КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.06.2001 р. N 1109

Київ

Про затвердження Статуту Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара"

На виконання рішення Київської міської ради від 12.10.2000 N 40/1017 "Про реорганізацію Музею І. Гончара" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України:

1. Затвердити Статут Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара" згідно з додатком.

2. Головному фінансовому управлінню разом з Головним управлінням культури і мистецтв передбачати щорічно кошти в міському бюджеті в межах загальних асигнувань по галузі "Культура" на утримання Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара".

3. Головному управлінню з питань майна у встановленому законодавством України порядку вирішити питання закріплення за Українським центром народної культури "Музей Івана Гончара" на праві оперативного управління майна, необхідного для здійснення його діяльності.

4. Головному управлінню культури і мистецтв:

4.1. В місячний термін призначити директора Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара";

4.2. Здійснювати координацію діяльності Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара".

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24.04.97 N 539 "Про затвердження Положення про Музей І. М. Гончара".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Толстоухова А. В.

 

Голова

О. Омельченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
05.06.2001 N 1109

СТАТУТ
Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр народної культури "Музей Івана Гончара" реорганізований згідно з рішенням Київської Міської Ради від 12.10.2000 N 40/1017 і є правонаступником Музею І. М. Гончара, створеного відповідно до Розпорядження Представника Президента України у м. Києві від 22.09.93 N 1003.

1.2. Повне найменування Центру українською мовою: Український Центр народної культури "Музей Івана Гончара".

1.3. Український центр народної культури "Музей Івана Гончара" (далі за текстом - Центр) - культурно-освітній та науково-дослідний музейний заклад з розширеними функціями та повноваженнями, створений на основі творчого набутку Народного художника України Івана Макаровича ГОНЧАРА - зібраної ним колекції народного мистецтва, бібліотеки українознавчих видань, а також його мистецької, наукової та ідейної спадщини. Центр призначений для сприяння збереженню й подальшому розвитку традицій національного українського мистецтва та формуванню національної свідомості громадян; проведення систематичних наукових пошуків; збору, дослідження та висвітлення явищ української традиційної культури; збереження, дослідження й популяризації науково-збиральницької та творчої спадщини І. М. Гончара. Профіль Центру - етномистецтвознавчий та культурологічний.

1.4. Центр підпорядкований Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, яке сприяє виконанню Центром покладених на нього завдань, а також перевіряє діяльність Центру щодо виконання ним своїх статутних завдань, використання майна та бюджетних коштів, дотримання норм чинного законодавства України.

1.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки, в тому числі й валютні, в установах банків України, користується всіма видами банківських послуг, має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням і логотипом, інші реквізити.

1.6. Центр, в особі директора, має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді.

1.7. Центр може створювати як в Україні так і за її межами філії та представництва без надання їм прав юридичної особи. Відкриття вказаних підрозділів не потребує їх реєстрації.

1.8. Центр керується у своїй діяльності Основами законодавства України про культуру, Законом України "Про музеї та музейну справу", іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.9. Юридична адреса Центру: Україна, 01015, м. Київ, вул. Січневого Повстання, 29.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основними завданнями центру є:

- збереження, комплексне дослідження та популяризація колекції і творчої спадщини Івана Макаровича Гончара: висвітлення життя і творчості І. М. Гончара;

- комплектування фондової колекції Центру творами національного українського мистецтва, у тому числі виробами з дорогоцінних металів та каменів, археологічними пам'ятками, друкованою продукцією з питань історії, традиційної культури та національного мистецтва; вивчення та популяризація пам'яток історії та культури України, що знаходяться в колекції;

- збереження, вивчення, відродження та розвиток традиційної культури України;

- дослідження національного українського мистецтва; збереження та пропагування культурно-мистецьких надбань українського народу;

- організаційне, методичне та інше сприяння діяльності народних митців та осередків народної творчості;

- сприяння становленню національного самоусвідомлення творчої молоді, підтримка її творчих проектів;

- стимулювання культурно-мистецького процесу та новаторських пошуків у мистецтві;

- всебічне сприяння інтеграції України у світовий культурний простір.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує збереження, облік і систематизацію музейної колекції та архівів;

- провадить науково-пошукові експедиції (збирання етнографічних, мистецьких, історичних, фольклорних пам'яток та інформації про традиційну культуру України), археологічні розкопки; приймає у подарунок та купує у приватних осіб цінності, пов'язані з традиційною народною культурою; організовує роботу оцінювально-закупівельної комісії згідно з законодавством України;

- утворює в разі необхідності комісії та експертні групи, проводить конкурси, конференції, скликає наради з питань, що належать до компетенції Центру;

- організовує та координує наукові дослідження, залучає до цієї роботи фахівців з інших організацій та установ;

- залучає до роботи позаштатних працівників;

- організовує та проводить наукові лекторії, читання, конференції, круглі столи тощо;

- проводить на основі тематико-експозиційних планів науково-експозиційну діяльність;

- розробляє методичні матеріали з основних питань наукової, фондової та експозиційної роботи; укладає путівники, буклети, каталоги; бере участь у наукових конференціях та семінарах; готує статті, публікації, монографії, наукові та інші видання, пов'язані з профілем Центру;

- одержує у встановленому законодавством порядку від органів державної влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання статутних завдань Центру;

- здійснює в установленому порядку обмін виставками із закладами культури України та інших держав, надає експонати для проведення виставок, у тому числі за кордоном;

- організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

- організовує та проводить культурно-мистецькі заходи виставки з музейних і приватних колекцій, мистецько-фольклорні акції, міжнародні та всеукраїнські конкурси, фестивалі, аукціони, ярмарки образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва тощо; презентує твори та мистецькі програми діячів культури і мистецтв, представників творчої молоді; інсценізує й відтворює автентичні народні обряди, звичаї; відроджує традиційні народні свята;

- співпрацює з творчими спілками національно-культурними товариствами, молодіжними та дитячими організаціями, фондами, асоціаціями та іншими громадськими організаціями, що діють у сфері української національної культури, з науковими установами України та освітніми закладами гуманітарного спрямування;

- реалізує в установленому порядку квитки на відвідання експозицій та виставок Центру;

- здійснює обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території і в приміщенні Центру;

2.3. Основними напрямками діяльності Центру є:

- облік, збереження, реставрація та подальше комплектування музейного зібрання;

- науково-дослідна та науково-методична робота;

- культурно-освітня та експозиційно-виставкова діяльність; популяризація традиційної культури України;

- міжнародне співробітництво в галузі музейної справи та дослідження традиційної культури.

2.4. Допоміжні напрямки діяльності Центру:

- господарська діяльність, забезпечення функціонування Центру та надання платних послуг, передбачених законодавством України;

- надання виставкових, організаційних, методичних, інформаційних, консультативно-експертних та інших платних послуг, передбачених законодавством України;

- сувенірна та видавнича діяльність, пов'язана з профілем Центру.

3. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

3.1. Організаційно-методичне керівництво Центром згідно з законодавством України здійснює Міністерство культури і мистецтв України як центральний орган державної виконавчої влади у сфері музейної справи, охорони та використання пам'яток історії та культури.

3.2. Безпосереднє керівництво Центром здійснює Директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.

3.3. Директор:

- видає накази, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, укладає угоди, договори, контракти з працівниками Центру, заохочує їх, накладає стягнення в межах трудового законодавства України, видає доручення, засвідчує документи, розпоряджається коштами;

- визначає структуру Центру, складає штатний розклад на основі виробничо-фінансового плану доведених контрольних показників Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації;

- Директор діє без доручення від імені Центру, представляти його в усіх органах влади та управління, на підприємствах, в установах та організаціях;

- Директор забезпечує умови для ефективної діяльності Центру (умови праці та умови збереження колекції);

- Директор забезпечує належний кадровий підбір працівників Центру, їх фахову підготовку та підвищення кваліфікації.

3.4. У Центрі створюється науково-методична рада, яка є дорадчим керівним органом. Науково-методична рада визначає головні напрямки діяльності Центру, обговорює плани та звіти Центру, окремих його підрозділів та працівників тощо.

3.5. Положення про науково-методичну раду (її повноваження, функції та склад) затверджується директором Центру за погодженням із Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації. До роботи ради можуть залучатися фахівці різного профілю.

3.6. Колектив Центру складають усі його працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності. Їхні права та обов'язки регулюються трудовим законодавством України, а також Законом України "Про музеї та музейну справу".

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ

4.1. Центр має право:

- самостійно планувати свою діяльність, вдосконалювати технології, форми й методи своєї роботи;

- вступати в договірні відносини з юридичними та фізичними особами для забезпечення виконання виробничих, господарських або інших робіт чи потреб Центру;

- надавати платні послуги користувачам центру за цінами й тарифами у порядку, передбаченому законодавством України;

- здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність, пов'язану з відродженням української традиційної культури, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи та заснування підприємств за погодженням із Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації;

- виступати засновником і бути колективним членом різних міждержавних та інших громадських організацій, фондів, асоціацій, діяльність яких спрямована на дослідження традиційних культур.

4.2. Центр зобов'язаний створювати умови для користування музейними фондами та архівами згідно із встановленими вимогами до культурно-освітніх установ.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ

5.1. Діяльність Центру забезпечується за рахунок:

- фінансування з міського бюджету; додатковими джерелами фінансування є:

- плата за відвідування музею і виставок; кіно- і фотозйомку; кошти, одержані за науково-дослідні та інші види робіт, передбачені Законом України "Про музеї та музейну справу", які виконуються на замовлення підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян;

- прибутки від реалізації фото-, відео- та мультимедійної продукції, сувенірів та видавничої діяльності;

- інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства України.

5.2. Кошти, виділені на фінансування Центру з бюджету м. Києва, використовуються виключно за цільовим призначенням згідно з затвердженим кошторисом.

5.3. Кошти, одержані з інших джерел фінансування, використовуються Центром у порядку, встановленому власником або уповноваженим ним органом відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків.

5.4. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Центром на праві оперативного управління.

5.5. Майно Центру складається з основних фондів і обігових коштів, а також інших матеріальних та фінансових ресурсів, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

5.6. Фондове зібрання Центру, що є складовою частиною Музейного фонду України, відображене в спеціальному фондовому обліку та звітності.

5.7. Центр за згодою власника або уповноваженого ним органу має право продавати, передавати юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду чи надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належне йому майно, а також списувати його з балансу в установленому законодавством України порядку.

5.8. Центр користується земельною ділянкою і несе відповідальність за дотримання норм щодо її охорони та раціонального використання згідно з законодавством України.

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Центр бере участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи, науково-дослідної та культурно-освітньої роботи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

6.2. Участь Центру в міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:

- проведення спільних наукових досліджень на основі розробки та реалізації міжнародних наукових програм;

- здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивченням міжнародного досвіду організації музейної справи та роботи культурних центрів;

- проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, фестивалів, семінарів, виставок та участі в них;

- організації спільної підготовки музейних працівників;

- здійснення, іншої спільної діяльності згідно з угодами, якщо вона не суперечить законодавству та міжнародним договорам України.

6.3. Центр є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності і здійснює її згідно з чинним законодавством України.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності надає статистичну звітність згідно з законодавством України.

7.2. Ревізія та перевірки діяльності Центру проводяться власником чи уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше одного разу на рік.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ

8.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Центру проводиться за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, а також суду, арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, створеною власником або уповноваженим ним органом.

8.3. При реорганізації та ліквідації Центру звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав і законних інтересів відповідно до законодавства України;

8.4. У разі ліквідації Центру, майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою власника відповідно до законодавства України.

 

Заступник голови

В. Ромашко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали