ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.11.2010 р. N 1446

Про затвердження в новій редакції Положення про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та її посадового складу

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.10.2001 N 574 "Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", зі змінами, було створено обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і затверджено її склад.

Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 N 927, з метою приведення Положення про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1. Затвердити:

Положення про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - обласна комісія) в новій редакції, що додається;

посадовий склад обласної комісії, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації Лозовського Е. М.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
25.11.2010 N 1446

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - обласна комісія) є постійно діючим органом, який утворюється обласною держадміністрацією.

2. Обласна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями обласної комісії на території області є:

координація дій органів управління, сил і засобів Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня;

участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Обласна комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

1) координує діяльність райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

2) розглядає питання щодо:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;

3) подає голові облдержадміністрації, пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

5) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних і штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

6) складає перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води й електропостачання до рівня екологічної броні;

7) затверджує результати класифікації об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки;

8) здійснює методичне керівництво й контроль за роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

5. Обласна комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує координацію діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

2) вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Обласна комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

2) забезпечує залучення сил і засобів Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання МНС зазначених матеріалів;

7) вивчає обставини, що склалися, та подає голові облдержадміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Обласна комісія має право:

1) заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів, розташованих на території області, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів, розташованих на території області, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

3) залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня сили і засоби Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

4) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів, розташованих на території області (за погодженням з їх керівниками).

8. Обласну комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Головою обласної комісії призначається заступник, у тому числі перший, голови облдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадовий склад обласної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Персональний склад обласної комісії затверджується головою обласної комісії на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об'єктів, розташованих на території області.

У разі відсутності голови обласної комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови обласної комісії.

9. Голова обласної комісії:

веде засідання обласної комісії;

подає пропозиції голові облдержадміністрації щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

затверджує функціональні обов'язки членів обласної комісії (за напрямом роботи у складі обласної комісії).

10. Робочим органом (секретаріатом) обласної комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

11. Основною організаційною формою роботи обласної комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання обласної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина її складу.

Засідання обласної комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Рішення обласної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів обласної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення обласної комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем обласної комісії, та затверджуються головою облдержадміністрації.

Член обласної комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті обласною комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення обласної комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території області.

Організація роботи обласної комісії здійснюється її головою за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

12. Забезпечення членів обласної комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на облдержадміністрацію.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
25.11.2010 N 1446

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

перший заступник голови облдержадміністрації - голова комісії;

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації - перший заступник голови комісії;

начальник Головного управління МНС України в Луганській області - заступник голови комісії (за згодою)

Члени комісії

заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації - начальник управління регіонального розвитку, інвестиційної і фінансової політики;

заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

начальник управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації;

начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

заступник начальника Управління - начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Луганській області (за згодою);

заступник начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області (за згодою);

головний державний санітарний лікар Луганської області (за згодою);

начальник Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області, головний державний інспектор ветмедицини Луганської області (за згодою);

заступник начальника Державної екологічної інспекції в Луганській області (за згодою);

перший заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області - начальник гірничого округу (за згодою);

начальник Луганського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства (за згодою);

начальник Луганського обласного центру з гідрометеорології (за згодою);

перший заступник голови Федерації профспілок Луганської області (за згодою);

перший заступник генерального директора ДО "Луганська обласна державна телерадіокомпанія" (за згодою);

заступник начальника з будівництва Служби автомобільних доріг в Луганській області (за згодою);

голова Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста (за згодою);

Луганський обласний військовий комісар (за згодою);

начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою);

голова правління ПАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою);

генеральний директор ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (за згодою);

відповідальний секретар комісії.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали