ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 березня 2012 року N 83

Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" щодо затвердження стандартів адміністративних послуг та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 705 "Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та надр" (Постанова N 705) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт надання адміністративної послуги з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Стандарт адміністративної послуги з надання спеціального дозволу на користування надрами.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Е. А. Ставицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеонадр України
14.03.2012 N 83

Стандарт адміністративної послуги з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Реквізити органу, що здійснює адміністративну послугу:

03057, м. Київ-57, Державна служба геології та надр України, тел.(факс): 456-71-45. Веб-сайт Держгеонадр: www.geo.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Адміністративна послуга з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - ліцензія) надається фізичним особам - підприємцям та юридичним особам, які зареєстровані в установленому законодавством порядку незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Перелік необхідних документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, із змінами та доповненнями:

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:

технічного обладнання та фахівців, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку копії документів (дозволів) на проведення робіт підвищеної небезпеки.

4. Час і строк надання адміністративної послуги

Строк надання ліцензії не повинен перевищувати часу, мінімально необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання ліцензії, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці, але в будь-якому разі не повинен перевищувати термін, встановлений п. 1 ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три рази на тиждень не менше ніж по чотири години.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

6. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Плата за видачу ліцензії справляється відповідно до п. 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.

7. Запит про надання адміністративної послуги

Для одержання дозволу заповнення стандартних бланків не передбачено. Заява оформлюється у довільній формі.

Прийняття заяв та документів здійснюється особисто заявником через канцелярію Держгеонадр України. При дистанційному способі надання послуги розписка надсилається поштою.

Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів, необхідних для надання дозволу. Відмова повинна бути мотивована.

Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті.

При неправильному оформленні документів одержувачу повинні надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

8. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги

Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом інформації і документації, необхідних для надання ним ліцензії, що надаються іншими органами державної влади, і скорочення участі у цьому одержувача.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання ліцензії дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.

В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення та приміщення, у якому надаються ліцензії, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.

У приміщеннях місця очікування та одержання ліцензії повинні відповідати державним санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень.

Одержувачу має бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість копіювання необхідних для надання ліцензії документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.

9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Стандарти повинні передбачати максимально можливе з урахуванням ресурсного забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для надання ліцензії в електронній формі, включаючи:

надіслання запиту про надання ліцензії в електронній формі;

одержання інформації, необхідної для одержання ліцензії, у тому числі про її стандарт, в електронній формі;

одержання в електронній формі необхідної інформації від одержувача;

одержання інформації про стан (етапи) надання ліцензії дистанційним способом;

формування статистичних даних про надання ліцензії;

гарантії захисту особистих даних одержувача;

можливість використовувати отримані документи для звернення за іншою ліцензією (в електронному чи паперовому форматі);

створення мережі пунктів доступу до одержання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати можливості її одержання іншими способами.

10. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання ліцензії є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.

Оцінка якості надання ліцензії повинна здійснюватися на основі таких критеріїв:

Результативність.

Результативність передбачає спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні ліцензії не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги.

Своєчасність.

Своєчасність надання ліцензії передбачає дотримання встановленого законом строку надання ліцензії з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного органу врахування особливостей конкретної справи.

Доступність.

Доступність передбачає фактичну можливість особи звернутися за отриманням ліцензії.

Доступність включає:

наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;

територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за ліцензією, можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

Зручність.

Зручність передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання ліцензії.

Зручність включає:

можливість вибору способу звернення за ліцензією, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;

впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач звертається до адміністративного органу, який самостійно організовує подальше надання ліцензії без участі одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання ліцензії; використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;

зручність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;

зручний порядок оплати ліцензії (якщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.

Відкритість.

Відкритість - це наявність та доступність інформації, необхідної для отримання ліцензії про: процедуру надання ліцензії; перелік документів, які потрібно подати для отримання ліцензії, із зразками їх заповнення; розмір та порядок оплати ліцензії; посадових осіб, відповідальних за надання ліцензії.

Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.

Повага до одержувача.

Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу рівності громадян; наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).

Професійність.

Професійність передбачає наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням процедури надання ліцензії, конкретністю та обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.

11. Інформування про стандарт і порядок надання адміністративної послуги

Інформація щодо надання ліцензії повинна бути повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу інформації про стандарт безкоштовно шляхом:

опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних стендах у місцях, що дозволяють ознайомитися з нею незалежно від графіка роботи адміністративного органу);

пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження відповідного запиту.

Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування стандарту та порядку надання ліцензії.

Інформація про стандарт та про надання ліцензії надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права на одержання ліцензії.

 

Начальник управління надання
надр у користування

О. В. Сушко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеонадр України
14.03.2012 N 83

Стандарт адміністративної послуги з надання спеціального дозволу на користування надрами

1. Реквізити органу, що надає адміністративну послугу:

03057, м. Київ-57, Державна служба геології та надр України, тел.(факс): 456-71-45. Веб-сайт Держгеонадр: www.geo.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Адміністративна послуга з надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозвіл) надається фізичним особам - підприємцям та юридичним особам, які зареєстровані в установленому законодавством порядку незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Перелік необхідних документів згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (Постанова N 615) (далі - Порядок надання) включає:

у випадку отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промислової розробки):

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

нотаріально засвідчені копії установчих документів;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання (Постанова N 615);

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками, застосування корисної копалини);

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);

пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення;

інформація про ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництво готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування);

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

оглядова карта (масштаб 1:200000), ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів, гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод), геологічні розрізи.

До зазначеного переліку додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану;

у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

- копія дозволу на її геологічне вивчення;

- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) або створення підземного сховища для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу, - нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс;

у випадку отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

нотаріально засвідчені копії установчих документів;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (Постанова N 615);

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництва готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування);

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр, результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод);

копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником);

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

довідка державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України" про залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного балансу запасів;

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000), ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів;

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);

структурна карта (для родовищ нафти і газу);

характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками.

До перелічених документів додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

- копія дозволу на геологічне вивчення надр;

- копії фінансових звітів підприємства (філій) за роки проведення геологорозвідувальних робіт;

- довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, проведених на родовищі за власні кошти;

у разі використання природних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами - перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу, - нотаріально засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс

для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності.

4. Час і строк надання адміністративної послуги

Рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 Порядку надання (Постанова N 615) приймається протягом 60 днів (для вугільних шахт, які відповідно до законодавства вважаються малими, - протягом 30 днів) після надходження заяви разом із зазначеними документами у повному. Надання дозволу здійснюється після сплати протягом 45 днів збору за надання дозволу.

Протягом 60 днів після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту господарювання, який має право на отримання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку (Постанова N 615), після сплати протягом 45 днів збору за надання дозволу.

Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три рази на тиждень не менше ніж по чотири години.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні, продовженні терміну дії, переоформленні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформленні дозволу або внесення змін до нього є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

відповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства.

6. Інформація про платність або безоплатність

Платність надання адміністративної послуги, передбаченої пунктом 13 Порядку надання (Постанова N 615).

7. Запит про надання адміністративної послуги

Для одержання дозволу заповнення стандартних бланків не передбачено. Заява оформлюється у довільній формі.

Прийняття заяв та документів здійснюється особисто заявником через канцелярію Держгеонадр України. При дистанційному способі надання послуги розписка надсилається поштою.

Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів, необхідних для надання дозволу. Відмова повинна бути мотивована.

Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті.

При неправильному оформленні документів одержувачу повинні надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

8. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги

Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом інформації і документації, необхідних для надання ним дозволу, що надаються іншими органами державної влади, і скорочення участі у цьому одержувача.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання дозволу дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.

В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення та приміщення, у якому надаються дозволи, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.

У приміщеннях місця очікування та одержання дозволу повинні відповідати державним санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень. Одержувачу має бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.

9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Стандарти повинні передбачати максимально можливе з урахуванням ресурсного забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для надання дозволу в електронній формі, включаючи:

надіслання запиту про надання дозволу в електронній формі;

одержання інформації, необхідної для одержання дозволу, у тому числі про її стандарт, в електронній формі;

одержання в електронній формі необхідної інформації від одержувача;

одержання інформації про стан (етапи) надання дозволу дистанційним способом;

формування статистичних даних про надання дозволів;

гарантії захисту особистих даних одержувача;

можливість використовувати отримані документи для звернення за іншим дозволом (в електронному чи паперовому форматі).

Надання дозволу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати можливості його одержання іншими способами.

10. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання дозволу є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.

Оцінка якості надання дозволу повинна здійснюватися на основі таких критеріїв:

Результативність - спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні дозволу не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги.

Своєчасність надання дозволу - дотримання встановленого законом строку надання дозволу з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного органу врахування особливостей конкретної справи.

Доступність - фактичну можливість особи звернутися за отриманням дозволу, яка включає:

наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;

територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

Зручність - врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання дозволу та включає:

можливість вибору способу звернення за дозволом, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;

впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач звертається до адміністративного органу, який самостійно організовує подальше надання дозволу без участі одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання дозволу; використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;

зручність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;

зручний порядок оплати дозволу (якщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.

Відкритість - наявність та доступність інформації, необхідної для отримання дозволу про: процедуру надання дозволу; перелік документів, які потрібно подати для отримання дозволу, із зразками їх заповнення; розмір та порядок оплати дозволу; посадових осіб, відповідальних за надання дозволу. Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.

Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу рівності громадян; наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).

Професійність - наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням процедури надання дозволу, конкретністю та обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.

11. Інформування про стандарт і порядок надання адміністративної послуги

Інформація щодо надання дозволу повинна бути повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу інформації про стандарт безкоштовно шляхом:

опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних стендах у місцях, що дозволяють ознайомитися з нею незалежно від графіка роботи адміністративного органу);

пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження відповідного запиту.

Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування стандарту та порядку надання дозволу.

Інформація про стандарт та про надання дозволу надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права на одержання дозволу.

 

Начальник управління надання
надр у користування

О. В. Сушко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали