Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.07.2012

м. Київ

N 924


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2012 р. за N 1228/21540

Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою приведення у відповідність із Законом України від 22 грудня 2010 року N 2850-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу", Законом України від 03 лютого 2011 року N 2994-VI "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" (Закон N 2994-VI), Законом України від 07 квітня 2011 року N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) та подальшого удосконалення вимог до здійснення депозитарної діяльності у Національній депозитарній системі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112 (із змінами), що додаються.

2. Депозитаріям цінних паперів та зберігачам цінних паперів привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців від дати набрання чинності цим рішенням.

3. Рішення набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України.

5. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій


 

Протокол засідання Комісії
від 03 липня 2012 р. N 31


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
03.07.2012 N 924

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2012 р. за N 1228/21540


Зміни до Положення про депозитарну діяльність

1. У преамбулі слова "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" замінити словами "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2. У розділі I:

2.1. У пункті 1:

абзац другий після слова "ринку" доповнити словами "або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)";

в абзаці четвертому слова "відповідно до внутрішніх документів депозитарних установ на визначений строк або до настання певної події на підставі рішення суду, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "на визначений строк або до настання певної події відповідно до внутрішніх документів депозитарних установ із забезпеченням збереження стану рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів на підставі рішення суду, рішення Комісії, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"депозитарні активи - сертифікати цінних паперів на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, у тому числі в Національному депозитарії України, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів в депозитаріях і в Національному депозитарії України та записи на рахунках у цінних паперах Національного депозитарію України в іноземних депозитарних установах;";

в абзаці двадцять третьому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією".

2.2. У пунктах 4, 5 і 6 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією".

3. У розділі II:

в абзаці дванадцятому пункту 1 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

у пункті 3 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

пункт 7 після слова "формі" доповнити словами "або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації".

4. У розділі III:

4.1. Підпункт 3.3 пункту 3 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зберігач, що уклав з емітентом у процесі дематеріалізації випущених ним акцій договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за N 706/4927, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий уважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим.

4.2. У пункті 5:

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому слово "депозитарієм" замінити словами "депозитарними установами".

5. У розділі IV:

5.1. У пункті 1:

у підпункті 1.3 слова "документарної форми існування при розміщенні та цінні папери, розміщені в бездокументарній формі" замінити словами ", зареєстровані у документарній формі існування, та цінні папери, розміщені у бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації";

підпункт 1.4 після слова "формі" доповнити словами "або переведених в таку форму при дематеріалізації чи конвертації".

5.2. В абзаці третьому пункту 6 слова "Державною комісією з цінних паперів" та "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Комісією" та "Комісії".

6. У розділі V:

6.1. У главі 1:

6.1.1. У пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1.1 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

друге речення підпункту 1.2 після слова "порядку" доповнити словами "(нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа)";

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Усі офіційні документи, що подаються до депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.".

6.1.2. В абзаці першому пункту 2 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

6.1.3. У пункті 3:

у підпункті 3.3:

підпункт 3.3.1 доповнити абзацами такого змісту:

"Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у підпункті 3.7 цього пункту, може бути засвідчена та подана згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є зберігач, який відкрив йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у підпункті 3.7 цього пункту, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому - десятому цього підпункту.";

у підпункті 3.3.2 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

у підпункті 3.6:

абзац третій підпункту 3.6.1 доповнити словами ", які стосуються нового суб'єкта управління";

абзац сьомий підпункту 3.6.2 доповнити словами ", які стосуються нового суб'єкта управління";

в абзаці шостому підпункту 3.6.4 слово "десятому" замінити словом "дев'ятому";

у підпункті 3.7:

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відкриття рахунків в цінних паперах юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи.";

у підпункті 3.8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;";

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"У разі неподання фізичною особою зберігачу копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що засвідчує реєстрацію такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, зберігач відкриває такій особі рахунок у цінних паперах як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.";

у підпункті 3.9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;";

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:

"оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (у тому числі документа, створеного юридичною особою - нерезидентом та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчену нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою.";

у підпункті 3.10:

в абзаці першому слово "фонду" замінити словом "капіталу";

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;";

в абзаці четвертому підпункту 3.11 слово "десятому" замінити словом "дев'ятому";

у підпункті 3.13:

в абзаці першому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

у підпункті 3.13.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані пенсійному фонду та керуючому рахунком;";

абзаци сьомий, восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком.";

у підпункті 3.14:

у підпункті 3.14.6:

абзаци п'ятий, шостий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані інвестиційному фонду та інвестиційному керуючому;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;";

в абзаці тринадцятому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

у підпункті 3.14.7:

абзаци четвертий, п'ятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані взаємному фонду та інвестиційній компанії;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;";

в абзаці одинадцятому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

у підпункті 3.15:

в абзаці першому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією";

підпункт 3.15.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Щодо кожного пайового інвестиційного фонду, обслуговування якого здійснює зберігач, в інформації про депонента, що уноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

в інформації про найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного пайового інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами, яка його створила;

в інформації про код за ЄДРПОУ депонента - код відповідного пайового інвестиційного фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, яка створила такий фонд.";

у підпункті 3.15.5:

абзаци п'ятий, шостий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінали або копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видані корпоративному інвестиційному фонду та керуючому рахунком;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;";

у підпункті 3.15.6:

абзаци п'ятий, шостий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану компанії з управління активами;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами.";

у підпункті 3.16:

у підпункті 3.16.2:

абзаци четвертий, п'ятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану уповноваженому банку;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку.";

у підпункті 3.16.3 абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами зберігача - уповноваженого банку;";

у підпункті 3.17 абзац шостий викласти в такій редакції:

"картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи - зберігача.";

у підпункті 3.18 слова ", та знерухомлених і переданих на зберігання до депозитарію цінних паперів, розміщених" замінити словами "або переведених у таку форму при дематеріалізації чи конвертації та знерухомлених і переданих на зберігання до депозитарію цінних паперів, зареєстрованих";

підпункт 3.19 викласти в такій редакції:

"3.19. Депозитарій відкриває емітенту рахунок у цінних паперах, на якому відокремлено в розрізі випусків цінних паперів ведеться облік цінних паперів, що:

підлягають розміщенню;

погашаються емітентом чи викуплені емітентом з метою наступного продажу або анулювання;

нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

переказані на рахунок у цінних паперах емітента при обслуговуванні операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

внаслідок конвертації (обміну) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства-емітента шляхом злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;

як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.

Забезпечення відокремленого в розрізі випусків цінних паперів обліку вказаних у цьому пункті цінних паперів здійснюється депозитарієм відповідно до внутрішніх документів депозитарію.";

у підпункті 3.21:

абзаци четвертий, п'ятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"оригінал або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"При відкритті рахунку в цінних паперах емітенту - акціонерному товариству, що перебуває на стадії створення, замість документів, перелічених в абзацах четвертому - дванадцятому цього підпункту, депозитарію подаються:

1) при створенні акціонерного товариства, що не пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств):

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядника рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення акціонерного товариства, засвідчена нотаріально;

2) при створенні акціонерного товариства, що пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств):

копії затверджених загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, рішень про припинення акціонерних товариств шляхом злиття, договорів про злиття акціонерних товариств та рішень про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття, - при злитті;

копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, плану поділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу, - при поділі;

копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, рішення про створення акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів) шляхом виділу, плану виділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом виділу, - при виділі;

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання депозитарієм документів, визначених абзацами третім - дев'ятим цього підпункту. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок закривається в установленому цим Положенням порядку.";

у підпункті 3.22 абзац четвертий виключити;

підпункт 3.23 виключити.

6.1.4. У пункті 4:

абзац перший підпункту 4.1 після першого речення доповнити реченням другим такого змісту: "Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави.";

речення друге підпункту 4.2 доповнити словами "та про обсяг його повноважень і термін їх дії";

у підпункті 4.3:

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за N 706/4927, у випадках, передбачених цим Положенням;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;".

6.2. У главі 2:

6.2.1. В абзаці другому пункту 1 речення друге після слова "операцій" доповнити словами та цифрами ", і подані згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу".

6.2.2. У пункті 3 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією".

6.2.3. У пункті 9:

в абзаці тринадцятому слова "або щодо яких встановлене обмеження на здійснення облікових операцій, крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" замінити словами "або іншим обмеженням в обігу";

в абзаці п'ятнадцятому:

слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

слова "крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Підстави для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами тринадцятим і п'ятнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника у одного зберігача з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в іншого зберігача, крім випадку, коли рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів цього власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.".

6.2.4. В абзацах третьому - п'ятому пункту 13 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

6.2.5. У підпункті 18.2 пункту 18:

у підпункті 1:

в абзаці першому слово "розміщеними" замінити словом "зареєстрованими";

в абзаці другому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

в абзаці третьому слова "зазначеною постановою" замінити словами "зазначеними документами";

у підпункті 2:

в абзаці першому слова "розміщеними в бездокументарній формі або розміщеними" замінити словами "зареєстрованими в бездокументарній формі або зареєстрованими";

в абзаці третьому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

у підпунктах 3, 4:

в абзаці першому слово "розміщеними" замінити словом "зареєстрованими";

в абзаці другому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

6.2.6. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Облікові операції, які були ініційовані зберігачем у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від цього зберігача (розпорядження зберігача не було відповідно до регламенту депозитарію занесене депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.".

6.2.7. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"21. Депозитарна установа у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, зобов'язана протягом операційного дня її виявлення виконати коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження/наказу керівника депозитарної установи або особи, яка виконує його обов'язки, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

Депонент, клієнт депозитарної установи повідомляються про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.".

6.3. У главі 3:

6.3.1. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента. До запиту нотаріуса додається копія свідоцтва про смерть депонента. У разі невідповідності оформлення запиту вимогам цього Положення зберігач письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.".

6.3.2. У пункті 11:

в абзаці десятому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

в абзаці дванадцятому слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Комісії та Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг";

в абзаці тринадцятому слова "Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг".

7. У розділі VI:

7.1. У пункті 6:

в абзаці п'ятому перше слово "ідентифікаційний" виключити;

в абзаці шостому слова "ідентифікаційний номер згідно ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків";

в абзаці тринадцятому слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією" та слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

7.2. В абзацах першому та другому пункту 10 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

7.3. Пункт 12 після слова "послугами" доповнити словом "одного".

8. У розділі VII:

8.1. У назві розділу слово "розміщених" замінити словом "випущених".

8.2. У пункті 1 слова "розміщених ним бездокументарних цінних паперів" замінити словами "випущених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування" та слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією".

8.3. У пункті 3 абзац перший та підпункти 3.1 - 3.4 викласти в такій редакції:

"3. Обслуговування операції емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація) здійснюється депозитарієм за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію).

У разі зміни номінальної вартості цінних паперів певного випуску, яка не пов'язана з деномінацією та не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних установ, депозитарій:

вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо певного випуску цінних паперів за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів;

направляє всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких у депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, відповідне інформаційне повідомлення, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат.

3.1. За наслідками рішення про деномінацію, рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, емітентом мають бути проведена перереєстрація випуску цінних паперів та переоформлений глобальний сертифікат випуску.

Емітент не пізніше 7 робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю надає депозитарію документи для депонування нового глобального сертифіката та відповідне розпорядження про проведення деномінації або про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, відповідне рішення про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, розпорядження на складання зведеного облікового реєстру - у разі проведення консолідації.

У разі проведення дроблення або зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує відповідне розпорядження про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

У розпорядженні про деномінацію вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація. У розпорядженні про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, вказуються реквізити випуску цінних паперів, номінальна вартість яких змінюється, та реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю.

3.2. У разі проведення консолідації депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію надає зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери, що підлягають консолідації, розпорядження на складання відповідно облікового реєстру, зведеного облікового реєстру власників цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, станом на 24 годину дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку).

Депозитарій одночасно з наданням розпоряджень на складання облікових реєстрів зберігачам та зведених облікових реєстрів депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери даного випуску, направляє їм інформаційне повідомлення про підготовку до проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

З початку наступного за датою обліку операційного дня депозитарії-кореспонденти та зберігачі зобов'язані призупинити проведення операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

На підставі сформованого зведеного облікового реєстру депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).

У разі можливості проведення консолідації депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.

У разі виявлення депозитарієм неможливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відмовляє емітенту в депонуванні нового глобального сертифіката та проведенні деномінації і надає йому складений ним на дату обліку зведений обліковий реєстр власників цінних паперів випуску, який підлягає деномінації.

Депозитарій направляє всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери даного випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації.

З дати отримання інформаційного повідомлення зберігачі мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.

Емітент має право повторно звернутися до депозитарію щодо проведення консолідації після здійснення необхідних дій для забезпечення можливості проведення консолідації.

3.3. У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації депозитарій направляє всім депозитаріям-кореспондентам та зберігачам, на рахунках яких у депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

З дати отримання інформаційного повідомлення та до закінчення проведення деномінації всього випуску депозитарії-кореспонденти та зберігачі зобов'язані призупинити проведення операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

3.4. Для проведення деномінації депозитарій відкриває емітенту два тимчасових (технічних) рахунки у цінних паперах, призначені для обслуговування процесу проведення деномінації. Один рахунок призначається для обліку цінних паперів старої номінальної вартості, що підлягають анулюванню (далі - рахунок для анулювання), інший - для обліку цінних паперів нової номінальної вартості, що підлягають розміщенню (далі - рахунок для розповсюдження).

На рахунок для розповсюдження депозитарій зараховує кількість цінних паперів нової номінальної вартості відповідно до нового глобального сертифіката.".

8.4. У пункті 4:

8.4.1. Абзаци перший - п'ятий замінити дев'ятьма абзацами такого змісту:

"4. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються:

1) на рахунку в цінних паперах емітента у депозитарії:

як викуплені чи погашені емітентом;

як нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

як конвертовані (обміняні) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;

чи такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується;

2) на рахунках в цінних паперах клієнтів депозитарію як такі, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо.".

8.4.2. Підпункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Депозитарій надсилає всім зберігачам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери випуску, частина якого була анульована, інформаційні повідомлення про проведення анулювання. У повідомленні мають вказуватись реквізити перереєстрованого випуску, кількість анульованих цінних паперів та, для акцій, дані про зміну статутного капіталу емітента. Спосіб передачі інформаційних повідомлень визначається депозитарними договорами та договорами про кореспондентські відносини.".

8.4.3. У підпункті 4.5 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією" та слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

8.4.4. У підпункті 4.6:

в абзацах першому - третьому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

абзац п'ятий після слова "зберігачам" доповнити словами "та депозитаріям-кореспондентам" та після слова "депонентів," доповнити словом "клієнтів,".

8.4.5. В абзаці першому підпункту 4.7 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

8.5. У підпункті 5.7 пункту 5 слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

8.6. Доповнити розділ після пункту 5 новими пунктами такого змісту:

"6. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється, здійснюється відповідно до умов договору про злиття акціонерних товариств, затверджених загальними зборами акціонерних товариств - емітентів. Усі випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, мають обслуговуватися одним депозитарієм.

6.1. Після прийняття загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, визначених пунктом 7 частини шостої статті 83 Закону України "Про акціонерні товариства", рішень обрані цими загальними зборами уповноважені особи акціонерних товариств на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття (далі - уповноважені особи) або на підставах, визначених законодавством, одна з них повинна (повинні):

укласти з депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття. Таким депозитарієм має бути депозитарій, що обслуговує випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті. Депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах акціонерному товариству, що створюється в результаті злиття, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах кожного емітента, що бере участь у злитті, щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідна уповноважена особа не є розпорядником рахунку;

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що бере участь у злитті, в акції акціонерного товариства-правонаступника (окремо за кожним випуском акцій емітента, що створюється в результаті злиття, у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті), мають містити реквізити емітента, що припиняється шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, та акціонерним товариством, що створюється в результаті злиття.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпоряджень про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити емітентів, що припиняються шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітентів, що припиняються, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового глобального сертифіката зараховує на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, вказану у тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

6.2. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку конвертації:

таке акціонерне товариство має надати зберігачу, в якого на рахунку в цінних паперах цього акціонерного товариства - депонента обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах цього акціонерного товариства - депонента щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідна уповноважена особа не є розпорядником рахунку;

розпорядження про списання цих акцій з метою їх переказу депозитарієм на рахунок у цінних паперах емітента таких акцій. До розпорядження мають додаватися засвідчені в установленому порядку витяг з договору про злиття акціонерних товариств, що містить повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, та копія рішення про припинення депонента шляхом злиття;

акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про переказ акцій з рахунку в цінних паперах зберігача, який обслуговує інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті та є власником цих акцій (або рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента, якщо зазначені акції обліковуються на рахунку в цінних паперах цього зберігача у депозитарії-кореспондента), на свій рахунок у цінних паперах.

Зберігач, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у злитті, обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, не пізніше наступного операційного дня після отримання від уповноваженої(их) особи (осіб) депонента розпорядження про списання цих акцій з його рахунку в цінних паперах має надати депозитарію, у якого на рахунку в цінних паперах цього зберігача обліковуються ці акції, розпорядження про:

їх переказ зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій;

їх списання зі свого рахунку в цінних паперах, якщо випуск цих акцій обслуговує інший депозитарій. У цьому випадку депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання цього розпорядження зберігача надає депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про їх переказ зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій та після отримання від нього повідомлення про виконання цього розпорядження до закінчення операційного дня, наступного за днем його отримання, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах зберігача та повідомлення зберігача про виконання його розпорядження.

Депозитарій, що обслуговує випуск зазначених акцій, здійснює переказ акцій відповідно до вказаних у цьому підпункті розпоряджень, отриманих ним від зберігача (або депозитарію-кореспондента) та емітента, до дати початку конвертації та повідомляє зберігача (або депозитарій-кореспондента) про виконання його розпорядження. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунок у цінних паперах емітента як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства-емітента шляхом злиття, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом.

Зберігач після отримання від депозитарію (або депозитарію-кореспондента) повідомлення про виконання його розпорядження до закінчення операційного дня його отримання здійснює списання акцій з рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у злитті, та повідомлення цього депонента про виконання його розпорядження про списання акцій іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, власником яких він був.

6.3. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманих від уповноваженої(их) особи (осіб) розпоряджень про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті):

здійснює переказ акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті їх злиття, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, та має містити реквізити емітента, що припиняється (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації.

6.4. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті:

здійснюють зарахування акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті їх злиття, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.5. Зберігачі протягом 3 робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

6.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, які на них обліковуються, на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що беруть участь у злитті. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунки в цінних паперах емітентів як такі, що конвертовані (обміняні) на акції товариства-правонаступника за результатом припинення емітентів - акціонерних товариств шляхом злиття;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття.

6.8. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, у який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах відповідного емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

7. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника здійснюється відповідно до умов договору про приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства, що приєднується, та загальними зборами або наглядовою радою, якщо виконуються умови частини четвертої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання. Випуски акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, мають обслуговуватися одним депозитарієм.

7.1. Після прийняття кожним з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, рішень, визначених частиною другою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

акціонерне товариство - емітент, що припиняється шляхом приєднання, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск (випуски) акцій, що підлягають конвертації:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо особа, уповноважена на здійснення подальших дій щодо припинення цього акціонерного товариства шляхом приєднання, не є розпорядником рахунку;

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним таким випуском акцій), що має містити реквізити емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення при припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;

акціонерне товариство - емітент, до якого здійснюється приєднання, має оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій на додаткову(і) емісію(ї) акцій, на які підлягають конвертації акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що приєднується (приєднуються) до нього, та надати депозитарію:

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на свій рахунок у цінних паперах;

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, у розрізі випусків акцій акціонерного товариства - емітента (акціонерних товариств - емітентів), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання до нього), що мають містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється шляхом приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення про реорганізацію акціонерного товариства шляхом приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпоряджень про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випусків, що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити емітентів, що припиняються шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітентів, що припиняються шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового глобального сертифіката зараховує на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, вказану у тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

7.2. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку конвертації:

таке акціонерне товариство повинно надати зберігачу, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - цього акціонерного товариства обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо особа, уповноважена на здійснення подальших дій щодо припинення/реорганізації цього акціонерного товариства шляхом приєднання, не є розпорядником рахунку;

розпорядження про списання цих акцій з метою їх переказу депозитарієм на рахунок у цінних паперах емітента таких акцій. До розпорядження мають додаватися засвідчені в установленому порядку витяг з договору про приєднання, що містить повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у приєднанні, та копії рішення про припинення депонента шляхом приєднання і рішення про обрання уповноважених осіб депонента;

акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, повинно надати депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про переказ акцій з рахунку в цінних паперах зберігача, який обслуговує інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні та є власником цих акцій (або рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента, якщо зазначені акції обліковуються на рахунку в цінних паперах цього зберігача у депозитарії-кореспондента), на свій рахунок у цінних паперах.

Зберігач, у якого на рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, обліковуються акції іншого акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, не пізніше наступного операційного дня після отримання від депонента розпорядження про списання цих акцій з його рахунку в цінних паперах має надати депозитарію, у якого на рахунку в цінних паперах цього зберігача обліковуються ці акції, розпорядження про:

їх переказ зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій;

їх списання зі свого рахунку в цінних паперах, якщо випуск цих акцій обслуговує інший депозитарій. У цьому випадку депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання цього розпорядження зберігача надає депозитарію, що обслуговує випуск цих акцій, розпорядження про їх переказ зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента зазначених акцій та після отримання від нього повідомлення про виконання цього розпорядження до закінчення операційного дня, наступного за днем його отримання, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах зберігача та повідомлення зберігача про виконання його розпорядження.

Депозитарій, що обслуговує випуск зазначених акцій, здійснює переказ акцій відповідно до вказаних у цьому підпункті розпоряджень, отриманих ним від зберігача (або депозитарію-кореспондента) та емітента, до дати початку конвертації та повідомляє зберігача (або депозитарій-кореспондента) про виконання його розпорядження. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунок у цінних паперах емітента як такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні разом з товариством - емітентом, або такі, що не підлягають конвертації при реорганізації акціонерного товариства шляхом його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.

Зберігач після отримання від депозитарію (або депозитарію-кореспондента) повідомлення про виконання його розпорядження до закінчення операційного дня його отримання здійснює списання акцій з рахунку в цінних паперах депонента - акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, та повідомлення цього депонента про виконання його розпорядження про списання акцій іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, власником яких він був.

7.3. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманих від емітентів розпоряджень про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні), зазначених у підпункті 7.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання до нього, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, та має містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється шляхом приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється шляхом приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації.

7.4. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання:

здійснюють зарахування акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.5. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання.

7.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерного товариства (акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання, які на них обліковуються, на рахунок (рахунки) у цінних паперах емітента - акціонерного товариства (емітентів - акціонерних товариств), що припиняється (припиняються) шляхом приєднання. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії після їх переказу на рахунки в цінних паперах емітентів як такі, що конвертовані (обміняні) на акції товариства-правонаступника за результатом припинення емітентів - акціонерних товариств шляхом приєднання;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

7.8. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, в який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах відповідного емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

8. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників здійснюється відповідно до плану поділу (порядку та умов поділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства. Випуски акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом поділу акціонерного товариства - емітента, мають обслуговуватися тим депозитарієм, що обслуговує випуск (випуски) акцій цього товариства.

8.1. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, рішень, визначених частиною третьою статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу (далі - уповноважені особи) повинні:

укласти з депозитарієм договори про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випусків акцій акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу акціонерного товариства - емітента. Депозитарій відкриває рахунки у цінних паперах емітентам - акціонерним товариствам, що створюються в результаті поділу, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасові глобальні сертифікати випусків акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються в результаті поділу, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідні уповноважені особи не є розпорядниками рахунку;

розпорядження про депонування тимчасових глобальних сертифікатів;

оформлені тимчасові глобальні сертифікати;

акти приймання-передавання тимчасових глобальних сертифікатів;

розпорядження про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом поділу цього акціонерного товариства - емітента), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті поділу, та акціонерним товариством, що припиняється шляхом поділу.

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпорядження про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску (випусків) акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та реквізити випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасових глобальних сертифікатів зараховує на рахунки у цінних паперах акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, вказану у відповідних тимчасових глобальних сертифікатах кількість цінних паперів.

8.2. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманого (отриманих) від акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу, розпорядження (розпоряджень) про проведення конвертації акцій, зазначеного у підпункті 8.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунків в цінних паперах емітентів-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, та має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється шляхом поділу, та реквізити випусків акцій емітентів, що створюються шляхом його поділу, в які має бути проведена конвертація (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації.

8.3. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу:

здійснюють зарахування акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.4. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, здійснюють:

зарахування акцій акціонерних товариств-правонаступників, що створюються за результатом поділу, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.5. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

8.6. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів усіх акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, які на них обліковуються, на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що конвертовані (обміняні) на акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерних товариств-правонаступників, створених за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом поділу.

8.7. Акціонерне товариство - емітент, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів надає депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження(нь) уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за тим, у який ним були отримані зазначені у цьому підпункті документи, здійснює списання акцій з рахунку у цінних паперах емітента, вилучає зі сховища та переміщує до архіву глобальний(і) сертифікат(и), оформлений(і) на випуск(и) акцій, реєстрація якого(их) скасована, та закриває рахунок у цінних паперах емітента.

9. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента при його реорганізації шляхом виділу в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства(ств), що виділилося(ися), здійснюється відповідно до плану виділу (порядку та умов виділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства. Випуск(и) акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, має(ють) обслуговуватися тим депозитарієм, що обслуговує випуск (випуски) акцій цього товариства.

9.1. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, рішень, визначених частиною третьою статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом виділу (далі - уповноважені особи) повинні:

укласти з депозитарієм договір(ори) про обслуговування емісії цінних паперів для взяття депозитарієм на обслуговування випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства(ств), що створюється(ються) в результаті виділу з акціонерного товариства - емітента. Депозитарій відкриває рахунок(ки) у цінних паперах акціонерному(им) товариству(ам), що створюється(ються) в результаті виділу, відповідно до вимог підпункту 3.21 пункту 3 глави 1 розділу V цього Положення;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) в результаті виділу, та надати депозитарію:

відповідно до вимог підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу V цього Положення документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах щодо зміни інформації про розпорядників рахунку, якщо відповідні уповноважені особи не є розпорядниками рахунку;

розпорядження про депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

акт(и) приймання-передавання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) - акціонерного(их) товариства(ств), що створюється(ються) в результаті виділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, в акції цього товариства та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів) (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, та акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випусків акцій емітентів-правонаступників, що створюються шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації. Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерним товариством, що реорганізується шляхом виділу, та кожним акціонерним товариством, що створюється за результатом виділу;

розпорядження про переказ акцій акціонерного товариства-правонаступника, що створюється шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, з рахунку в цінних паперах цього товариства на рахунок у цінних паперах зберігача, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, для їх наступного зарахування цим зберігачем на його рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку зберігача - у разі затвердження загальними зборами акціонерного товариства - емітента рішення про придбання ним акцій створюваного товариства (складається окремо за кожним акціонерним товариством-правонаступником, що створюється шляхом виділу з акціонерного товариства - емітента, стосовно якого прийняте таке рішення).

Депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання розпорядження про проведення конвертації акцій має повідомити про конвертацію зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках яких у депозитарії обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації.

Депозитарій-кореспондент має повідомити про конвертацію своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких у нього обліковуються акції випуску (випусків), що підлягають конвертації, до закінчення операційного дня, в який він отримав повідомлення про конвертацію від депозитарію.

Повідомлення про конвертацію має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску (випусків) акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випуску(ів) акцій емітента(ів)- правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації.

Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів) зараховує на рахунок(ки) у цінних паперах акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, вказану у відповідному(их) тимчасовому(их) глобальному(их) сертифікаті(ах) кількість цінних паперів.

9.2. На дату початку конвертації депозитарій на підставі отриманого (отриманих) від акціонерного товариства - емітента, що припиняється шляхом виділу, розпорядження (розпоряджень), зазначеного(их) у підпункті 9.1 цього пункту:

здійснює переказ акцій з рахунку(ів) у цінних паперах емітента(ів)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію;

у разі отримання розпорядження(нь), зазначеного(их) в абзаці одинадцятому підпункту 9.1 цього пункту, здійснює переказ акцій з рахунку(ів) у цінних паперах емітента(ів)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунок у цінних паперах зберігача, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, з якого здійснюється виділ, і надає цьому зберігачу розпорядження про зарахування зазначених акцій на рахунок у цінних паперах акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ;

повідомляє зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомляє депозитаріїв-кореспондентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надає розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках в цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

Розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента надається окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) шляхом виділу, та акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, та має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств-правонаступників, що створюються шляхом виділу з нього (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що реорганізується шляхом виділу, та реквізити випусків акцій емітентів-правонаступників, що створюються шляхом виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що реорганізується (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується, та акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), дату початку конвертації.

9.3. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від депозитарію розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу:

здійснюють зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)- правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку зберігача;

повідомляють зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, про зарахування на їх рахунки акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, та надають розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.4. Зберігачі протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, здійснюють:

зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації в акції відповідного емітента-правонаступника на кількість акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку депонента;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку депонента, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомлення депозитарію, депозитарію-кореспондента про виконання розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.5. Зберігач, який отримав від депозитарію розпорядження, зазначене(і) в абзаці третьому підпункту 9.2 цього пункту, здійснює зарахування акцій акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), що створюється(ються) за результатом виділу, на рахунок у цінних паперах депонента - акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, і повідомляє депозитарій про виконання цього (цих) розпорядження(нь).

9.6. Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлень про виконання їх розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), здійснюють:

списання з рахунків у цінних паперах зберігачів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості акцій відповідного випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку зберігача, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

повідомлення депозитарію про виконання його розпорядження про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах своїх клієнтів - зберігачів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу.

9.7. Депозитарій після отримання повідомлень про виконання його розпоряджень про відображення проведення конвертації на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів та списання з цих рахунків акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, від усіх зберігачів, яким були надані ці розпорядження (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), і депозитаріїв-кореспондентів не пізніше наступного операційного дня з дня отримання останнього повідомлення здійснює:

переказ з рахунків у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів акцій акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток кількості цих акцій, що обліковуються на рахунку клієнта, на різницю між одиницею та коефіцієнтом конвертації в акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, на рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу. Ці акції мають обліковуватися в депозитарії на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що конвертовані (обміняні) на акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу, та в акції самого акціонерного товариства, що реорганізовано шляхом виділу;

повідомлення емітента, зберігачів та депозитарію-кореспондента, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу, про завершення конвертації.

Депозитарії-кореспонденти не пізніше наступного операційного дня з дня отримання повідомлення від депозитарію повідомляють про завершення конвертації своїх клієнтів - зберігачів.

Після отримання від депозитарію, депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення конвертації зберігачі повідомляють про її завершення депонентів, яким на рахунки в цінних паперах були зараховані акції акціонерного(их) товариства(ств)-правонаступника(ів), створеного(их) за результатом реорганізації емітента - акціонерного товариства шляхом виділу.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 8 уважати відповідно пунктами 10 - 12.

8.7. Пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі неотримання зберігачем, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахуванння на рахунок зберігача дематеріалізованих акцій зберігач зобов'язаний повернути ці цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою "відсутнє розпорядження емітента". Повернуті з такою підставою цінні папери депозитарій зараховує на рахунок емітента без додаткового розпорядження, про що повідомляє емітента, та здійснює їх відокремлений облік відповідно до внутрішніх документів депозитарію.".

9. У розділі VIII:

9.1. У пункті 1:

в абзаці першому перше речення викласти в такій редакції: "Зведений обліковий реєстр та обліковий реєстр складаються депозитарними установами на підставі відповідних розпоряджень на складання зведеного облікового реєстру, облікового реєстру, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.";

в абзаці сьомому:

слова "публічного або приватного" виключити;

після слова "акцій" доповнити абзац словами "та/або перелік акціонерів";

абзаци восьмий та дев'ятий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходів за цінними паперами депозитарієм складається відповідно перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами (далі - Перелік власників), складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог пункту 8 цього розділу за відповідним розпорядженням.

За необхідності включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками у розпорядженнях на складання відповідного переліку обов'язково повинна вказуватися інформація про всі випуски цінних паперів, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера). Перелік складається у розрізі випусків цінних паперів.

Якщо випуск цінних паперів оформлений глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, зведений обліковий реєстр, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складаються окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлений глобальний сертифікат і тимчасовий глобальний сертифікат.";

підпункт 1.1 після слова "емітента" доповнити словами "або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства,";

підпункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, - депозитаріям, реєстроутримувачем - номінальним утримувачам (зберігачам та депозитаріям) має додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарії та зберігачі - номінальні утримувачі на підставі документів, вказаних в абзаці першому цього пункту, забезпечують письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та/або відповідним договором.";

у підпункті 1.3 слова "переліку (реєстру) акціонерів або" замінити словами "переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами,";

у підпункті 1.4 абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).";

абзаци перший, другий підпункту 1.6 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"1.6. Облікові реєстри власників цінних паперів формуються зберігачами на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину дати обліку, а зведений обліковий реєстр власників цінних паперів - депозитарієм на підставі даних цих облікових реєстрів, наданих зберігачами, та даних зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм-кореспондентом.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження емітентом або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, депозитарію або реєстроутримувачем - зберігачам та депозитаріям, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру надається депозитарієм депозитарію-кореспонденту не менше ніж за два робочих дні до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Розпорядження на складання зведеного облікового реєстру надається Національним депозитарієм України іноземним депозитарним установам у термін, передбачений договором про кореспондентські (міждепозитарні) відносини. Розпорядження на складання облікового реєстру надається депозитарієм, депозитарієм-кореспондентом своїм клієнтам - зберігачам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються зберігачами протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

Зберігач має надати сформований ним обліковий реєстр депозитарію, депозитарію-кореспонденту, реєстроутримувачу протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент має надати сформований ним зведений обліковий реєстр депозитарію до закінчення операційного дня, наступного за датою обліку. Іноземні депозитарні установи здійснюють надання зведених облікових реєстрів Національному депозитарію України у термін, передбачений договором про кореспондентські (міждепозитарні) відносини. Депозитарій має надати сформований ним зведений обліковий реєстр, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, список (перелік) власників іменних цінних паперів емітенту або реєстроутримувачу не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання зведеного облікового реєстру за відповідним розпорядженням, у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається депозитарієм, депозитарієм-кореспондентом своїм клієнтам - зберігачам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку, зберігачі формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів депозитарію, депозитарію-кореспонденту протягом операційного дня, наступного за датою обліку.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим.

9.2. У пункті 3:

в абзаці першому слова "бездокументарними іменними цінними паперами, розміщеними" замінити словами "знерухомленими іменними цінними паперами, зареєстрованими";

в абзаці четвертому слова "публічного або приватного" виключити;

в абзаці п'ятому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим.

9.3. У пункті 4:

абзац перший після слова "формі" доповнити словами "або переведеними в таку форму при дематеріалізації чи конвертації";

в абзаці п'ятому слова "публічного або приватного" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим.

9.4. У пункті 5:

підпункт 5.1 після слова "формі" доповнити словами "або переведеними в таку форму при дематеріалізації чи конвертації";

в абзаці першому підпункту 5.2 слово "розміщеними" замінити словами "знерухомленими іменними цінними паперами, зареєстрованими";

у підпункті 5.3:

в абзацах п'ятому та шостому, реченні першому абзацу одинадцятого та абзаці дванадцятому слово "ідентифікаційний" виключити;

в абзаці десятому слова "ідентифікаційний номер платника податків" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків";

доповнити підпункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим.

9.5. У пункті 6:

9.5.1. Підпункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Зведений обліковий реєстр складається депозитарієм на підставі даних облікових реєстрів, наданих йому зберігачами, та зведених облікових реєстрів, наданих йому депозитаріями-кореспондентами, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 цього розділу.

Порядок включення депозитарієм до зведеного облікового реєстру даних зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм-кореспондентом, визначається внутрішніми документами депозитарію.".

9.5.2. У підпункті 6.2:

в абзацах п'ятому, шостому та восьмому слово "ідентифікаційний" виключити;

речення друге абзацу восьмого та абзац дев'ятий доповнити словами "(крім складання зведених облікових реєстрів іноземними депозитарними установами)".

9.5.3. Підпункт 6.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Електронний документообіг між депозитарієм та емітентом, у тому числі процедура передання складених у формі електронного документа зведеного облікового реєстру, Переліку власників, здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

Отриманий емітентом або уповноваженою ним особою (далі - отримувач електронного документа) від депозитарію зведений обліковий реєстр, Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений у візуальну форму як копія на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується підписом особи, що відповідно до установчих документів отримувача електронного документа має право діяти від його імені без довіреності, та печаткою отримувача електронного документа.".

9.6. В абзаці десятому пункту 7 слово "восьмому" замінити словом "дев'ятому", а слово "десятому" - словом "одинадцятому".

9.7. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. У разі складання депозитарієм зведеного облікового реєстру для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами депозитарій на підставі даних складеного ним зведеного облікового реєстру може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

8.1. Перелік власників складається депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено зведений обліковий реєстр (зведені облікові реєстри), на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому зведеному обліковому реєстрі (в цих зведених облікових реєстрах).

8.2. Перелік власників повинен містити:

назву документа "Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства" / "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" / "Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами";

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарій (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

щодо кожної особи, внесеної до переліку, має бути вказано:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), дані документа, що посвідчує особу;

для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу; для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (місце проживання);

кількість голосів акціонера (у разі складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, або переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства), кількість цінних паперів, що належать особі (у разі складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами).

8.3. Перелік власників складається у вигляді паперового та/або електронного документа. Перелік власників у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію. Усі аркуші переліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію.".

10. В абзаці шостому підпункту 1.4 пункту 1 розділу IX слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

11. В абзаці п'ятому пункту 8 розділу X слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

12. У розділі XI:

12.1. В абзаці другому пункту 1 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісією".

12.2. В абзаці третьому пункту 3 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

12.3. В абзаці першому пункту 17 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

12.4. Пункт 18 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Зберігач зобов'язаний виходити на зв'язок з інформаційною системою депозитарію, клієнтом якого він є, кожного операційного дня цього депозитарію.

Зберігач - клієнт депозитарію, на рахунку якого у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, зобов'язаний підтримувати зв'язок з інформаційною системою депозитарію, клієнтом якого він є, протягом кожного операційного дня цього депозитарію.".

12.5. Доповнити розділ після пункту 20 новим пунктом такого змісту:

"21. Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій надається емітенту у формі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на підставі даних, наданих йому зберігачами облікових реєстрів та депозитаріями-кореспондентами зведених облікових реєстрів. Інформація надається емітенту не рідше одного разу на півроку за умови отримання депозитарієм від емітента розпорядження на складання зведеного облікового реєстру.

Складання і надання зберігачами та депозитаріями-кореспондентами депозитарію відповідно облікових реєстрів та зведених облікових реєстрів, складання та надання депозитарієм емітенту зведеного облікового реєстру здійснюються відповідно до вимог розділу VIII цього Положення.".

У зв'язку з цим пункти 21 - 24 вважати відповідно пунктами 22 - 25.

12.6. У пункті 22:

абзац перший доповнити реченням другим такого змісту: "Операційний день зберігача - клієнта депозитарію повинен відкриватись кожного операційного дня депозитарію.";

абзац другий доповнити реченням третім такого змісту: "Операційний день зберігача - клієнта депозитарію, на рахунку якого у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня депозитарію, визначеного внутрішніми документами депозитарію.".

13. У розділі XII:

в абзаці першому пункту 1 слово "Державна" замінити словом "Національна";

у пункті 2 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

в абзаці першому пункту 3 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії";

в абзаці першому пункту 4 слова "Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісію";

у пункті 5 слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "Комісії".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали