МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2012 року N 40

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 19.01.2012

Відповідно до підпунктів 26 (Указ N 410/2011) і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Указ N 410/2011), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.09.2011 N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від  наказую:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями та у видачі атестата старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 5).

4. Зауваження експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів (додаток 6) взяти до відома.

Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Список
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Д 32.051.01

Монастирський Любомир Степанович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

Гук Наталія Анатоліївна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Скобелєв Володимир Геннадійович, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Балицький Олексій Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.01

Пономарьов Олександр Георгійович, 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок"

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Опанасюк Анатолій Сергійович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Шуда Ірина Олександрівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.03

Хижний Валерій Іванович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Д 08.085.02

Головко Сергій Іванович, 05.23.02 "Основи та фундаменти"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.04

Курінний Володимир Павлович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України

Д 08.820.01

Сиченко Віктор Григорович, 05.22.09 "Електротранспорт"

Д 08.820.02

Куліченко Анатолій Якович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Запорізький національний технічний університет

Д 17.052.01

Шаломєєв Вадим Анатолійович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Чудик Ігор Іванович, 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ"

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.01

Новський Володимир Олександрович, 05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

Марковський Павло Євгенович, 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Михайлов Олег Володимирович, 05.16.06 "Порошкова металургія та композиційні матеріали"

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.02

Дрьомов Володимир Володимирович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Дудла Іраїда Олександрівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.06

Вірченко Геннадій Анатолійович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.08

Уваров Борис Михайлович, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.18

Сон Юнг Янг, 05.11.07 "Оптичні прилади та системи"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.04

Шавьолкін Олександр Олексійович, 05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.08

Троцишин Іван Васильович, 05.11.08 "Радіовимірювальні прилади", 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин"

Д 35.052.18

Пархуць Любомир Теодорович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.02

Штефан Євгеній Васильович, 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"

Національний університет цивільного захисту

Д 64.707.01

Тарасенко Олександр Євгенович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України

Д 18.819.02

Гумен Олена Миколаївна, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Хмельницький національний університет

Д 70.052.02

Гордєєв Анатолій Іванович, 05.02.02 "Машинознавство"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Петренко Ірина Миколаївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.01

Желюк Тетяна Леонтіївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Донецький національний університет

Д 11.051.03

Балтачеєва Наіля Аскарівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Ткач Олег Володимирович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Якубів Валентина Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Воронков Денис Костянтинович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Куриляк Віталіна Євгенівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Майданюк Ірина Зіновіївна, 09.00.05 "Історія філософії"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.22

Буднік Світлана Василівна, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Джабраілов Руслан Аятшахович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.05

Хахановський Валерій Георгійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Дмитрик Ольга Олександрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Моісеєв Олександр Михайлович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Д 29.053.01

Брюханова Наталія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Волик Лариса Віталіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Панченко Любов Феліксівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Сорокіна Галина Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.04

Цина Андрій Юрійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Кайдалова Лідія Григорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.08

Лобова Ольга Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Д 26.053.11

Заблоцька Ольга Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"

Д 26.053.14

Волков Володимир Леонідович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.18

Райковська Галина Олексіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Д 05.600.01

Запорожан Степан Йосипович, 14.01.03 "Хірургія"

Козак Іван Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Фофанов Олександр Дмитрович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Д 29.600.02

Ганчева Ольга Вікторівна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"

Д 26.612.01

Томілін Володимир Володимирович, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

Д 26.553.01

Ільченко Світлана Іванівна, 14.01.10 "Педіатрія"

ДУ "Інститут стоматології Національної академії медичних наук України"

Д 41.563.01

Комський Марк Петрович, 14.01.22 "Стоматологія"

ДУ "Інститут урології Національної академії медичних наук України"

Д 26.615.01

Воробець Дмитро Зіновійович, 14.01.06 "Урологія"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України"

Д 26.555.01

Крикунов Олексій Антонович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України"

Д 26.552.01

Моногарова Надія Єгорівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Запорізький державний медичний університет

Д 17.600.02

Доценко Сергій Якович, 14.01.11 "Кардіологія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Д 35.600.04

Ломага Юрій Юрійович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Д 26.613.01

Сорокін Юрій Миколайович, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Д 26.613.02

Буднюк Олександр Олександрович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Корсунов Володимир Анатолійович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Аймедов Костянтин Володимирович, 14.01.17 "Наркологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.12

Шевченко Лариса Василівна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Гарькавець Сергій Олексійович, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.08

Сергеєва Тетяна Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.15

Калагін Юрій Аркадійович, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Ярова Ліліана Вікторівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.17

Лендьел Мирослава Олександрівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Смола Лідія Євстахіївна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.02

Польовий Микола Анатолійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Баштанник Віталій Володимирович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.34

Демченко Сергій Володимирович, 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

Овсак Олександр Степанович, 01.03.03 "Геліофізика і фізика Сонячної системи"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

К 41.053.07

Чепок Андрій Олегович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

Михайлов Юрій Сергійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

К 08.051.09

Лебідь Оксана Юріївна, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Пак Руслан Михайлович, 04.00.22 "Геофізика"

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

Лісютін Віктор Олександрович, 01.04.06 "Акустика"

Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Сосюрка Олена Сергіївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

Брикса Вадим Петрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Д 26.199.02

Кудіна Валерія Миколаївна, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Терлецький Андрій Іванович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Афонін Андрій Олександрович, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Проданов Микола Вікторович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Рябощук Михайло Михайлович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

Попов Сергій Миколайович, 01.04.09 "Фізика низьких температур"

Д 64.175.03

Клименко Ніна Олександрівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.12

Бондаренко Владислав Миколайович, 01.04.08 "Фізика плазми"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Червінський Олександр Анатолійович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

К 11.052.06

Вавілова Світлана Михайлівна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Ігнатьєва Вікторія Володимирівна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Д 11.216.01

Глиняна Наталія Влеріївна, 02.00.03 "Органічна хімія"

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Гресь Олена Віталіївна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Міщук Олена Анатоліївна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Осташко Вікторія Володимирівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Галушко Сергій Миколайович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Типіло Ірина Василівна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

Д 41.219.02

Шибінська Марина Олегівна, 02.00.10 "Біоорганічна хімія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.14

Кліменко Тетяна Олександрівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Тішакова Тетяна Станіславівна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.10

Воробець Марія Михайлівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Козер Василь Ростиславович, 02.00.21 "Хімія твердого тіла"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Аверчук Антон Сергійович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України

Д 50.214.01

Машукова Ольга Володимирівна, 03.00.17 "Гідробіологія"

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Бойко Ганна Володимирівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Назарчук Юлія Сергіївна, 03.00.21 "Мікологія"

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Тимочко Леся Іванівна, 03.00.08 "Зоологія"

Трихліб Тетяна Анатоліївна, 03.00.24 "Ентомологія"

Стукалюк Станіслав Володимирович, 03.00.24 "Ентомологія"

Яніш Євгенія Юріївна, 03.00.08 "Зоологія"

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Лаврентьєва Катерина Валеріївна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Горіна Ольга Леонідівна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Богданчикова Оксана Анатоліївна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

Д 26.254.01

Череватов Олександр Володимирович, 03.00.22 "Молекулярна генетика"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Варга Янош (громадянин Угорщини), 03.00.16 "Екологія"

Д 26.001.38

Бараш Олексій Олександрович 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН України

Д 53.369.01

Фатерига Валентина Віталіївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.06

Корня Тетяна Михайлівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.17

Тіщенко Юлія Олегівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Чечуй Олена Федорівна, 03.00.04 "Біохімія"

К 64.051.21

Нефідова Валентина Євгенівна, 03.00.15 "Генетика"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Здіорук Микола Ігорович, 03.00.04 "Біохімія"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

Тішаєва Анастасія Миколаївна, 04.00.05 "Геологічна інформатика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Д 11.052.05

Рожко Марина Дмитрівна, 05.15.01 "Маркшейдерія"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.04

Ковров Олександр Станіславович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Д 08.080.07

Радчук Дмитро Ігорович, 05.26.01 "Охорона праці"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

К 12.052.03

Помазков Михайло Валерійович, 05.22.12 "Промисловий транспорт"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Д 08.085.02

Банах Андрій Вікторович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Панченко Сергій Павлович, 05.23.17 "Будівельна механіка"

Д 08.085.03

Белицький Дмитро Григорович, 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт"

Петренко Анатолій Олегович, 05.26.01 "Охорона праці"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.09

Климюк Юрій Євгенович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Гаврилюк Володимир Іванович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Д 08.078.01

Васильєва Олена Олександрівна, 05.17.03 "Технічна електрохімія"

Д 08.078.02

Купрін Олександр Віталійович, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Пєскова Ніна Петрівна, 05.17.11 "Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів"

Д 08.078.03

Черваков Денис Олегович, 05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Д 26.861.01

Ігнатенко Євгенія Геннадіївна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Сахарова Світлана Валеріївна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України

Д 08.820.02

Романцев Іван Олегович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Запорізька державна інженерна академія

Д 17.100.02

Листопад Дмитро Олександрович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Бейзик Ольга Семенівна, 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ"

Юрич Андрій Романович, 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ"

Д 20.052.05

Мельник Василь Миколайович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Наслєднікова Майя Анатоліївна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Д 26.249.01

Крапивко Геннадій Іванович, 05.14.08 "Перетворення відновлюваних видів енергії"

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.03

Тугай Ірина Юріївна, 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи"

Юнєєва Наталія Тахірджанівна, 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи"

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Д 26.182.02

Гнатушенко Олександр Віталійович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

Д 26.205.01

Семенів Олег Володимирович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

Дехтяренко Володимир Анатолійович, 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів"

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.02

Чейлитко Андрій Олександрович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

Красник Михайло Юрійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

К 08.231.01

Сохацький Олександр Анатолійович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.03

Артеменко Марія Павлівна, 05.18.19 "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів"

Савченко Галина В'ячеславівна, 05.18.18 "Технологія взуття, шкіряних виробів і виробів із хутра"

Д 26.102.04

Лихницький Костянтин Володимирович, 05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Антоненко Артем Васильович, 05.18.16 "Технологія продукції харчування"

Бєлінська Євгенія Вікторівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Мудрий Ігор Богданович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Д 26.056.04

Валовой Максим Олександрович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Д 26.056.05

Підгорний Олег Володимирович, 05.23.02 "Основи та фундаменти"

Д 26.056.06

Бессарабова Олена Віталіївна, 05.01.03 "Технічна естетика"

Залевський Сергій Володимирович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Каленюк Олександр Сергійович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Д 26.056.07

Сподинюк Надія Андріївна, 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"

Чепурна Наталія Володимирівна, 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"

Д 26.056.09

Гавриленко Дмитро Юрійович, 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель"

Кузнецова Дар'я Сергіївна, 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Левченко Роман Ігорович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Д 26.001.35

Турчин Олександр Ярославович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д 45.052.01

Ромашихін Юрій Володимирович, 05.09.01 "Електричні машини і апарати"

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

К 35.840.02

Дацко Олеся Ігорівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 36.814.03

Кригуль Роман Євгенович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

К 52.079.01

Бахтін Олександр Сергійович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Пермінова Олена Геннадіївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Заморьонов Михайло Вадимович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Кавац Олена Олександрівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 08.084.03

Міленіна Олександра Євгенівна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Надточій Анжела Анатоліївна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Семикіна Анна Сергіївна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Сибір Артем Віталійович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Стогній Юлія Дмитрівна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Шаптала Максим Валентинович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Ільєнко Сергій Сергійович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Д 26.062.08

Безкоровайний Юрій Миколайович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Літвинова Ольга Вікторівна, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.02

Коткін Василь Васильович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Сілевич Володимир Юрійович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Д 64.062.07

Гора Олександр Миколайович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Д 27.358.01

Довбненко Олег Федорович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.12

Стрельчук Роман Михайлович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.03

Малишевський Олексій Григорович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Д 26.002.09

Луданов Костянтин Іванович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Д 26.002.13

Марончук Ігор Ігорович, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Д 26.002.15

Стреленко Наталія Михайлівна, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Банніков Валерій Олександрович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Черкун Віталій Володимирович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.02

Семенюк Микола Борисович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Д 35.052.05

Лесів Мирослава Юріївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 35.052.10

Матієшин Юрій Миколайович, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Саміла Андрій Петрович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Д 35.052.12

Задемленюк Антоніна Володимирівна, 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія"

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Бадинський Леонід Олексійович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

К 50.851.03

Магдич Катерина Олександрівна, 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології"

Черкашина Наталія Ігорівна, 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.02

Пирогов Дмитро Леонідович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Троцко Олег Валерійович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України

Д 18.819.02

Яблонський Петро Миколайович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.02

Афанасьєв Олександр Валерійович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Горбачова Юлія Миколаївна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Кисельова Світлана Олександрівна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Д 35.226.02

Гвоздюк Микола Мар'янович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.02

Сіробаба Олексій Олександрович, 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Бажинов Анатолій Васильович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Білогуров Євген Олександрович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Красюк Олександр Миколайович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Леонтьєв Дмитро Миколайович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Музильов Дмитро Олександрович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Сєрікова Олена Андріївна, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Чернобаєв Микола Семенович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.01

Кириченко Роман Васильович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Нікітенко Юрій Дмитрович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Сербій Віталій Костянтинович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарсь-кого виробництва"

Ярошенко Павло Миколайович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Вовк Олександр Володимирович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

К 64.052.05

Гріненко Тетяна Олексіївна, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Д 64.052.09

Бриндзій Олександр Володимирович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.02

Кругленко Наталія Вікторівна, 05.18.19 "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів"

Євдокимова Вікторія Андріївна, 05.18.19 "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів"

Семешко Ольга Яківна, 05.18.19 "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів"

Хмельницький національний університет

Д 70.052.02

Прунько Ігор Богданович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Ткачук Віталій Павлович, 05.02.02 "Машинознавство"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Вінницький національний аграрний університет

Д 05.854.01

Ткачук Олександр Петрович, 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво"

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

Д 67.830.01

Василенко Наталія Євгенівна, 06.01.09 "Рослинництво"

Житомирський національний агроекологічний університет

Д 14.083.01

Рибак Віктор Валерійович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Д 26.362.01

Зосимчук Микола Дмитрович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут захисту рослин НААН України

Д 26.376.01

Гаманова Ольга Миколаївна, 16.00.10 "Ентомологія"

Гордієнко Олександра Василівна, 16.00.10 "Ентомологія"

Гуляк Наталія Володимирівна, 16.00.10 "Ентомологія"

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України

К 65.357.01

Кеньо Ігор Михайлович, 06.01.06 "Овочівництво"

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

Д 27.355.01

Сидоренко Олена Василівна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Д 64.366.01

Силенко Олена Сергіївна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Стройний Олександр Михайлович, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут садівництва НААН України

Д 27.375.01

Гав'юк Петро Михайлович, 06.01.07 "Плодівництво"

Макарова Дар'я Георгіївна, 06.01.07 "Плодівництво"

Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького НААН України

К 44.351.01

Коваленко Тетяна Сергіївна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Інститут тваринництва НААН України

Д 65.356.01

Рябініна Олена Вікторівна, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Чехічин Андрій Васильович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Д 35.826.02

Барило Богдан Степанович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Вербельчук Тетяна Василівна, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Матеуш Віталій Леонідович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Пірова Людмила Вікторівна, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України

Д 53.365.01

Мізяк Артем Олександрович, 06.01.08 "Виноградарство"

Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова"

Д 41.374.01

Герус Людмила Василівна, 06.01.08 "Виноградарство"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Голячук Юлія Сергіївна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Горган Надія Олександрівна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Плотницька Наталія Михайлівна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Поліщук Світлана Вікторівна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Д 26.004.04

Ковальчук Дмитро Петрович, 06.01.06 "Овочівництво"

Шаталов Олександр Сергійович, 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика"

Сумський національний аграрний університет

К 55.859.03

Пшиченко Олена Ігорівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Уманський національний університет садівництва

Д 74.844.01

Василишина Олена Володимирівна, 06.01.15 "Первинна обробка продуктів рослинництва"

Мамчур Тетяна Василівна, 06.01.07 "Плодівництво"

Харківська державна зооветеринарна академія

К 64.070.02

Мамченко Віталій Юрійович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

К 64.803.02

Крупченко Любов Володимирівна, 06.01.11 "Фітопатологія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Д 61.051.04

Рекіта Віктор Іванович, 07.00.01 "Історія України"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Структуленко Анастасія Степанівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Кісь Назар Данилович, 07.00.01 "Історія України"

Пасіцька Оксана Ігорівна, 07.00.01 "Історія України"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Герман Зоя Петрівна, 07.00.05 "Етнологія"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Гуменчук Анатолій Васильович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.02

Котюк Віктор Олександрович, 07.00.01 "Історія України"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.12

Федорик Юрій Володимирович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.02

Беген Олег Богданович, 07.00.01 "Історія України"

Гренишен Андрій Миколайович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Коваленко Людмила Іванівна, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Д 26.008.02

Отрох Наталія Володимирівна, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Острозька академія"

К 48.125.01

Павлюк Галина Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.08

Демідов Андрій Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Мануілова Катерина Віталіївна, 07.00.01 "Історія України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.10

Мазурик Юлія Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.01

Іржевська Анжела Петрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Палилюлько Оксана Михайлівна, 07.00.01 "Історія України"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Козак Андрій Ігорович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.01

Полієнко Галина Олексіївна, 07.00.01 "Історія України"

Потапенко Максим Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Щербина Світлана Вікторівна, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.584.03

Тарасова Ірина Ігорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.01

Дейнека Тетяна Анатоліївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Лебедева Лариса Валеріанівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Д 26.006.02

Вінська Оксана Йосипівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Ковтонюк Катерина Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.006.03

Земляков Ігор Семенович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Царьов Віталій Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Щегель Світлана Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.04

Котіна Ганна Михайлівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Степура Марина Михайлівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.006.07

Антонюк Олена Вікторівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Чернявський Микола Олександрович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.02

Педерсен Ірина Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Плахотнік Олександр Олегович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернавський Юрій Іванович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.02

Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Повідайчик Михайло Михайлович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Д 55.081.01

Даценко Вікторія Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Щербина Тетяна Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

Д 26.853.01

Башко Василь Йосифович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Борисюк Катерина Миколаївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Більська Ольга Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Литвин Марина Валентинівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Шира Наталія Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 11.128.02

Панкова Людмила Іллівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Ковпак Ельвіра Олександрівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Косенко Олександр Сергійович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Д 11.051.03

Туровцева Ірина Геннадіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К 11.055.03

Приз Олена Василівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

Д 26.256.01

Бочко Олександр Іванович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Приходько Світлана Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Чернихівська Анна Володимирівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Д 26.239.01

Бакум Ірина Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Венгер Лілія Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Лубчук Ігор Вікторович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 26.239.02

Багрій Олексій Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К 20.052.06

Федорович Ірина Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

Д 26.247.01

Жалінська Ірина Володимирівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Марченко Ірина Сергіївна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Богуцька Ольга Анатоліївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Левицька Ольга Олександрівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.01

Перепаддя Ірина Миколаївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Тронько Віра Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Скакун Вячеслав Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Балюк Тетяна Віталіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.001.12

Гура Вікторія Леонідівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Делас Віталіна Анатоліївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Ковтонюк Оксана Валеріївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Сова Олена Юріївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Чуприна Наталія Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.001.13

Звірід Наталія Василівна, 08.00.10 "Статистика"

Ігнатюк Аліна Олегівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Пікус Антон Юрійович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Завадська Наталія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 17.127.06

Шевченко Володимир Валерійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Шеховцова Вікторія Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Пиріг Світлана Олександрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сурай Анна Станіславівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Чужкова Оксана Юріївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

К 35.886.01

Кеменяш Ірина Григорівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Петик Любов Орестівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Попович Дарія Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Дзямулич Олена Сергіївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Кравчук Ірина Валеріївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 35.051.21

Пінчук Ірина Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 35.051.21

Федунь Юрій Богударович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Савицька Олена Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Соляр Вікторія Василівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Бобяк Андрій Петрович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Михальченко Олексій Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Петренко Ольга Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ярмолюк Олексій Ярославович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Яровий Ігор Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Бабій Петро Степанович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний університет державної податкової служби України

Д 27.855.01

Антонюк Юрій Ярославович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Савчук Вадим Анатолійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.03

Краєвська Алла Станіславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Нагорний Євгеній Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Д 26.350.01

Мідляр Алла Костянтинівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Івахно Анатолій Юрійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Д 41.816.03

Варення Григорій Андрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Желіховська Майя Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Лебедєва Віра Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Падухевич Олена Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Слатвінська Марина Олександрівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ПВНЗ "Європейський університет"

К 26.063.01

Баличев Євген Юрійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Новікова Тетяна Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.01

Ришняк Наталія Миколаївна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Феєр Оксана Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Бившева Лада Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 67.135.02

Гранатуров Юрій Ісайович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Дубина Марія Петрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кононенко Олександр Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Стручок Наталія Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Шелест Олексій Леонідович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України

К 44.887.01

Круковська Олена Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Нікітенко Катерина Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Кирилов Олег Дмитрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Д 52.051.06

Вань Мяо (громадянка Китайської Народної Республіки), 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Котис Наталія Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 58.082.03

Лацик Галина Миронівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України

Д 64.820.05

Василюк Софія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Лук'янова Олена Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Толстова Анна Вадимівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Крамаренко Руслан Михайлович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Юрченко Ірина Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Ачкасова Оксана Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дзеніс Олексій Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Небилиця Олена Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.01

Бондаренко Олег Олександрович (громадянин Російської Федерації), 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Нагай Ірина Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси та кредит"

Скібіна Світлана Олександрівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Хмельницький національний університет

К 70.052.01

Руська Руслана Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чернігівський державний інститут економіки та управління

К 79.137.01

Михайловська Олена Василівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Холявко Наталія Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

К 27.053.04

Метілка Дмитро Вікторович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Борєвой Максим Борисович, 09.00.05 "Історія філософії"

Башкеєва Олена Миколаївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Житомирський державний університет імені Івана Франка

К 14.053.02

Ковтун Юрій Васильович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Марасюк Сергій Станіславович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Мартич Руслана Василівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Соколовський Олег Леонідович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.01

Греков Олександр Михайлович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Зглінська Наталія Леонідівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Панасенко Олександр Вікторович, 09.00.10 "Філософія освіти"

Чабала Олег Володимирович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Д 26.161.01

Зленко Наталія Миколаївна, 09.00.09 "Філософія науки"

Д 26.161.02

Логінова Галина Миколаївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Гончарук Катерина Олександрівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Михайлова Ірина Ігорівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Москалик Вікторія Вікторівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Сокирко Анна Миколаївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Шморгун Олександра Олександрівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Д 26.001.28

Миролюбенко Ганна Анатоліївна, 09.00.07 "Етика"

Черпіта Тетяна Миколаївна, 09.00.07 "Етика"

Національний авіаційний університет

К 26.062.10

Аулін Олександр Анатолійович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Пода Тетяна Анатоліївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Ткач Іванна Яремівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.16

Галушко Олександр Сергійович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Назаренко Марія Сергіївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Чернова Людмила Павлівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Щербакова Ірина Миколаївна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

К 26.002.21

Сингаївська Алла Михайлівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.09

Мельник Юрій Миколайович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Калтишев Сергій Валерійович, 09.00.08 "Естетика"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Д 64.053.07

Іващенко Ольга Василівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Сагуйченко Валентина Володимирівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.06

Ландяк Оксана Миронівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.12

Баранова Інна Олександрівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.91

Халюк Леся Миколаївна, 10.01.07 "Фольклористика"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Білякович Людмила Григорівна, 10.01.01 "Українська література"

Косянчук Ольга Олексіївна, 10.01.01 "Українська література"

Сазанович Лариса Вікторівна, 10.01.07 "Фольклористика"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Д 52.051.05

Буравченко Олена Анатоліївна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Кулинич Наталія Валеріївна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Семенець Ольга Сергіївна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Шаповал Ольга Григорівна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.11

Нікоряк Наталія Валеріанівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

К 64.053.03

Лавриненко Олена Сергіївна, 10.01.02 "Російська література"

Мунтян Олена Борисівна, 10.01.02 "Російська література"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.02

Коваль Тетяна Леонтіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Мелкумова Тетяна Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.02

Пристай Галина Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Ріжко Руслана Любомирівні, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

К 29.053.02

Д'якова Тетяна Олексіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Шкуран Оксана Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

К 41.053.05

Потапова Анна Євгенівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Сітко Алла Василівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Сивокінь Ганна Володимирівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.02

Мацюк Зоряна Сергіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Шулик Роман Тарасович, 10.02.01 "Українська мова"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.05

Бондаренко Лариса Іванівна, 10.02.02 "Російська мова"

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Брідко Тетяна Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Кишко Світлана Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Мозгова Ярослава Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Подєнєжна Тетяна Олександрівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

К 11.051.10

Зарицька Ірина Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Лобачова Ірина Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Кумеда Олена Павлівна, 10.02.04 "Українська мова"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Денисенко Надія Валеріївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Довганчина Руслана Григорівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Кравцова Оксана Олександрівна (громадянка Канади), 10.02.04 "Германські мови"

Д 26.001.19

Мільченко Ольга Сергіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Пашковська Ганна Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.15

Карамишева Роксолана Дамірівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

К 26.053.04

Ковальчук Інна Михайлівна, 10.02.02 "Російська мова"

Нетреба Марина Михайлівна, 10.02.02 "Російська мова"

К 26.053.15

Мицан Дарія Миронівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.02

Ковалевська Анастасія Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Семененко Олександра Юріївна, 10.02.01 "Українська мова"

Черхава Олеся Олегівна, 10.02.04 "Германські мови"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.16

Александрук Ірина Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

К 64.051.20

Гошилик Наталія Сергіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Карпусенко Наталія Вікторівна, 10.02.04 "Германські мови"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

К 64.053.05

Голікова Оксана Миколаївна, 10.02.02 "Російська мова"

Лисиченко Тетяна Юріївна, 10.02.01 "Українська мова"

Херсонський державний університет

К 67.051.05

Бакалінський Михайло Луісович, 10.02.04 "Германські мови"

Гізер Валерія Володимирівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Пожидаєва Надія Петрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Руденко Наталя Сергіївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Соловей Ганна Сергіївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Французова Катерина Сергіївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Сировець Сергій Юрійович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Д 26.001.22

Кравчинський Руслан Леонідович, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.23

Моштакова Наталія Володимирівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Сегіда Катерина Юріївна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Європіна Ірина Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Кофанова Олена Сергіївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Петелюк Ольга Миколаївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Терьохін Дмитро Германович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

К 26.888.01

Губанова Ольга Валеріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.07

Хилько Іван Юрійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К 26.006.05

Котляревська Ганна Мартіновна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Ротар Дана Петрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Швець Анна Юріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Литвинець Вячеслав Михайлович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Ониськів Олеся Михайлівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Д 26.236.03

Осташова Валерія Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Пілігрім Ганна Сергіївна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Сиротюк Олег Дарійович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Духневич Ірина Вікторівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Златіна Ніна Едуардівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.001.10

Яцишин Надія Григорівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Діденко Тетяна Іллівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Москаленко Сергій Іванович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 17.127.09

Говійко Євген Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Капітаненко Наталія Петрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України

К 29.733.01

Олейников Валерій Володимирович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Тішаков Максим Петрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Шармоянц Артур Норайрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Дюба Геннадій Миколайович, 19.00.06 "Юридична психологія"

Д 26.007.04

Довженко Євгенія Володимирівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Мендеграл Тетяна Іванівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Сокур Юрій Васильович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 26.007.05

Бузинарський Михайло Юрійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Паризький Ігор Володимирович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Тимчишин Андрій Михайлович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Тростянська Ярослава Іванівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

К 27.855.02

Аністратенко Юлія Ігорівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Ковбас Ігор Васильович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Тильчик В'ячеслав В'ячеславович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

К 27.855.03

Дідківська Галина Василівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.04

Лічак Діна Володимирівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Попелюшко Вадим Павлович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Афансьєва Олена Олегівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Крайник Григорій Сергійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 64.086.02

Бахновська Ірина Петрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Грейдін Олег Ігорович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Пешкова Анжеліка Станіславівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Д 64.086.04

Мозальова Марина Володимирівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

К 67.135.03

Довгань Олена Ігорівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Нечитайленко Віталій Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Солдатова Валерія Дмитрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Курись Андрій Станіславович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Логоша Віталій Вікторович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.700.02

Гужва Антон Миколайович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Погребняк Оксана Сергіївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Д 64.700.03

Гуренко Дмитро Юрійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Карпушева Ія Юріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Бондар Марина Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Бутенко Тетяна Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Войнаровська Наталя Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Глуханюк Віталій Миколайович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гнатюк Наталія Євгеніївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Клочко Наталія Леонідівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Кусій Мирослава Ігорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Лісниченко Алла Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Петрович Сергій Драгонович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Султанова Елеонора Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шролик Ганна Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К 26.455.01

Веліховська Алла Борисівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Д 29.053.01

Антоненко Оксана Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Панішева Ольга Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сперанська-Скарга Марія Андріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 29.053.03

Алексєєва Оксана Радиславівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Афанасьєва Вікторія Вікторівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Доннік Марія Сергіївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Кримчак Людмила Юріївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Лисенко Юлія Олегівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Пшеничний Максим Володимирович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.01

Моцовкіна Олена Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

К 41.053.04

Бутенко Ольга Григорівна, 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Бессарабова Олена Вікторівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Цимбрило Світлана Михайлівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Даюк Жанна Юріївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Захарчишина Юлія Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Пасічник Олександр Сергійович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Бадья Лариса Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Духаніна Наталія Мар'янівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Цецик Світлана Петрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Чорнойван Ганна Петрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.03

Федчиняк Артур Олександрович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Д 26.452.04

Романчук Алла Іллівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Гавриленко Ольга Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гоштанар Ірина Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Зорочкіна Тетяна Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Єсьман Ірина Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Костюченко Костянтин Євгенійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кулінка Юлія Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 23.053.04

Чорнобай Катерина Григорівна, 13.00.04 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гриньова Яна Геннадіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.01

Акініна Наталія Леонідівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Яців Світлана Остапівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 26.053.03

Грицик Тетяна Андріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Д 26.053.07

Ясак Тетяна Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

К 26.053.09

Булавенко Світлана Дмитрівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Ремньова Анжеліка Григорівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

К 26.053.11

Карбованець Олена Іванівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)"

Лапига Ігор Васильович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)"

Чудіна Ольга Леонідівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.03

Чейпеш Іванна Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.01

Балдинюк Олена Дмитрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Музика Ольга Яношівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Погрібна Лілія Василівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 73.053.02

Зіноватна Олександра Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Касярум Катерина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.02

Джевага Григорій Васильович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Шиманович Ірина Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет

К 76.600.01

Галюк Володимир Михайлович, 14.01.03 "Хірургія"

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Д 05.600.01

Риженко Олександр Васильович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

Грешило Олександр Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Катба Зіяд Саід, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

Яремкевич Роксолана Володимирівна, 14.01.03 "Хірургія"

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Д 20.601.01

Вакалюк Ірина Ігорівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Ільницька Олександра Мар'янівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Лобанець Наталія Валеріївна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Муренець Нінель Олександрівна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Симчич Христина Степанівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Штурмак Василь Миколайович, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 20.601.02

Вадюк Роксолана Любомирівна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

Д 58.601.01

Зима Іван Ярославович, 14.01.03 "Хірургія"

Махніцький Андрій Вікторович, 14.01.03 "Хірургія"

Чернухіна Олена Олександрівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

Д 17.600.01

Новак Станіслав Анатолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Отарашвілі Кахабер Нодарієвич (громадянин Грузії), 14.01.03 "Хірургія"

Тєлушко Ярослав Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Д 29.600.01

Бєляєва Надія Володимирівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Гарник Кирило Володимирович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Каменір Вікторія Михайлівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Кононов Валерій Миколайович, 14.01.38 "Загальна практика-сімейна медицина"

Прудникова Інна Вікторівна, 14.01.38 "Загальна практика-сімейна медицина"

Степанова Олена Володимирівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 29.600.04

Бєлік Ірина Анатоліївна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Журавльова Юлія Павлівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Д 11.600.03

Вакуленко Світлана Ігорівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Ярошенко Сергій Ярославович, 14.01.10 "Педіатрія"

Д 11.600.05

Пентюк Лариса Олександрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Саржевська Анастасія Валеріївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Синяченко Поліна Олегівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Совпель Ірина Валеріївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Шевельок Анна Миколаївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Яковленко Олексій Вікторович, 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова" НАМН України

Д 26.551.01

Кушнір Олександра Юріївна, 03.00.04 "Біохімія"

Панасюк Наталія Богданівна, 03.00.04 "Біохімія"

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України"

Д 26.604.01

Скочко Тетяна Павлівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України"

Д 64.603.01

Бризіцька Оксана Миколаївна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"

Д 26.558.01

Омельчук Олексій Вікторович, 14.01.14 "Ендокринологія"

Черенько Марія Сергіївна, 14.01.14 "Ендокринологія"

Шуляренко Лариса Володимирівна, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України"

Д 26.614.01

Меленко Світлана Романівна, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

Ушеніна Людмила Олександрівна, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

Шевченко Ольга Петрівна, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

Д 26.554.01

Марченко Марина Леонідівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Національної академії медичних наук України"

Д 11.559.01

Бондарюк Леонід Миколайович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України"

Д.64.566.01

Дукельський Олександр Олександрович, 14.01.16 "Психіатрія"

Полякова Лілія Анатоліївна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Яковцова Тетяна Євгеніївна, 14.01.16 "Психіатрія"

ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Академії медичних наук України"

Д 26.557.01

Аббасзаде Ельчін Зейналабди огли (громадянин Азербайджану), 14.01.05 "Нейрохірургія"

ДУ "Інститут нефрології АМН України"

Д.26.565.01

Фролова Євгенія Олександрівна, 14.01.37 "Нефрологія"

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України"

Д 26.611.01

Дідіченко Юлія Олександрівна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Академії медичних наук України"

Д 64.607.01

Боровик Ігор Миколайович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Кобець Юрій Валерійович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Пічкар Іван Йосипович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Шерегій Андрій Андрійович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

Д 26.553.01

Кузюк Людмила Григорівна, 14.01.10 "Педіатрія"

ДУ "Інститут стоматології НАМН України"

Д 41.563.01

Голобородько Вячеслав Вікторович, 14.01.22 "Стоматологія"

Малаховська Анна Олександрівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Рожко Катерина Павлівна, 14.01.22 "Стоматологія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України"

Д 26.606.01

Пшеничний Тарас Євгенович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Стельмах Віктор Вікторович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

Д 52.600.01

Глазунов Сергій Євгенович, 14.01.11 "Кардіологія"

Кривий Валерій Валентинович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Крутікова Марина Сергіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Лєбєдь Євгенія Ігорівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Нгема Естаніслао Нтутуму, 14.01.10 "Педіатрія"

Пластун Марія Юріївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 52.600.02

Шаймарданова Лейля Рустемівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України"

Д 26.562.01

Перчук Ірина Вадимівна, 03.00.01 "Радіобіологія"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України"

Д 26.555.01

Жеков Ігор Іванович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

Кравченко Віталій Іванович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України"

Д 26.552.01

Василенко Сергій Павлович, 14.01.26 "Фтизіатрія"

Кулинич-Міськів Мар'яна Олегівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Летц Юлія Олегівна, 14.01.26 "Фтизіатрія"

ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

Д 41.608.01

Суботін Фідель Олександрович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Найдьонова Олена Вікторівна 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Запорізький державний медичний університет

Д 17.600.02

Руднєва Інна Володимирівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Ярцева Дар'я Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

Д 26.155.01

Лукавецький Назар Олексійович, 14.01.07 "Онкологія"

КРУ "НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова"

Д 53.610.01

Єфімова Наталія Олександрівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Скоромна Наталія Миколаївна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та

курортологія"

Чернявський Віктор Геннадійович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Д 35.600.01

Посівнич Михайло Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Чукла Ростислав Орестович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 35.600.04

Шатилович Наталія Василівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 35.600.05

Ганич Оксана Тарасівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Капустинський Олег Олегович, 14.01.11 "Кардіологія"

Паньків Іван Влодимирович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Гордійчук Ольга Олександрівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Мошенська Олена Петрівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Д 26.613.02

Близнюк Діана Володимирівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Гирман Лариса Іванівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Фрончко Валентина Петрівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Д 26.613.06

Величко Наталія Сергіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Голод Андрій Григорович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Гончарук Людмила Михайлівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Павлюкович Наталія Дмитрівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Чопей Ксенія Іванівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 26.613.09

Єршов Сергій Анатолійович, 14.01.22 "Стоматологія"

Матковська Юлія Анатоліївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Токарський Володимир Федорович, 14.01.22 "Стоматологія"

Юровська Ірина Олександрівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Д 26.003.03

Капустянський Денис Васильович, 14.01.03 "Хірургія"

Криворук Мирослав Іванович, 14.01.03 "Хірургія"

Мальцев Сергій Віталійович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Осадчук Сергій Валентинович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Стельмах Андрій Іванович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.003.05

Гуща Дмитро Костянтинович, 14.01.22 "Стоматологія"

Дудік Олена Петрівна, 14.01.22 "Стоматологія "

Єфисько Вадим Миколайович, 14.01.22 "Стоматологія"

Москаленко Алла Миколаївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 26.003.06

Керечанин Ірина Валеріївна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Д 26.003.08

Герула Олег Михайлович, 14.01.11 "Кардіологія"

Клебан Ярослав Іванович, 14.01.11 "Кардіологія"

Петринич Оксана Анатоліївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д.26.003.09

Гвоздецька Леся Сергіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Козлов Віктор Олександрович, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Пучков Костянтин Сергійович, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Сизенко Ганна Костянтинівна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

Д 26.616.01

Бородай Артем Олександрович, 14.01.11 "Кардіологія"

Одеський національний медичний університет

Д 41.600.01

Дмитрієв Дмитро Валерійович, 14.01.28 "Клінічна фармакологія"

Д 41.600.02

Горошко Олена Ігорівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Шум Сергій Сергійович, 14.01.16 "Психіатрія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

Гречіхін Геннадій Всеволодович, 14.01.03 "Хірургія"

Зубарєв Микола Геннадійович, 14.01.07 "Онкологія"

Мамонтов Іван Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Тимченко Михайло Євгенович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.609.02

Яковенко Наталія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Д 64.609.03

Чуприкова Олена Гранітівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет

Д 64.600.01

Бондаренко Олександр Олександрович, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

Бондарєва Валентина Олександрівна, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

Д 64.600.02

Геранін Станіслав Ігорович, 14.01.22 "Стоматологія"

Даниленко Ігор Анатолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Донцова Дар'я Олександрівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Кощій Євген Євгенійович, 14.01.03 "Хірургія"

Леонов Андрій Васильович, 14.01.03 "Хірургія"

Потєряхін Віталій Петрович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.600.04

Єгорова Анна Юріївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Зіневич Яна Вікторівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Капустянська Анна Анатоліївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Карташова Катерина Миколаївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Лавриненко Ольга Валеріївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Д 35.826.03

Кривохижа Євген Михайлович, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Зоз Ольга Степанівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Іванов Микола Юрійович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Д 26.004.14

Булавіна Вікторія Сергіївна, 16.00.11 "Паразитологія"

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Цепко Назар Львович, 03.00.04 "Біохімія"

Юрків Ольга Ярославівна, 03.00.04 "Біохімія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.02

Гумен Олександра Ігорівна 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Долгіх Марина Василівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Проніна Наталія Вікторівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

К 26.807.02

Варивончик Анастасія Віталіївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

К 26.807.03

Божко Тетяна Олександрівна, 17.00.07 "Дизайн"

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

К 41.857.01

Лукашенко Наталія Олександрівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України

К 64.871.01

Бєлік-Золотарьова Наталія Андріївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Жерздєв Олексій Володимирович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Шехтман Ганна Матвіївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Ревський Іван Сергійович, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

Національний університет "Львівська політехніка"

К 35.052.11

Абрамюк Інна Георгіївна, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

Іванов-Костецький Сергій Олексійович, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

Соловій Любов Степанівна, 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд"

Соломатіна Аліса Валентинівна, 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд"

Степанюк Андрій Володимирович, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.16

Глушко Ольга Ігорівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Мрака Наталія Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

К 26.453.02

Вакуленко Людмила Миколаївна, 19.00.04 "Медична психологія"

Карпінська Роксолана Іванівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Циганчук Тетяна Володимирівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.10

Ясточкіна Ірина Анатоліївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

К 70.705.02

Гаврюшенко Владислав Володимирович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Гуменюк Уляна Ігорівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Левицька Людмила Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

К 26.709.05

Татарінов Євген Володимирович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.04

Долженко Олена Сергіївна, 19.00.06 "Юридична психологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Макаренко Амалія Олександрівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Д 64.053.08

Бровченко Анастасія Камілівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Нікітіна Оксана Петрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Петалла Олена Анатоліївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.15

Бобро Наталія Валеріївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Гудзенко Олеся Зеновіївна, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

Садрицька Світлана Валеріївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Ровенчак Ольга Адамівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Фудорова Олена Миколаївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Ковадло Ніна Петрівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Ломжець Юлія Вікторівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.08

Міхейченко Марія Анатоліївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Пермінов Володимир Олександрович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Хочь Ілля Хаймович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Косахівська Ольга Валеріївна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.36

Тищенко-Тишковець Олена Миколаївна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Д 26.001.41

Багінський Андрій Владиславович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Вороніна Ксенія Юріївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Мазурок Юлія Олександрівна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.11

Навроцький Володимир Богданович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.12

Єропудова Ольга Вікторівна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Грищук Тетяна Василівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Мартинюк Юлія Володимирівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури

К 35.829.01

Свищ Ярослав Степанович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.01

Височіна Надія Леонідівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Лі Бо (громадянин Китайської Народної Республіки), 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Ковальський Максим Романович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Буренко Тамара Олексіївна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Косинський Роман Валерійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Личук Олександр Михайлович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Марецький Роман Анатолійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Коваль Зіновій Васильович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Погорєлий Сергій Степанович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Бєлєвцова Яна Сергіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Білосорочка Світлана Іванівна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Грибко Ольга Владиславівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Білецька Оксана Олександрівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Харківська державна академія культури Міністерства культури України

Д 64.807.01

Соколова Богдана Юріївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.33

Гуманенко Олександра Олександрівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Євтушенко Людмила Володимирівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Іванченко Оксана Володимирівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Подоляка Надія Степанівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Привалова Світлана Федорівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна, 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

Фіть Людмила Володимирівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Д 26.001.34

Паливода Юлія В'ячеславівна, 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології"

Цимбаленко Євген Станславович, 27.00.07 "Соціальна інформатика"

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Симоненко Тетяна Василівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.02

Вилегжаніна Маріанна Вадимівна, 27.00.02 "Документознавство, архівознавство"

Харківська державна академія культури Міністерства культури України

Д 64.807.02

Кузнецова Марина Миколаївна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук
(громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.02

Бакало Галина (громадянка Ізраїлю), 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.02

Фам Ван Туан (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 05.08.03 "Конструювання та будування суден"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64 052.09

Наорс І. Анад (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

К 58.601.02

Мохамад Басель Альканакрі (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Д 11.600.04

Хуссайн А Сархан (громадянин Кувейту), 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Д 11.600.05

Мохамед Ікбал (громадянин Республіки Туніс), 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Інститут стоматології Академії медичних наук України"

Д 41.563.01

Хамдан Абдулла (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 14.01.22 "Стоматологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти

Д 64.609.01

Тахар Маріем (громадянка Республіки Туніс), 14.01.23 "Променева діагностика, променева терапія"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.02

Аля Омар Самара Абдуллах (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Даджані Джумана (громадянка Республіки Кіпр), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Рашед Сауд Куфтан Аладван (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Юссеф Юссеф Алі (громадянин Республіки Ліван), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Список
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Козубовський Володимир Ростиславович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Махорт Андрій Пилипович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Саріков Андрій Вікторович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Миронцов Микита Леонідович, 04.00.22 "Геофізика"

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Іоргов Микола Зиновійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Больбух Юлія Миколаївна, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Оранська Олена Іванівна, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кондратьєв Володимир Миколайович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України

Скриник Олег Ярославович, 04.00.22 "Геофізика"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут рибного господарства НААН України

Дем'яненко Костянтин Володимирович, 03.00.10 "Іхтіологія"

Інститут біології тварин НААН України

Сімонов Маріан Романович, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кравецького

Колотілов Микола Миколайович, 14.01.07 "Онкологія"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Дрогицька Галина Михайлівна, 04.00.22 "Геофізика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Агєєва Галина Миколаївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Шаповал Андрій Володимирович, 05.23.02 "Основи і фундаменти"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

Ломоносов Сергій Євгенійович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Шевчук Сергій Анатолійович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут технічної теплофізики НАН України

Ковецька Маргарита Марківна, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Стратійчук Ірина Борисівна, 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Попруга Петро Вікторович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Київський національний університет технології та дизайну

Мельник Ірина Анатоліївна, 05.17.15 "Технологія хімічних волокон"

Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Кравченко Наталія Михайлівна, 05.26.01 "Охорона праці"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Мініцький Анатолій Вячеславович, 05.16.06 "Порошкова металургія та композиційні матеріали"

Національний університет цивільного захисту України МНС України

Запольський Леонід Леонідович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Соболь Олександр Миколайович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Борисов Андрій Георгійович, 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів"

Козак Дмитро Сергійович, 05.16.04 "Ливарне виробництво"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Єременко Олександра Сергіївна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України"

Коваль Наталія Михайлівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Махнюк Валентина Михайлівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Голик Володимир Анатолійович, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Міхановська Наталія Геннадіївна, 14.01.16 "Психіатрія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Бондаренко Олена Миколаївна, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

Єфименко Ольга Олексіївна, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

Калугіна Людмила Вадимівна, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

Марушко Ростислав Володимирович, 14.01.10 "Педіатрія"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Список
здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Матвєєва Надія Анатоліївна, 03.00.20 "Біотехнологія"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут рибного господарства НААН України

Марценюк Вадим Петрович, 06.02.03 "Рибництво"

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Звягін Андрій Федорович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Інститут агроекології та природокористування НААН України

Ткач Євгенія Дмитрівна, 03.00.16 "Екологія"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

Радченко Ганна Дмитрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Мороз Світлана Михайлівна, 14.01.16 "Психіатрія"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 40

Зауваження
експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів

1. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Котюка Віктора Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 "Історія України", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка, зауваження голові ради та вченому секретарю ради у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів щодо формулювання наукової новизни і практичного значення одержаних результатів, а також оформлення автореферату дисертації.

2. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Михальченка Олексія Анатолійовича, Петренко Ольги Іванівни, Ярмолюка Олексія Ярославовича та Ярового Ігоря Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 Національного авіаційного університету, зауваження вченому секретарю ради у зв'язку з порушенням вимог пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду (Положення N 1059) щодо строків надсилання до МОНмолодьспорту атестаційної справи та дисертації здобувача.

3. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Коваля Зіновія Васильовича та Погорілого Сергія Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління", захищених у спеціалізованій вченій раді К 41.863.01 Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, зауваження вченому секретарю ради у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів щодо оформлення автореферату дисертації, повноти викладу основного змісту дисертації в авторефераті та оформлення списку опублікованих праць.

4. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Бєлєвцової Яни Сергіївни, Білосорочки Світлани Іванівни та Грибко Ольги Владиславівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, зауваження вченому секретарю ради у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів щодо оформлення автореферату дисертації, повноти викладу основного змісту дисертації в авторефераті та оформлення списку опублікованих праць з рекомендацією голові ради подати іншу кандидатуру для затвердження вченого секретаря ради.

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали