ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23.12.2011 р. N 1630-VI

Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2012 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Одеської міської ради від 28 лютого 2012 року N 1721-VI (Рішення N 1721-VI)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення" і Указу Президента України від 15.09.2005 р. N 1276/2005 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", підтримуючи ініціативу органів самоорганізації населення в місті Одесі, з метою продовження створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку, Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
23.12.2011 N 1630-VI

ПРОГРАМА
розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2012 - 2015 роки

1. Паспорт Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2012 - 2015 роки

(далі - Програма)

1.

010116
__________
(КТКВ)

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
____
                                     (найменування головного розпорядника)

2.

010116
__________
(КТКВ)

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
____
                                  (найменування відповідального виконавця)

3.

(010116
__________
(КТКВ)

Програма розвитку органів самоорганізації населення у місті Одесі на 2012 - 2015 роки
____
                                     (найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетного призначення

Бюджет м. Одеси - 7588,3 (Рішення N 1721-VI) тис. грн. (із загального фонду)

5.

Законодавчі підстави для виконання Програми

Конституція України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення" та "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку"; рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. N 2634-IV "Про паспорти бюджетних програм"; розпорядження міського голови від 07.11.2008 р. N 1329-01р "Про Порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси"

6.

Мета Програми

Продовження створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів населення шляхом об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення (далі - органи СОН)

7. Напрями діяльності

N
з/п

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.

Забезпечення оформлення та передачі відповідним органам МВС України документів для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) громадян, що проживають на територіях, у межах яких діють органи СОН і які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами


2. (Рішення N 1721-VI)


Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв'язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН. Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами. (Рішення N 1721-VI)

3.

Закупівля та ремонт комп'ютерної техніки

4.

Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям, технічними та організаційними засобами для інформування населення на території їхньої діяльності про виконану роботу (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення і т. д.)

5.

Організація та проведення заходів з нагоди святкування знаменних дат

6.

Проведення поточного ремонту приміщень, де розташовані органи СОН

8. Категорії економічної класифікації

КЕКВ

Найменування

1172

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

9. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Бюджет м. Одеси (загальний фонд), тис. грн.

Бюджет м. Одеси (спеціальний фонд), тис. грн.

Разом, тис. грн.

1.

Затрат

Необхідні грошові кошти (тис. грн.)

Дані Програми


7588,3 (Рішення N 1721-VI)

-


7588,3 (Рішення N 1721-VI)

2.

Продукту

Кількість створених органів самоорганізації населення

Дані Програми

-

-

15

3.

Ефективності

Кількість органів самоорганізації населення, яким делеговані повноваження міської ради

Дані Програми

-

-

25

4.

Якості

Виконання заходів Програми

Звіт про виконання

-

%

100

2. Визначення проблем

У місті Одесі було втілено Програму розвитку органів самоорганізації населення на 2008 - 2011 роки.

Як показала практика, успішне виконання поставлених Програмою завдань можливе лише за умов гарантованого, систематичного та достатнього фінансування її діяльності.

Базовим джерелом фінансування діяльності органів самоорганізації населення є бюджет м. Одеси.

Сьогодні, в контексті розвитку Одеси не тільки як міста з великим економічним потенціалом, а й осередку розвитку самоорганізації в Україні, виникає необхідність подальшого розвитку органів СОН. Ця потреба зумовлена тим, що в Одесі створені умови для участі населення у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста та інших програм.

Також існує необхідність підвищення якості життя мешканців, що проживають у мікрорайонах міста, на території яких здійснюють свою діяльність органи СОН, та подальшого задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг через органи СОН.

Аналіз стану розвитку органів СОН у місті Одесі

Таблиця N 1

 

2012 р.

2013 р.

2014 р.

 2015 р.

Кількість органів СОН мікрорайонного рівня, зареєстрованих в якості юридичних осіб на території м. Одеси (одиниць)

24

26

28

33

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідність їх розв'язання програмним методом

Розв'язанням існуючої проблеми є забезпечення сталих умов розвитку самоорганізації населення в місті Одесі і, як наслідок, покращення рівня життя мешканців мікрорайонів, у яких здійснюють свою діяльність органи СОН. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від дотаційного складання бюджетів органів СОН до забезпечення їх діяльності за рахунок власних коштів за умови надання підтримки з боку міської влади.

3.1. Розв'язати проблему можливо шляхом:

- подальшого удосконалення та розвитку нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті органів СОН; запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста;

- реалізації механізму наділення органів СОН Одеською міською радою власними і делегованими повноваженнями, а також вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення реалізації цих повноважень.

3.2. Для досягнення мети Програми необхідно врегулювання питання щодо:

3.2.1. Збільшення обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвиток органів СОН у м. Одесі.

3.2.2. Організаційного забезпечення здійснення органами СОН власних та делегованих повноважень, зокрема:

- створення органами СОН інформаційного банку даних про територію своєї діяльності, у т. ч. відомості про дислокацію житлових будинків, об'єктів соціальної, виробничої та адміністративної інфраструктури, демографічного, соціального складу населення та ін. (паспорт СОН);

- організація та проведення заходів з нагоди святкування знаменних дат;

- участь керівників органів СОН у піклувальних радах з надання різних видів допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси;

- залучення населення на добровільних договірних засадах до роботи постійних бригад для проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані територій, у межах яких здійснюють свою діяльність органи СОН, тощо.

4. Визначення мети Програми

Метою Програми є продовження створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів населення шляхом об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування з органами СОН.

5. Строки виконання Програми

Програма розрахована на період 2012 - 2015 років і буде реалізована поетапно:

- I етап - 2012 рік;

- II етап - 2013 рік;

- III етап - 2014 - 2015 роки.

6. Перелік завдань і заходів Програми

Завдання і заходи виконання Програми здійснюватимуться згідно з переліком (додається).

7. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси.

Основні показники Програми розроблені виходячи із загальної оцінки потреб органів СОН м. Одеси за попередній період, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей. Враховано пропозиції, надані виконавчими органами Одеської міської ради, районними адміністраціями, органами СОН, постійними депутатськими комісіями.

Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік (кошторисний розрахунок бюджетних видатків наведено у таблиці N 2). Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу.

Головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на реалізацію Програми, є управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.

Програма є інструментом середньострокового планування і координації дій всіх учасників її реалізації.

Основні завдання Програми враховуються при щорічній розробці проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, а також проектів цільових соціальних програм.

Для запровадження Програми необхідні кошти в сумі 7588,3 (Рішення N 1721-VI) тис. грн.

Кошторисний розрахунок бюджетних видатків

Таблиця N 2

N
з/п

Найменування

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього,
тис. грн.

1.

Паспортисти

413,1

446,1

477,3

505,9

1842,4

2.

Комунальні платежі

169,2

112,2

120,1

127,3

528,7

3.

Комп'ютерна техніка

78,3

18,9

20,2

21,4

138,8

4.

Канцтовари та ін.

139,2

150,3

160,9

170,5

620,9

5.

Святкування

168,0

181,4

194,1

205,8

749,4

6.

Поточний ремонт

32,2

34,8

37,2

39,4

143,6

 

Всього

1000,0

943,8

1009,8

1070,3


7588,3 (Рішення N 1721-VI)

8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль виконання Програми здійснює Одеська міська рада та її виконавчий комітет. Поточна координація та контроль незалежно від джерел фінансування заходів здійснюється управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.

Координація виконання Програми в рамках районів міста покладається на районні адміністрації Одеської міської ради.

Моніторинг Програми щоквартально здійснюється управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. Виконавці, задіяні в програмі, інформують про виконання заходів управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради щоквартально. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

Управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради направляються звіти про хід виконання заходів Програми (за 6, 9 та 12 місяців кожного року) до Одеської міської ради.

Підсумковий звіт виконання Програми управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міста Одеси в місячний строк після виконання Програми.

9. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити реальні можливості участі громадян у вирішенні проблем міста, у відстоюванні своїх прав та захисту інтересів;

- вирішувати соціальні потреби мешканців міста;

- затвердити в місті атмосферу взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток
до Програми

Перелік завдань і заходів Програми

Перелік заходів, терміни та виконавці

Обсяг бюджетного фінансування (бюджет м. Одеси), тис. грн.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1. Завдання з розвитку механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста

Забезпечення залучення на договірних засадах осіб, що надаватимуть послуги з оформлення та передачі відповідним органам МВС України документів для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) громадян, що проживають на територіях, у межах яких діють органи СОН і які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами

413,1

446,1

477,3

505,9

Постійно

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради

 

 

 

 

2. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН


2.1. Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв'язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН. Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами. (Рішення N 1721-VI)


459,1 (Рішення N 1721-VI)


3524,7 (Рішення N 1721-VI)


120,1 (Рішення N 1721-VI)


127,3 (Рішення N 1721-VI)

Увесь період

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

 

 

 

 

2.2. Закупівля та ремонт комп'ютерної техніки

78,3

18,9

20,2

21,4

Увесь період

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

 

 

 

 

3. Завдання щодо інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів СОН

Передбачення технічних та організаційних засобів для інформування мешканців на території діяльності органів СОН про їх роботу (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення і т. д.). Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям

139,2

150,3

160,9

170,5

Постійно

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, голови органів СОН

 

 

 

 

4. Заходи з організації та проведення свят, участь в акціях та культурному житті міста


4.1. Організація та проведення заходів з нагоди знаменних дат (Рішення N 1721-VI)


30,0 (Рішення N 1721-VI)


181,4 (Рішення N 1721-VI)


194,1 (Рішення N 1721-VI)


205,8 (Рішення N 1721-VI)

Постійно

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, голови органів СОН

 

 

 

 

5. Завдання з будівництва, реконструкції, благоустрою

Організація проведення поточного ремонту приміщень, що займають органи СОН

32,2

34,8

37,2

39,4

Постійно

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

 

 

 

 

Обсяг витрат бюджету м. Одеси на реалізацію Програми за роками

Джерела фінансування (Рішення N 1721-VI)

Обсяг витрат по рокам(тис. грн.) (Рішення N 1721-VI)

Всього витрат(тис. грн.) (Рішення N 1721-VI)

2012 р. (Рішення N 1721-VI)

2013 р. (Рішення N 1721-VI)

2014 р. (Рішення N 1721-VI)

2015 р. (Рішення N 1721-VI)

Бюджет м. Одеси (Рішення N 1721-VI)

1151,9 (Рішення N 1721-VI)

4356,3 (Рішення N 1721-VI)

1009,8 (Рішення N 1721-VI)

1070,3 (Рішення N 1721-VI)

7588,3 (Рішення N 1721-VI)

Усього (Рішення N 1721-VI)

1151,9 (Рішення N 1721-VI)

4356,3 (Рішення N 1721-VI)

1009,8 (Рішення N 1721-VI)

1070,3 (Рішення N 1721-VI)

7588,3 (Рішення N 1721-VI)

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

(Програма із змінами, внесеними згідно з рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. N 1721-VI) (Рішення N 1721-VI)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали