ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.10.2011 р. N 1907

Київ

Про затвердження змін до Положення про Музей історії міста Києва

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про культуру", статті 8 Закону України "Про музеї та музейну справу", з метою приведення Положення про Музей історії міста Києва до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Положення про Музей історії міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.10.97 N 1527 "Про затвердження Положення про Музей історії міста Києва" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 N 658), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
02.10.97 N 1527
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
17.10.2011 N 1907)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

(нова редакція)

ідентифікаційний номер 05534195

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Музей історії міста Києва створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1978 року N 528 "Про створення Музею історії міста Києва".

1.2. Музей історії міста Києва (далі за текстом - Музей) є комунальним, науково-дослідним, культурно-освітнім закладом, мета якого - вивчення, зберігання, використання і популяризація пам'яток історії, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до української історико-культурної спадщини, формування національної свідомості українського народу.

1.3. За своїм профілем Музей - історичний.

1.4. Музей у своїй діяльності підпорядкований Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління культури).

Організаційно-методичне керівництво Музеєм відповідно до законодавства України здійснює Міністерство культури України як центральний орган державної виконавчої влади в галузі музейної справи.

1.5. Музей є юридичною особою, яка має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах державного казначейства України, користується всіма видами банківських послуг і кредитів, має круглу печатку із власним найменуванням, кутовий штамп встановленого зразка та інші реквізити, може мати валютний рахунок, зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів та послуг чи фірмову символіку.

1.6. Музей веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність та подає фінансову звітність у встановлені строки відповідним державним органам згідно із законодавством України.

1.7. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.8. Найменування Музею:

Повна назва українською мовою: Музей історії міста Києва.

Повна назва російською мовою: Музей истории города Киева.

Повна назва англійською мовою: Museum of Kyiv history.

1.9. Місцезнаходження Музею: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МУЗЕЮ

2.1. Музей може створювати філії та представництва, відділення та інші відокремлені відділи та підрозділи, які не є юридичними особами і діють від імені Музею на підставі положень, затверджених наказом Генерального директора Музею.

2.2. Музей має філії:

- Київський музей О. С Пушкіна (м. Київ, вул. Кудрявська, 9);

- Музей партизанської слави (м. Київ, вул. Славгородська, Парк культури та відпочинку "Партизанська слава");

- Музей шістдесятництва (м. Київ, вул. О. Гончара, 33);

- Музей подарунків (м. Київ, вул. Хрещатик, 36);

- Музей Шолом-Алейхема (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5-а);

2.3. Музей має відокремлені відділи:

- Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова (м. Київ, Андріївський узвіз, 13);

- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (м. Київ, вул. Паньківська, 9);

- Музей культурної спадщини (м. Київ, вул. Московська, 40-б).

3. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

3.1. Основною метою діяльності Музею є залучення громадян та юридичних осіб до національної історичної та культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, культурно-естетичних, загальноосвітніх потреб розвитку суспільства, сприяння національному піднесенню і духовному розвитку держави.

3.2. Основними завданнями Музею є:

- збереження, наукове комплектування, комплексне дослідження, популяризація та використання музейних пам'яток, що становлять музейні колекції, з науковою та освітньою метою;

- складання наукових концепцій, тематико-експозиційних планів, тематичних структур експозиції Музею та виставок, наукова паспортизація пам'яток музейної колекції, здійснення мистецтвознавчих та музеєзнавчих наукових досліджень;

- підготовка статей, монографій, методичних розробок з основних питань наукової діяльності Музею, укладання каталогів, буклетів, мистецьких альбомів, їх публікація, організація; участь у наукових конференціях, семінарах.

- забезпечення представлення відвідувачам пам'яток народного мистецтва та творів професійних художників України, проведення екскурсій по експозиції Музею, читання лекцій по тематиці музейних колекцій; проведення тематичних вечорів, майстер-класів, творчих лабораторій, фестивалів народного та професійного мистецтва.

3.3. Для виконання основних завдань Музей здійснює свою діяльність за наступними напрямками:

- науково-дослідна робота;

- науково-просвітницька діяльність;

- фондова робота (облік і збереження);

- науково-організаційна та навчальна діяльність, у тому числі у галузі художньої освіти;

- пам'яткоохоронна діяльність;

- реставрація, консервація та експертиза музейних експонатів;

- комплектування музейного зібрання;

- експозиційно-виставкова діяльність;

- культурно-освітня діяльність;

- проведення наукових консультацій та експертиз;

- видавнича діяльність.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МУЗЕЮ

4.1. Музей має право:

- самостійно планувати свою діяльність;

- залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних і фізичних осіб для вирішення питань у межах компетенції Музею;

- утворювати в разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ і організацій документи та матеріали для виконання покладених на нього завдань, від наукових і проектних організацій для формування музейного, бібліотечного фонду;

- використовувати в установленому порядку зображення пам'яток, об'єктів Музею, репродукції архітектурно-мистецьких, художніх та інших культурних цінностей, що зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також надавати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати ці зображення відповідно до законодавства;

- в установленому законодавством порядку набувати необхідне для своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, а також нести зобов'язання;

- бути позивачем і відповідачем у суді;

- здійснювати господарську діяльність, в тому числі надавати платні послуги для користувачів Музею за цінами і тарифами та в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- створювати господарсько-розрахункові підрозділи, діяльність яких відповідає профілю Музею;

- створювати і відкривати експозиційні майданчики та зали, парки скульптури та мистецькі галереї, інформаційно-виставкові, рекреаційно-відновлювальні зали і комплекси та інші об'єкти для задоволення інтелектуальних, культурно-естетичних та загальноосвітніх потреб громадян та розвитку суспільства;

- розпоряджатися коштами, отриманими від надання платних послуг, благодійних внесків, і використовувати їх для розвитку діяльності та матеріального стимулювання працівників Музею;

- організовувати та проводити екскурсії та лекції за темами наукових досліджень;

- готувати та проводити тематичні, інформаційно-виставкові, художньо-історичні, художні та інші програми;

- демонструвати кіно- та відеофільми;

- створювати умови для ознайомлення громадськості з фондами та введення їх в науковий обіг шляхом експонування в експозиціях та на виставках, як в Музеї, так і за його межами, створювати картотеки, каталоги, путівники;

- здійснювати науково-дослідну, археологічну, рекреаційну та господарську діяльність;

- випускати буклети, проспекти, плакати, значки, іншу інформаційну та рекламну продукцію, яка пропагує діяльність Музею, підвищує історичну обізнаність та культурний рівень суспільства;

- друкувати і розповсюджувати, як безкоштовно, так і за плату, свої видання, здійснювати репродукування музейних предметів та друкованих творів, а також сувенірної продукції;

- організовувати аукціони, галереї, виставки-продажі творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, а також інших товарів загального вжитку для задоволення культурно-естетичних потреб суспільства, а також з метою поповнення джерел фінансування основної діяльності Музею;

- організовувати та проводити заходи на території Музею, або на договірних умовах в інших установах, організаціях, підприємствах з продажем квитків;

- організовувати та надавати на території Музею на платних засадах послуги із забезпечення належного рівня обслуговування та відпочинку, культурного та інтелектуального розвитку громадян;

- надавати на платних засадах практичну допомогу юридичним особам всіх форм власності та фізичним особам в організації, проведенні археологічних заходів, розкопок та експедицій, виявленні, проведенні аналізу та експертної оцінки предметів, що мають історичну та культурну цінність, предметів старовини та інших предметів, що можуть мати історичну, культурну або художню цінність;

- надавати платні послуги зі збереження предметів, які належать юридичним та фізичним особам і які можуть мати історичну, культурну або художню цінність;

- залучати для роботи українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті та натуральній формі згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові науково-дослідні, археологічні, творчі колективи.

Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

4.2. Музей має виключне право на проведення екскурсій на його території в установленому порядку.

4.3. Музей зобов'язаний:

- вдосконалювати технологію, форми і методи роботи;

- забезпечувати належний облік і збереження пам'яток історії та культури, що знаходяться у фондах Музею;

- забезпечувати підготовку та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист;

- створювати умови для користування музейними фондами згідно з вимогами до культурно-освітніх установ;

- сприяти міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.

5. УПРАВЛІННЯ МУЗЕЄМ

5.1. Безпосереднє керівництво здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Головного управління культури за попереднім погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Генеральний директор має заступників.

5.2. Генеральний директор Музею:

- здійснює керівництво діяльністю Музею;

- затверджує посадові інструкції своїх заступників, керівників філій та відокремлених відділів, інших працівників Музею;

- приймає на роботу та звільняє з роботи своїх заступників, керівників філій та відокремлених відділів, інших працівників Музею в установленому порядку;

- затверджує плани роботи Музею;

- укладає правочини, підписує документи, пов'язані з діяльністю Музею;

- забезпечує подання в установленому порядку фінансової та статистичної звітності та разом з головним бухгалтером Музею персонально відповідає за достовірність та своєчасність подання звітності у порядку встановленому законодавством України;

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

- подає на затвердження Головному управлінню культури кошторис витрат, штатний розпис та організаційну структуру Музею у порядку, встановленому законодавством України;

- діє від імені Музею без довіреності в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, в підприємствах, установах, організаціях, а також здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України;

- видає накази, що є обов'язковими для працівників Музею, у тому числі щодо заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

- затверджує рішення вченої та науково-методичної ради Музею;

- відкриває рахунки в банках;

- розробляє поточні плани діяльності Музею і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- організовує роботу та ефективну взаємодію підрозділів, відділів та інших структурних одиниць Музею;

- організовує, у встановленому порядку, обмін виставками з вітчизняними та зарубіжними музеями, науковими працівниками, митцями;

- організовує облік наявності та руху музейних фондів, їх розміщення у спеціально обладнаних фондових сховищах, а також проведення необхідних реставраційних робіт;

- затверджує функції, склад вченої, науково-методичної та реставраційної рад, фондово-закупівельної комісії та їхні повноваження;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Положення.

5.3. Генеральний директор несе відповідальність за діяльність Музею.

5.4. Вирішення питання преміювання Генерального директора, його заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється Головним управлінням культури.

5.5. У Музеї можуть створюватись дорадчі органи, такі як вчена рада, науково-методична рада та фондово-закупівельна комісія.

5.6. До дорадчих органів Музею входять фахівці різного профілю, наукові співробітники Музею, представники державних, громадських організацій і творчих спілок, науково-дослідних установ. Положення та склад дорадчих органів затверджується Генеральним директором Музею за погодженням з Головним управлінням культури.

5.7. До повноважень вченої ради віднесено питання: прийняття рішень з найважливіших проблем та напрямків наукової діяльності Музею. Не менш як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом Генерального директора Музею.

5.8. Науково-методична рада визначає головні напрямки діяльності Музею, обговорює плани та звіти Музею, окремих підрозділів і працівників, тощо.

5.9. Фондово-закупівельна комісія здійснює розгляд питань відбору та придбання предметів музейного значення, з метою формування музейного фонду.

6. МАЙНО ТА КОШТИ МУЗЕЮ

6.1. Майно Музею належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління.

6.2. Майно Музею становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріально-фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

6.3. Всі музейні предмети, які знаходяться в Музеї, складають його основний фонд і входять до складу державної частини Музейного фонду України, є державною власністю та не підлягають приватизації, роздержавленню, знищенню чи відчуженню.

Питання комплектування музейних фондів координуються фондово-закупівельною комісією, яка діє при Музеї.

6.4. Джерелами формування майна Музею є:

- майно, передане власником або уповноваженим ним органом;

- кошти бюджету міста Києва;

- благодійні внески;

- майно, яке придбане у інших установ, підприємств, організацій;

- плата за відвідування Музею та виставок;

- кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує Музей на замовлення підприємств, установ, організацій, громадян та об'єднань громадян;

- прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності, плата за кіно- та фотозйомки;

- інші джерела, в тому числі валютні надходження, передбачені законодавством України.

6.5. Кошти, одержані з інших джерел фінансування, використовуються Музеєм самостійно у порядку, встановленому власником або уповноваженим органом, відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Музей має право за згодою власника або уповноваженого ним органу у встановленому законодавством порядку відчужувати, здавати в оренду, передавати в тимчасове безоплатне користування або в позику, списувати з балансу закріплене за ним на праві оперативного управління майно в установленому порядку.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

7.1. Трудовий колектив Музею становлять всі фізичні особи, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.

7.2. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством України.

7.3. Трудовий колектив на загальних зборах:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- визначає перелік і порядок надання працівникам Музею соціальних пільг, що відображається в колективному договорі;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за спільним поданням Генерального директора та виборного органу первинної профспілкової організації.

7.4. Право укладання колективного договору від імені власника надається Генеральному директору, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу (профкому).

8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Музей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та надає статистичну та фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Ревізія та перевірки діяльності Музею проводяться у встановленому законодавством України порядку.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ

9.1. Музей здійснює міжнародну діяльність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Музей має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів згідно з чинним законодавством.

9.3. Валютні надходження використовуються Музеєм відповідно до законодавства України.

10. ПРИПИНЕННЯ МУЗЕЮ

10.1. Діяльність Музею може бути припинена у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація або ліквідація Музею може бути здійснена:

- на підставі рішення власника, у встановленому законодавством України порядку;

- на підставі рішення суду у порядку та випадках, що передбачені законодавством України.

10.3. Реорганізація чи ліквідація Музею здійснюється комісією (з припинення, ліквідаційною комісією), яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Музею, а також строки заяви претензій кредиторами визначаються власником, або органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Музею.

10.4. З моменту призначення комісії (з припинення, ліквідаційною комісією) до неї переходять повноваження щодо управління Музеєм. Комісія (з припинення, ліквідаційна комісія) складає передавальний акт, розподільчий баланс, ліквідаційний баланс, подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення діяльності Музею.

10.5. У разі ліквідації Музею, порядок подальшого використання музейних зібрань та фондів визначає Київська міська рада за погодженням з Міністерством культури України.

10.6. Реорганізація чи ліквідація Музею вважаються завершеними, а Музей таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.7. При реорганізації або ліквідації Музею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали