ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 липня 2011 року N 172

Про затвердження тимчасового розподілу обов'язків

У зв'язку з тимчасовою неможливістю першого заступника Начальника Головдержслужби виконувати покладені на нього обов'язки та з метою належної організації виконання завдань і функцій Головного управління державної служби України наказую:

1. Затвердити Тимчасовий розподіл обов'язків між Начальником, першим заступником та заступниками Начальника Головдержслужби (додаток 1).

2. Встановити, що у разі відсутності першого заступника чи заступників Начальника Головдержслужби виконання їх обов'язків забезпечується відповідними посадовими особами згідно з додатком 2.

3. Наказ від 26.04.2011 N 111 "Про розподіл обов'язків" (Наказ N 111) вважати таким, втратив чинність.

4. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України, керівників її структурних підрозділів, територіальних органів та підвідомчих установ з цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Головдержслужби

Т. Мотренко

 

Додаток 1

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов'язків між Начальником, першим заступником та заступниками Начальника Головдержслужби України

1. Начальник Головдержслужби України

Здійснює загальне керівництво роботою Головдержслужби України.

Забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби, функціональне управління державною службою. Організовує виконання завдань і функцій, покладених на Головдержслужбу України Законом України "Про державну службу", Положенням про неї, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби.

Забезпечує організацію виконання відповідних стратегічних і програмних документів Президента України, Кабінету Міністрів України, державних цільових програм, дотримання вимог Закону України "Про державну службу", інших актів законодавства з питань державної служби в органах виконавчої влади, служби в органах місцевого самоврядування та запобігання проявам корупції.

Координує взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування України.

Представляє в установленому порядку позицію Головдержслужби України під час розгляду Верховною Радою України питань, що належать до компетенції Головдержслужби України.

Представляє Головдержслужбу України на засіданнях Кабінету Міністрів України та Урядових комітетах під час розгляду проектів нормативно-правових актів, розроблених Головдержслужбою України або за її участю.

Спрямовує та контролює міжнародне співробітництво Головдержслужби України з органами державної влади іноземних країн та міжнародними організаціями.

Спрямовує та контролює роботу з удосконалення правових основ державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, реалізацію в межах компетенції відповідних розділів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних цільових програм, Концепції адміністративної реформи, Концепції з адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні, законодавства з питань запобігання проявам корупції.

Здійснює керівництво Колегією Головдержслужби України.

Представляє офіційну позицію Головдержслужби України у засобах масової інформації.

Забезпечує взаємодію з Громадською радою при Головдержслужбі.

Забезпечує організацію підготовки та видання "Вісника державної служби України".

Здійснює загальне керівництво системою управління якістю Головдержслужби України, відповідає за організацію роботи щодо виконання процесів системи управління якістю та реалізації пріоритетів діяльності Головдержслужби України, визначених у політиці Головдержслужби відповідно до цього Розподілу.

Відповідає за процеси системи управління якістю: "Стратегічний аналіз і планування", "Управління персоналом Головдержслужби", "Управління фінансовими ресурсами", "Консультації з громадськістю", "Інформування громадськості", "Встановлення відомчих заохочувальних відзнак та вирішення питання про нагородження ними державних службовців", "Організація видання та розповсюдження "Вісника державної служби України".

Визначає ступінь відповідальності та заохочення першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України, керівників її структурних підрозділів, територіальних органів та підвідомчих установ.

Забезпечує проведення щорічної оцінки та атестації державних службовців в центральному апараті Головдержслужби України, а також керівників територіальних органів Головдержслужби та їх заступників, організовує роботу з формування кадрового резерву на ці посади.

Здійснює контроль за організацією роботи з питань охорони праці та гігієни праці, протипожежної безпеки.

Здійснює керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови.

Відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Підписує угоди з суб'єктами господарської діяльності.

Контролює виконання бюджетних програм Головдержслужби.

Контролює діяльність Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби.

Спрямовує, координує і контролює роботу управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, сектору внутрішнього фінансового контролю.

Здійснює безпосереднє керівництво роботою управлінь державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві та Київській області.

Надає доручення, обов'язкові до виконання першим заступником, заступниками Начальника Головдержслужби, іншими працівникам центрального апарату, керівниками територіальних органів та підвідомчих установ Головдержслужби.

Визначає своїм окремим наказом одного із заступників Начальника Головдержслужби, на якого покладається виконання обов'язків Начальника Головдержслужби, у разі його тимчасової відсутності та з інших причин.

2. Перший заступник Начальника Головдержслужби України

Забезпечує стратегічне планування діяльності Головдержслужби України.

Є за посадою головним уповноваженим з питань системи управління якістю.

Організовує роботу Комісії з Конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням та очолює її.

Здійснює загальну координацію роботи щодо проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Погоджує професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців, ліцензійні справи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у галузі знань "Державне управління".

Координує взаємодію Головдержслужби з Національною академією державного управління при Президентові України, її регіональними інститутами.

Організовує роботу щодо опрацювання проектів державних контрактів з навчальними закладами, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у галузі знань "Державне управління", а також що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання проявам корупції, та організовує контроль за їх виконанням.

Контролює виконання завдань і функцій щодо реалізації загальних напрямів державної політики з питань організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Представляє за дорученням Начальника Головдержслужби України Головдержслужбу України на засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів нормативно-правових актів, розроблених Головдержслужбою України або за її участю, а також у відносинах з іноземними партнерами та міжнародними організаціями.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у супроводженні та розгляді законопроектів, за підготовку і супроводження яких відповідає Головдержслужба України, у Комітетах Верховної Ради України та на засіданнях Верховної Ради України.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у взаємодії з народними депутатами України, депутатськими фракціями, роботі комісій, дорадчих і робочих органів, утворених Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також в інших заходах, що проводяться їх органами, з питань, що належать до компетенції Головдержслужби.

За дорученням Начальника Головдержслужби представляє офіційну позицію Головдержслужби України у засобах масової інформації.

За дорученням Начальника Головдержслужби у межах компетенції взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Забезпечує реалізацію пріоритетів, визначених у політиці Головдержслужби.

Відповідає за процеси системи управління якістю: "Вивчення очікувань та задоволеності споживачів", "Моніторинг діяльності та удосконалення", "Впровадження нових послуг", "Координація діяльності територіальних органів Головдержслужби".

Спрямовує діяльність департаменту модернізації державної служби (крім відділу проектів міжнародного розвитку та європейської інтеграції та відділу проектів електронного урядування), здійснює загальну координацію напряму професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У межах повноважень надає доручення, обов'язкові до виконання керівниками структурних підрозділів Головдержслужби України, діяльність яких спрямовує.

3. Заступник Начальника Головдержслужби України - керівник апарату та з питань правової роботи

Забезпечує дотримання Регламенту роботи Головдержслужби України та інших нормативно-правових актів, що регулюють її діяльність.

Відповідає за контроль виконання у центральному апараті та територіальних органах Головдержслужби України рішень та доручень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, розглядом в установленому порядку звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, юридичних осіб, рішень колегії Головдержслужби України, наказів і доручень Головдержслужби.

Відповідає за організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності колегії Головдержслужби України.

Координує організацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація".

Організовує особистий прийом громадян у Головдержслужбі України.

Відповідає за організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи зі зверненнями, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" при взаємодії з державною установою "Соціальний контактний центр", пряму телефонну лінію Кабінету Міністрів України "Суспільство проти корупції" та пряму телефонну лінію Головдержслужби України "Державна служба".

Забезпечує організацію роботи з питань технічної підтримки інфраструктури, у тому числі поточного обслуговування та сервісного ремонту офісної техніки.

Забезпечує адміністрування доступу користувачів до серверів прикладного програмного забезпечення та баз даних.

Забезпечує організацію роботи з адміністрування локальної комп'ютерної мережі та електронної пошти, системи електронного документообігу доступу до Інтернет, супроводу системи контролю трудової дисципліни "Бар'єр" та захисту інформації.

Забезпечує дотримання фінансової дисципліни при виконанні бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Головдержслужба.

Забезпечує виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання вимог протипожежної безпеки, охорони праці та гігієни праці в центральному апараті Головдержслужби України.

Координує організацію та проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва, а також розробку проектів нормативно-правових актів з цього питання.

Здійснює керівництво правовою роботою Головдержслужби та методичне керівництво правовою роботою юрисконсультів у її територіальних управліннях.

Організовує роботу з адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та забезпечення участі Головдержслужби у проведенні адміністративної реформи.

Координує та контролює організацію нормопроектувальної та нормотворчої роботи у Головдержслужбі, забезпечує взаємодію з Верховною Радою України, її органами і народними депутатами України з питань законопроектної роботи, організовує роботу щодо розроблення проектів актів законодавства з питань загальної компетенції Головдержслужби України, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

Контролює погодження проектів нормативно-правових актів з питань компетенції Головдержслужби України, що розробляються іншими державними органами.

Забезпечує перегляд актів Головдержслужби України з метою приведення їх у відповідність до законодавства.

Організовує подання до Міністерства юстиції України нормативних актів Головдержслужби, що підлягають державній реєстрації.

Координує діяльність Головдержслужби України у сфері запобігання проявам корупції.

Взаємодіє з правоохоронними органами в межах компетенції Головдержслужби.

Організовує підготовку пропозицій Головдержслужби до проектів щорічних планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів України, внесення до них змін відповідно до нових завдань і доручень, та здійснює контроль за виконанням зазначених у планах заходів у частині, що стосується Головдержслужби, забезпечує підготовку інформації про їх виконання.

Забезпечує одержання та узагальнення інформації щодо проектів законів з питань державної служби, які розглядаються у депутатських фракціях, комітетах Верховної Ради України, на пленарних засіданнях Верховної Ради України та вносить відповідні пропозиції Начальнику Головдержслужби.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у супроводженні та розгляді законопроектів, за підготовку і супроводження яких відповідає Головдержслужба України, у Комітетах Верховної Ради України, на пленарних засіданнях Верховної Ради України та забезпечує координацію цієї роботи.

Забезпечує підготовку пропозицій до експертних висновків Головдержслужби стосовно визначення позиції Кабінету Міністрів України щодо проектів законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, поданих до Кабінету Міністрів України суб'єктами законодавчої ініціативи, а також тих, які подаються на підпис Президенту України.

Організовує роботу з розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Організовує та проводить в державних органах перевірки додержання вимог Закону України "Про державну службу", антикорупційного законодавства, інших актів законодавства з питань державної служби, а також фактів порушення етики поведінки державних службовців, захисту їхніх прав та застосування засобів дисциплінарного впливу.

Організовує заходи, спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців, забезпечує узагальнення звітності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань додержання вимог антикорупційного законодавства.

Організовує та координує міжнародне співробітництво Головдержслужби та її підвідомчих установ з органами державної влади, дипломатичними представництвами іноземних країн та міжнародними організаціями.

Забезпечує організацію наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу.

Забезпечує організацію проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо удосконалення їх системи та структури.

Спрямовує та координує діяльність, пов'язану з використанням в Україні інструментів інституціональної розбудови TWINNING, TAIEX та SIGMA, реалізацією інших програм у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Є за посадою директором Адміністративного офісу програми TWINNING.

Забезпечує у межах повноважень реалізацію у межах повноважень пріоритетів, визначених у політиці Головдержслужби. Організовує виконання та удосконалення процесів системи управління якістю Головдержслужби України відповідно до цього Розподілу.

Відповідає за процеси системи управління якістю: "Супроводження веб-сайтів і надання інформації з них", "Управління інформаційними ресурсами, засобами їх зберігання та передачі", "Виконання актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України", "Управління інфраструктурою", "Участь Головдержслужби у вирішенні питань щодо поліпшення житлових умов державних службовців", "Розгляд звернень громадян, листів установ та організацій з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування", "Розгляд депутатських запитів та звернень", "Розробка та участь у розробці нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування", "Підготовка експертних висновків до законопроектів, що розглядаються Верховною Радою України, та їх супровід", "Узагальнення звітності з питань додержання вимог законодавства про боротьбу з корупцією", "Проведення перевірок", "Міжнародне співробітництво", "Координація впровадження інструментів інституціонального розвитку державної служби", "Організація та проведення функціонального обстеження", та "Організація тренінгів для вищого корпусу державної служби".

Представляє за дорученням Начальника Головдержслужби України Головдержслужбу України на засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів нормативно-правових актів, розроблених Головдержслужбою України або за її участю.

За дорученням Начальника Головдержслужби представляє офіційну позицію Головдержслужби України у засобах масової інформації.

За дорученням Начальника Головдержслужби у межах компетенції взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Спрямовує діяльність юридичного департаменту, адміністративно-фінансового департаменту (крім сектору внутрішнього фінансового контролю), відділу проектів міжнародного розвитку та європейської інтеграції та відділу проектів електронного урядування департаменту модернізації державної служби.

Спрямовує і координує діяльність Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби.

Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, організацію роботи з питань протипожежної безпеки, охорони праці та гігієни праці у департаментах, діяльність яких спрямовує і контролює.

Надає доручення, обов'язкові до виконання працівниками відповідних структурних підрозділів Головдержслужби України та її підвідомчих установ.

4. Заступник Начальника Головдержслужби України з питань управління персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування

Забезпечує взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування України, прогнозування та планування потреби державних органів в кадрах.

Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору, атестації державних службовців, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків, формування кадрового резерву для державної служби.

Здійснює відповідно до цього Розподілу організаційне керівництво підготовкою проектів концепцій та завдань на розроблення проектів законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, та забезпечує підготовку їх для подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у супроводженні та розгляді законопроектів, за підготовку і супроводження яких відповідає Головдержслужба України, у Комітетах Верховної Ради України та на засіданнях Верховної Ради України.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у взаємодії з народними депутатами України, депутатськими фракціями, роботі комісій, дорадчих і робочих органів, утворених Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також в інших заходах, що проводяться їх органами, з метою роз'яснення питань, що належать до компетенції Головдержслужби.

Забезпечує відповідно до цього Розподілу підготовку пропозицій до експертних висновків Головдержслужби стосовно визначення позиції Кабінету Міністрів України щодо проектів законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, поданих до Кабінету Міністрів України суб'єктами законодавчої ініціативи, а також тих, які подаються на підпис Президенту України.

Представляє за дорученням Начальника Головдержслужби України Головдержслужбу України на засіданнях Кабінету Міністрів України та під час розгляду проектів нормативно-правових актів, розроблених Головдержслужбою України або за її участю.

Організовує роботу Експертної ради при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань, що стосуються погодження продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку, присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади I - II категорій, та нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України та очолює її.

Організовує діяльність Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади з питань методичного керівництва діяльністю кадрових служб, проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

Організовує діяльність комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців центрального апарату Головдержслужби та очолює її.

Забезпечує у межах повноважень реалізацію пріоритетів, визначених у політиці Головдержслужби. Організовує виконання та удосконалення процесів системи управління якістю Головдержслужби України відповідно до цього Розподілу.

Відповідає за такі процеси системи управління якістю: "Попередній розгляд та підготовка висновків щодо призначення на посади та звільнення з посад окремих категорій державних службовців", "Методичне керівництво атестацією та щорічною оцінкою діяльності державних службовців", "Методичне керівництво роботою з кадровим резервом на посади державних службовців", "Аналіз вікового складу державних службовців, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України, інформування за підсумками аналізу", "Ведення комп'ютерного обліку даних про державних службовців першої - сьомої категорії", "Формування та ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців", "Проведення службових розслідувань", "Проведення обов'язкових спецперевірок".

Організовує та проводить в державних органах службові розслідування. Організовує проведення обов'язкових спеціальних перевірок відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України.

Взаємодіє в межах компетенції з правоохоронними органами.

Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, організацію роботи з питань протипожежної безпеки, охорони праці та гігієни праці в департаменті, спрямування і контроль якого здійснює.

За дорученням Начальника Головдержслужби у межах компетенції взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Спрямовує роботу департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування.

Надає доручення, обов'язкові до виконання працівниками відповідного структурного підрозділу Головдержслужби України.

5. Заступник Начальника Головдержслужби України з питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Забезпечує розроблення, супроводження та нагляд за дотриманням державних стандартів щодо професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Забезпечує організацію діяльності Експертно-координаційної ради з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і методичного забезпечення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Забезпечує виконання завдань і функцій щодо реалізації загальних напрямів державної політики з питань організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Забезпечує організацію вивчення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу та формування проекту державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації, зокрема, з питань запобіганням проявам корупції.

Здійснює організаційне забезпечення конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням.

Забезпечує роботу щодо опрацювання проектів державних контрактів з відповідними навчальними закладами та організовує контроль за їх виконанням.

Забезпечує взаємодію з вищими навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань "Державне управління".

Забезпечує взаємодію з галузевими закладами післядипломної освіти та координацію в межах повноважень роботи центрів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Організовує та координує проведення підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Забезпечує організацію виконання бюджетної програми за КІЖВК 6121020 "Підготовка державних службовців V - VII категорій та підвищення кваліфікації державних службовців I - IV, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією".

Здійснює відповідно до цього Розподілу організаційне керівництво підготовкою проектів концепцій та завдань щодо розроблення проектів законів, що стосуються професійного навчання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Забезпечує відповідно до цього Розподілу підготовку пропозицій до експертних висновків Головдержслужби України стосовно визначення позиції Кабінету Міністрів України щодо проектів законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, поданих до Кабінету Міністрів України суб'єктами права законодавчої ініціативи, а також тих, які подаються на підпис Президентові України.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у супроводженні та розгляді законопроектів, за підготовку і супроводження яких відповідає Головдержслужба України, у Комітетах Верховної Ради України та на засіданнях Верховної Ради України.

Бере участь за дорученням Начальника Головдержслужби України у взаємодії з народними депутатами України, депутатськими фракціями, роботі комісій, дорадчих і робочих органів, утворених Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також в інших заходах, що проводяться їх органами, з питань, що належать до компетенції Головдержслужби.

Представляє за дорученням Начальника Головдержслужби України Головдержслужбу України на засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів нормативно-правових актів, розроблених Головдержслужбою України або за її участю.

За дорученням Начальника Головдержслужби представляє офіційну позицію Головдержслужби України у засобах масової інформації.

За дорученням Начальника Головдержслужби у межах компетенції взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Забезпечує у межах повноважень реалізацію пріоритетів, визначених у політиці Головдержслужби України. Організовує виконання та удосконалення процесів системи управління якістю Головдержслужби України відповідно до цього Розподілу.

Відповідає за процеси системи управління якістю: "Організація підготовки магістрів у галузі знань "Державне управління" та "Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".

Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання правил протипожежної безпеки, охорони праці та гігієни праці працівників управління, спрямування і контроль якого здійснює.

Спрямовує діяльність управління організації професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Надає доручення, обов'язкові до виконання працівниками відповідного структурного підрозділу Головдержслужби України.

 

Додаток 2

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
першого заступника Начальника Головдержслужби України та його заступників у разі їх відсутності

Перший заступник Начальника Головдержслужби України виконує обов'язки

- заступника Начальника Головдержслужби з питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Заступник Начальника Головдержслужби України - керівник апарату та з питань правової роботи

- першого заступника Начальника Головдержслужби України

- заступника Начальника Головдержслужби України з питань управління персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування

Заступник Начальника Головдержслужби України з питань управління персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування

- заступника Начальника Головдержслужби України - керівника апарату та з питань правової роботи

Заступник Начальника Головдержслужби України з питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

- заступника Начальника Головдержслужби України - керівника апарату та з питань правової роботи (у разі одночасної відсутності заступника Начальника Головдержслужби України з питань управління персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування)

- заступника Начальника Головдержслужби України з питань управління персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування (у разі одночасної відсутності заступника Начальника Головдержслужби України - керівника апарату та з питань правової роботи).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали