Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2020

м. Київ

N 72/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2020 р. за N 28/34311

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року N 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (Закон N 132-IX), Закону України від 03 жовтня 2019 року N 159-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" (Закон N 159-IX) та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228) (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. У наказі Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року N 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць" (Наказ N 3359/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1528/29658:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць";

2) у підпункті 1 пункту 1 слова ", фізичних осіб - підприємців", "/місцем проживання" та "/місця проживання" виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. Бережний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
09 січня 2020 року N 72/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2020 р. за N 28/34311

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року N 448/5 (Порядок N 448/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 року за N 449/20762:

1) у пункті 4 слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у пункті 5 слова "через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті" замінити словами "мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

2. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5 (Порядок N 359/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330:

1) у розділі I:

в абзаці третьому пункту 2 слова ", акредитований суб'єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації" виключити;

абзац перший пункту 5 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"5. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місцезнаходження.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "за заявою заявника" замінити словами "на підставі документів, поданих заявником,";

в абзаці другому слова "Заява та документи" замінити словом "Документи";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "заяви та" замінити словами "у паперовій формі";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.";

абзац четвертий доповнити словами "(документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність, відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені іншої особи)";

абзац п'ятий виключити;

після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор у випадках, передбачених законодавством, обов'язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

8. У випадках та порядку, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", державний реєстратор здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності фізичних та юридичних осіб, перевіряє повноваження представника.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 17 вважати відповідно пунктами 9 - 19;

абзац сьомий пункту 17 викласти в такій редакції:

"засновника та учасника (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій) юридичної особи;";

3) абзац третій пункту 2 розділу III виключити.

3. У Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року N 784/5 (Порядок N 784/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 427/28557 (зі змінами):

1) у розділі I:

підпункт 2 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"доступ учасника, керівника юридичної особи до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;";

в абзаці другому пункту 5 слова "для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта";

2) у розділі II:

абзац другий пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Користувачем персонального кабінету громадського формування, що не має статусу юридичної особи (крім постійно діючих третейських судів), може бути виключно особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є керівником такого громадського формування.

Користувачами персонального кабінету юридичної особи можуть бути виключно особи, які відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є учасниками та керівником такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"доступу в режимі реального часу до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи, як в паперовій, так і в електронній формі;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

4. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року N 1657/5 (Порядок N 1657/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за N 839/28969:

1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 8 розділу II слова "через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

2) пункт 1 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документи щодо релігійної організації, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, надаються за запитом заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.";

3) у розділі V:

у пункті 3:

у підпункті 10 слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій)";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

у підпункті 15 слова ", про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

пункт 6 після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:

"12) відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим підпункт 12 вважати підпунктом 13;

4) у розділі VII:

у пункті 1:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

після підпункту 14 доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

"15) відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим підпункт 15 вважати підпунктом 16;

у пункті 2:

в абзаці вісімнадцятому слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій)";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

в абзаці двадцять третьому слова ", а також про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

у пункті 5:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцятим;

5) у тексті Порядку слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

6) у додатках до Порядку:

у виносці "1" додатка 1 слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

у додатку 2:

у розділі VI:

у пункті 6 слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Відомості про органи управління юридичної особи (назви відповідно до установчих документів).";

у пункті 11 слова ", а також про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

розділ X після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 6 - 13;

у виносці "1" слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

у виносці "1" додатка 3 слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити.

5. У Формі 3 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5 (Наказ N 3268/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за N 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року N 2824/5 (Наказ N 2824/5)):

1) слова "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа, зазначена у пунктах "в" - "е" частини п'ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви" замінити словами "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також якщо заявником виступає особа, яка не є уповноваженим представником юридичної особи. У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви";

2) слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінити словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

6. У Формі 1 "Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи" (Наказ N 3268/5), Формі 4 "Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи" (Наказ N 3268/5), Формі 5 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 9 "Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 10 "Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем" (Наказ N 3268/5), Формі 11 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 12 "Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням" (Наказ N 3268/5), Формі 13 "Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 18 "Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи" (Наказ N 3268/5), Формі 19 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 20 "Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи" (Наказ N 3268/5), Формі 21 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), Формі 22 "Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації" (Наказ N 3268/5), Формі 23 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Наказ N 3268/5), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за N 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року N 2824/5 (Наказ N 2824/5)), слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінити словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали