ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.08.2011 р. N 335

Про затвердження Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 6, 41, 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1270), з метою приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Волинської обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Регламент Волинської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 липня 2002 року N 318, першого заступника голови облдержадміністрації від 1 липня 2004 року N 190, голови облдержадміністрації від 28 лютого 2005 року N 40, тимчасово виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації від 27 листопада 2007 року N 467, голови облдержадміністрації від 31 березня 2008 року N 117, від 15 жовтня 2008 року N 357, від 24 червня 2009 року N 199 та від 2 березня 2011 року N 94 (Розпорядження N 94).

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій дотримуватись вимог Регламенту обласної державної адміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
17.08.2011 N 335

РЕГЛАМЕНТ
Волинської обласної державної адміністрації

Загальні положення

1. Регламент Волинської обласної державної адміністрації (далі - Регламент) відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" регулює організаційні та процедурні питання діяльності Волинської обласної державної адміністрації.

2. Розгляд в обласній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих обласною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою обласної державної адміністрації.

3. Робота обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної,службової інформації, що є власністю держави.

Обласна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації проводить голова обласної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

- повноваження і функції посадової особи;

- структурні підрозділи обласної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- підприємства, установи та організації області, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

- порядок заміщення голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови у разі їх відсутності.

Голова обласної державної адміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад з питань здійснення ними делегованих державою повноважень.

5. Положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації розробляються їх керівниками та погоджуються першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також начальником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Планування роботи обласної державної адміністрації

6. Робота обласної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови (форма додається).

7. Планування роботи обласної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи обласної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату облдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, погодженими першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Плани роботи обласної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих обласною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи обласної державної адміністрації включаються:

- актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку області або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується обласною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності обласної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації або районних державних адміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи обласної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи обласної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання, яке передбачалося планом роботи обласної державної адміністрації для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації чи нараді у голови облдержадміністрації, переноситься чи виключається з плану роботи обласної державної адміністрації за дозволом її голови на підставі доповідної записки першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Питання, які передбачалися планом роботи обласної державної адміністрації для розгляду першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації переносяться чи виключаються з плану роботи обласної державної адміністрації за погодженням відповідно з ними на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу облдержадміністрації чи її апарату, який відповідає за підготовку запланованого питання.

Пропозиції до річних планів роботи обласної державної адміністрації подаються не пізніше ніж за 22 дні до початку року, квартальних - за 18 днів до початку кварталу згідно з формою, вказаною у пункті 6 цього Регламенту; інформація про стан виконання плану роботи до 1 числа місяця, наступного за звітним (форма додається).

Затверджений план роботи обласної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті.

11. Робота структурних підрозділів обласної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Робота структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та відділів, секторів апарату облдержадміністрації і виключаються з нього за погодженням першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

13. Контроль за виконанням планів роботи обласної державної адміністрації, структурних підрозділів, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

14. Підготовка звітності обласної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться організаційним відділом апарату облдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності обласної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та в місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату обласної державної адміністрації

15. Апарат обласної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до обласної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації;

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови обласної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань, віднесених до компетенції апарату;

- організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної державної адміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- перевіряє за дорученням голови обласної державної адміністрації виконання законодавчих актів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також районними державними адміністраціями;

- вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності;

- здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації;

- за дорученням голови обласної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою обласної державної адміністрації;

- здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії облдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою обласної державної адміністрації, його першим заступником та заступниками, робочих поїздок до області керівництва держави;

- організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

- проводить разом зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території області, розробляє та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації на сесіях обласної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку області, а також про реалізацію повноважень, делегованих обласною радою;

- проводить, відповідно до затвердженого головою обласної державної адміністрації плану, роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників обласної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, уживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників обласної державної адміністрації;

- здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності апарату обласної державної адміністрації;

- забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку обласної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях обласної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в обласній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності обласної державної адміністрації на веб-сайті обласної державної адміністрації та в засобах масової інформації;

- виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови обласної державної адміністрації, його першого заступника та заступників.

16. Апарат обласної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Регламенту, положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Апарат обласної державної адміністрації очолює заступник голови - керівник апарату.

Заступник керівника апарату призначається на посаду головою обласної державної адміністрації.

Кадрова робота

18. Кадрова робота в обласній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи в обласній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою облдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників, формування складу державних службовців, роботи з кадровим резервом, профілактики корупції тощо.

20. Організацію кадрової роботи в апараті облдержадміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у її структурних підрозділах - відділ (сектор) кадрової роботи, а у підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до обласної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Головою обласної державної адміністрації проводяться співбесіди щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників, заступників керівників органів виконавчої влади області, апарату облдержадміністрації та здійснюється вирішення інших кадрових питань.

Перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації, заступник голови - керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до облдержадміністрації на посади, не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Перший заступник голови, заступники голови облдержадміністрації, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року N 1065.

Питання призначення заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації попередньо розглядається Національним агентством України з питань державної служби.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства призначаються на посади та звільняються з посад:

- за пропозицією першого заступника, заступників голови, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації та за погодженням з керівниками міністерств і відомств - керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, що підпорядковуються їй та відповідним органам;

- за поданням керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, за погодженням з першим заступником, заступниками голови, заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та керівниками міністерств та відомств - заступники керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

- за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби- начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Голова обласної державної адміністрації погоджує:

- призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

- призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу;

- за поданням голів районних державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад заступників голів райдержадміністрацій;

- призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

22. Допуск до державної таємниці надається особам після призначення їх на посади визначеної категорії. У разі звільнення таких працівників допуск до державної таємниці, який їм було надано на цій посаді, скасовується.

23. В облдержадміністрації, її структурних підрозділах у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 199, створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

Голова облдержадміністрації погоджує в установленому порядку списки осіб, пропонованих для зарахування до кадрового резерву на посади керівників, заступників керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в облдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

25. Облдержадміністрація розглядає і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Документи про нагородження мешканців області державними нагородами України, відомчими відзнаками, попередньо взаємно погоджені районними державними адміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад та відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації або територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вносяться на розгляд в обласну державну адміністрацію. Нагородні документи опрацьовуються відділом кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації в установленому порядку.

Після попереднього опрацювання подання щодо нагородження за погодженням з першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) вносяться на розгляд комісії з питань нагородження в обласній державній адміністрації. Рекомендації комісії подаються голові облдержадміністрації для прийняття остаточного рішення.

За рішенням голови обласної державної адміністрації відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації в установленому порядку готує подання щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України та проекти розпоряджень голови облдержадміністрації про нагородження Почесною грамотою облдержадміністрації та подякою голови обласної державної адміністрації.

Подання, які вносяться обласною державною адміністрацією про відзначення державними нагородами та відзнаками Кабінету Міністрів України, попередньо письмово погоджуються відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації з відповідними галузевими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Клопотання про відзначення державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України подаються в обласну державну адміністрацію не пізніше як за три місяці, а відзнаками обласного рівня - за два тижні до відповідної дати нагородження.

Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження не раніше ніж через три роки, а відзнакою обласної державної адміністрації - через рік після попереднього нагородження.

26. На кожного прийнятого на роботу до облдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

Відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації ведеться номенклатура кадрів голови обласної державної адміністрації, до якої відносяться керівництво облдержадміністрації, працівники апарату, керівники, заступники керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голови райдержадміністрацій, їх перші заступники, заступники, керівники апаратів, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій тощо.

27. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, першого заступника голови, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів.

28. Рішення про службове відрядження за кордон приймається щодо першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, голів, перших заступників, заступників голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників - головою обласної державної адміністрації. У разі відсутності голови облдержадміністрації таке рішення приймається першим заступником голови облдержадміністрації, а в разі відсутності останнього - заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови облдержадміністрації.

Для оформлення службового відрядження за кордон не пізніше ніж за два тижні до виїзду голові облдержадміністрації подаються лист з визначенням мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням джерел фінансування. Також додаються проекти директив, вказівок і технічних завдань, погоджені з Міністерством закордонних справ України, копія офіційного запрошення і кошторис витрат.

Службові відрядження за кордон голів місцевих державних адміністрацій підлягають попередньому погодженню з Президентом України і здійснюються виключно за умови отримання такого погодження.

Обласна та районні державні адміністрації готують і подають на розгляд Президентові України пропозиції щодо службових відряджень за кордон голів відповідних державних адміністрацій не пізніше ніж за п'ять днів до дати виїзду за кордон.

Пропозиції щодо службових відряджень за кордон голів місцевих державних адміністрацій мають містити такі документи:

- подання Президентові України, у якому обґрунтовується необхідність здійснення відповідного службового відрядження та зазначаються його ймовірні результати;

- проекти погоджених у встановленому порядку директив, вказівок, технічних завдань на заходи під час службового відрядження;

- у разі якщо під час службового відрядження передбачається укладення документа - узагальнений висновок Міністерства закордонних справ України про відповідність проекту документа законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці України.

Після завершення службового відрядження за кордон особа, що перебувала у відрядженні, подає у десятиденний строк особам, з якими воно погоджено, письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати.

Рішення про службове відрядження за кордон державних службовців місцевих органів виконавчої влади, зокрема з метою навчання, приймається керівниками місцевих органів виконавчої влади, а в разі їх відсутності - першими заступниками, заступниками керівників зазначених органів. Відповідальність за прийняття рішення покладається на керівників місцевих органів виконавчої влади.

Для оформлення службового відрядження за кордон особам, які приймають рішення про таке відрядження, подаються відповідна заява з обґрунтуванням необхідності виїзду і строків та зазначенням умов перебування за кордоном, а також технічне завдання, кошторис витрат і пропозиції щодо джерел фінансування.

Після завершення службового відрядження за кордон особам, з якими воно погоджено, подається письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, а також документи про фактичні витрати бюджетних коштів.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

29. Організація роботи з документами в обласній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153.

Інструкція з діловодства обласної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

30. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату.

31. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також запити на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листи Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії здійснюється сектором контролю апарату облдержадміністрації, за розглядом звернень громадян - відділом роботи із зверненнями громадян, а листів центральних органів виконавчої влади та інших документів - загальним відділом зазначеного апарату.

32. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи місцевої держадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує перший заступник, заступник голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

33. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

- аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, нарадах у голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації.

34. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові обласної державної адміністрації, першому заступникові, заступникові голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України та Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи в повному обсязі виконання документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова, перший заступник, заступник голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям ужити додаткових заходів для усунення причини.

35. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова обласної державної адміністрації за наявності візи виконавця та працівника сектору контролю апарату обласної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). При цьому виконавці документів або помічники голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) подають до сектору контролю апарату обласної державної адміністрації підписані примірники надісланих інформацій про виконання встановленого завдання або копії відповідних письмових рішень органу влади, який видав документ, про втрату чинності цього документа чи зняття його з контролю.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

36. Обласна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій, заяв та скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

37. Порушені у зверненнях питання голова, перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації скеровують для розгляду керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, керівникам підприємств, установ, організацій області. За результатами розгляду звернень керівники цих установ надають відповіді обласній державній адміністрації та заявникам.

38. Особистий прийом громадян проводить голова, перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами обласної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою обласної державної адміністрації.

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Організація правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації

39. Правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації (далі - юридичний відділ).

Юридичний відділ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації.

Юридичний відділ підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату облдержадміністрації - заступникові голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації.

40. Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

41. Основними завданнями юридичного відділу є:

- правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

42. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень колегії обласної державної адміністрації, а також інших актів обласної державної адміністрації;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

- визначає, які розпорядження голови обласної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату обласної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси обласної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- забезпечує надання громадянам первинної безоплатної правової допомоги відповідно до вимог Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) з питань, віднесених до компетенції апарату облдержадміністрації;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою обласної державної адміністрації.

43. Начальник відділу:

- здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в обласній державній адміністрації;

- організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії обласної державної адміністрації

44. Для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.

Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова обласної державної адміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

45. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія обласної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови обласної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника голови обласної державної адміністрації (заступника голови колегії), заступників голови та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

46. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, голови районних державних адміністрацій.

До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії обласної державної адміністрації визначається розпорядженням голови обласної державної адміністрації, зміни до її складу вносяться розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

47. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи обласної державної адміністрації, позачергові - за потреби.

Дату і час проведення засідання колегії визначає голова обласної державної адміністрації.

48. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії. Рішення колегії впроваджується в життя, як правило, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

49. Апарат обласної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі технічний запис.

Координацію роботи з підготовки засідання колегії здійснює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

Проект порядку денного засідання колегії формується організаційним відділом апарату облдержадміністрації на підставі питань, включених до квартального плану роботи обласної державної адміністрації і додаткових, поданих першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації погоджує проект порядку денного засідання колегії з головою обласної державної адміністрації.

Підготовка питань для розгляду на засіданнях колегії проводиться структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Матеріали на засідання колегії готуються та подаються організаційному відділу апарату облдержадміністрації у терміни, визначені планом підготовки засідання колегії, затвердженим заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

Склад запрошених на засідання колегії визначається головою обласної державної адміністрації за пропозиціями заступників голови обласної державної адміністрації.

На розгляд членів колегії подаються:

- проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідачів по кожному питанню;

- довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного;

- проекти рішень колегії.

Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають матеріали організаційному відділу апарату облдержадміністрації не пізніше, ніж за сім днів до засідання.

Довідки з питань порядку денного засідання колегії повинні бути погоджені першим заступником, заступником голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного, візуються виконавцем.

Проекти рішення колегії візуються виконавцем, відповідальними працівниками загального та юридичного відділу, першим заступником, заступником голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Повідомлення членів колегії, запрошених про час, місце проведення та порядок денний засідання колегії, їх реєстрацію здійснює організаційний відділ апарату облдержадміністрації.

У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Після засідання колегії структурний підрозділ облдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, розпорядження голови облдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

Рішення колегії оформляються протоколом, який складається у триденний термін загальним відділом апарату облдержадміністрації та підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляється протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

Технічний запис засідань колегії забезпечує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.

Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату облдержадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

Офіційне повідомлення засобам масової інформації про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії надає сектор прес-служби голови облдержадміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністраціїабо уповноважена головою обласної державної адміністрації посадова особа.

Засідання інших консультативних та дорадчих органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо), що діють при облдержадміністрації, проводяться згідно з відповідними планами, а також за потреби. Підготовка, документальне оформлення роботи комісії, зміни в складі, ліквідація та здача протоколів в архів забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації.

50. У своїй роботі колегія обласної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569, та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

51. Голова, перший заступник, заступники голови, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації проводять відповідно до плану роботи обласної державної адміністрації, а також, у разі необхідності, наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

За потреби план проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Організація підготовки нарад у першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації покладається на їх помічників та керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за якісну підготовку та своєчасність подачі матеріалів для нарад.

52. Наради проводяться головою обласної державної адміністрації, як правило, щопонеділка о 9 годині.

У нараді беруть участь перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації, голова обласної ради (за згодою), керівники окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, окремих територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних установ, підприємств і організацій, представники засобів масової інформації (за згодою).

На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який погоджується головою обласної державної адміністрації.

Питання для розгляду на нараді визначаються першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та погоджуються головою обласної державної адміністрації.

За рішенням голови облдержадміністрації на нараду можуть готуватися відповідні довідкові та аналітичні матеріали, проекти розпоряджень або доручень голови обласної державної адміністрації з питань порядку денного наради.

Організація підготовки матеріалів на нараду покладається на першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), помічників голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Координацію та загальний контроль за ходом підготовки наради здійснює організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації.

53. Нарада оформляється протоколом не пізніше ніж у триденний строк.

Протокол наради підписується головуючим.

54. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації, наказ керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації.

55. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою обласної державної адміністрації посадова особа.

56. Участь в обласних заходах голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів погоджується головою обласної державної адміністрації, інших категорій працівників райдержадміністрацій - відповідно першим заступником, заступником голови обласної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на обласні заходи за участю голови обласної державної адміністрації і реєстрація прибуття на них голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних установ і організацій здійснюється організаційним відділом апарату обласної державної адміністрації, інших категорій учасників заходів - відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на обласні заходи за участю першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації і реєстрація прибуття на них учасників здійснюється помічником відповідного заступника голови обласної державної адміністрації разом з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації

57. Голова обласної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень обласної державної адміністрації розпорядження.

58. Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та районні державні адміністрації (далі - інші органи).

59. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам обласної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

60. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи обласної державні адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших органів, першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень обласної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (форма додається), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

- погодили проект розпорядження без зауважень;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності обласної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

61. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (форма додається), який підписує керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

62. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (форма додається), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

63. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (форма додається), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

64. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його з дотриманням вимог, установлених розділом "Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики " цього Регламенту.

65. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування обласної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії обласної державної адміністрації.

66. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

- копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

67. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові обласної державної адміністрації, його першому заступникові, заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) разом з документами, передбаченими пунктами 60 - 63 цього Регламенту.

За дорученням голови обласної державної адміністрації, його першого заступника, заступника (відповідно до розподілу обов'язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті обласної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату обласної державної адміністрації.

68. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату обласної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації доповідає про це заступникові голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (форма додається) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції України та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями за підписом заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації готує висновок (форма додається).

За результатами проведення юридичної експертизи розпорядження голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру юридичний відділ апарату облдержадміністрації готує висновок (форма додається).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

69. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій антикорупційній експертизі в секторі взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації перевіряє проекти нормативно-правових актів, що видаються облдержадміністрацією (антикорупційна експертиза), на предмет наявності в них положень, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню передумов для вчинення таких порушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо їх усунення (форма додається).

70. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження за підписом заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації.

71. Проект розпорядження візується керівниками структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку керівником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, головним спеціалістом з протокольної роботи, у разі, якщо у проекті розпорядження визначені контрольні завдання - завідувачем сектору контролю, першим заступником, заступником голови обласної державної адміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), та передається заступникові голови - керівникові апарату обласної державної адміністрації.

72. Розпорядження голови обласної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови обласної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

73. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, її посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації.

74. Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при обласній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 утворюється громадська рада.

75. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку області, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

76. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

- проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, що носять нормативно-правовий характер, мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

- проектів регуляторних актів;

- проектів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

- звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

77. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються облдержадміністрацією при виданні розпорядження або в її подальшій роботі.

78. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ облдержадміністрації, який є головним розробником проекту розпорядження або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя області.

До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації (далі - головне управління) надає головному розробнику проекту розпорядження методичну та практичну допомогу з питань проведення консультацій з громадськістю, готує узагальнені орієнтовні річний та місячні плани проведення облдержадміністрацією консультацій з громадськістю, під час яких взаємодіє з громадською радою при облдержадміністрації та засобами масової інформації, надає їм проекти відповідних нормативно-правових актів і необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

Головний розробник передає головному управлінню заходи з проведення консультацій з громадськістю, інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення, завізований проект розпорядження, а також звіт за результатами його обговорення.

79. Проекти розпоряджень, які пройшли оприлюднення та обговорення, погоджуються (візуються) начальником головного управління.

80. Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики проводяться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996.

81. Структурні підрозділи облдержадміністрації сприяють проведенню громадської експертизи їх діяльності згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року N 976.

Взаємовідносини обласної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

82. Взаємовідносини обласної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.

З метою забезпечення ефективної взаємодії районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділи, сектори її апарату, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щосереди до 17.00 подають організаційному відділу апарату облдержадміністрації для узагальнення інформацію про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області наступного тижня за формою, що додається.

Щоп'ятниці до 15.00 узагальнена інформація подається організаційним відділом апарату облдержадміністрації керівництву обласної державної адміністрації.

83. Обласна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження облдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

84. Проект акта Кабінету Міністрів України подається Кабінетові Міністрів України обласною державною адміністрацією відповідно до встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог.

Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд обласної державної адміністрації структурними підрозділами облдержадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Під час розгляду поданого обласною державною адміністрацією проекту акта Кабінету Міністрів України голова облдержадміністрації має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 

До пункту 6
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ПЛАН РОБОТИ
Волинської обласної державної адміністрації на

__
(період, на який планується робота)

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

I. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Перелік питань, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах за участю голови, першого заступника, заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується обласною державною адміністрацією або за її участю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До абзацу 4 пункту 10
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

Інформація
про виконання плану роботи облдержадміністрації
у _____ місяці
(назва місяця)
20__ року

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Інформація про стан виконання

I. Перелік основних питань, що планувались для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Перелік питань, які передбачалося вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах за участю голови, першого заступника, заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, хід виконання яких планувалось розглянути в порядку контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Основні організаційно-масові заходи, передбачені планом роботи, проведення яких забезпечується обласною державною адміністрацією або за її участю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До абзацу 8 пункту 60
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження

______
(назва)

Проект розпорядження розроблено

_
(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
_
(підстава для розроблення)

та погоджено:
без зауважень

 


                (посада)

_________
                       (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які враховано

 


                 (посада)

_________
                        (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які враховано частково

 


                 (посада)

_________
                        (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які не враховано

 


                 (посада)

_________
                        (ініціали та прізвище)

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту _________ обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови ___ держадміністрації від N ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:
___________
___________

______
(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

_______
                 (підпис)                (ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

До пункту 61
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій щодо проекту розпорядження

______
(назва)

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

______
(найменування посади керівника
структурного підрозділу, іншого органу,
що є головним розробником)

_________
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

До абзацу 1 пункту 62
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження __________
(назва)

1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті видання розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи зі змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

______
(найменування посади керівника
структурного підрозділу, іншого органу,
що є головним розробником)

_________
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

До пункту 63
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження
(назва)

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

______
(найменування посади керівника
структурного підрозділу, іншого органу,
що є головним розробником)

_________
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

До абзацу 2 пункту 68
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

__
(найменування структурного підрозділу
 іншого органу, що є головним розробником)

Відповідно до Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від __ N _______, повертаємо проект розпорядження
_
                                                                              (назва)

для приведення його у відповідність до вимог пункту ________ зазначеного Регламенту.

Додаток: на _____ арк.

 

 

____
Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

___________
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

"___" ___________ 20__ р.

 

 

 

До абзацу 8 пункту 68
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ВИСНОВОК
юридичного відділу апарату облдержадміністрації за результатами проведення юридичної експертизи проекту розпорядження голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру

____
(назва)

1. Підстави розробки проекту нормативно-правового акта (далі - проект)

                             (посилання на рішення (акт), на підставі якого підготовлено проект)

2. Відповідність проекту Конституції України
(у разі виявлення невідповідності проекту Конституції України викладається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та Конституції України, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу

(у разі виявлення невідповідності проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, викладається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства, що мають вищу юридичну силу, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

4. Узгодженість проекту з актами такої ж юридичної сили

(зазначається, чи узгоджується проект з іншими актами, що мають таку ж юридичну силу. У разі виявлення колізій зазначається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

5. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки

(досліджується відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки, змістовність та редакція проекту; у разі виявлення недоліків зазначається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та вимог нормопроектувальної техніки, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

6. Наявність у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень*

(у разі виявлення у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, викладається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також викладаються рекомендації стосовно їх усунення)

7. Узагальнений висновок

(зазначається можливість погодження проекту без зауважень або із зауваженнями; у разі наявності зауважень лише щодо нормопроектувальної техніки необхідно про це вказати. Якщо проект не відповідає Конституції України або нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, чи містить норми, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, зазначається про неможливість його погодження. При цьому у разі невідповідності проекту актам такої ж юридичної сили, зазначається необхідність усунення колізії)


* Рекомендовано для заповнення

Начальник юридичного відділу

_____
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

Працівник юридичного відділу

_____
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

До абзацу 2 пункту 69
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ВИСНОВОК АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

____
(назва проекту акта)

1. Проект акта розроблено
___________
                                                       (найменування структурного підрозділу)

2. Загальна характеристика норм проекту акта
___________
(зазначається про належність його до проектів, що містять корупційні ризики, дається загальна характеристика питань, які він регулює, стисло викладаються результати громадської антикорупційної експертизи (якщо проводилися громадські слухання))

3. Антикорупційна оцінка
___________
(зазначається докладний опис виявлених корупціогенних чинників з посиланням на норми акта та нормативні приписи, дається оцінка впливу)

4. Висновки
___________
(зазначається, чи містить проект акта корупціогенні чинники та рекомендації з їх усунення або зменшення впливу, а також рекомендації щодо доповнення нормами стосовно запобігання корупційним правопорушенням або його відхилення)


(посада)

________
(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

 
До абзацу 3 пункту 82
Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

Інформація
про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області
з __ по __ 20__ року

Дата

Події і заходи

Відповідальні та учасники заходу

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали