МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 травня 2011 року N 304

Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах

На виконання Указу Президента України від 21 грудня 2010 року N 1154/2010 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та з метою підготовки пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", в частині розрахунку видатків на охорону здоров'я наказую:

1. Затвердити Тимчасові методичні рекомендації з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах (далі - методичні рекомендації), що додаються.

2. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення та бухгалтерського обліку довести методичні рекомендації до відома начальників управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

3. Начальникам управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації надати інформацію щодо розподілу обсягу видатків на охорону здоров'я на первинну, швидку та вторинну медичну допомогу в розрізі міст обласного значення та районів, а також районів у м. Києві за звітом 2010 року та за планом 2011 року за вказаними методичними рекомендаціями за формами, що додаються.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Копитова С. М.

 

В. о. Міністра 

О. В. Аніщенко 

 

Додаток 

Тимчасові методичні рекомендації
з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах

I. ВСТУП

Ці методичні рекомендації (далі - МР) визначають єдині підходи щодо визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами медичної допомоги в пілотних регіонах з метою підготовки пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", в частині розрахунку видатків на охорону здоров'я.

Всі розрахунки проводяться окремо по кожному закладу-учаснику пілотного проекту за рівнями місцевих бюджетів (таблиця для заповнення додається).

II. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

1. Визначення обсягу видатків на первинну медичну допомогу здійснюється за наступними кодом економічної класифікації видатків (далі - КЕКВ) -1110, шляхом прямого розрахунку для лікарів ЗПСМ, дільничних терапевтів, дільничних педіатрів (виділяються окремо ці посади із загального штатного розпису)

2. Обсяг видатків на первинну медичну допомогу за КЕКВ 1120 включає в себе нарахування на фонд оплати праці, у т. ч. збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види страхування, передбачені законодавством, у розмірах, установлених відповідними нормативно-правовими актами.

3. Визначення обсягу видатків на первинну медичну допомогу здійснюється за КЕКВ 1132 здійснюється шляхом прямого розрахунку, виходячи із кількості відвідувань. До видатків за цим КЕКВ також включаються витрати на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, які розраховуються як середні витрати на кількість громадян, що мають право на безоплатне або пільгове придбання ліків у відповідності до Додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.98 N 1303 "Перелік груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах". Ці видатки включаються за умови, якщо їх здійснює заклад охорони здоров'я.

4. Обсяг видатків за КЕКВ 1160 та 2000 визначається у випадку розташування закладів охорони здоров'я/підрозділів в одному приміщенні, де надаються різні види допомоги, відповідно до запланованої передачі частини приміщень, передбачених для організації центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМД). У цьому випадку витрати на утримання зазначених приміщень визначаються пропорційно до площ зайнятих приміщень.

ПРИКЛАД.

Загальна площа ЦРЛ становить 1000 кв. м.

Площа приміщень, в яких надається первинна медична допомога - 400 кв. м.

Видатки за КЕКВ 1160 в цілому по ЦРЛ становлять 500 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 1160 на надання первинної допомоги дорівнюють 500000 / 1000 х 400 = 200000 грн.

 

В1160ПМСД 

 

В1160ПМСД = 

 

х SПМСД 

 

SЦРЛ 

 

5. Визначення обсягу видатків за іншими КЕКВ, що не зазначені у пунктах 1 - 4, здійснюється шляхом пропорційного розподілу коштів за кожним з цих КЕКВ.

6. До витрат на первинну допомогу включаються також витрати на параклінічні служби ЦРЛ (лабораторія, рентген кабінет, кабінет фізіотерапії тощо) та адміністративно-господарські служби, що забезпечують надання первинної медичної допомоги.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ НА ОКРЕМУ ПАРАКЛІНИЧНУ СЛУЖБУ (приклад лабораторії).

Кл - кількість штатних посад лікарів в ЦРЛ,

Кл ПМСД - кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу,

 

КлПМСД 

 

С

_________, 

де С - коефіцієнт співвідношення. 

 

Кл 

 

Наприклад:

С = 30/150 = 0,2

Загальний обсяг видатків на лабораторію розраховується аналогічно методиці розрахунку обсягу видатків на первинну медичну допомогу.

Обсяг видатків на забезпечення первинного рівня медичної допомоги лабораторними дослідженнями лабПМСД) розраховується як добуток витрат на лабораторію лаб) і коефіцієнта співвідношення С по кожному коду економічної класифікації.

ВлабПМСД = ВКЕКВлаб х С

Аналогічно розраховується обсяг видатків на утримання адміністративно-господарських служб.

7. Обсяг видатків ФАПів, ФП, ЛА, АГГМСД вказується в таблиці відповідно до затвердженого кошторису за відповідними КЕКВ.

III. ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

1. Видатки на швидку медичну допомогу розраховуються за прямим рахунком.

IV. ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

1. У випадку, коли у закладі охорони здоров'я надаються різні види медичної допомоги (первинна, вторинна, швидка) видатки на вторинну медичну допомогу розраховуються, як різниця між обсягом видатків на фінансування закладу охорони здоров'я в цілому згідно із затвердженим кошторисом на рік та на первинну і швидку медичну допомогу.

Примітка. Заклади, що надають різні види допомоги: ЦРЛ, РЛ, ДЛ, МЛ, поліклініки інші.

V. ТРЕТИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

У таблицю вносяться дані про фінансування згідно із затвердженими кошторисами на рік з обласного бюджету.

VI. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ

1. Зазначена методика може застосовуватись на всій території України.

2. Отримані розрахунки, що будуть проведені у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях, призначені для підготовки інформаційних матеріалів і подання їх до Міністерства фінансів України.

 

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення та
бухгалтерського обліку
 

І. І. Дєєва 

 

Додаток
до Тимчасових методичних рекомендацій з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
20.05.2011 N 304 

Дані
щодо мережі закладів охорони здоров'я
_________ області (м. Києва), що фінансуються з бюджетів міст обласного підпорядкування та бюджетів районів, та обсягів асигнувань на їх утримання за видами медичної допомоги на 2011 рік

N
п/п 

Назва міст обласного підпорядкування, районів та закладів 

Обсяг видатків на охорону здоров'я на 2011 рік, затвер-
джений місцевими радами, тис. грн. 

в тому числі розподіл видатків за видами медичної допомоги 

Первинна медична допомога 

Вторинна медична допомога 

Швидка медична допомога (080209) 

Кіль-
кість штат-
них оди-
ниць 

Кіль-
кість насе-
лення, що обслу-
говує-
ться зак-
ладом (осіб) 

Обсяг видатків на 2011 рік 

Кіль-
кість штат-
них оди-
ниць 

Середньо-
річна кількість ліжок 

Середньо-
річна кількість пролі-
кованих хворих 

Обсяг видатків на 2011 рік 

Кіль-
кість штат-
них оди-
ниць 

Обсяг видатків на 2011 рік 

Всього 

В тому числі 

Всього 

В тому числі 

Всього 

В тому числі 

Заро-
бітна плата (1110

Нара-
хування на рік (1120

Меди-
каменти (1132

Кому-
нальні послуги та енер-
гоносії (1160

Інші поточні видатки 

Капі-
тальні видатки (2000

Заро-
бітна плата (1110

Нара-
хування на рік (1120

Меди-
каменти (1132

Харчу-
вання (1133

Кому-
нальні послуги та енер-
гоносії (1160

Інші поточні видатки 

Капі-
тальні видатки (2000

Заро-
бітна плата (1110

Нара-
хування на рік (1120

Меди-
каменти (1132

Кому-
нальні пос-
луги та енер-
гоносії (1160

Інші поточні видатки 

Капі-
тальні ви-
датки (2000

 

А 

2.1 

2.2 

10 

11.1 

11.2 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

Приклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджети міст обласного підпорядкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- назва міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

назва закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по бюджету міста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по бюджетах міст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласного підпорядкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджети районів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- назва району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

назва закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по бюджету району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по бюджетах районів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного обласного (Київського міського) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансового управління 

 

 

 

Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сума колонок з 3,12 та 21 повинна дорівнювати колонці 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані
щодо мережі закладів охорони здоров'я, що фінансуються з обласного бюджету (бюджету м. Києва) та обсягів асигнувань на їх утримання на 2011 рік

п/п 

Назва області 

Обсяг видатків на охорону здоров'я на 2011 рік, затверджений місцевими радами, тис. грн. 

 

Третинна медична допомога 

Кількість штатних одиниць 

Середньорічна кількість ліжок 

Середньорічна кількість пролікованих хворих 

Обсяг видатків на 2011 рік 

Всього 

В тому числі 

Заробітна плата (1110

Нарахування на рік (1120

Медикаменти (1132

Харчування (1133

Комунальні послуги та енергоносії (1160

Інші поточні видатки 

Капітальні видатки (2000

 

А 

10 

11 

12 

 

Приклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

назва закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом обласний бюджет (бюджет м. Києва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного обласного (Київського міського) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансового управління 

 

 

 

 

підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали