ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять четверта сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2010 р. N 34/9

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки

З метою розвитку та активізації дитячого громадського руху в Луганській області, відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України "Про освіту", враховуючи клопотання обласної державної адміністрації від 02.10.2009 N 3/9-5059, на підставі п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну цільову програму розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації 1149,8 тис. грн. з обласного бюджету.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного бюджету на наступний рік.

3. Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління освіти і науки облдержадміністрації.

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрацією щорічно до 30 березня, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту; з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.03.2010 N 34/9

Регіональна цільова Програма розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки

Паспорт
регіональної цільової Програми

Назва: Регіональна цільова програма розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма).

Підстава для розроблення: закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про молодіжні та дитячі громадські організації".

1. Ініціатор розроблення Програми: управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 N 2111 "Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 153/5344.

3. Розробник Програми: управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

4. Співрозробник Програми: Луганський обласний центр розвитку дитячого руху "Лугарі" (далі - ЛОЦРДР "Лугарі").

5. Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

6. Учасники Програми: міські та районні відділення Луганської обласної дитячої громадської організації "Лугарі" (далі - ЛОДГО "Лугарі").

7. Термін реалізації Програми: 2010-2014 роки.

7.1. Етапи виконання Програми:

I етап: 2010 - 2011 роки

II етап: 2012 - 2014 роки.

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний бюджет.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного бюджету в межах загальної суми видатків на освіту.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього за рахунок коштів обласного бюджету - 1149,8 тис. грн.

I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Найважливішою проблемою, на розв'язання якої спрямована Програма, є недостатній розвиток дитячого громадського руху в області, наявність перешкод для соціального становлення особистості дітей та підлітків.

На сьогоднішній день актуальність формування соціальних орієнтацій дітей і молоді на Луганщині набуває особливого значення. Динаміка соціально-економічних змін визначає необхідність формування у підростаючого покоління позитивних цінностей: патріотизму, моральності, освіченості, інформаційної культури, активної громадської позиції, оволодіння культурою спілкування, формування вольових та фізичних якостей, необхідних для розвитку особистості громадянина України.

Дитячий рух на Луганщині - це частка соціального руху в державі і суспільстві, їх потенційний резерв. Як будь-який соціальний рух, дитячий рух є основою для накопичення соціального досвіду, який дозволить кожній дитині реалізувати свої можливості.

На сьогоднішній день основна сфера інтересів та цінностей дітей (до 18 років) знаходиться поза межами школи і пов'язана з проблемою самореалізації дитини як особистості, прагненням до дорослого життя. Так, за даними управління освіти і науки облдержадміністрації станом на 01.09.2009 в Луганській області діє 108 позашкільних закладів освіти. Участь у роботі цих закладів беруть 69,600 школярів, що становить близько 40 % від усієї кількості дітей віком до 18 років, які навчаються у школах Луганщини.

Різноманітність соціального оточення дітей, динаміка соціальних процесів у суспільстві, вплив економічних реформ на сім'ї підлітків та інші чинники створюють у дитячому соціумі багато проблем ідеологічного, морального, соціального і правового характеру. За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації, станом на 01.01.2009 у різного роду позашкільній діяльності задіяно лише 40 % проблемних та педагогічно занедбаних дітей шкільного віку.

Проблему зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час може вирішити їх участь у діяльності громадських організацій з урахуванням віку та інтересів дитини.

За інформацією, наданою Головним управлінням юстиції у Луганській області, протягом останніх п'яти років на території регіону зареєстровано 33 дитячі громадські організації, а також громадські організації, які працюють в інтересах дітей, серед яких: піонерських організацій, що діють в межах області, - 9,1 %, дитячих фондів - 6,1 %, організацій спортивного напрямку - 33,3 %, екологічного спрямування - 9,1 %, правозахисних - 18,1 %, організацій, членами яких є діти з обмеженими можливостями, - 6,1 %, інших організацій (клубів за інтересами тощо) - 9,1 %.

Аналіз діяльності вищезазначених організацій свідчить про те, що більшість з них (75 %) характеризуються локальністю та послабленістю координації на обласному рівні. Стихійність виникнення та ліквідації таких організацій зумовлюють перехід дітей з одного об'єднання в інше, що створює, в свою чергу, перешкоди для систематичного обліку членства в таких організаціях, моніторингу їх діяльності тощо.

Отже, необхідність вирішення питання розвитку та активізації дитячого руху в Луганській області визначається такими факторами:

негативний вплив соціального оточення на процес соціалізації дітей та підлітків;

відсутність необхідної матеріальної бази для розвитку дитячих громадських організацій, які функціонують на території області;

недостатній рівень підготовки кваліфікованих кадрів, зокрема керівників дитячих громадських організацій та інших спеціалістів;

відсутність необхідного інформаційного і методичного забезпечення шкільних та позашкільних установ;

локальність та роздрібленість дитячих громадських організацій на місцевому рівні, стихійність їх виникнення та припинення діяльності;

послаблення потреби сучасного суспільства у формуванні соціально активного підростаючого покоління;

відсутність належної законодавчої бази щодо забезпечення діяльності дитячих громадських організацій.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з розвитком дитячого руху в області, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання найважливіших завдань, визначених Програмою.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є активізація дитячого руху на Луганщині, забезпечення соціальних та психолого-педагогічних умов розвитку соціальної активності школярів у позаурочний час.

Окремої уваги у Програмі заслуговують пріоритетні напрямки, спрямовані на захист прав та інтересів дітей, виховання патріотизму, збереження культурних пам'яток народу України, формування активної життєвої позиції молодого покоління, створення ефективного механізму взаємодії дитячих об'єднань між собою, що сприятиме зміцненню взаємовідносин між ними.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

Сильні сторони (S)

- активізація взаємодії дитячих громадських організацій області;
- посилення уваги органів місцевого самоврядування до дитячих громадських об'єднань області;
- залучення дітей та підлітків до участі в діяльності органів місцевого самоврядування шляхом створення дитячих погоджувальних рад і молодіжних парламентів

Слабкі сторони (W)

- відсутність необхідної матеріальної бази для забезпечення ефективної діяльності дитячих громадських формувань області;
- недостатній рівень фінансування заходів з профільної підготовки спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями;
- відсутність посади методиста по роботі з дитячими громадськими організаціями в управліннях та відділах освіти райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;
- незацікавленість дітей та підлітків в участі у діяльності дитячих громадських організацій

Можливості (O)

- розвиток мережі дитячих громадських організацій;
- вивчення та запровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері розвитку дитячого громадського руху, обмін сучасними формами, методами та технологіями роботи у даному напрямку;
- покращання стану дитячого громадського руху шляхом залучення активістів дитячих організацій та спеціалістів по роботі з дитячими об'єднаннями до участі у різноманітних конкурсних заходах, семінарах і науково-практичних конференціях;
підвищення кваліфікаційного та професійного рівня спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями області.

Загрози (T)

- негативний вплив сучасних економічних реформ та соціальних процесів у суспільстві на формування особистості дитини;
- недосконалість чинного законодавства, що регулює діяльність дитячих громадських організацій;
- відсутність ефективного механізму щодо залучення дитячих громадських організацій до підготовки та реалізації дитячих та молодіжних програм.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Комплексне розв'язання проблеми у сфері активізації дитячого руху в області можливе за такими варіантами.

Перший варіант передбачає становлення системи шкільного самоврядування. Як відомо, проблема соціального становлення особистості активно вирішується шляхом забезпечення участі дітей та підлітків у громадській діяльності на рівні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Особливого значення у цьому процесі набуває розвиток шкільного самоврядування. Такий процес має спільні риси та засади у різних навчальних закладах, проте має ряд недоліків, серед яких - локальність та відсутність ефективного механізму взаємодії між органами шкільного самоврядування.

Другий варіант передбачає розробку та реалізацію спільних планів виховної роботи та системи заходів, виконання яких здійснюватиметься відповідними навчальними закладами за участю органів місцевого самоврядування. Розв'язання проблеми за другим варіантом сприятиме налагодженню ефективної співпраці керівників дитячих громадських організацій і педагогічних колективів навчальних закладів, забезпечить розвиток дитячого руху на території області у єдиному напрямку, сприятиме освоєнню прийомів та форм інтерактивної роботи з дітьми та підлітками, забезпечить здійснення моніторингу діяльності дитячих громадських організацій області.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми у сфері розвитку дитячого руху шляхом порівняльного аналізу наведених варіантів є другий варіант, який дозволить досягти мети Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного бюджету в межах загальної суми видатків на освіту.

Програму розроблено на період до 2014 року. Виконання Програми буде здійснено у два етапи: I етап - 2010 - 2011 роки, II етап - 2012 - 2014 роки.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для досягнення мети Програми передбачається виконання таких основних завдань:

розробка та видання інформаційно-методичної літератури, яка міститиме інформацію щодо форм та методів роботи у сфері розвитку дитячого руху в області;

підготовка та проведення виховних заходів (фестивалів, конкурсів, семінарів тощо);

організація навчання спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями, педагогів-організаторів, класних керівників, заступників директорів з виховної роботи навчальних закладів освіти та позашкільних установ щодо методів та форм ефективної реалізації засад Програми;

розроблення проекту участі старшокласників середніх загальноосвітніх шкіл у діяльності органів місцевого самоврядування з метою набуття досвіду вирішення проблем громадського характеру;

створення кімнат активу дитячих громадських організацій у загальноосвітніх навчальних закладах;

розроблення системи заохочень для керівників дитячих громадських організацій та їх членів за активну участь у реалізації обласної та місцевих програм розвитку дитячого руху.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

У Програмі передбачено чотири основні напрямки із виконанням таких заходів:

Напрям I - видавнича діяльність:

систематичний друк методичних посібників, інформаційних збірників.

Напрям II - забезпечення соціальних, психолого-педагогічних умов розвитку соціальної активності школярів у позаурочний час:

проведення обласної очно-заочної "Школи лідера" для дитячих громадських організацій;

проведення обласної очно-заочної "Школи ігротехніків";

проведення обласної очно-заочної школи "Дебати";

проведення обласної очно-заочної "Школи волонтера";

проведення обласної очно-заочної "Школи юного журналіста";

проведення обласного чемпіонату знавців серед школярів Луганської області;

проведення обласного змагання команд веселих та кмітливих юних інспекторів руху;

проведення обласного фестивалю дитячої преси "Золотий диктофон";

проведення обласного фестивалю дружин юних пожежних;

проведення обласного заходу, присвяченого Всесвітньому дню захисту дитини;

проведення "Літньої школи лідера" у дитячих оздоровчих таборах та школах-інтернатах Луганської області, у ЛОДОК "Южний";

проведення обласної акції дружби відділень Луганської обласної дитячої громадської організації "Лугарі", дитячих організацій області "Від серця до серця";

проведення обласного дитячого дебатного турніру;

проведення обласного огляду-конкурсу на кращу модель самоврядування дитячих організацій.

Напрям III - організація та проведення навчальних семінарів, зльотів, конференцій, тренінгів:

проведення методичного семінару "Колеги" для керівників відділень ЛОДГО "Лугарі", інших громадських дитячих організацій;

організація семінару-практикуму "Взаємодія" для керівників відділень ЛОДГО "Лугарі", інших громадських дитячих організацій;

проведення зльоту дитячих організацій Луганської області.

Інформація щодо терміну виконання заходів, обсягів фінансування та виконавців викладена у додатку 1 до Програми.

VII. Ресурсне забезпечення

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного бюджету в межах загальної суми видатків на освіту.

Загальний обсяг фінансування, у тому числі за роками, по кожному із заходів Програми наведено у додатку 2.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми і координація дій між її виконавцями покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації, яке щорічно до 30 березня звітує перед обласною радою про хід виконання Програми.

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.), в тому числі по роках:

Очікуваний результат

I етап

II етап

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Видавнича діяльність

систематичний друк методичних посібників, інформаційних збірників

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

-

10,0

12,0

14,0

15,0

забезпечення інформаційними матеріалами спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями, набуття ними знань з історії дитячого руху області

2

Забезпечення психолого-педагогічних умов розвитку соціальної активності школярів у позаурочний час

проведення обласної очно-заочної "Школи лідера" для усіх дитячих громадських організацій

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

формування активної громадської позиції дітей та підлітків, збільшення кількості активних учасників очно-заочної школи серед школярів

проведення обласної очно-заочної "Школи ігротехніків" для усіх дитячих громадських організацій

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

підвищення рівня майстерності дітей і підлітків щодо навичок організації та проведення масових та розвиваючих ігор

проведення обласної очно-заочної школи "Дебати" для усіх дитячих громадських організацій

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

підвищення у дітей рівня зацікавленості інтелектуальними іграми, сприяння розвитку комунікативних та пізнавальних здібностей підлітків

проведення обласної очно-заочної "Школи волонтера" для усіх дитячих громадських організацій

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

-

6,0

6,5

7,0

8,0

формування громадської позиції школярів, здобуття ними навичок спілкування, пізнання. Ріст правової освіченості дітей та підлітків

проведення обласної очно-заочної "Школи юного журналіста" серед школярів області

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

7,72

6,0

6,5

7,0

8,0

підвищення рівня майстерності дітей та підлітків у сфері літературно-пізнавальної діяльності, зацікавлення процесами державотворення, набуття професійних знань і навичок у сфері журналістики

проведення обласного чемпіонату знавців серед школярів області

щороку (лютий)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

4,93

7,0

8,0

9,0

10,0

активізація діяльності дітей та підлітків у сфері інтелектуального розвитку, забезпечення сприятливих умов щодо розвитку пізнавальних навичок у школярів, виявлення обдарованих і талановитих дітей

проведення обласного змагання команд КВК юних інспекторів руху серед школярів області

щороку (березень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

5,9

8,0

9,0

10,0

11,0

підвищення рівня поінформованості школярів щодо правил дорожнього руху, зменшення кількості випадків ДТП, учасниками яких стають діти

проведення обласного фестивалю дитячої преси "Золотий диктофон" серед школярів області

щороку (квітень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

9,78

12,0

13,0

14,0

15,0

активне залучення дітей та підлітків до журналістської діяльності, підвищення рівня їх професійної зорієнтованості

проведення обласного фестивалю дружин юних пожежних серед школярів області

щороку (травень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

5,9

8,0

9,0

10,0

11,0

здобуття дітьми та підлітками необхідних знань про пожежну безпеку, навичок організації профілактичної діяльності щодо попередження випадків виникнення пожежі

проведення обласного заходу, присвяченого Всесвітньому дню захисту дитини

щороку (червень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

9,7

12,0

13,0

14,0

15,0

створення умов для формування правової освіченості дітей та підлітків

проведення "Літньої школи лідера" для дитячих громадських організацій області у дитячих оздоровчих таборах та школах-інтернатах Луганської області, у ЛОДОК "Южний"

щороку (червень - серпень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

13,0

15,5

16,0

16,5

17,0

підвищення активності дітей у сфері лідерського зростання, забезпечення умов організації корисного дозвілля дітей та підлітків під час літнього відпочинку

проведення обласної акції дружби відділень ЛОДГО "Лугарі", дитячих організацій області "Від серця до серця"

щороку (серпень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

51,974

62,0

64,0

65,0

67,0

вдосконалення процесу впровадження всеукраїнського та міжнародного досвіду роботи дитячих громадських організацій, зміцнення взаємовідносин серед дитячих громадських організацій області

проведення обласного дитячого дебатного турніру

щороку (листопад)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

11,13

13,0

13,5

14,0

15,0

активізація пізнавальної діяльності дітей та підлітків, залучення школярів до інтелектуальної діяльності, розвиток комунікативних навичок, пізнавальних здібностей, збільшення кількості дебатних клубів

проведення обласного огляду-конкурсу на кращу модель самоврядування дитячих організацій

щороку (грудень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

7,4

11,0

12,0

13,0

14,0

активізація громадської активності дітей та підлітків, покращання стану шкільного самоврядування та самоврядування у дитячих громадських організаціях області

3

Організація та проведення начальних семінарів, зльотів, конференцій, тренінгів

проведення методичного семінару "Колеги" для керівників відділень ЛОДГО "Лугарі"

щороку (січень, квітень, вересень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

збільшення рівня методичної досвідченості та педагогічної майстерності, обмін досвідом спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями

методичний семінар-практикум "Взаємодія" для спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями

щороку (вересень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

8,675

12,0

14,0

14,5

15,0

вдосконалення процесу координації діяльності дитячих громадських організацій області, підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності спеціалістів по роботі з дитячими організаціями

проведення зльоту дитячих організацій області

щороку (жовтень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

11,575

13,0

14,0

14,5

15,0

забезпечення сприятливих умов для поширення мережі дитячих громадських організацій області

Проведення обласного підсумкового зльоту лідерів дитячих організацій

щороку (грудень)

управління освіти і науки облдержадміністрації, ЛОЦРДР "Лугарі"

обласний бюджет

-

3,0

4,0

5,0

6,0

активізація громадської активності дітей та підлітків, заохочення кращих дитячих громадських організацій

ВСЬОГО

167,784

220,0

238,0

253,0

271,0

 

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 - 2014 роки

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.) у тому числі по роках

Всього

I етап

II етап

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

ЗАХІД 1. Систематичний друк інформаційно-методичних збірників

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

51,0

-

10,0

12,0

14,0

15,0

ЗАХІД 2. Обласна очно-заочна "Школа лідера"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

33,2

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

ЗАХІД 3. Обласна очно-заочна "Школа ігротехніків"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

33,2

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

ЗАХІД 4. "Обласна очно-заочна школа "Дебати"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

33,2

5,7

6,0

6,5

7,0

8,0

ЗАХІД 5. "Обласна очно-заочна "Школа волонтера"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

27,5

-

6,0

6,5

7,0

8,0

ЗАХІД 6. Обласна очно-заочна "Школа юного журналіста"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

35,22

7,72

6,0

6,5

7,0

8,0

ЗАХІД 7. Обласний чемпіонат знавців серед школярів Луганської області

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

38,93

4,93

7,0

8,0

9,0

10,0

ЗАХІД 8. Обласне змагання команд команд веселих та кмітливих юних інспекторів руху

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

43,9

5,9

8,0

9,0

10,0

11,0

ЗАХІД 9. Обласний фестиваль дитячої преси "Золотий диктофон"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

63,78

9,78

12,0

13,0

14,0

15,0

ЗАХІД 10. Обласний фестиваль дружин юних пожежних

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

43,9

5,9

8,0

9,0

10,0

11,0

ЗАХІД 11. Обласний захід, присвячений Всесвітньому дню захисту дитини

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

63,7

9,7

12,0

13,0

14,0

15,0

ЗАХІД 12. Проведення "Літньої школи лідера" у дитячих оздоровчих таборах та школах-інтернатах Луганської області, у ЛОДОК "Южний"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

78,0

13,0

15,5

16,0

16,5

17,0

ЗАХІД 13. Обласна акція дружби відділень ЛОДГО "Лугарі" та дитячих організацій області "Від серця до серця"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

309,974

51,974

62,0

64,0

65,0

67,0

ЗАХІД 14. Обласний дитячий дебатний турнір

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

66,63

11,13

13,0

13,5

14,0

15,0

ЗАХІД 15. Обласний огляд-конкурс на кращу модель самоврядування дитячих організацій

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

57,4

7,4

11,0

12,0

13,0

14,0

ЗАХІД 16. Методичний семінар для керівників відділень ЛОДГО "Лугарі" "Колеги"

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

20,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

ЗАХІД 17. Проведення методичного семінару-практикуму "Взаємодія" для спеціалістів по роботі з дитячими громадськими організаціями

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

64,175

8,675

12,0

14,0

14,5

15,0

ЗАХІД 18. Проведення зльоту дитячих організацій Луганської області

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

68,075

11,575

13,0

14,0

14,5

15,0

ЗАХІД 19. Проведення обласного підсумкового зльоту лідерів дитячих організацій

 

 

 

 

 

 

Всього з обласного бюджету

18,0

-

3,0

4,0

5,0

6,0

Загальний обсяг ресурсів обласного бюджету

1149,784

167,784

220,0

238,0

253,0

271,0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали