Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2019 року N 72

Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку ліцензування банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року N 149 (Положення N 149) (далі - Положення), що додаються.

2. Власники істотної участі в банках зобов'язані під час першого подання до Національного банку України документів, передбачених Положенням (Положення N 149), подати анкету за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. У 2019 році власники істотної участі в банках подають до Національного банку України документи та інформацію, визначені в пункті 305 глави 37 розділу V Положення (Положення N 149), до 01 жовтня 2019 року.

Відповідною датою для оцінки в 2019 році майнового стану власника істотної участі - фізичної особи згідно з главою 16 розділу III Положення (Положення N 149) є будь-яка дата з 01 травня до 01 вересня 2019 року.

4. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
27 травня 2019 року N 72

Зміни до Положення про ліцензування банків (Положення N 149)

1. У розділі III:

1) в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 111 та підпункту 1 пункту 113 глави 14 слова "участі, що набувається або збільшується," замінити словами "істотної участі особи після набуття або збільшення";

2) в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 121 та підпункту 1 пункту 123 глави 15 слова "набутої або збільшеної участі" замінити словами "істотної участі після набуття або збільшення";

3) у підпункті 1 пункту 127 глави 16 цифри та слова "31 грудня року, що передує" замінити цифрами та словом "01 січня";

4) у главі 19:

пункт 162 викласти в такій редакції:

"162. Розрахунок розміру власних коштів фізичної особи здійснюється на підставі даних, зазначених в інформації про майновий стан (за вирахуванням акцій банків та/або акцій/часток у статутних капіталах юридичних осіб, які мають пряму або опосередковану участь у банках, якими фізична особа володіє на дату заповнення інформації про майновий стан), шляхом зменшення загальної вартості майна (активів) фізичної особи на загальну суму її майнових зобов'язань.";

главу після пункту 162 доповнити новим пунктом 1621 такого змісту:

"1621. Розмір власних коштів фізичної особи, яка набуває (фактично набула) або збільшує (фактично збільшила) істотну участь у банку та яка на відповідну дату володіє істотною участю в іншому банку, додатково зменшується на більшу з таких величин:

1) величину частини регулятивного капіталу такого іншого банку, пропорційну частці, яку розмір участі фізичної особи становить у його статутному капіталі (розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує відповідній даті);

2) величину частини мінімального розміру регулятивного капіталу банку, установленого Національним банком, пропорційну частці, яку розмір участі фізичної особи становить у статутному капіталі такого іншого банку (мінімальний розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує відповідній даті).";

пункт 176 викласти в такій редакції:

"176. Фізична особа, яка перебуває в шлюбі, подає до Національного банку документи, визначені цим Положенням, щодо майна, майнових зобов'язань, доходів і витрат чоловіка/дружини.";

підпункт 1 пункту 179 після слова "доходів" доповнити словами "та сукупний розмір витрат".

2. У главі 24 розділу IV:

1) абзац другий пункту 223 після слова "ліцензія" доповнити словами та цифрою "оформляється на спеціальному бланку, форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення,";

2) главу після пункту 225 доповнити новим пунктом 2251 такого змісту:

"2251. Банк має право звернутися до Національного банку з клопотанням про заміну банківської ліцензії в разі пошкодження бланка, на якому її оформлено, або зміни форми бланка банківської ліцензії. До клопотання банку додається оригінал діючої банківської ліцензії заявника.

Член Правління Національного банку приймає рішення про надання банківської ліцензії банку на заміну раніше виданої.".

3. У розділі V:

1) у пункті 287 глави 34 цифри "214" замінити цифрами "215";

2) пункт 301 глави 36 викласти в такій редакції:

"301. Повідомлення, визначене в пункті 300 глави 36 розділу V цього Положення, здійснюється шляхом подання витягу з анкети за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. До витягу включаються ті таблиці анкети, що містять змінені відомості, загальні відомості про особу, підтвердження особою наданої інформації та інформація про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки.";

3) підпункти 2 та 3 пункту 305 глави 37 викласти в такій редакції:

"2) щодо фізичної особи - витяг з анкети особи за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, з таблицями, що містять загальну інформацію про особу, інформацію щодо правовідносин, у яких особа є поручителем (гарантом), та щодо її ділової репутації, а також кінцевою частиною анкети з підтвердженням особою наданої інформації та інформацією про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки;

3) щодо юридичної особи - витяг з анкети особи за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, з таблицями, що містять загальну інформацію про особу, інформацію щодо її ділової репутації, перелік членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи та їх ділової репутації, з підтвердженням особою наданої інформації та інформацією про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки.".

4. У розділі VI:

1) в абзаці другому підпункту 3 пункту 331 глави 40 цифри "72" замінити цифрами "73";

2) пункт 346 глави 41 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Перебіг зазначених у пункті 346 глави 41 розділу VI цього Положення строків:

1) зупиняється, якщо керівник банку / керівник підрозділу внутрішнього аудиту не прийшов для проходження тестування та/або співбесіди в повідомлений йому Національним банком час, і поновлюється в день проходження ним такого тестування/співбесіди;

2) зупиняється, якщо керівнику банку / керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, який не отримав необхідну кількість балів за результатами тестування, Кваліфікаційною комісією надано час для підготовки до повторного тестування, і поновлюється в день проходження ним такого повторного тестування.";

3) у підпункті 1 пункту 363 глави 43 слова "в частині відомостей, що зазнали змін" замінити словами "до витягів включаються ті таблиці анкети, що містять змінені відомості, таблиця із загальними відомостями про особу, підтвердження особою наданої інформації та інформація про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки".

5. У главі 51 розділу VII:

1) у підпункті 4 пункту 401 цифри "14" замінити цифрами "13";

2) в абзаці першому пункту 402 цифри "14" замінити цифрами "13";

3) у пункті 404 слово "третім" замінити словом "п'ятим".

6. У розділі VIII:

1) у главі 53:

пункт 424 викласти в такій редакції:

"424. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про свою внутрішню систему реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів та про зміни в ній.";

пункт 428 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) бізнес-модель банку не було оцінено Національним банком як таку, що створює високий рівень ризику для життєдіяльності банку.";

2) у главі 54:

пункт 432 викласти в такій редакції:

"432. Національний банк протягом 10 днів із дня подання пакета документів:

1) включає відомості про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків у разі дотримання вимог, визначених у главі 53 розділу VIII цього Положення, на підставі документів, поданих банком відповідно до пунктів 430, 431 глави 54 розділу VIII цього Положення, та повідомляє про це банк електронною поштою протягом п'яти робочих днів після внесення запису (рішення приймає член Правління Національного банку), або

2) письмово повідомляє банк про порушення ним вимог цього Положення в таких випадках:

банком не дотримана вимога, визначена в підпункті 4 пункту 428 глави 53 розділу VIII цього Положення та/або економічне обґрунтування відкриття відокремленого підрозділу здійснено на підставі недостовірних або нереалістичних показників (рішення приймає Комітет з нагляду), та/або

банк не подав усіх документів, визначених у пунктах 430, 431 глави 54 розділу VIII цього Положення, та/або подані документи не відповідають вимогам Національного банку, та/або банком не дотримані вимоги, визначені в главі 53 розділу VIII цього Положення (за винятком визначеної в підпункті 4 пункту 428 глави 53 розділу VIII цього Положення) (рішення приймає член Правління Національного банку).";

пункт 433 виключити;

у підпункті 2 пункту 435 слова "або про інші зміни в діяльності відокремленого підрозділу" виключити;

у пункті 438 слова "в електронному вигляді" замінити словами "у вигляді електронних копій документів".

7. У розділі XI:

1) у пунктах 528 та 530 глави 64 слова "ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданих" замінити словами "ліцензії, виданої";

2) пункт 534 глави 65 доповнити новим реченням такого змісту: "Комітет з нагляду приймає рішення протягом одного місяця з дати подання до Національного банку всіх документів, визначених у пункті 535 або 536 глави 65 розділу XI цього Положення.";

3) у главі 66:

у пунктах 539 - 541 слова "та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій" виключити;

у пункті 542 слова "видані їй банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій" замінити словами "видану їй банківську ліцензію";

4) у главі 67:

у пункті 550:

в абзаці першому слова "виданих йому банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій," замінити словами "виданої йому банківської ліцензії";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) оригінал банківської ліцензії, виданої банку, що припиняється;";

у пункті 552 слова "ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданих" замінити словами "ліцензії, виданої".

8. У додатках до Положення:

1) підпункт 4 пункту 3 Пояснень щодо параметрів заповнення додатка додатка 2 до Положення виключити;

2) у додатку 3 до Положення:

підпункт 6 пункту 1 викласти в такій редакції:

"6) ключових осіб банку - працівників банку, які не є керівниками банку, але мають можливість суттєво впливати на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної, облікової політики, політики управління активами та іншої політики, стратегії банку) (за наявності) [зазначаються посада, назва підрозділу (за наявності) та прізвище, ім'я, по батькові особи, а також у примітках до схеми - короткий опис питань, що належать до її компетенції];";

у пункті 4 слова "та скріплюється відбитком печатки банку" виключити.

Зразок оформлення організаційної структури банку викласти в такій редакції:

"Зразок оформлення організаційної структури банку

Затверджено

Рішенням наглядової ради [скорочене найменування банку]

від [число, місяць, рік]

Протокол N [номер]

Організаційна структура [скорочене найменування банку] станом на [число, місяць, рік]

  

".

9. Положення доповнити новим додатком такого змісту:

"Додаток 4
до Положення про ліцензування банків
(пункт 223 глави 24 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

N __________

від "___" 20__ року

Видана ______
                                                                                            (повне та скорочене найменування банку)
_
_

Унесеному до Державного реєстру банків

"___" ____ року

За номером _

_
(посада уповноваженої особи
Національного банку України)
".

N бланка

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали