бази, що закріплює та розвиває вимоги антикорупційного законодавства.

4.1.16. Оптимізувати систему заходів щодо запобігання проникненню на службу в ОВС осіб, схильних до корупційних та інших неправомірних дій, забезпечення вимог законодавства про заборону працівникам ОВС брати участь у підприємницькій діяльності, та контролю за правомірністю отримання та використання спонсорської і благодійної допомоги та бюджетних коштів.

4.1.17. Забезпечити посилення управлінського та оперативно-профілактичного контролю з метою запобігання корупційним проявам у діяльності підрозділів кадрового, фінансово-економічного та ресурсного забезпечення, системі відомчої освіти, у тому числі у сфері науково-дослідної діяльності та конструкторських робіт, а також за діяльністю державних підприємств МВС та їх філій.

4.1.18. Забезпечити підвищення якісного рівня виховної роботи в ОВС, професійної та службової підготовки працівників міліції, у тому числі щодо підвищення рівня їх правової освіти, практичних навиків правозастосувальної та організаційно-розпорядчої діяльності.

4.1.19. З урахуванням специфіки оперативно-службової діяльності та інших особливостей роботи в підрозділах та службах ОВС розробляти окремі плани заходів щодо попередження корупційних проявів безпосередньо з боку підлеглих працівників.

4.1.20. Ужити заходів щодо покращання матеріального та фінансового забезпечення особового складу. Забезпечити розроблення проекту Комплексної програми правового та соціального захисту працівників міліції та затвердити її на урядовому рівні. Опрацювати питання щодо розроблення та використання додаткових форм стимулювання оперативно-службової діяльності в межах законодавства.

4.1.21. Опрацювати питання щодо розроблення додаткових правових та організаційно-управлінських механізмів забезпечення об'єктивності, повноти та неупередженості розгляду інформацій та повідомлень про корупційні дії працівників міліції.

Розробити практичні механізми забезпечення захисту та безпеки осіб, у тому числі працівників ОВС, які повідомляють про факти корупційних діянь та беруть участь у проведенні службового розслідування.

4.1.22. Забезпечити неухильне реагування до осіб, громадських організацій та засобів масової інформації, які надали або поширюють завідомо неправдиву інформацію про корупційне діяння працівника органів внутрішніх справ, у тому числі шляхом запровадження практики подання судових позовів про стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих таким повідомленням.

4.1.23. Вирішити питання щодо відомчого нормативного врегулювання заохочення працівників міліції, які повідомили про спроби громадян схилити їх до вчинення корупційного діяння.

4.1.24. Ужити заходів щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності підрозділів внутрішньої безпеки в частині боротьби з корупцією, у тому числі шляхом розроблення та практичного використання типових оперативно-тактичних форм профілактики проявів корупції, зосередження зусиль на оперативному обслуговуванні найбільш корупціогенних напрямів діяльності ОВС.

4.1.25. Удосконалити аналітично-інформаційне забезпечення антикорупційної роботи в органах внутрішніх справ, у тому числі:

- створити та постійно поповнювати банк даних про форми корупції, сфери оперативно-службової діяльності, у яких вона проявляється, схеми реалізації корупційних діянь, а також методики боротьби з цим явищем.

Аналітичним службам структурних підрозділів МВС узагальнювати таку інформацію за напрямом діяльності та в установлений спосіб передавати для внесення до вказаного банку даних;

- розробити методику аналітичної оцінки стану поширення корупції в органах та підрозділах внутрішніх справ і ефективності заходів щодо запобігання та протидії таким проявам.

4.1.26. Проводити в ГУМВС, УМВС та міськралінорганах цільові оперативні наради, засідання, колегії з метою аналізу стану вчинення в підпорядкованих підрозділах корупційних правопорушень та ефективності вжитих заходів реагування.

4.1.27. Виступити з ініціативою запровадження практики проведення в органах та підрозділах внутрішніх справ виїзних судових засідань з розгляду справ про корупційні діяння їх працівників.

4.2. Міжнародне співробітництво

4.2.1. Забезпечити участь представників підрозділів внутрішньої безпеки МВС у міжнародних заходах з питань протидії корупції.

4.2.2. Забезпечити запрошення представників компетентних органів іноземних держав до участі в інформаційно-аналітичних заходах Міністерства, присвячених питанням боротьби з корупцією.

4.2.3. При укладанні договорів про співробітництво між МВС та правоохоронними органами іноземних держав передбачати домовленості щодо обміну досвідом з питань боротьби з корупцією.

4.3. Наукове та інформаційне забезпечення

4.3.1. Забезпечити підготовку науково-практичного коментаря норм антикорупційного законодавства та методичні рекомендації щодо їх практичного застосування, оглядово-аналітичні матеріали з питань кваліфікації корупційних правопорушень, удосконалення практики розкриття корупційних злочинів та розслідування таких справ.

4.3.2. Регулярно проводити науково-практичні конференції та семінари з проблем удосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів. Залучати до таких заходів практичних працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, представників органів державної влади та управління.

4.3.3. Розробити програми спеціальних курсів з вивчення законодавства у сфері боротьби з корупцією та запровадити систему підготовки і перепідготовки працівників органів та підрозділів ОВС, відповідальних за профілактичну антикорупційну роботу, та працівників управлінської ланки з метою підвищення їх кваліфікації, а також унести відповідні доповнення до навчальних програм підготовки фахівців для системи МВС у відомчих навчальних закладах.

4.3.4. Продовжити наукові дослідження у сфері методології вивчення корупції як антисоціальної системи, розроблення методик її профілактики, попередження, виявлення та припинення з метою розроблення практичних рекомендацій у сфері боротьби з корупцією.

4.3.5. Забезпечити постійний аналіз практики застосування антикорупційного законодавства уповноваженими на це суб'єктами.

4.3.6. Забезпечити процедуру інформаційної підтримки офіційного інтернет-сайту Міністерства, регулярного оновлення інформації з питань антикорупційної діяльності МВС, поточного стану боротьби з корупційними проявами в службовій діяльності, заходів реагування на них з боку відповідних підрозділів ОВС, питань взаємодії з іншими правоохоронними органами, державними установами та громадськими організаціями, роботи зі зверненнями громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості тощо.

4.4. Кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення антикорупційних заходів

4.4.1. Вивчити стан кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення структурних підрозділів МВС, що здійснюють боротьбу з корупцією, за необхідності внести пропозиції щодо його вдосконалення.

4.4.2. Забезпечити на договірній основі взаємодію з компетентними органами іноземних держав у сфері підготовки кадрів та підвищення кваліфікації посадових осіб структурних підрозділів МВС України, що здійснюють боротьбу з корупцією, у тому числі шляхом консультацій та стажувань.

4.4.3. Удосконалити систему заходів державного захисту посадових осіб підрозділів ОВС, що здійснюють боротьбу з корупцією.

4.5. Взаємодія з правоохоронними органами

4.5.1. Виступити з ініціативою щодо вдосконалення міжвідомчого нормативно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів України в протидії корупційним проявам, зокрема щодо координування діяльності з виявлення, викриття і розслідування корупційних діянь, передбачивши в тому числі:

- створення міжвідомчої автоматизованої інформаційно-пошукової бази даних, що можуть мати значення для виявлення, попередження чи припинення випадків корупційних діянь працівників правоохоронних органів;

- забезпечення взаємодії аналітичних підрозділів правоохоронних органів з питань організаційного забезпечення діяльності щодо попередження, виявлення та припинення корупції в правоохоронних органах.

4.5.2. Виступити з ініціативою щодо створення міжвідомчої системи обліку працівників правоохоронних органів, які були притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з класифікацією інформації за професійною належністю та регіоном діяльності.

4.5.3. Опрацювати механізми взаємодії підрозділів правоохоронних органів при проведенні спільних оперативно-профілактичних заходів (відпрацювань) щодо виявлення та попередження корупційних проявів в оперативно-службовій діяльності.

4.6. Зв'язки з населенням та заходи щодо підвищення авторитету органів внутрішніх справ

4.6.1. Удосконалити систему інформування громадськості про стан дотримання законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та боротьби з корупцією в ОВС, у тому числі шляхом виступів на засіданнях органів місцевої влади, управління та місцевого самоврядування. Забезпечувати публікацію такої інформації в засобах масової інформації.

4.6.2. Здійснювати моніторинг громадської думки про стан корупції в ОВС та ефективність боротьби з нею. Організувати систематичне висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про хід та результати виконання Програми з метою створення атмосфери неприйняття суспільством корупції в усіх її проявах.

4.6.3. Забезпечити запрошення представників громадських організацій, що здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, до участі в цільових засіданнях та оперативних нарадах керівництва органів внутрішніх справ.

4.6.4. Ужити заходів щодо вдосконалення способів надання громадянами інформації про негативні факти в діяльності міліції та висловлення їх пропозицій щодо усунення недоліків.

4.6.5. Виступити з ініціативою щодо створення та запровадження механізмів заохочення населення за надання об'єктивної інформації про факти корупційних діянь.

4.6.6. Забезпечити через засоби масової інформації правову освіту населення щодо правил та стандартів прийняття посадовими особами ОВС розпорядчих, дозвільних, управлінських рішень, механізмів видачі населенню офіційних документів, розв'язання інших службових питань у сфері обслуговування громадян.

Розділ 5
Механізм реалізації та контролю за виконанням Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом її опрацювання та затвердження на засіданні колегії МВС України з подальшим розробленням комплексу безпосередніх організаційно-управлінських та практичних заходів.

Розділ 6
Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати діяльність центральних і територіальних підрозділів ОВС, спрямовану на профілактику корупційних проявів в оперативно-службовій діяльності;

удосконалити систему профілактики та попередження корупційних правопорушень, що вчиняються службовими особами ОВС, забезпечити ефективне усунення причин та умов, що сприяють їх учиненню;

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання особового складу з питань профілактики корупційних правопорушень;

удосконалити систему управлінського контролю з метою своєчасного виявлення та запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових осіб;

підвищити оперативність реагування на вчинення корупційних правопорушень та їх виявлення шляхом створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між підрозділами правоохоронних органів.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали