ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.08.2011

м. Київ

N 1002

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2011 р. за N 1020/19758

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 32 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та від 01.07.2010 N 2393-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738, що додаються.

2. Управлінню спільного інвестування (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гужій

Перший заступник Голови
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва -
Голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від 9 серпня 2011 р. N 35

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
09.08.2011 N 1002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2011 р. за N 1020/19758

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. У розділі I:

пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам законодавства".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

2.1.1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії".

2.1.2. У пункті 6:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Керівник або тимчасово виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років та за останні два роки цієї діяльності не повинен бути керівником професійного учасника, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2.2. У главі 3:

2.2.1. У пункті 5:

абзац дев'ятий доповнити словами "(протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника компанії з управління активами не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами.".

2.2.2. У абзаці першому пункту 7 слова "у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії й" виключити.

2.2.3. У пункті 15:

перший абзац замінити двома новими абзацами такого змісту:

"15. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж 7000000 гривень.

Особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим;

в абзаці третьому слова "в абзаці першому" замінити словами "в абзацах першому та другому";

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного абзацами першим та другим цього пункту, компанія з управління активами або адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов'язані:

повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам чинного законодавства на строк не більше як три місяці.".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

3.1.1. У пункті 3 слова та цифри ", не меншу, ніж сума, еквівалентна 500000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи" замінити словами та цифрами "не менш як 7000000 гривень на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії".

3.1.2. У пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"4. Керівні посадові особи або тимчасово виконуючі обов'язки керівних посадових осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його структурних підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Уповноважений орган професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду при призначенні на посаду керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3.2. У главі 3:

3.2.1. В абзаці першому пункту 3 слова та цифри "менше ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України" замінити словами "меншому, ніж розмір його зареєстрованого статутного капіталу".

3.2.2. Доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту:

"6. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду.".

4. Доповнити пункт 4 глави 1 розділу IV після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. У розділі IX:

5.1. Доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.".

У зв'язку з цим пункти 1 - 11 вважати відповідно пунктами 2 - 12.

5.2. У пункті 2:

абзаци сьомий, восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

абзаци другий - чотирнадцятий позначити відповідно буквами "а" - "ї".

5.3. Доповнити розділ після пункту 2 новими пунктами 3 та 4 такого змісту:

"3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах "в" - "е" пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідною постановою.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "є" - "з", "і", "ї" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "б", "и" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов'язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії у письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних і пайових інвестиційних фондів (у разі створення таких наглядових рад), активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє;

наступного робочого дня з дати прийняття рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє, повідомити про прийняте ним рішення зберігача, депозитарій (реєстратора) та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації інститутів спільного інвестування та заміни компанії з управління активами, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про розірвання договорів про управління активами (для корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів), про ліквідацію пайових інвестиційних фондів або заміну компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять ці пайові інвестиційні фонди, іншій компанії з управління активами.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 13.

5.4. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє".

5.5. Пункт 6 після слова "анулювання" доповнити словами "за заявою ліцензіата", а також цифру "3" замінити цифрою "5".

5.6. Пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9 - 13 вважати відповідно пунктами 8 - 12.

5.7. У пункті 9 цифру "5" замінити цифрою "7".

5.8. Пункт 12 виключити.

 

Начальник управління
спільного інвестування

О. Симоненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали