ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 17.12.2010 р. N 2/2

Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VI скликання

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Луцької міської ради від 27 січня 2011 року N 5/16 (Рішення N 5/16)

Відповідно до статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Регламент Луцької міської ради VI скликання згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 17.10.2007 N 19/1 "Про затвердження Регламенту Луцької міської ради п'ятого скликання".

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
17.12.2010 N 2/2

РЕГЛАМЕНТ
Луцької міської ради VI скликання

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(В тексті Регламенту замість слів "Колегія Ради" вживається термін "Погоджувальна комісія Ради" у відповідних відмінках згідно з рішенням Луцької міської ради від 27 січня 2011 року N 5/16) (Рішення N 5/16)

Стаття 1. Луцька міська рада - представницький орган місцевого самоврядування

1. Луцька міська рада (надалі - Рада) - представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади міста Луцька і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

2. Регламент Ради (надалі - Регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

3. Загальний склад Ради - 50 депутатів.

4. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів Ради, Луцького міського голови (надалі - Міський голова), органів Ради та інших осіб.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19) або в іншому місці, визначеному Міським головою або секретарем Луцької міської ради (надалі - Секретар Ради) за погодженням з Погоджувальною комісією Ради (Рішення N 5/16).

2. Засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.

3. Засідання Ради ведуться виключно українською мовою.

4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

2. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом акредитації у встановленому порядку представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні Ради та засіданнях її органів.

3. Акредитація представників засобів масової інформації, організація висвітлення діяльності Ради, її органів та посадових осіб покладається на уповноважений структурний підрозділ Ради для висвітлення її діяльності.

4. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням Ради транслювання засідань по радіо і телебаченню, через гучномовці за межі будинку Ради, офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов'язкового розміщення на офіційному інтернет порталі Луцької міської ради (www.lutsk.ua). Порядок офіційного оприлюднення та опублікування рішень Ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим Радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

5. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності вільних місць або відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

6. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

Стаття 4. Закриті пленарні засідання Ради

1. Закриті пленарні засідання Ради та її органів проводяться за рішенням Ради (рішенням органу), прийнятим більшістю депутатів (членів) від загального складу Ради (органу) для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною.

3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням Ради у межах чинного законодавства України.

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора міста Луцька

1. На будинку Ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.

2. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор міста Луцька. Порядок використання прапора міста Луцька може встановлюватись за рішенням Ради окремим положенням.

РОЗДІЛ II
ДЕПУТАТ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

Стаття 6. Виникнення і строк повноважень депутата Ради

1. Депутат Ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків.

2. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України та Регламентом.

Стаття 7. Права депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат Ради має право:

3.1 обирати і бути обраним до органів Ради;

3.2 офіційно представляти виборців у Раді та її органах;

3.3 пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

3.4 вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.5 вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

3.6 вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;

3.7 висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

3.8 порушувати питання про недовіру Міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

3.9 брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

3.10 вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

3.11 порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;

3.12 виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

3.13 ознайомлюватися з текстами виступів у фонограмах чи протоколах засідань Ради та її органів;

3.14 оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

3.15 об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту.

4. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються даним Регламентом та чинним законодавством України.

Стаття 8. Обов'язки депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

1. Депутат Ради зобов'язаний:

1.1. Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

1.2. Брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

1.3. Виконувати доручення Ради та її органів; інформувати їх про виконання доручень;

1.4. Підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

1.5. Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців;

1.6. Брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

1.7. Вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

1.8. Вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

1.9. Періодично, але не менше 1 разу на рік, звітуватись перед виборцями та об'єднаннями громадян про свою роботу. Звітування здійснюється депутатом із дотриманням вимог ст. 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов'язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Для сприяння у виконанні обов'язків депутата на офіційному веб-сайті Луцької міської ради створюється віртуальна приймальня депутатів Ради, яка забезпечує прийняття звернень виборців і об'єднань громадян через мережу Інтернет, а також створюється спеціальна телепередача за рахунок коштів, виділених на висвітлення діяльності Ради. Для забезпечення діяльності депутата та відшкодування видатків депутата (його помічників-консультантів), видатків діяльності постійних та тимчасових комісій Ради приймає окреме Положення.

Стаття 9. Помічники-консультанти депутата Ради

1. Депутат Ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.

Стаття 10. Депутатський запит, депутатське запитання. Депутатське звернення

1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, Міського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

Депутатські запити оголошуються на чергових сесіях міської ради. Для оголошення свого запиту депутату міської ради надається час тривалістю до 2 хвилин. (Рішення N 5/16)

(пункт 1 статті 10 доповнено абзацом згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на відповідній території (Рішення N 5/16), здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

(пункт 3 статті 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

4. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.

5. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, на невідкладний прийом, а також вимагати припинення порушень законності і відновлення правового порядку.

Стаття 11. Депутатські групи

1. Депутати можуть об'єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради. Членство депутата Ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів Ради. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група реєструється Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Депутатські групи мають право:

4.1. На пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях Ради;

4.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

4.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4.4. Об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

4.5. На обов'язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи;

4.6. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

5. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. Діяльність депутатської групи припиняється згідно законодавства.

6. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських груп здійснюється відділом секретаріату міської ради (Рішення N 5/16). Для роботи депутатської групи виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

(пункт 6 статті 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

Стаття 12. Депутатські фракції

1. Депутати мають право об'єднатись у депутатську фракцію. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради.

2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3. Депутатські фракції мають право:

3.1. На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

3.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

3.4. Об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

3.5. На обов'язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції;

3.6. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

4. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських фракцій здійснюється відділом секретаріату міської ради (Рішення N 5/16). Для роботи депутатської фракції виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

(пункт 4 статті 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

Стаття 13. Погоджувальна комісія Ради (Рішення N 5/16)

(назва статті 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

1. Погоджувальна рада представників депутатських фракцій (груп) Ради (надалі - Погоджувальна комісія Ради (Рішення N 5/16)) створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного пленарного засідання (сесії) і підготовки організаційних питань роботи Ради.

2. Погоджувальна комісія Ради (Рішення N 5/16) створюється в кількості 15 членів. До складу Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) входять Міський голова, Секретар Ради, представники депутатських фракцій (груп) з правом ухвального голосу.

3. Представники депутатських фракцій (груп) входять до складу Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) в кількості, яка пропорційна чисельності членів депутатської фракції (групи) від загального складу Ради. Депутат, що входить одночасно до складу депутатської фракції та депутатської групи при визначенні кількості представників депутатської фракції у Погоджувальній комісії Ради (Рішення N 5/16) до розрахунку не приймається. Депутат, що входить до складу кількох депутатських груп, враховується при визначенні кількості представників депутатської групи у Погоджувальній комісії Ради (Рішення N 5/16) лише від однієї депутатської групи за вибором депутата. Персональний склад представників депутатської фракції (групи), які входять до складу Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) затверджується на засіданні депутатської фракції (групи). У відкритих та закритих засіданнях Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) можуть брати участь депутати Ради із правом дорадчого голосу.

4. Головує на засіданнях Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) Міський голова, а у разі його відсутності - Секретар Ради. У випадку відсутності Міського голови та Секретаря Ради, головує на засіданні обраний Погоджувальною комісією Ради (Рішення N 5/16) її член.

5. Погоджувальна комісія Ради (Рішення N 5/16) проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її складу.

6. Робота Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання.

7. Погоджувальна комісія Ради (Рішення N 5/16):

7.1. Розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи сесії, розкладу та порядку денного пленарних засідань;

7.2. Погоджує кандидатів на посади голів постійних комісій;

7.3. Вносить Міському голові пропозицію щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;

7.4. Розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

7.5. Розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

8. Міський голова враховує рішення Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) під час формування порядку денного та при внесенні кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою.

Стаття 14. Засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16)

1. Засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) відбуваються за потребою напередодні пленарного засідання Ради і за звичайних обставин протоколюються секретаріатом Ради.

2. Засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) скликаються Міським головою, а у разі його відсутності - Секретарем Ради або за ініціативою представників не менш як двох депутатських фракцій (груп).

3. Протокол засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) складається аналогічно протоколу засідання постійної комісії Ради.

4. До протоколу засідання Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) додаються не виголошені заяви учасників засідання, подані до Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) у письмовій формі.

5. Головуючий на засіданні Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16) підписує протокол відповідного засідання.

6. Рішення Погоджувальною комісією Ради (Рішення N 5/16) приймаються більшістю голосів від загального складу Погоджувальної комісії Ради (Рішення N 5/16).

Стаття 15. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Луцька.

2. Міський голова обирається територіальною громадою у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.

4. Повноваження Міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою.

6. За рішенням Ради Міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.

7. Міський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у строки, передбачені чинним законодавством, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.

8. Повноваження Міського голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.

Стаття 16. Повноваження Міського голови

1. Міський голова, з дотриманням Конституції України та вимог чинного законодавства:

1.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

1.2. Організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

1.3. Підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

1.4. Вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду Секретаря Ради;

1.5. Вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

1.6. Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

1.7. Здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчим комітетом;

1.8. Скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

1.9. Забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання;

1.10. Оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

1.11. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

1.12. Забезпечує виконання рішень Ради та її виконавчого комітету;

1.13. Представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

1.14. Укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження відповідної Ради;

1.15. Веде особистий прийом громадян;

1.16. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

1.17. Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

Стаття 17. Секретар Ради та його повноваження

1. Секретар Ради є посадовою особою Ради і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією відповідного Міського голови. Пропозиція щодо кандидатури Секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

2.1 на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори Міського голови;

2.2 Рада не підтримала кандидатуру на посаду Секретаря Ради, запропоновану Міським головою;

2.3 протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради Міський голова не вніс кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

2.4 на наступній черговій сесії після виникнення вакансії Секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його Міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

2.5 посада Секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади Міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 2.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури Секретаря Ради вносить Міський голова.

3. Секретар Ради для виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", може видавати доручення, відповідно до ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Секретар Ради:

4.1. У випадку, передбаченомучастиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження Міського голови;

4.2. Скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

4.3. Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

4.4. Веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

4.5. Організовує підготовку сесій Ради та питань, що вносяться на розгляд Ради;

4.6. Забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

4.7. За дорученням Міського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

4.8. Сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

4.9. Виконує інші повноваження визначені діючим законодавством.

5. Повноваження Секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 18. Постійні комісії Ради

1. Постійні комісії Ради у своїй роботі керуються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад". Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії утворюються Радою. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії. Голова та члени постійної комісії обираються Радою. Всі інші питання роботи комісії, в т.ч. обрання заступника голови та секретаря, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.

3. У складі Ради функціонують наступні постійні комісії:

- з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту;

- з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

- з питань земельних відносин та земельного кадастру;

- з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою;

- з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва;

- з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження;

- з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;

- з питань комунального майна та приватизації;

- з питань освіти, науки, культури, мови;

- з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

4. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

5. Депутати зобов'язані увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути переведені з однієї постійної комісії в іншу за рішення Ради та підставі письмової згоди депутата. Питання про переведення депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані Міським головою, головою депутатської фракції (групи), головою постійної комісії та самим депутатом.

6. Усі інші питання організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою та діючим законодавством.

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

3. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради.

Стаття 20. Робочі органи сесії Ради

1. Робочими органами сесії Ради можуть бути лічильна комісія та редакційна комісія, що обираються з числа депутатів Ради.

2. У разі неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування "Віче" та під час здійснення таємного голосування, створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів.

3. Лічильна комісія формується, за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів.

4. Лічильна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

5. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 21. Редакційна комісія сесії Ради

1. Для узгодження текстів рішень, заяв, звернень, які приймаються Радою, Рада може сформувати редакційну комісію. Редакційна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів та відповідних фахівців. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення (заяви, звернення).

2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію проекту прийнятого рішення (заяви, звернення) та вносить на розгляд Ради. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. В усіх інших випадках оформлення кінцевої редакції рішень Ради покладається на секретаріат Ради.

Стаття 22. Секретаріат Ради

1. Відділ секретаріату міської ради (надалі - секретаріат Ради) є виконавчим органом міської ради, що здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом. (Рішення N 5/16)

(пункт 1 статті 22 у редакції рішення Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

2. Діяльність секретаріату Ради безпосередньо координує Секретар Ради.

3. Секретаріат Ради діє згідно з Положенням, яке затверджується Радою за поданням Секретаря Ради.

Стаття 23. Виконавчі органи Ради

1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

2. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку.

3. В порядку, визначеному частиною 1 пункту 5 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за пропозицією Міського голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

4. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови вносить на розгляд Ради Міський голова. Перед внесенням на розгляд Ради кандидатур заступників міського голови та членів виконавчого комітету, вони обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

5. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат Ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників міського голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована Міським головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, Міський голова представляє Раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.

8. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, членів виконавчого комітету, керівників утворених Радою органів підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

9. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами Ради.

РОЗДІЛ III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 24. Сесійна форма роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради - це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій Ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування "Віче". Голосування із застосуванням системи електронного голосування "Віче" здійснюється депутатами особисто під час пленарного засідання персональними електронними картками. Результати поіменного голосування можуть оприлюднюватись на офіційному веб-порталі Ради. Результати інших голосувань видруковуються і видаються за вимогою керівникам депутатських груп і фракцій, головам постійних депутатських комісій, головуючому на засіданні, депутату, Секретарю Ради.

Стаття 25. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

1. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються Секретарю Ради з визначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується.

3. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради до відома кожного депутата. В екстренних випадках депутати можуть бути повідомлені за допомогою телефонного зв'язку. Окрім цього, інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради також здійснюється повідомленням через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради.

Стаття 26. Суб'єкти скликання сесій Ради

1. Сесії Ради, наступні після першої, скликаються Міським головою з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше одного разу на місяць. При скликанні сесії Міським головою сесію відкриває та веде Міський голова.

2. У разі немотивованої відмови Міського голови або неможливості з інших причин скликати сесію Ради сесія скликається Секретарем Ради. У разі, якщо Міський голова або Секретар Ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

3. При скликанні сесії в порядку визначеному частиною 2 (Рішення N 5/16) цієї статті Регламенту, порядок денний пленарного засідання формує ініціативна група депутатів в складі однієї третини загального складу Ради або постійна комісія, яка скликає сесію.

(пункт 3 статті 26 із змінами, внесеними згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

4. У випадку, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, сесію відкриває один з депутатів, що входить до складу відповідної постійної комісії, або був одним з ініціаторів скликання сесії; головує на пленарному засіданні, за рішення Ради, один з депутатів Ради.

Стаття 27. Порядок денний сесії

1. Порядок денний сесії формує Міський голова відповідно до:

- затвердженого Радою перспективного (календарного) плану роботи Ради;

- пропозицій Секретаря Ради;

- пропозицій виконавчого комітету, внесених не пізніше як за 10 днів до початку сесії або пленарного засідання;

- пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 10 днів до початку сесії або пленарного засідання;

- пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 10 днів до початку сесії або пленарного засідання.

2. Порядок формування порядку денного визначений частиною 1 цієї статті Регламенту не застосовується у випадках визначених частиною 8 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та частиною 3 статті 26 цього Регламенту.

3. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов'язково вноситься питання про заслуховування інформації:

- про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів Ради;

- про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту, а також із пояснювальною запискою.

Стаття 28. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

1. Винесенню питань на розгляд пленарного засідання Ради передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і здійснюють підготовку проектів рішень, висновків і рекомендацій до проектів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу Міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні.

Стаття 29. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради організовує Секретар Ради.

2. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Секретарю Ради у друкованій та електронній формах не пізніше як за два тижні до його розгляду на пленарному засіданні, крім обумовлених Регламентом випадків термінового розгляду питань.

3. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

- характеристика стану речей у ділянці, яку врегульовує це рішення;

- потреба і мета прийняття рішення;

- прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

- механізм виконання рішення.

4. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради - назва рішення, нижче - текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення Ради - прізвище автора (авторів) проекту, дата та номер реєстрації проекту в секретаріаті Ради. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку "Проект".

5. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

5.1. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

5.2. резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

5.3. заключної, в якій вказана посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

6. До проекту рішення секретаріатом Ради додаються при необхідності висновки відповідних комісій Ради.

7. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи), які забезпечує секретаріат Ради:

7.1. автора проекту;

7.2. юридичного управління;

7.3. голів відповідних постійних комісій;

7.4. Секретаря Ради;

7.5 керівника департаменту чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.

8. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч - назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

9. Візування проекту рішення є обов'язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки.

10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

11. Не пізніше як за чотири дні до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, - не пізніше як за день до пленарного засідання секретаріат Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатами з проектами рішень, шляхом надання (передання або надсилання на електронну пошту) копій проектів рішень та обгрунтовуючих матеріалів (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, висновок юридичного управління апарату виконавчого комітету Ради про відповідність проекту рішення чинному законодавству України, рекомендації профільних постійних комісій Ради; висновки виконавчих органів Ради (відділів, управлінь, департаментів); висновок пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли).

Проекти Програм міської ради, інші друковані матеріали (понад 5 аркушів) надсилаються відділом секретаріату міської ради на електронну пошту депутатів, а у разі її відсутності чи особистого звернення депутата надаються у паперовому вигляді. (Рішення N 5/16)

(пункт 11 статті 29 доповнено абзацом згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

Стаття 30. Обговорення проектів рішень

1. Секретар Ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради.

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває, як правило, не більше двох тижнів.

4. Поправки до проектів рішень зводяться авторами проекту рішення у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

5. Після розгляду проекту рішення профільною постійною комісією Ради голова комісії (а в разі відсутності голови комісії - заступник голови комісії, секретар комісії) візує проект, зазначаючи: рішення комісії - "погоджено комісією", "погоджено комісією з застереженнями", "не погоджено комісією".

Стаття 31. Пленарні засідання Ради

1. Сесія Ради розпочинається з пленарного засідання. Пленарні засідання Ради проводяться, як правило, в середу.

2. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

реєстрація депутатів;

вступне слово головуючого про відкриття сесії Ради;

затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;

вирішення процедурних питань проведення сесії;

обговорення питань порядку денного та голосування по них;

закриття сесії Ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради Міський голова. Якщо Міський голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує Секретар Ради або обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

4. Перерва оголошується, як правило, через кожні 2 години роботи пленарного засідання сесії Ради, перша перерва тривалістю 30 хвилин, а всі наступні - 20 хвилин. (Рішення N 5/16)

(пункт 4 статті 31 у редакції рішення Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

5. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не визначилась стосовно всіх питань порядку денного сесії шляхом прийняття рішень щодо них, у тому числі шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію Ради.

6. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 32. Правомочність пленарних засідань Ради

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради (26 депутатів). Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, а також програмно-технічним комплексом системи електронного голосування "Віче", яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою з головами фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні.

3. У разі потреби за процедурним рішенням Ради або на вимогу однієї з фракцій може проводитися перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання сесії Ради за допомогою системи електронного голосування "Віче" або іншим способом, визначеним окремим процедурним рішенням Ради.

4. Депутат голосує особисто та виключно персональною електронною карткою, а у випадку неможливості голосування системою електронного голосування "Віче" - шляхом підняття руки. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам і відповідно голосувати декількома картками.

Стаття 33. Права та обов'язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на засіданні Ради:

відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях Ради;

виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень) та зауважень;

інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

організовує розгляд питань;

повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час виступів на засіданні Ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

5. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого ведення засідання доручається Секретарю Ради або одному з депутатів за процедурним рішенням Ради.

Стаття 34. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання Ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні Ради. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо воно попередньо розглянуто в постійних комісіях Ради і за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні Ради. У випадку, якщо проект рішення поданий у строки та в порядку встановленому ст. 29 Регламенту, не був розглянутий у постійних комісіях, він включається до порядку денного Міським головою із застереженням про відсутність висновку постійної комісії. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

2. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

3. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

4. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається Радою.

5. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

6. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

7. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради.

Стаття 35. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця. На прохання промовця, за згодою головуючого, може бути застосований інший порядок.

2. Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою системи електронного голосування "Віче" або шляхом підняття рук (у випадку неможливості проводити голосування за допомогою системи електронного голосування "Віче") з початком розгляду питань порядку денного пленарного засідання. Депутату, який не зареєструвався (за певних причин) для виступу за допомогою системи електронного голосування "Віче", слово для виступу може бути надано шляхом підняття рук, після того, як виступили попередні, хто записався.

3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії Ради зазначає їх назву.

4. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

5. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба.

6. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців системою електронного голосування "Віче". Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може встановити іншу черговість виступаючих.

7. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).

8. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

9. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

10. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Ради;

особам, запрошеним на засідання.

11. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 36. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Депутат (крім головуючого, Секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради, прийнятим без обговорення.

3. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень щодо:

порядку ведення засідання Ради;

постановки відкладального питання;

питання про неприйнятність;

внесення поправки або заперечення щодо неї.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

5. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 37. Тривалість виступів на пленарному засіданні

1. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин і заключного слова - до 5 хвилин; тим, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання) в обговоренні процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у "Різному" - до 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - до 2 хвилини. Депутат, ім'я якого було згадано під час виступу, має право на репліку тривалістю до 1 хвилини.

2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

3. При перевищені встановленого Регламентом тривалості виступу мікрофон вимикається працівниками секретаріату Ради. (Рішення N 5/16)

(статтю 37 доповнено частиною 3 згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

Стаття 38. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції (групи) може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 15 хвилин.

2. Перерва та її тривалість може також пропонуватись головуючим на пленарному засіданні.

Стаття 39. Порядок голосування

1. Після виступів, обговорень та запитань головуючий переходить до голосування.

2. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- проект рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахування змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

3. Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу.

4. У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім - в цілому.

5. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

6. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

7. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися Радою без обговорення.

8. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.

9. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

12. За ініціативою головуючого, Секретаря Ради, голови депутатської фракції (групи) проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. Таке повторне переголосування допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії Ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення, відповідне питання без голосування знімається з розгляду.

13. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

14. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 40. Особливості розгляду питання порядку денного "Різне"

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у "Різному".

2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз'яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

4. Рішення з питань, обговорюваних у "Різному", не приймаються.

Стаття 41. Види та способи голосування

1. Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом. Рішення про відкрите голосування в закритому режимі та поіменне голосування приймається 1/3 депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії Ради.

2. Відкрите голосування здійснюється:

- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування "Віче" з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата або без такого (в закритому режимі);

- шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування "Віче" або прийняття відповідного процедурного рішення Радою;

- шляхом поіменного голосування за окремим процедурним рішенням Ради.

3. Після закінчення кожного голосування за допомогою системи електронного голосування "Віче" його результати висвітлюються на інформаційному табло в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

4. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням Ради та у випадках, передбачених Регламентом та чинним законодавством України.

5. При таємному голосуванні депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

6. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

час і місце проведення голосування;

порядок заповнення бюлетеня;

критерії визнання бюлетеня недійсним;

порядок організації голосування.

7. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом Ради за формою, підготовленою секретаріатом Ради і затвердженою процедурним рішенням Ради.

8. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

- отримує від секретаріату Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

- опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

9. На підставі посвідчення депутата Ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

10. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

11. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою.

Стаття 42. Рішення Ради

1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

- рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- доручення - рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення - рішення Ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви - рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

- процедурне рішення - рішення, прийняте Радою з процедурних питань.

2. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 26 депутатів або 25 депутатів і Міський голова.

3. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття підписується Міським головою. Ухвалене Радою рішення може бути зупинено Міським головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене Міським головою рішення.

4. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Міським головою і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження Міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

5. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.

6. Прокурор або його заступник мають право вносити протест на рішення Ради. Внесення прокурором протесту зупиняє дію опротестованого рішення Ради. Протест підлягає обов'язковому розгляду Радою в порядку визначеному законом. У разі відхилення протесту прокурор протягом п'ятнадцяти днів може звернутися з заявою до суду про визнання рішення Ради незаконним. Подача такої заяви до суду зупиняє дію рішення Ради.

Стаття 43. Рішення Ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.

2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.

3. Процедурне рішення приймається більшістю присутніх депутатів на засіданні Ради.

4. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

- визначення порядку та способу розгляду питань на засіданні Ради;

- про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

- про проведення додаткової реєстрації;

- про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про зміну черговості виступів;

- про надання слова запрошеним на засідання;

- про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

- про терміновість питань порядку денного;

- про визначення способу проведення голосування;

- про форму бюлетеня для таємного голосування;

- про перерахунок голосів;

- про взяття інформації до відома;

- про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

5. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення.

Стаття 44. Набрання чинності рішень Ради

1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Рішення Ради нормативно-правового характеру опубліковуються на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб не пізніше як у 20-денний термін після їх прийняття. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції; такі акти набирають законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації.

2. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює Секретар Ради.

Стаття 45. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

1. Засідання Ради протоколюються секретаріатом Ради. У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

- прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів територіальної громади;

- питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

- назви і редакції документів, розповсюджених секретаріатом Ради серед депутатів на засіданні Ради;

- перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

- зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

- рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

- повідомлення (як додатки до протоколу);

- повні результати голосування з прийнятих рішень Ради, у тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу).

2. Фонограма пленарного засідання Ради записується системою електронного голосування "Віче" та зберігається у секретаріаті Ради протягом всього терміну повноважень Ради.

РОЗДІЛ IV
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування програмно-технічного комплексу системи електронного голосування "Віче" у Луцькій міській раді

Стаття 46. Призначення програмно-технічного комплексу системи електронного голосування (далі - ПТК "Віче"), його основні завдання і функції

1. ПТК "Віче" - це комплекс спеціального обладнання і програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій Ради.

2. Основною метою ПТК "Віче" є забезпечення швидкості та об'єктивності при виконанні та обліку процедурних дій депутатів - учасників сесії Ради.

3. ПТК "Віче" призначене для вирішення таких завдань:

3.1. Скорочення і запобігання процедурних витрат часу при підготовці і проведенні сесій Ради, а також при оформленні їх протоколів.

3.2. Автоматизація контролю за дотриманням регламентних норм.

3.3. Об'єктивна реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів сесій.

3.4. Формування комп'ютерної бази даних для створення архівних записів регламентованого права доступу до матеріалів сесій.

4. ПТК "Віче" виконує такі основні функції при проведенні підрахунків голосів і визначенні результатів:

3.1. Реєстрація депутатів на сесії Ради.

3.2. Запис депутатів на виступ.

3.3. Автоматизація підрахунку голосів і визначення результатів голосування з відображенням даної інформації на екрані комп'ютера, пультах депутатів та, за наявності, на спеціальному екрані в залі засідань.

4.4. Накопичення та оперативна видача довідкової і статистичної інформації про хід сесії.

4.5. Формування і друк списків поіменного голосування, протоколу та інших сесійних документів.

Стаття 47. Основні вимоги до ПТК "Віче".

1. ПТК "Віче" повинно забезпечити:

1.1. Оперативну реєстрацію та ідентифікацію депутатів Ради.

1.2. Проведення поіменного голосування.

1.3. Проведення відкритого голосування.

1.4. Занесення у списки виступаючих і відмови від виступу.

1.5. Відображення на екрані комп'ютера поточного часу і дати, порядку денного, інформації для голосування, результатів реєстрації депутатів і голосування, інформації про наявність кворуму, таймера виступаючого, кількості осіб, що виступили і записалися до виступу, прізвища, імені, по батькові виступаючого та його даних.

1.6. Виведення та табло пультів депутатів повідомлень розміром до 80 символів у ручному та автоматичному (плановому) режимі.

1.7. Організацію індивідуального опитування депутата з комп'ютера секретаріату з можливістю вибору з двох-трьох варіантів.

1.8. Оперативну обробку і виведення на принтер списків депутатів.

1.9. Збереження всіх результатів роботи ПТК "Віче" у реальному масштабі часу.

1.10. Проведення автономного тесту пульта депутата.

1.11. Проведення автоматичної діагностики зв'язку комп'ютера секретаріату з пультами депутатів.

1.12. Тестування логічної цілісності і несуперечності системи баз даних.

1.13. Створення архівів результатів роботи сесій та можливість їх перегляду з комп'ютера секретаріату.

2. Пульт повинен забезпечувати:

2.1. Перевірку наявності персональних електронних карток депутатів (далі - картки депутата).

2.2. Відключення (підключення) робочих функцій пульта при відсутності (наявності) картки депутата або резервної картки депутата.

2.3. Проведення голосування (опитування): пересилання на комп'ютер секретаріату коду останньої натиснутої клавіші по закінченні часу голосування (опитування).

3. Пристрій підготовки карток депутатів повинен забезпечувати запис на них унікального номера депутата.

4. Спеціальне програмне забезпечення пультів у виді прошивань постійного запам'ятовуючого пристрою в складі кожного пульта депутата повинно забезпечувати:

4.1. Реєстрацію депутатів на сесії, відстеження наявності карток депутатів в пультах у реальному часі ходу сесії.

4.2. Прийом (передачу) команд і даних від комп'ютера секретаріату.

4.3. Обробку і виконання прийнятих команд і даних.

4.4. Можливість здійснювати функції голосування за допомогою резервних карток депутата.

5. Програмне забезпечення комп'ютера секретаріату повинно забезпечувати:

5.1. Повну відповідність Регламенту проведення сесій Ради.

5.2. Підготовку до проведення сесій: внесення порядку денного, проектів рішень, дати сесії тощо.

5.3. Ведення бази даних депутатів: внесення даних у список депутатів, перевірка на реєстрацію карток депутатів.

5.4. Неприйняття до реєстрації картки депутата, яка офіційно вважалася загубленою або зіпсованою. Повідомлення оператора про виявлення такої картки під час реєстрації з зазначенням номера пульта та даних про картку.

5.5. Проведення засідань: фіксацію початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, проведення і фіксацію результатів голосування.

5.6. Ведення журналу реєстрації всіх подій, що відбуваються в ПТК "Віче".

5.7. Формування протоколів сесії.

5.8. Формування звітів по базі даних депутатів.

5.9. Діагностику стану локальної мережі, що поєднує ПК головуючого та пульти депутатів з комп'ютером секретаріату.

5.10. Регламентацію доступу користувачів до бази даних сесій.

5.11. Друк в разі необхідності бюлетенів для таємного голосування згідно з встановленим зразком.

6. Програмне забезпечення комп'ютера головуючого повинно забезпечувати:

6.1. Відображення всієї необхідної інформації на моніторі комп'ютера головуючого по ходу сесії: порядок денний, інформацію з поточного питання порядку денного, список депутатів тощо.

6.2. Посилка повідомлень на пульти депутатів.

6.3. Відображення результатів голосування.

6.4. Формування звітів по базі даних депутатів.

7. Програмне забезпечення пристрою підготовки карток депутатів повинно забезпечувати:

7.1. Регламентацію доступу на виконання читання і запис карток депутатів.

7.2. Перевірку стану апаратної частини.

7.3. Перевірку цілісності таблиці, діючих індивідуальних номерів депутатів за структурою і контрольними сумами.

7.4. Зчитування коду встановленої картки депутата і звірення його з таблицею діючих індивідуальних номерів депутатів.

7.5. Введення інформації про депутата, формування і запис коду та контрольної суми на встановлену картку депутата з одночасним відновленням таблиці діючих індивідуальних номерів депутатів.

7.6. Занесення в базу даних карток інформацій про їх втрату - цю функцію виконує програма запису та облік карток.

Стаття 48. Організація функціонування і обслуговування ПТК "Віче"

1.1. Для ідентифікації депутатів у ході засідання використовуються картки депутата, що містять унікальний індивідуальний код депутата, який розпізнається ПТК "Віче".

1.2. Картки депутата видаються на час проведення пленарного засідання.

1.3. Депутат зобов'язаний забезпечити належне зберігання і використання картки депутата під час пленарного засідання. (Рішення N 5/16)

(пункт 1.3 статті 48 у редакції рішення Луцької міської ради від 27.01.2011 р. N 5/16) (Рішення N 5/16)

1.4. При втраті або пошкодженні картки депутата депутат повинен повідомити про це Секретаря Ради письмовою заявою, після чого в базу даних ця картка заноситься як втрачена. Нова картка видається за письмовою заявою депутата.

1.5. При втраті картки депутата або відсутності її під час пленарного засідання депутату за його письмовою заявою на ім'я Секретаря Ради на період сесії видається резервна картка депутата.

1.6. Резервна картка депутата видається депутату відділом організаційної роботи під розпис. Після закінчення сесії резервна картка повертається депутатом.

1.7. Збереження карток депутата забезпечує Секретар Ради, а у разі видачі її депутату для роботи на сесії Ради - депутат Ради, що її отримує.

2. Підготовка ПТК "Віче" до проведення сесії.

2.1. Підготовку ПТК "Віче" до проведення сесії виконує працівник відділу організаційної роботи апарату Ради, відповідальний за технічне обслуговування системи, кандидатура якого погоджена Секретарем Ради.

2.2. Оператор комп'ютера секретаріату в ході підготовки до сесії вносить в порядок денний сесії доповідачів, співдоповідачів, перевіряє цілісність і несуперечність бази даних депутатів.

3. Проведення сесій за допомогою ПТК "Віче".

3.1. Виконання основних функцій ПТК "Віче" під час проведення сесій Ради здійснює оператор комп'ютерного секретаріату.

3.2. Оператор комп'ютера секретаріату за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення проводить реєстрацію депутатів, вносить зміни до порядку денного, фіксує запис на виступ по поточних питаннях порядку денного, контролює список виступаючих і регламент виступів; виконує фіксацію початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, фіксує пропозиції депутатів до проектів рішень, що потребують подальшого голосування по них; проводить і фіксує результати голосувань, відслідковує наявність карток депутатів у пультах депутатів у реальному часу ходу сесії, виконує формування протоколів сесії та звітів по базі даних депутатів.

3.3. Головуючий за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення отримує всю необхідну інформацію на моніторі комп'ютера головуючого: порядок денний, інформацію з поточного питання денного, список депутатів та ін.; контролює списки тих, хто записався на виступ з поточних питань порядку денного; посилає повідомлення на пульти депутатів негайно чи в запланований час; формує та отримує на екрані монітора чи на принтер інформацію про хід сесії.

4. Реєстрація депутатів Ради.

4.1. Депутати Ради реєструються за допомогою карток депутата шляхом встановлення її відповідним чином у спеціальний зчитувач на пульті депутата, а у випадку неможливості зареєструватися за допомогою ПТК "Віче" - працівниками по роботі з депутатами та постійними комісіями в спеціальній відомості реєстрації.

5. Голосування за допомогою ПТК "Віче".

5.1. ПТК "Віче" дозволяє приймати рішення Ради на її засідання відкритим та поіменним голосування.

5.2. При голосуванні по кожному питанню депутат Ради має один голос (1 картку). Голосування полягає у виборі варіанта відповіді на пульті депутата: "за", "проти" "утримався".

5.3. Перед початком голосування головуючий повідомляє про кількість пропозицій, що ставлять на голосування, уточнює їх формулювання і послідовність, у якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

5.4. Під час голосування на табло пульта в депутата виводиться інформація про номер або назву питання порядку денного, що голосується, або прізвище депутата, пропозиція якого голосується. У разі поіменного голосування на табло виводиться інформація про те, що питання голосується поіменно.

5.5. Після оголошення головою про початок голосування перервати процес голосування неможливо. Час на процедуру голосування встановлюється згідно з Регламентом Ради.

5.6. По закінченні підрахунку голосів ПТК "Віче" автоматично визначає: число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно з зареєстрованими в базі даних депутатів); кількість голосів "за", "проти", "утримався", а також тих, що не голосували; прийняття чи неприйняття рішення за результатами голосування.

5.7. Головуючий повідомляє, яке рішення прийняте "за" чи "проти". Інформація про результати голосування відображається на табло пультів депутатів і, за наявності, на екрані, встановленому в залі засідань.

5.8. Голоси депутатів, що були відсутні під час голосування, не враховуються після закінчення часу, відведеного для голосування.

5.9. Якщо після визначення результатів голосування від депутатів надходить заява про невірогідність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, оператор комп'ютерного секретаріату разом з фахівцем з технічного обслуговування за участю даного депутата перевіряє справність роботи його пульта.

5.10. В разі фіксації збою і неточностей в роботі пульта депутата та визнання вирішальності даного голосу у прийнятті рішення Раді вноситься пропозиція про проведення повторного голосування.

5.11. При проведенні відкритого голосування формується інформація з результатами голосування у стандартному режимі "за", "проти", "утримався", "не голосували" без списку депутатів.

5.12. У випадку поіменного голосування формується список депутатів, що голосували "за", "проти", "утримався", "не голосували", що також відображається на моніторах комп'ютерів секретаріату та головуючого.

6. Отримання звітів, іншої інформації та збереження даних.

6.1. ПТК "Віче" дозволяє протягом сесії чи після її закінчення отримувати роздруковану інформацію про хід сесії.

6.2. Доступ до ПТК "Віче" для безперешкодного отримання інформації, вказаної в п. 6.1 цього Положення, мають Міський голова, Секретар Ради, депутати Ради та уповноважений працівник відділу організаційної роботи апарату Ради. Для всіх інших осіб доступ до інформації в ПТК "Віче" може бути дозволений спеціальним рішенням Ради.

Вся інформація зберігається на жорсткому диску комп'ютера секретаріату. Копії зберігаються також на електронних носіях (магнітних або оптичних) у відділі організаційної роботи апарату Ради.

РОЗДІЛ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 49. Дотримання дисципліни та норм депутатської етики

1. Депутати Ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов'язані дотримуватись правил етики, визначених ст. 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

2. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов'язані мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

3. На засіданні Ради депутат не повинен вживати непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

4. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може позбавити його слова.

5. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

6. Під час пленарного засідання Міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання Міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим; в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки.

7. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом дня, головуючий вимагає його залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого, порушник може бути виведений із залу працівниками охорони.

8. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

Стаття 50. Повнота та дійсність Регламенту

1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

2. Даний Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту Луцькою міською радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Міського голову, Секретаря Ради, постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.

5. У випадку суперечності рішень та Положень прийнятих Радою даному Регламенту застосовуються положення Регламенту. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження окремих положень Регламенту. Дотримання вимог цього Регламенту є обов'язковою нормою для Міського голови, депутатів та органів Ради. У випадку суперечності положень Регламенту, Регламент застосовується до моменту внесення до нього змін Радою або визнання окремих положень Регламенту недійсним в судовому порядку.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали