ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 серпня 2011 року N 42

Про затвердження Регламенту Державної інспекції техногенної безпеки України

На виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р N 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" та з метою реалізації державної політики у сфері діяльності, визначеній Положенням про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 392 (Указ N 392/2011), наказую:

1. Затвердити Регламент Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику та заступнику Голови Держтехногенбезпеки, керівникам Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів забезпечити дотримання виконанням вимог Регламенту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Е. Улинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтехногенбезпеки
18.08.2011 N 42

РЕГЛАМЕНТ
Державної інспекції техногенної безпеки України

I. Загальні положення

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки), пов'язаної із здійсненням її повноважень.

2. Держтехногенбезпеки спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, наказів Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС), доручень Президента України та Міністра надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр).

3. Держтехногенбезпеки у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держтехногенбезпеки, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

4. Держтехногенбезпеки у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, у межах повноважень з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

5. Діяльність Держтехногенбезпеки є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на власному веб-сайті, на веб-сайті МНС, публікацій у засобах масової інформації, Інтернет-виданнях, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівників та працівників Держтехногенбезпеки.

Інформація про діяльність Держтехногенбезпеки надається громадським організаціям, юридичним і фізичним особам, громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до законодавства.

II. Організація роботи Держтехногенбезпеки

Планування роботи

6. Держтехногенбезпеки розробляє та затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план заходів щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань (далі - річний план).

7. Заходи, передбачені у річному плані, повинні відповідати напрямкам робіт, визначених бюджетними програмами, а результативні показники річного плану - результативним показникам відповідних бюджетних програм.

8. У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

результативні показники виконання плану.

9. Річний план розробляється відділом кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю.

Керівники Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів подають до відділу кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю пропозиції, попередньо погоджені із першим заступником та заступником Голови Держтехногенбезпеки (відповідно до розподілу обов'язків):

до плану роботи МНС на наступний рік - у визначений строк;

до річного плану роботи Держтехногенбезпеки на наступний рік - до 15 жовтня поточного року.

10. Для розроблення річного плану може бути утворена за рішенням Голови Держтехногенбезпеки робоча група з представників Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, громадських організацій, інших фахівців.

11. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк коригується і затверджується наказом Держтехногенбезпеки та розміщується на веб-сайті МНС та Держтехногенбезпеки.

12. Департамент пожежної безпеки та інші самостійні структурні підрозділи апарату Держтехногенбезпеки проводять свою діяльність згідно з квартальними планами (з розбивкою по структурних підрозділах), що розробляються на підставі річного плану і затверджуються Головою Держтехногенбезпеки або його першим заступником чи заступником (відповідно до розподілу обов'язків) до 30 числа останнього місяця попереднього кварталу.

13. Моніторинг виконання річного плану Держтехногенбезпеки проводиться щокварталу відділом кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю.

Щоквартальну інформацію про виконання річного плану Держтехногенбезпеки керівники Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів подають до відділу кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю до 30 числа останнього місяця звітного кварталу.

14. Після закінчення строку дії річного плану Голова Держтехногенбезпеки звітує перед Міністром про його виконання, а також здійснює заходи щодо його опублікування та громадського обговорення.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Держтехногенбезпеки

15. Повноваження Голови Держтехногенбезпеки визначаються Положенням про Державну інспекцію техногенної безпеки України (Указ N 392/2011).

16. Голова Держтехногенбезпеки здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступником Голови відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом Держтехногенбезпеки, в якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на Держтехногенбезпеки завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів Держтехногенбезпеки, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

17. Положення про Департамент пожежної безпеки, інший самостійний структурний підрозділ апарату Держтехногенбезпеки розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із першим заступником та заступником Голови Держтехногенбезпеки (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується наказом Держтехногенбезпеки.

18. Обов'язки керівника Департаменту пожежної безпеки та його структурних підрозділів, іншого самостійного структурного підрозділу апарату Держтехногенбезпеки визначаються положенням про відповідний структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників Департаменту пожежної безпеки та його структурних підрозділів, іншого самостійного структурного підрозділу апарату Держтехногенбезпеки визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються наказом Держтехногенбезпеки.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

19. У Держтехногенбезпеки для забезпечення своїх повноважень, розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до повноважень Держтехногенбезпеки, підготовки рекомендацій щодо виконання завдань та обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови Держтехногенбезпеки (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держтехногенбезпеки, керівників Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки, визначених Міністром посадових осіб МНС. Порядок діяльності колегії Держтехногенбезпеки визначається Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569, та Положенням про колегію Держтехногенбезпеки.

У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Департаменту пожежної безпеки, а також, у встановленому порядку, інші особи.

Рішення колегії реалізовуються шляхом видання відповідного наказу Держтехногенбезпеки.

21. З метою забезпечення належного рівня підготовки і роз'яснення соціально-економічних реформ Держтехногенбезпеки створює належні умови для активної роботи науково-експертної ради (наказ Держтехногенбезпеки від 11.02.2011 N 24, із змінами) та висвітлення в засобах масової інформації виступів її членів.

22. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держтехногенбезпеки.

Управління персоналом та проходження державної служби

23. Організація кадрової роботи в Держтехногенбезпеки здійснюється відділом кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

24. Прийняття на державну службу в Держтехногенбезпеки здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до Держтехногенбезпеки на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

25. Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державну службу".

26. У Держтехногенбезпеки формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах апарату Держтехногенбезпеки.

27. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого Нацдержслужбою.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою Держтехногенбезпеки під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

28. Держтехногенбезпеки розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників апарату Держтехногенбезпеки, її територіальних органів, установ та організацій, що належать до її сфери управління.

29. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва Держтехногенбезпеки встановлюється в разі потреби чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим Головою Держтехногенбезпеки).

Перший заступник та заступник Голови Держтехногенбезпеки повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю Голові Держтехногенбезпеки. Керівники Департаменту пожежної безпеки та інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю Голові Держтехногенбезпеки або заступникам Голови, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами. Керівники інших структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю безпосереднім керівникам. Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень Держтехногенбезпеки з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів.

III. Нормотворча діяльність

30. Нормотворча діяльність Держтехногенбезпеки проводиться на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, Плану нормотворчої діяльності МНС, а також з ініціативи Держтехногенбезпеки, погодженої з МНС.

31. Держтехногенбезпеки вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблення проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також проектів нормативно-правових актів МНС з питань, що належать до сфери діяльності Держтехногенбезпеки.

Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950, у тому числі з дотриманням вимог пункту 7 § 43 та пункту 1 § 48 Регламенту, іншими актами законодавства.

32. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Держтехногенбезпеки покладається на структурний підрозділ відповідно до його повноважень.

33. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може утворюватися наказом Держтехногенбезпеки робоча група.

34. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

під час розроблення регуляторного акта вживаються заходи, передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

35. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд Міністрові обов'язково узгоджується з керівництвом Держтехногенбезпеки, усіма заінтересованими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки, юридичною службою та надається Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра.

36. Проекти нормативно-правових актів після узгодження з усіма заінтересованими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки та МНС, Управлінням правового забезпечення та заступником Міністра (відповідно до розподілу обов'язків) відповідно наказу МНС від 13 травня 2011 року N 497 (Наказ N 497) оприлюднюються на веб-сайтах МНС та Держтехногенбезпеки для проведення громадських обговорень.

37. Регуляторні акти та нормативно-правові акти МНС у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, що стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку реєстрації в Мін'юсті.

IV. Організація роботи з документами

38. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у МНС, затвердженої наказом МНС від 19.11.2009 N 765, розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153.

39. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законодавством.

40. Контроль за організацією діловодства в Держтехногенбезпеки здійснює Голова Держтехногенбезпеки та перший заступник Голови.

41. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

організація виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС та Держтехногенбезпеки;

підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Держтехногенбезпеки.

42. Документообіг та обробка інформації, у тому числі системи електронного документообігу та обробки інформації, повинні відповідати вимогам державних стандартів і Інструкції з діловодства МНС та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153.

Контроль за виконанням актів і доручень

43. З метою забезпечення своєчасного та належного виконання документів у Держтехногенбезпеки здійснюється контроль відповідно до Інструкції з діловодства у МНС, затвердженої наказом МНС від 19.11.2009 N 765 та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153.

44. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання.

Контроль Голови Держтехногенбезпеки за виконанням власних рішень і доручень до законів України, постанов та листів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, звернень і рішень комітетів Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів МНС та Держтехногенбезпеки, листів та звернень інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських приймалень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України з питань розгляду звернень громадян та інформаційних запитів здійснюється через Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, а також через відділ моніторингу та аналітичної роботи Управління забезпечення Держтехногенбезпеки.

45. Перший заступник та заступник Голови Держтехногенбезпеки здійснюють контроль у межах своїх повноважень за виконанням завдань, реалізація яких передбачена законами України, постановами та листами Верховної Ради України, запитами і зверненнями народних депутатів України, зверненнями і рішеннями комітетів Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами МНС і Держтехногенбезпеки та дорученнями Міністра і Голови Держтехногенбезпеки, листами та зверненнями інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських приймалень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України з питань розгляду звернень громадян та інформаційних запитів через відповідних працівників структурних підрозділів, та перевіряють стан їх виконання.

46. Керівники Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів здійснюють контроль, у межах своїх повноважень, за виконанням власних рішень та доручень Міністра і Голови Держтехногенбезпеки, реалізація яких передбачена законами України, постановами та листами Верховної Ради України, запитами і зверненнями народних депутатів України, зверненнями і рішеннями комітетів Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами МНС та Держтехногенбезпеки, листами та зверненнями інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських приймалень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України з питань розгляду звернень громадян та інформаційних запитів особисто та через працівників, на яких, крім основних посадових обов'язків, покладено організацію діловодства та здійснення контролю.

47. Керівники структурних підрозділів у складі Департаменту пожежної безпеки, інших підрозділів, які діють у складі самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки, та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів здійснюють контроль за виконанням власних рішень та доручень Міністра і Голови Держтехногенбезпеки особисто та через працівників, на яких, крім основних посадових обов'язків, покладено організацію діловодства та здійснення контролю.

48. Організація контролю за виконанням документів у Держтехногенбезпеки включає такі види робіт:

постановку документів (доручень) на контроль, ведення реєстру контрольних документів;

перевірку своєчасного доведення документів до виконання;

узагальнення результатів контролю за виконанням документів;

інформування керівника про хід та підсумки виконання документів;

повідомлення про хід і підсумки виконання документів на апаратних нарадах під головуванням Міністра та Голови Держтехногенбезпеки, засіданнях колегій МНС та Держтехногенбезпеки;

зняття документів з контролю;

занесення інформації про виконання до реєстру контрольних документів;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання документів;

постійний аналіз та періодичне (щотижневе) інформування Голови Держтехногенбезпеки про стан виконання контрольних документів;

проведення випереджувального моніторингу стану виконання контрольних документів;

розробка проектів законопроектів та нормативно-правових актів, наказів МНС та Держтехногенбезпеки, підготовка доручень Міністра та Голови Держтехногенбезпеки з питань виконання контрольних документів.

Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою автоматизованої системи контролю та організації діловодства (АСКОД-II).

V. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

49. Апаратні наради проводяться щотижня.

50. Голова Держтехногенбезпеки або, у разі його відсутності, перший заступник (заступник) Голови проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Держтехногенбезпеки.

51. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників Голови Держтехногенбезпеки та керівників структурних підрозділів.

52. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з Головою Держтехногенбезпеки і доводиться до відома його заступників, керівників Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів за два дні до її проведення.

53. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються в одноденний строк протоколами.

Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

54. Організацію проведення апаратних нарад здійснює відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю.

Оперативні наради

55. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Держтехногенбезпеки, Голова Держтехногенбезпеки або його перший заступник (заступник) проводять оперативні наради.

56. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

57. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформляються у дводенний строк протоколом. Протокол наради підписує головуючий.

58. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до повноважень якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

59. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Держтехногенбезпеки можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

60. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

61. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника Голови Держтехногенбезпеки та структурний підрозділ, до повноважень якого належать питання, що розглядатимуться.

62. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю.

VI. Взаємодія Держтехногенбезпеки з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

63. Під час здійснення своїх повноважень Держтехногенбезпеки в межах повноважень взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

64. Держтехногенбезпеки, взаємодіючи з Верховною Радою України:

забезпечує за дорученням Міністра на всіх стадіях розгляду супроводження у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту;

готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, та подає їх до відповідного структурного підрозділу МНС, який здійснює взаємодію з Верховною Радою України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

надає МНС у межах повноважень матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

65. Взаємодію з Верховною Радою України забезпечують перший заступник та заступник Голови Держтехногенбезпеки (відповідно до покладених повноважень).

66. Держтехногенбезпеки взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить в межах повноважень консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань.

67. Держтехногенбезпеки у межах повноважень забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади.

68. Держтехногенбезпеки розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

69. З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при Держтехногенбезпеки діє громадська рада відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

70. Держтехногенбезпеки створює необхідні умови для роботи громадської ради та проведення її засідань.

71. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язкові для розгляду Держтехногенбезпеки.

72. З метою організації ефективної взаємодії між Держтехногенбезпеки, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян Держтехногенбезпеки забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Держтехногенбезпеки;

інформування громадськості про діяльність Держтехногенбезпеки шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Держтехногенбезпеки;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у відповідній сфері.

Забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю покладається на Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю.

73. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у п'ятнадцятиденний строк Головою Держтехногенбезпеки або визначеною ним посадовою особою. Про результати розгляду автор пропозицій (звернень) повідомляєтеся листом за підписом зазначених осіб.

VIII. Організація роботи із зверненнями громадян та інформаційними запитами

Робота із зверненнями громадян

74. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство.

75. Розгляд звернень громадян покладається на структурний підрозділ відповідно до повноважень, який забезпечує кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу МНС та Держтехногенбезпеки.

Контроль за організацією роботи із зверненнями громадян покладається на Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, який разом з групою організаційно-контрольного забезпечення Управління забезпечення Держтехногенбезпеки забезпечує:

ведення окремого діловодства за зверненнями громадян;

здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян;

проведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв'язання, інформування про це керівництва Держтехногенбезпеки, МНС та Кабінету Міністрів України;

внесення пропозицій і вжиття заходів до поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

76. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова Держтехногенбезпеки, його заступники, керівники Департаменту пожежної безпеки, інших самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підпорядкованих їй органів управління і підрозділів та інші посадові особи Держтехногенбезпеки згідно з графіком, затвердженим наказом Держтехногенбезпеки, який доводиться до відома громадян.

77. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

Інформаційні запити

78. Держтехногенбезпеки відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 р. N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) забезпечує доступ до інформації шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на власному веб-сайті, сайті МНС, інших офіційних веб-сайтах мережі Інтернет, на інформаційних стендах.

Держтехногенбезпеки надає інформацію за запитами на інформацію.

Обмеження чи відмова в наданні інформації здійснюється відповідного до чинного законодавства України.

79. Інформаційні запити розглядаються протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

80. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

81. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

82. Про результати розгляду автор інформаційного запиту повідомляється листом.

Інформація про результати інформаційного запиту надається відповідному структурному підрозділу МНС для контролю.

 

Перший заступник Голови
Держтехногенбезпеки

І. Я. Кріса

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали