МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2011 року N 455

Про затвердження Тимчасових критеріїв щодо перевірки готовності Університету банківської справи до проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 N 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.04.2004 за N 464/9063, та ураховуючи звернення керівництва Університету банківської справи щодо проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання, та з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, подальшого розвитку і вдосконалення дистанційного навчання, впровадження в навчальний процес дистанційних технологій наказую:

1. Затвердити Тимчасові критерії щодо перевірки готовності Університету банківської справи до проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання для підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) до 1 червня 2011 року здійснити перевірку готовності Університету банківської справи щодо проведення педагогічного експерименту відповідно до Тимчасових критеріїв.

3. Ректорові Університету банківської справи (Смовженко Т. С.):

3.1. До 25 травня 2011 року здійснити підготовку університету до проведення педагогічного експерименту з проведення дистанційного навчання відповідно до Тимчасових критеріїв.

3.2. До 30 травня 2011 року подати звіт про готовність університету до проведення педагогічного експерименту.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
17.05.2011 N 455

Тимчасові критерії
щодо перевірки готовності Університету банківської справи до проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання для підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня

1. Загальні положення

1.1. Ці критерії розроблені відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. N 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки" та Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 N 40, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09.04.2004 за N 464/9063

1.2. Критерії визначають мінімальні нормативи та вимоги щодо організаційного, кадрового, матеріально-технічного, апаратного, програмного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, необхідного для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

2. Умови реалізації дистанційної форми навчання в режимі педагогічного експерименту

2.1. Навчально-методичне забезпечення та забезпеченість дистанційними курсами вищими навчальними закладами має бути достатнім для першого року навчання за заявленими напрямами підготовки (спеціальностями).

2.2. Екзамени та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується вищим навчальним закладом. До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу дистанційного навчання екзамени та заліки складаються очно (на базі локальних центрів дистанційної освіти навчального закладу чи в базовому навчальному закладі у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента).

2.3. Державна атестація студентів проводиться відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161.

3. Методичне забезпечення

3.1. Електронні підручники, посібники, інформаційний матеріал 100 % у своєму змісті повинні мати гіперпосилання на навчальні матеріали, необхідні для вивчення матеріалу.

3.2. Обов'язкова наявність в електронних курсах емуляторних лабораторних робіт.

4. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за дистанційною формою навчання

Назва показника

Значення показника за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавра

спеціаліста магістра

1

2

3

1. Загальні показники

1.1. Наявність Положення про дистанційне навчання у ВНЗ, яке затверджене Вченою Радою ВНЗ

+

+

1.2. Наявність окремого підрозділу, який організаційно і технологічно забезпечує навчання за дистанційною формою

+

+

1.3. Наявність затвердженого навчального плану для відповідного напряму підготовки з використанням технологій дистанційного навчання

+

+

1.4. Наявність "електронного деканату" з можливістю On-line контролю навчального процесу системи дистанційного навчання

>

+

+

1.5. Наявність розроблених та затверджених керівником навчального закладу норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, що задіяні у навчальному процесі з використанням дистанційних технологій

+

+

2. Кадрове забезпечення

2.1. Забезпеченість фахівцями, які безпосередньо задіяні у процесі дистанційного навчання, мають відповідну кваліфікацію або пройшли перепідготовку/підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання
(%)

100

100

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які розробляють дидактичне наповнення, педагогічні стратегії та методичні рекомендації для курсів дистанційного навчання (%)

60

70

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою (%)

40

50

3. Матеріально-технічне забезпечення

3.1. Наявність в регіонах, де навчальний заклад готує фахівців за дистанційною формою навчання, обладнаних локальних центрів дистанційного навчання

+

+

3.2. Наявність приміщень, що відповідають санітарним нормам, правилам і державним будівельним нормам України, для організаційного забезпечення та технологічної підтримки дистанційного навчання

+

+

3.3. Наявність приміщень для навчальних і лабораторних занять, контрольних заходів та захисту проектів (робіт), які проводяться в очній формі (можна на умовах оренди)

+

+

3.4. Наявність лабораторного обладнання, що необхідне для проведення тієї частини лабораторних робіт, які не можуть бути виконані дистанційно

+

+

4. Апаратне, телекомунікаційне, програмне та інформаційне забезпечення

4.1. Мінімальна забезпеченість підрозділу дистанційного навчання комп'ютерним та периферійним обладнанням, що необхідне для організації і проведення навчального процесу за дистанційною формою:

 

 

- кількість комп'ютерних місць для працівників підрозділу (центру) дистанційного навчання, із розрахунку на 1 працівника

0,8

0,8

- кількість комп'ютерних місць для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які ведуть навчання за дистанційною формою, із розрахунку на 1 працівника

0,25

0,25

- кількість комп'ютерних місць для студентів із розрахунку на 1 особу

0,1

0,1

- наявність окремого серверу ", цілодобовим режимом роботи для створення, накопичення та обміну інформаційними ресурсами, необхідними для дистанційного навчання

+

+

4.2. Наявність локальної комп'ютерної мережі у вищому навчальному закладі із доступом до глобальної мережі Інтернет

+

+

4.3. Наявність надійного каналу зв'язку із необхідною пропускною здатністю (не менше 256 Кб/сск), що цілодобово забезпечує можливість доступу через Інтернет до веб-сайту, де викладені інформаційні ресурси, задіяні у дистанційному навчанні

+

+

4.4. Наявність ліцензованого програмного забезпечення:

 

 

- програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, для роботи комп'ютерної мережі, захисту інформації, веб-серверу ДН тощо)

+

+

- програмне забезпечення спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (розроблення і підтримки навчальних матеріалів і тестових систем, забезпечення інтерактивного спілкування студентів і викладачів, управління навчальним процесом)

+

+

4.5. Наявність веб-сайту (порталу), який забезпечує персоніфікований доступ до:

 

 

- системи загального управління навчальним процесом;

+

+

- інформації про навчальні плани, методичні матеріали та демонстраційні версії дистанційних курсів

+

+

- дистанційних курсів, засобів синхронного та асинхронного зв'язку, емуляторів лабораторних робіт та (або) віртуальних лабораторій з віддаленим доступом

+

+

- системи тестування з необхідними комплектами тестів для кожного курсу, в тому числі, для самоконтролю, а також для автоматизованого поточного, рубіжного і підсумкового тестування

+

+

5. Навчально-методичне забезпечення заявлених напрямів підготовки

5.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

+

5.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

+

5.3. Наявність затвердженого усталеним чином навчального плану

+

+

5.4. Наявність переліку навчальних дисциплін, за якими має відбуватись дистанційне навчання

+

+

5.5. Наявність затвердженого переліку дисциплін, практичних та лабораторних робіт, які не допускається проводити у дистанційній формі

+

+

5.6. Наявність графіку навчального процесу на весь термін навчання, у якому вказано форму проведення занять (дистанційно чи очно)

+

+

5.7. Наявність дидактичного та методичного забезпечення для дистанційних курсів, достатнього для якісного навчання за ними

+

+

5.8. Наявність планів, методичних указівок і завдань для практичних занять і лабораторних робіт, які виконуються в очній формі

+

+

5.9. Наявність методичних указівок щодо виконання курсових, дипломних проектів (робіт) та державних іспитів

+

+

5.10. Наявність детальних інструкцій, що пояснюють і показують, яким чином виконувати всі активності, передбачені у дистанційних курсах, включаючи самостійне вивчення навчального матеріалу, участь у семінарах, дискусіях, практичних та лабораторних заняттях, отримання консультацій, в тому числі для написання рефератів, виконання проектних завдань, проходження контрольних заходів тощо

+

+

  

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали