Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

10.10.2019

м. Київ

N 185-19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2019 р. за N 1159/34130

Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 (Постанова N 500) та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби (Постанова N 500), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500, пункту 13 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року N 106 (Постанова N 106),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30 березня 2015 року N 65 "Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (Наказ N 65), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за N 422/26867;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11 квітня 2016 року N 74 "Про внесення змін до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (Наказ N 74), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 656/28786.

3. Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

 

В. о. Голови

В. Купрій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
10 жовтня 2019 року N 185-19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2019 р. за N 1159/34130

ВИМОГИ
до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають зміст і структуру загальних/спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - програми підвищення кваліфікації).

2. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів) та замовників таких послуг, державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - учасники професійного навчання).

3. У цих Вимогах терміни вжито в значеннях, наведених у Законах України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року N 106 (Постанова N 106) (далі - Положення про систему професійного навчання).

4. Загальні професійні (сертифікатні) програми розробляються, затверджуються відповідними суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 Положення про систему професійного навчання (Постанова N 106).

Спеціальні професійні (сертифікатні) програми розробляють, затверджують відповідні суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) та погоджують відповідні замовники освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами.

Загальні короткострокові програми розробляють, затверджують відповідні суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) та погоджує Національне агентство України з питань державної служби.

Спеціальні короткострокові програми розробляють, затверджують відповідні суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) та погоджують відповідні замовники освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами.

5. На підставі програм підвищення кваліфікації складаються навчально-тематичні плани та розклади занять. Відповідно до планів-графіків суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) організовують підвищення кваліфікації учасників професійного навчання.

II. Вимоги до змісту програм підвищення кваліфікації

1. Програми підвищення кваліфікації розробляються з урахуванням вимог Положення про систему професійного навчання (Постанова N 106), інших нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, місцевого самоврядування, післядипломної освіти, відповідних професійних стандартів (у разі наявності), потреб замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання та індивідуальних потреб учасників навчання.

2. Програми підвищення кваліфікації розробляються відповідно до цих Вимог за формами:

форма 01-ПН (для професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації) (додаток 1);

форма 02-ПН (для короткострокових програм підвищення кваліфікації) (додаток 2).

3. Зміст програм підвищення кваліфікації має:

відповідати потребам замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання;

базуватися на принципах інноваційності, прогностичності, випереджувального характеру, індивідуалізації та диференціації підходів до професійного навчання, збалансованості теоретичних і практичних компонентів, недискримінації та рівності, стандартах прав людини;

враховувати перелік/переліки пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання, який щороку формує НАДС, та результати вивчення загальних потреб;

враховувати завдання, функції та повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування;

бути спрямованим на професійний розвиток учасників професійного навчання;

мати практичну спрямованість;

передбачати сучасні підходи до освіти дорослих, методи їх навчання.

4. Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації має передбачати обов'язкову та вибіркову складові частини, кожна з яких структурується за модульним принципом.

Вибіркова частина передбачає вільний вибір модулів з урахуванням індивідуальних потреб учасників професійного навчання.

Тематика модулів вибіркової частини визначається з урахуванням потреб замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання.

Частка вибіркових модулів має становити не менше ніж 20 і не більше ніж 40 відсотків часу, передбаченого для засвоєння всієї професійної (сертифікатної) програми.

5. У програмі підвищення кваліфікації необхідно зазначати номер та назву кожного окремого модуля, перелік тем у межах кожного модуля та питань для вивчення за кожною темою.

6. Розрахунок кількості годин у межах програми підвищення кваліфікації здійснюється з урахуванням кількості годин, необхідних для:

проведення аудиторних та/або дистанційних занять (за наявності);

здійснення навчальних візитів до державних органів, органів місцевого самоврядування та інших підприємств, установ, організацій різних форм власності з метою вивчення кращих практик та обміну досвідом (за потреби);

самостійної роботи учасників професійного навчання;

здійснення заходів вхідного, поточного та підсумкового контролю (за наявності).

III. Вимоги до структури програм підвищення кваліфікації

1. Програми підвищення кваліфікації містять:

титульний аркуш програми;

профіль програми;

структуру програми;

зміст програми;

оцінювання результатів навчання;

перелік літератури, інформаційних ресурсів, обов'язкових для опрацювання.

2. У профілі програм підвищення кваліфікації зазначаються:

1) загальна інформація про програму підвищення кваліфікації:

назва програми;

шифр програми (проставляється за таким форматом: XX/20_ _/000, в якому перший символ визначає тип програми за змістом (загальна програма - З, спеціальна програма - С); другий символ - тип програми за тривалістю та інтенсивністю (П - професійна (сертифікатна) програма, К - короткострокова програма); рік затвердження програми та порядковий номер програми (нумерація програм здійснюється в межах календарного року). Наприклад, перша загальна професійна (сертифікатна) програма, затверджена 2019 року, матиме такий шифр: ЗП/2019/001);

тип програми за змістом (загальна чи спеціальна);

відомості про акредитацію (для загальної професійної (сертифікатної) програми);

форма навчання (очна (денна, вечірня), дистанційна, змішана);

цільова група (державні службовці із зазначенням категорії посад державної служби та групи оплати праці (за потреби), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування із зазначенням категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад);

передумови навчання за програмою (проходження онлайн-курсу, опрацювання нормативно-правових актів тощо) (у разі встановлення);

найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання;

найменування партнера(ів) щодо реалізації програми (за наявності);

обсяг програми в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС);

тривалість програми та організація навчання (кількість днів і періодичність проведення аудиторних занять; кількість днів та період проведення дистанційних занять, навчальних візитів у разі їх передбачення);

мова(и) викладання;

напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма;

перелік професійних компетентностей (назва професійної компетентності), на підвищення рівня яких спрямовано програму;

укладачі програми (прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання, науковий ступінь (у разі наявності), посада, адреса електронної пошти);

2) загальна мета програми (очікуваний результат засвоєння учасниками професійного навчання навчального матеріалу програми, що виявляється в удосконаленні їхньої професійної компетентності та забезпеченні здатності виконувати посадові обов'язки);

3) очікувані результати навчання (знання, уміння та навички, які мають демонструвати учасники професійного навчання за результатами навчання);

4) викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять (лекція, семінар, тренінг, практична робота, лабораторна робота, тематична дискусія, дебати, конференція, відеоконференція, вебінар, обговорення у форматі круглого столу, ділова гра, групове вирішення завдань, розв'язання ситуаційного завдання тощо));

5) ресурсне забезпечення дистанційного навчання (назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься навчання, назва дистанційного курсу (модуля), посилання (вебадреса));

6) оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю передбачають визначення:

критеріїв оцінювання та їх питому вагу у підсумковій оцінці результатів навчання, які передбачають відвідування занять, проходження дистанційного навчання (у разі змішаної форми навчання), опрацювання обов'язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів;

форму та періодичність поточного контролю (за потреби);

форму підсумкового контролю (за потреби).

3. Структура програм підвищення кваліфікації містить залежно від її тривалості та інтенсивності:

загальну кількість годин / кредитів ЄКТС, їх розподіл на аудиторні, дистанційні заняття, навчальні візити, самостійну роботу;

етапи навчання (сесії), назви модулів та/або тем, включених до програми;

підсумковий контроль результатів навчання (за наявності).

4. Оцінювання результатів навчання за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації здійснюється шляхом поточного та/або підсумкового контролю у формі та за періодичністю, визначеними програмою. У програмі визначаються вимоги до виконання завдань у межах окремого контрольного заходу.

Оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації здійснюється шляхом підсумкового контролю у формі, визначеній програмою.

Поточний та/або підсумковий контроль може здійснюватися у формі тестування, розв'язання ситуаційного завдання (у письмовій або усній формі), написання есе за визначеною темою, розроблення та презентації проєкту (у письмовій або усній формі), підсумкової роботи, письмових відповідей на запитання, ділової гри, написання звіту (або презентації) про результати групового чи індивідуального вирішення завдань, виступу на заході (конференції, семінарі, диспуті), колоквіуму тощо.

5. Програми підвищення кваліфікації мають передбачати обов'язкове опрацювання учасниками професійного навчання літератури, інформаційних ресурсів (матеріалів), список яких формують укладачі програми довільним способом з урахуванням вимог до бібліографічного опису, визначених національними стандартами України.

Професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації мають передбачати для обов'язкового опрацювання учасниками професійного навчання перелік нормативно-правових актів, а також до 10 одиниць літератури та інформаційних ресурсів (матеріалів).

Короткострокові програми підвищення кваліфікації мають передбачати для обов'язкового опрацювання учасниками професійного навчання перелік нормативно-правових актів, а також до 5 одиниць літератури та інформаційних ресурсів (матеріалів).

6. Під час визначення обсягу та тривалості програм підвищення кваліфікації слід враховувати, що:

обсяг професійної (сертифікатної) програми має становити не менше ніж два кредити ЄКТС, а короткострокової програми - 0,2 - 1 кредит ЄКТС;

одна академічна година становить 45 хвилин, дві академічні години утворюють пару академічних годин, які без перерви становлять 1 годину 20 хвилин;

тривалість аудиторної і самостійної роботи учасника професійного навчання не має перевищувати 10 академічних годин на день;

обсяг максимального навантаження учасника професійного навчання на один тиждень становить 54 години аудиторних занять і самостійної роботи;

на проведення лекцій має передбачатися не більше ніж 30 відсотків загального обсягу навчального часу на проведення аудиторних занять;

частка практичного компонента у межах загального обсягу навчального часу має становити не менше ніж 60 відсотків.

 

Директор Генерального департаменту
професійного розвитку державних
службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування

В. Чмига

 

Додаток 1
до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
(абзац другий пункту 2 розділу II)

форма 01-ПН

Найменування суб'єкта надання освітніх послуг (провайдера)

 

ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

_
(назва програми)

Шифр програми

Рік запровадження програми

Програму затверджено

Програму акредитовано (погоджено)1

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

 

Шифр програми

 

Тип програми за змістом

 

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

 

Форма навчання

 

Цільова група

 

Передумови навчання за програмою

 

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою2

 

Найменування партнера (партнерів) програми

 

Обсяг програми

 

Тривалість програми та організація навчання

 

Мова(и) викладання

 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

 

Укладач(і) програми

 

2. Загальна мета

 

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

 

уміння

 

навички

 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

 

Назва дистанційного курсу (модуля)

 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять -
Онлайн-курс3 -
Опрацювання обов'язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) -
Поточний контроль (кількість) -
Підсумковий контроль -

Форма та періодичність поточного контролю

 

Форма підсумкового контролю

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Етап навчання (сесія)

Назва модулів, тем

Кількість годин

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС за модулем

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Обов'язкові модулі програми4

Сесія 1

Модуль 1. Назва

Тема 1.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Назва

 

 

 

 

 

Модуль 2. Назва

Тема 2.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Назва

 

 

 

 

 

Сесія 2

Модуль 3. Назва

Тема 3.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Назва

 

 

 

 

 

Модуль 4. Назва

Тема 4.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Назва

 

 

 

 

 

Вибіркові модулі програми

Сесія 3

Модуль 5. Назва

Тема 5.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Назва

 

 

 

 

 

Модуль 6. Назва

Тема 6.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 6.2. Назва

 

 

 

 

 

Сесія 4

Модуль 7. Назва

Тема 7.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 7.2. Назва

 

 

 

 

 

Модуль 8. Назва

Тема 8.1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 8.2. Назва

 

 

 

 

 

Сесія 5

Підсумковий контроль результатів навчання

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ5

Модуль 1. Назва

Тема 1. Назва

Перелік питань для вивчення

Тема 2. Назва

Перелік питань для вивчення

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ


1 Найменування організації, установи, державного органу, органу місцевого самоврядування, дата і номер документа, яким акредитовано (погоджено) програму.

2 Для спеціальних професійних (сертифікатних) програм.

3 Для змішаної форми навчання.

4 Містить необхідну кількість модулів і тем.

5 Містить необхідну кількість модулів.

 

Додаток 2
до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
(абзац третій пункту 2 розділу II)

форма 02-ПН

Найменування суб'єкта надання освітніх послуг (провайдера)

 

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

_
(назва програми)

Шифр програми

Рік запровадження програми

Програму затверджено

Програму погоджено1

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

 

Шифр програми

 

Тип програми за змістом

 

Форма навчання

 

Цільова група

 

Передумови навчання за програмою

 

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою2

 

Найменування партнера (партнерів) програми

 

Обсяг програми

 

Тривалість програми та організація навчання

 

Мова(и) викладання

 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

 

Укладач(і) програми

 

2. Загальна мета

 

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

 

уміння

 

навички

 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання, із зазначенням посилання (вебадреси)

 

Назва дистанційного етапу/модуля

 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять -
Проходження дистанційного
навчання3 -
Поточний контроль (кількість) -
Підсумковий контроль -

Форма підсумкового контролю

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Назва

 

 

 

 

 

Тема 2. Назва

 

 

 

 

 

Тема 3. Назва

 

 

 

 

 

Тема 4. Назва

 

 

 

 

 

Тема 5. Назва

 

 

 

 

 

Тема 6. Назва

 

 

 

 

 

Підсумковий контроль результатів навчання

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Назва

Перелік питань для вивчення

Тема 2. Назва

Перелік питань для вивчення

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ


1 Найменування організації, установи, державного органу, органу місцевого самоврядування, дата і номер документа, яким погоджено програму.

2 Для спеціальних професійних (сертифікатних) програм.

3 Для змішаної форми навчання.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали