МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 листопада 2007 року N 440

Про затвердження Регламенту МВС України

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" та з метою вдосконалення порядку організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України, пов'язаної зі здійсненням його повноважень, наказую:

1. Затвердити Регламент Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті в місячний термін розробити і на основі Регламенту Міністерства внутрішніх справ України затвердити власні регламенти.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, за напрямками діяльності, забезпечити приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом.

4. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Міністра

М. В. Корнієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
20.11.2007 N 440

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України, пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

2. Міністерство внутрішніх справ спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і інших законів України, актів Президента України і Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і інших законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Міністерство внутрішніх справ, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

4. Міністерство внутрішніх справ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

5. Діяльність МВС України є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Міністерства внутрішніх справ.

Інформація про діяльність МВС України надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

II. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ

Планування роботи

6. Міністерство внутрішніх справ розробляє та затверджує річний план заходів з виконання покладених на нього завдань (далі - річний план).

7. Заходи, передбачені річним планом, мають відповідати напрямкам робіт, визначених бюджетними програмами, а його результативні показники - результативним показникам відповідних бюджетних програм.

8. У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

результативні показники виконання плану.

9. Річний план розробляється Головним штабом МВС України з урахуванням пропозицій структурних підрозділів центрального апарату (далі - структурні підрозділи).

10. Для розроблення річного плану за рішенням Міністра внутрішніх справ може бути створена робоча група з представників структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, інших фахівців.

11. Після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік затверджується кошторис МВС України. У місячний термін після затвердження кошторису готується річний план державних закупівель, який затверджується постійно діючим тендерним комітетом МВС України та розміщується на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ.

12. Структурні підрозділи здійснюють свою діяльність згідно із квартальними планами, які розробляються на підставі річного плану та затверджуються Міністром внутрішніх справ або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків).

13. Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу.

14. Після закінчення строку дії річного плану МВС України готує звіт про його виконання.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Міністерства внутрішніх справ

15. Повноваження Міністра визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України (Положення N 383/2011).

16. Розподіл обов'язків між своїми заступниками здійснює Міністр внутрішніх справ відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом Міністра внутрішніх справ, у якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів внутрішніх справ, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

17. Положення про структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником Міністра внутрішніх справ (згідно з розподілом обов'язків), після чого затверджується Міністром.

18. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються положенням про цей структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються функціональними обов'язками, які затверджуються заступником Міністра внутрішніх справ (відповідно до розподілу обов'язків).

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

19. Міністерство внутрішніх справ України для забезпечення здійснення своїх повноважень може створювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про створення зазначених органів приймає Міністр внутрішніх справ.

20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до компетенції Міністерства внутрішніх справ, та обговорення найважливіших напрямків його діяльності створюється колегія як консультативно-дорадчий орган, порядок діяльності якого визначається Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569, та нормативно-правовими актами МВС України.

21. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, а також положення про них затверджує Міністр внутрішніх справ.

Управління персоналом та проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та державної служби

22. Організація кадрової роботи в Міністерстві внутрішніх справ здійснюється згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

23. Прийняття на службу в органи внутрішніх справ у Міністерстві внутрішніх справ здійснюється відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття на державну службу в центральний орган виконавчої влади здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до Міністерства внутрішніх справ на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Тривалість робочого часу осіб рядового і начальницького складу та державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про міліцію", Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Законом України "Про державну службу".

25. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва Міністерства внутрішніх справ установлюється в разі потреби чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим керівником такого органу).

Перебування в робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень Міністерства внутрішніх справ з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю заступникам керівника, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами, або відповідному керівникові вищого рівня.

26. У Міністерстві внутрішніх справ формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, які претендують на зайняття більш високих посад, їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах може проводитися в установленому порядку.

27. З метою підвищення ефективності роботи осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ і державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться відповідно атестація осіб начальницького складу згідно з розділом V Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 1991 року N 114, та державних службовців один раз на три роки, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужбою від 31.10.2003 N 122.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою Міністерства внутрішніх справ під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

28. Міністерство внутрішніх справ розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи стосовно заохочення працівників апарату центрального органу виконавчої влади та територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

III. Нормотворча діяльність

29. Нормотворча діяльність Міністерства внутрішніх справ здійснюється на основі та на виконання Конституції, інших законів України, актів Президента України і Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції, інших законів України, актів Кабінету Міністрів, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи МВС України.

30. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів здійснюється в порядку, установленому Регламентом Кабінету Міністрів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 18 липня 2007 року N 950, іншими актами законодавства.

31. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Міністерстві внутрішніх справ покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

32. Для розроблення проекту нормативно-правового акта наказом Міністра внутрішніх справ може створюватися робоча група.

33. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

здійснюється аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання та механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється відповідність проекту актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується його опрацювання з урахуванням acquis cornmunautaire (правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ), якщо він за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та в разі потреби вносяться необхідні поправки;

уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, проводиться детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

34. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд Міністрові внутрішніх справ обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою та заступником Міністра внутрішніх справ (відповідно до розподілу обов'язків).

35. Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ, що стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації в установленому порядку в Мін'юсті.

IV. Організація роботи з документами

36. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153.

37. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законодавством.

38. Організація діловодства у МВС України покладається на Міністра внутрішніх справ.

39. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів центрального органу виконавчої влади.

40. Системи електронного документообігу та оброблення інформації мають відповідати вимогам державних стандартів і Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

41. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів у Міністерстві внутрішніх справ здійснюється контроль Головним штабом МВС України у встановленому порядку.

V. Порядок проведення нарад

Наради керівництва Міністерства внутрішніх справ

42. Наради керівництва Міністерства внутрішніх справ проводяться щотижня планово, а з окремих питань оперативно-службової діяльності, кадрової політики та інших питань, які необхідно розглянути на нараді керівництва Міністерства та прийняти відповідні рішення, - за рішенням Міністра або особи, яка його заміщає.

43. Міністр, а в разі його відсутності особа, яка його заміщає або перший заступник (заступник) Міністра проводить наради керівництва Міністерства внутрішніх справ для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень МВС України.

44. Відповідальність за якісну та своєчасну підготовку матеріалів до наради покладається на перших заступників, заступників Міністра та керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, яким вона була доручена.

З метою впорядкування підготовки нарад проводити попереднє погодження проектів рішень з першими заступниками, заступниками Міністра та керівниками структурних підрозділів центрального апарату МВС, які визначатимуться зазначеними проектами.

Порядок денний наради формується на підставі пропозицій заступників Міністра внутрішніх справ та керівників структурних підрозділів.

Проект порядку денного наради погоджується з Міністром внутрішніх справ і доводиться до відома його заступників за два дні до її проведення.

Відповідальність за своєчасне узагальнення матеріалів до наради покладається на Головний штаб МВС України.

45. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у дводенний строк або окремим рішенням.

Протоколи нарад керівництва візуються заступником Міністра - начальником Головного штабу та подаються на підпис Міністрові або особі, яка його заміщала.

Рішення нарад візуються першими заступниками, заступниками Міністра, на яких покладалася підготовка матеріалів до наради (були доповідачами), заступником Міністра - начальником Головного штабу МВС України та подаються на підпис Міністрові або особі, яка його заміщала.

Секретар колегії Міністерства внутрішніх справ забезпечує ведення протоколів нарад, у яких фіксуються хід обговорення винесених на розгляд питань та доручень Міністра або особи, яка його заміщає.

46. Організацію проведення нарад керівництва Міністерства здійснює Департамент документального забезпечення та режиму МВС України, який відповідає за організацію роботи Міністерства внутрішніх справ.

47. Учасникам та запрошеним на засідання колегії та наради МВС України забороняється вносити до залів, де проводяться засідання, мобільні термінали (мобільні, транкінгові та стільникові) та портативні технічні засоби аудіо і відеозапису (диктофони, відеокамери тощо) і здійснювати запис, передачу будь-якої інформації під час проведення цих заходів.

Оперативні наради

48. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до компетенції Міністерства внутрішніх справ, Міністр внутрішніх справ або його заступник проводять оперативні наради.

49. Порядок денний наради та матеріали до неї подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

50. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у дводенний строк протоколом.

Протокол наради підписує головуючий.

51. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться на ній.

Міжвідомчі наради

52. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Міністерстві внутрішніх справ можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

53. Порядок денний наради та матеріали до неї надсилаються її учасникам за два дні до початку проведення наради.

54. Організація міжвідомчих нарад покладається на перших заступників Міністра, заступників Міністра, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, до компетенції яких належить питання, що виноситься на розгляд та Головний штаб.

У разі, якщо нарада проводиться в Міністерстві внутрішніх справ, ведення протоколу наради покладається на секретаря колегії МВС України. Якщо нарада відбувається в іншому центральному органі виконавчої влади (відомстві), ведення протоколу покладається на секретаря колегії (відповідний структурний підрозділ) того центрального органу виконавчої влади (відомства), де воно проводитиметься.

Протокол складається в декількох екземплярах (залежно від кількості сторін - учасників) та підписується кожним з керівників центрального органу виконавчої влади (відомства), які брали участь у нараді.

Порядок підготовки нарад та забезпечення їх проведення, підготовки і узагальнення матеріалів регламентується окремим нормативно-правовим актом.

55. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ та Головний штаб МВС України.

VI. Взаємодія Міністерства внутрішніх справ України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

56. Під час здійснення своїх повноважень Міністерство внутрішніх справ взаємодіє з Верховною Радою, Президентом України та його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

57. Міністерство внутрішніх справ під час взаємодії з Верховною Радою України:

забезпечує представлення у Верховній Раді внесених Кабінетом Міністрів законопроектів та їх супроводження на всіх стадіях розгляду;

визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету Міністрів під час розгляду законопроектів, унесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

готує висновки до законопроектів, унесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

58. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в Міністерстві діє Правовий департамент МВС України, діяльність якого спрямовується визначеним заступником Міністра.

59. Правовий департамент МВС України взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів, а також з інших питань.

60. Міністерство внутрішніх справ забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

61. Міністерство внутрішніх справ розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали і документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінетові Міністрів України.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

62. З метою забезпечення участі громадськості в процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при Міністерстві внутрішніх справ діє громадська рада відповідно до Типового положення про громадську раду при центральному, місцевому органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", та Положення про Громадську раду, затвердженого відповідним наказом МВС України.

Діяльність Громадської ради координує радник Міністра - уповноважений з дотримання прав людини та гендерних питань у діяльності органів внутрішніх справ.

63. Міністерство внутрішніх справ створює необхідні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань.

64. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язкові для розгляду Міністерством внутрішніх справ.

65. З метою організації ефективної взаємодії між МВС України, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян Міністерство внутрішніх справ забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень центрального органу виконавчої влади;

інформування громадськості про діяльність центрального органу виконавчої влади шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність центрального органу виконавчої влади;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

сприяння підприємствам та організаціям у розповсюдженні інформації правового характеру з метою підвищення рівня правової свідомості населення, поважного ставлення до чинного законодавства, роз'яснення заходів органів внутрішніх справ щодо зміцнення правопорядку і громадської безпеки;

організацію конкурсів серед журналістів, інших творчих працівників на краще висвітлення діяльності органів внутрішніх справ, створення високоякісних літературно-художніх та мистецьких творів на міліцейську тематику;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у відповідній сфері.

Для забезпечення взаємодії в структурі центрального апарату Міністерства внутрішніх справ утворено Департамент зв'язків з громадськістю МВС України.

66. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються в місячний термін Міністром внутрішніх справ або визначеною ним посадовою особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень) повідомляється листом за підписом зазначених осіб.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян

67. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство.

68. Департамент документального забезпечення та режиму МВС України забезпечує:

кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства внутрішніх справ;

ведення окремого діловодства за зверненнями громадян;

здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного вирішення, інформування про це керівництва Міністерства внутрішніх справ та Кабінету Міністрів України;

унесення пропозицій та вжиття заходів до поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

69. Особистий прийом громадян регулярно проводять Міністр внутрішніх справ, його заступники, керівники структурних підрозділів та інші посадові особи МВС України згідно з графіком, затвердженим наказом Міністра внутрішніх справ, який доводиться до відома громадян.

70. У разі відсутності посадової особи, що проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, такий прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

 

Начальник Правового департаменту
МВС України
полковник міліції

Г. І. Приндюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали