СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

29.07.2011

м. Київ

N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 999/19737

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, розділу 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Порядку диспансеризації населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.08.2010 N 728, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1396/18691, з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації в Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 12.11.2007 N 803, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.11.2007 за N 1314/14581, що додаються.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

 

Голова Служби

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби
безпеки України

В. І. Шатілов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
29.07.2011 N 307

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 999/19737

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України

1. Пункт 2.2 глави 2 виключити.

2. У главі 3:

2.1. У пункті 3.1:

у першому реченні слово "профілактичних" замінити словом "поглиблених";

у другому реченні:

слово "диспансеризації" замінити словами "поглибленого медичного огляду";

після слова "графіки" доповнити речення словами "(далі - графік)".

2.2. Абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Поглиблений медичний огляд розпочинається з огляду лікаря-терапевта дільничного (цехового лікарської дільниці), який визначає обсяг обстеження з урахуванням статі особи, належності її до груп ризику захворювань та розподілу за віком: до 30 років, від 31 до 40 років, від 41 до 45 років та понад 45 років.".

2.3. Абзац другий пункту 3.3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"Керівники органів, підрозділів та закладів СБУ є відповідальними за проходження поглибленого медичного огляду підлеглими співробітниками-військовослужбовцями і зобов'язані:

забезпечити виконання графіка на відповідний рік;

взаємодіяти з керівниками лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо контролю за проходженням поглибленого медичного огляду співробітниками-військовослужбовцями у строки, визначені графіком;

направляти до лікувально-профілактичного закладу СБУ при першій можливості співробітників-військовослужбовців, які з поважних причин не пройшли поглиблений медичний огляд згідно з графіком.".

2.4. Пункти 3.4, 3.8 викласти в такій редакції:

"3.4. Лікар-терапевт дільничний (цеховий лікарської дільниці) організовує проведення диспансеризації на своїй лікарській дільниці, відповідає за якість заходів, що здійснюються при її проведенні, і зобов'язаний:

здійснювати систематичний контроль за прибуттям співробітників-військовослужбовців до лікувально-профілактичного закладу СБУ у строки, визначені графіком, та згідно зі списками, складеними спільно з підрозділами кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів СБУ;

своєчасно інформувати керівництво лікувально-профілактичного закладу СБУ про повноту проходження співробітниками-військовослужбовцями органів, підрозділів і закладів СБУ поглибленого медичного огляду, у тому числі посадовими особами керівного складу, у встановлені згідно з графіком строки;

здійснювати систематичний контроль за прибуттям до лікувально-профілактичного закладу СБУ для проходження поглибленого медичного огляду співробітників-військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ, які з будь-яких причин не пройшли його у строки, визначені згідно з графіком;

до 1 грудня поточного року доповідати письмово в порядку підпорядкування про стан виконання графіка проходження співробітниками-військовослужбовцями органів, підрозділів, закладів СБУ поглиблених медичних оглядів.";

"3.8. Під час проведення поглибленого медичного огляду виявляються особи, які підлягають динамічному нагляду.

Якщо під час проходження поглибленого медичного огляду у співробітника-військовослужбовця СБУ виявлені захворювання, що можуть суттєво обмежувати належне виконання ним службових обов'язків, лікар-терапевт дільничний (цеховий лікарської дільниці) письмово доповідає про це за підпорядкованістю керівнику закладу охорони здоров'я СБУ з рекомендацією про необхідність його додаткового медичного обстеження в центральному госпіталі ВМУ СБУ.

Необхідність направлення співробітника-військовослужбовця СБУ до центрального госпіталю ВМУ СБУ визначається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я СБУ (далі - ЛКК), про що голова ЛКК письмово доповідає начальнику ВМУ СБУ.

Начальник ВМУ СБУ письмово доповідає заступнику Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків або Голові СБУ (особі, яка виконує його обов'язки) про виявлення у співробітника-військовослужбовця СБУ захворювань, що можуть суттєво обмежувати виконання ним службових обов'язків, для прийняття рішення щодо направлення його на додаткове медичне обстеження до центрального госпіталю ВМУ СБУ. Про прийняте керівництвом СБУ рішення начальник ВМУ СБУ інформує керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому проходить службу співробітник-військовослужбовець СБУ.

Про результати додаткового медичного обстеження співробітника-військовослужбовця СБУ у центральному госпіталі ВМУ СБУ начальник відділення в порядку підпорядкування доповідає начальнику центрального госпіталю ВМУ СБУ.

Начальник центрального госпіталю ВМУ СБУ у разі надходження доповіді після проведеного лікування про наявність у співробітника-військовослужбовця СБУ хвороб, що можуть суттєво обмежувати належне виконання ним службових обов'язків, письмово доповідає начальнику ВМУ СБУ про необхідність направлення співробітника-військовослужбовця СБУ на медичний огляд військово-лікарської комісії (далі - ВЛК).

Начальник ВМУ СБУ письмово доповідає заступнику Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків або Голові СБУ (особі, яка виконує його обов'язки) про необхідність направлення на медичний огляд відповідної ВЛК співробітника-військовослужбовця СБУ за станом здоров'я. Про прийняте керівництвом СБУ рішення начальник ВМУ СБУ в установленому порядку інформує керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому проходить службу співробітник-військовослужбовець, та Управління по роботі з особовим складом СБУ.".

2.5. У пункті 3.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.9. Начальники ВМС та центральної поліклініки ВМУ СБУ до 1 грудня поточного року доповідають начальнику регіонального органу СБУ та начальнику ВМУ СБУ відповідно про:";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"результати проведення поглибленого медичного огляду співробітників-військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його у поточному році та, у разі наявності, - про осіб, які його не пройшли;".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці третьому слова "загальна оцінка" замінити словами "загальну оцінку";

доповнити пункт абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"Після узагальнення доповідей від начальників ВМС та начальника центральної поліклініки ВМУ СБУ начальник ВМУ СБУ до 10 грудня поточного року доповідає Голові СБУ про стан проходження диспансеризації в СБУ.

У разі якщо не всі співробітники-військовослужбовці пройшли поглиблений медичний огляд у поточному році, начальники органів, підрозділів, закладів СБУ до 15 грудня поточного року письмово доповідають керівництву СБУ про кількість таких осіб та причини не проходження поглибленого медичного огляду.".

2.6. Пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Співробітникам-військовослужбовцям, які пройшли поглиблений медичний огляд, лікарем-терапевтом дільничним (цеховим лікарської дільниці) робляться відмітки у паспорті здоров'я співробітника-військовослужбовця, форма якого визначена в додатку 2".

3. Додаток 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до пункту 3.11 Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я
співробітника-військовослужбовця

I. Загальні відомості

Прізвище, ім'я та по батькові _________

Дата народження __.__._____

Стать _

Місце проживання ______
___________

Сімейний стан __________

Контактні телефони особи

Контактні телефони близьких родичів __
___________

Номер медичної карти _

II. Сигнальні відмітки

Група крові , резус-фактор _

Алергічна реакція _________

Медикаментозна алергія ___

Цукровий діабет __________

Туберкульоз _

Інфекційні захворювання __

Щеплення __

III. Анамнестичні дані

Перенесені захворювання __

Хірургічні втручання ______

Травми _____

Вживання алкоголю ______

Куріння _____

Заняття спортом __________

Шкідливі фактори виробничого середовища __________

Фактори ризику розвитку соціально важливих захворювань

N з/п

Найменування

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

Захворювання батьків:
1) серцево-судинні;
2) цукровий діабет;
3) онкологічні

 

 

 

 

 

2

Куріння

 

 

 

 

 

3

Надмірна вага

 

 

 

 

 

4

Гіподинамія

 

 

 

 

 

5

Стрес

 

 

 

 

 

6

Підвищений артеріальний тиск

 

 

 

 

 

7

Нераціональне харчування

 

 

 

 

 

Підпис лікаря

 

 

 

 

 

IV. Показники стану здоров'я

N з/п

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

Зріст

 

 

 

 

 

2

Вага

 

 

 

 

 

3

Індекс маси тіла (норма - 20 - 25 кг/м2)

 

 

 

 

 

4

Окружність талії
(до 102 см - у чоловіків, до 88 см - у жінок)

 

 

 

 

 

5

Частота серцевих скорочень

 

 

 

 

 

6

Артеріальний тиск
(не більше 140/90 мм.рт.ст.)

 

 

 

 

 

7

Холестерин (не більше 5,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

8

Холестерин ЛПНЩ
(не більше 3 ммоль/л)

 

 

 

 

 

9

Холестерин ЛПВЩ
(не нижче 1,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

10

Тригліцериди (не більше 2,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

11

Глюкоза крові натще
(норма - менше 5,6 ммоль/л)

 

 

 

 

 

 

Інші показники

 

 

 

 

 

Підпис лікаря

 

 

 

 

 

V. Відомості про спеціальні дослідження

N з/п

Дослідження

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

VI. Відомості про госпіталізацію

Дата

Діагноз

Заклад охорони здоров'я
(профіль)

 

 

 

VII. Відомості про санаторно-курортне та реабілітаційне лікування

Дата

Діагноз

Заклад охорони здоров'я
(профіль)

 

 

 

VIII. Результати огляду

Дата

Захворювання (в тому числі вперше виявлені)

Лікар

 

 

 

IX. Підсумкова оцінка стану здоров'я

за 20__ рік:

1. Стан здоров'я:

група здоров'я ___

група фізичної підготовки ___

функціональні відхилення
___________

фактори ризику захворювань _________

2. Рекомендації, призначення індивідуальних планів оздоровлення:

Лікар

Рекомендації, індивідуальні плани

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

3. "Школи здоров'я" _____
__________

4. План щеплень на 20__ рік __________
___________

Примітки:

1. Паспорт здоров'я співробітника-військовослужбовця заповнюється лікарем-терапевтом дільничним (цеховим лікарської дільниці).

2. Паспорт здоров'я зберігається у співробітника-військовослужбовця та надається ним лікарю-терапевту дільничному (цеховому лікарської дільниці) щороку при проходженні поглибленого медичного огляду.".

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. Лурін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали