МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 772

Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

На виконання абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, для визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників цього податку наказую:

1. Затвердити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, що додається.

2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення забезпечити:

2.1. Подання наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Доведення наказу до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті міністерства.

3. Управлінню взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та публічної інформації після державної реєстрації наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мельника С. І.

 

Міністр

М. Присяжнюк

 

Додаток

РОЗРАХУНОК
частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік

1.

Найменування платника податку _______
___________

2.

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 


4.

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 


5.

Місцезнаходження платника податку ___
___________

6.

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника, до якого подається Розрахунок ___________
___________
                                                                        (гривень (з двома десятковими знаками))

N з/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг

Розрахунково: р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5 + р. 1.6

 

1.1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва закритого ґрунту

Сума кредитових оборотів за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

 

1.2

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва

Сума кредитових оборотів за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

 

1.3

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах)

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

1.4

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва (у тому числі закритого ґрунту) та рибництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах незалежно від територіального розміщення переробного підприємства або на орендованих потужностях

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком винома-теріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ)

 

1.5

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції тваринництва, птахівництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

 

1.6

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти за субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до Переліку супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу) (без ПДВ)

 

2

Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника

Кредитові обороти за субрахунками:
791 "Результат операційної діяльності";
792 "Результат фінансових операцій";
793 "Результат іншої звичайної діяльності";
794 "Результат надзвичайних подій"

 

3

Величина, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково: р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5

 

3.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти за рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за рахунком 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки), аналітичні рахунки, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу

 

3.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти за субрахунком 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

3.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти за субрахунком 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

 

3.4

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж

Кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж**

 

3.5

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності

Кредитові обороти за субрахунком 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

 

4

Скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково: р. 2 - р. 3

 

5

Частка сільськогосподарського товарови-робництва за попередній податковий (звітний) рік, %

Розрахунково: р. 1 / р. 4 х 100

 

Дата заповнення Розрахунку (число, місяць, рік)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник платника податку

________
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

________
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


* Рядок 1.6 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

*** Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу

О. Карпенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали