Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.07.2013

м. Київ

N 296

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за N 1413/23945

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Відповідно до статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", глави 4 розділу II Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку реєстрації банків, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 (Положення N 306), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941, що додаються;

Зміни (Постанова N 296) до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності (Положення N 306), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 (Положення N 306), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1204/19942, що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
25.07.2013 N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за N 1413/23945

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (Положення N 306)

1. У розділі I:

1) абзаци шостий і сьомий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми іноземної держави підлягає підтвердженню аудитором/аудиторською фірмою України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми іноземної держави та/або України подається відповідно до вимог, установлених цим Положенням";

2) пункти 1.9 та 1.10 викласти в такій редакції:

"1.9. Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує уповноважена особа Національного банку.

1.10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку/філії іноземного банку, крім таких документів, які подаються до Національного банку щодо:

повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських);

змін (нових редакцій) до внутрішніх положень банку;

структурних і кадрових змін у складі керівників структурних підрозділів банку;

отримання дозволу на створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав;

отримання згоди Національного банку на вживання в найменуванні банку слів, визначених статтею 15 Закону;

отримання позитивного висновку з приводу наміру заснування державного банку та зміни розміру його статутного капіталу;

акредитації представництва іноземного банку на території України;

змін, що стосуються представництва іноземного банку на території України.

Банки/філії іноземних банків, місцезнаходженням яких є місто Київ та Київська область, подають документи до Національного банку.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно з цим Положенням установлюється Національним банком.

Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України (у межах повноважень, делегованих Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків), уповноважена особа Національного банку";

3) у пункті 1.17:

в абзаці п'ятому слово "п'яти" замінити словом "трьох";

в абзаці дев'ятому слова "(протягом останніх п'яти років)" виключити.

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 1.8:

абзац перший підпункту "а" викласти в такій редакції:

"а) фінансової звітності юридичних осіб з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки юридичної особи за останніх чотири звітних періоди (для юридичних осіб України - квартали згідно з переліком форм фінансової звітності, визначеним у додатку 5, для іноземних юридичних осіб - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора. Фінансова звітність іноземної юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче, ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", подається за останній звітний період, установлений законодавством країни походження цієї особи, що передує періоду придбання акцій)";

підпункти "б" та "в" викласти в такій редакції:

"б) висновків аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичних осіб (зареєстрованих в Україні - за станом на перше число першого місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку; за іноземними юридичними особами - окремо за кожний з останніх звітних періодів, визначених у підпункті "а" цього пункту, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку держави місцезнаходження юридичної особи та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

наявності власних коштів/власного капіталу в розмірі, необхідному для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо сплати акцій (паїв) банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичних осіб - учасників банку (додаток 5);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 до цього Положення (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи (крім банку), що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", зазначені показники не розраховуються, а зазначається відповідний рейтинг. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням).

Разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудитора України, який здійснив аудит/підтвердив аудиторський висновок.

Аудитор/аудиторська фірма разом з аудиторським висновком надає інформацію щодо можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку/власником істотної участі в банку акцій банку та ризиків погіршення фінансового стану такої особи, а саме:

для юридичних осіб (крім банків) - про спроможність забезпечення виконання своїх зобов'язань та ведення прибуткової діяльності, у тому числі для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - імовірності порушень економічних нормативів, визначених законодавством України (якщо такі нормативи встановлені), внаслідок здійснення внеску до статутного капіталу банку;

для банків - про відповідність розміру регулятивного капіталу та показників економічних нормативів, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі, нормам законодавства країни місцезнаходження банку.

Аудиторський висновок та інформація, що подається разом з ним, мають бути підписані аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми та засвідчені відбитком його/її печатки (у разі її наявності);

в) інформації про майновий стан фізичних осіб відповідно до податкового законодавства - довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (далі - довідка податкової служби). Фізична особа подає довідку податкової служби за період один - три роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Майновий стан фізичних осіб - іноземців має бути підтверджений довідкою податкової служби (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи - іноземця про його доходи і про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено отримання довідки про його доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи. Фізична особа - іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку";

пункт 1.12 викласти в такій редакції:

"1.12. Копії висновку та/або відповідного дозволу Антимонопольного комітету України подаються у випадках, передбачених законодавством України.

Копія документа засвідчується Антимонопольним комітетом України або нотаріально";

доповнити главу після пункту 1.12 новим пунктом 1.13 такого змісту:

"1.13. Міжнародна фінансова установа, яка є засновником юридичної особи, що має намір здійснювати банківську діяльність, та з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, подає лише копії платіжних документів про повну сплату внесків до статутного капіталу банку за акції банку".

У зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 уважати відповідно пунктами 1.14 - 1.16;

2) пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.4. Грошові внески для формування або збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату його акцій або паїв";

3) у главі 4:

у пункті 4.2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку за дорученням учасника/учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Юридична або фізична особа, яка набувала істотну участь у банку опосередковано та має намір набути істотну участь у банку таким чином, що така особа буде прямо володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку, не подає ті документи, які нею подавалися до Національного банку під час погодження набуття опосередкованого володіння, якщо вони не зазнали змін";

у пункті 4.7:

абзац шостий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"інформації органу державної податкової служби України та/або уповноваженого органу країни місцезнаходження іноземної юридичної особи про стан виконання обов'язків юридичною особою як платника податків";

абзац п'ятий підпункту "в" викласти в такій редакції:

"довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюється оплата акцій/паїв, про наявність коштів на цих рахунках на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку (ця вимога не поширюється на банки)";

абзац третій підпункту "г" викласти в такій редакції:

"копії установчих документів, засвідчених нотаріально (крім банків, зареєстрованих в Україні)";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) копія висновку та/або відповідного дозволу Антимонопольного комітету України подаються у випадках, передбачених законодавством України.

Копія документа засвідчується Антимонопольним комітетом України або нотаріально";

у пункті 4.9:

абзац другий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"щодо юридичних осіб - документи, визначені підпунктами "а", "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення (вимоги абзаців третього та шостого підпункту "б" поширюються лише на тих юридичних осіб, які безпосередньо придбаватимуть акції/паї банку)";

абзаци четвертий - шостий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"довідки податкової служби. Фізична особа подає зазначену довідку за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку;

довідки банків, які обслуговують рахунки особи - прямого учасника банку, з яких здійснюється оплата акцій/паїв, про наявність коштів на цих рахунках на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку.

Майновий стан фізичних осіб - іноземців має бути підтверджений довідкою податкової служби України (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи - іноземця про її доходи і про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку фізичної особи - іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено отримання довідки про його доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи. Фізична особа - іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) відомості за формою, установленою нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності, про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"д) повідомлення про наміри набуття істотної участі в банку (додаток 7)";

доповнити главу після пункту 4.10 новим пунктом 4.11 такого змісту:

"4.11. Міжнародна фінансова установа, яка має намір набути істотну участь у банку та з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, подає лише повідомлення про наміри набуття істотної участі в банку та нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про участь у банку в Україні, які мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 1.4 розділу I цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.13 уважати відповідно пунктами 4.12 - 4.14.

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про ділову репутацію голови наглядової (спостережної) ради, його заступників, членів наглядової (спостережної) ради, представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради разом з протоколом засідання уповноваженого органу про їх призначення у вигляді:";

2) пункт 4.6 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.6. Національний банк визначає ділову репутацію кандидатів на посади голови, його заступників і членів наглядової (спостережної) ради банку, представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради, професійну придатність та ділову репутацію заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера в місячний строк на підставі поданих документів, передбачених пунктами 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону та цього Положення, то його кандидатура є погодженою";

3) У главі 5:

підпункт "и" пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"и) виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо певного виду діяльності/послуг".

пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Національний банк протягом місяця з дати отримання повідомлення банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг повідомляє банк про результати розгляду повідомлення та пакета документів.

У разі порушення банком вимог пункту 5.1 чи 5.2 цієї глави або вимог, установлених Національним банком щодо нового виду діяльності або послуги, Національний банк надсилає на адресу банку лист з повідомленням про порушення вимог статті 47 Закону і повертає банку пакет документів. Банк не має права розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг до дати усунення порушень.

Банк після усунення порушень, зазначених у листі Національного банку, повинен повторно звернутися до Національного банку з відповідним повідомленням".

4. Абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу IV після слів "Єдиного державного реєстру" доповнити словами "(за наявності)".

5. У розділі V:

у главі 1:

абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"Банк має право застосовувати будь-яку назву своєї філії, що створюється за кордоном, у тому числі використовувати в назві філії слова "відділення", "дирекція", "регіональне управління" тощо";

абзац сьомий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"банк не є об'єктом застосування Національним банком заходів впливу (санкцій) протягом останніх трьох місяців, що передують зверненню";

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Банк зобов'язаний подати до Національного банку копії і нотаріально засвідчений переклад на українську мову документів органу банківського нагляду держави місцезнаходження філії/представництва про результати проведеної перевірки філії/представництва (якщо органом банківського нагляду подаються філії/представництву/банку такі документи), а також листа органу банківського нагляду щодо оцінки діяльності філії/представництва та висунутих до неї вимог у 20-денний строк після надходження цих документів".

6. У розділі VI:

1) пункт 1.6 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.6. Правління Національного банку приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації філії іноземного банку. Датою внесення запису до Державного реєстру банків та датою видачі банківської ліцензії є дата акредитації філії іноземного банку.

Комісія Національного банку приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації представництв іноземних банків. Датою внесення запису до Державного реєстру банків є дата акредитації представництва іноземного банку";

2) абзац другий пункту 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"Положення про філію має містити повне найменування, інформацію про місцезнаходження, підпорядкованість філії, перелік операцій (функцій), які вона має право здійснювати. Це положення також має містити порядок ліквідації філії іноземного банку за рішенням уповноваженого органу іноземного банку, Національного банку";

3) у главі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва іноземного банку (рішення приймає Комісія Національного банку) разом з відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові представництва/уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку, та надсилає повідомлення територіальному управлінню Національного банку за місцем розташування представництва іноземного банку";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.4. Національний банк може відмовити в акредитації представництва іноземного банку з підстав, визначених статтею 24 Закону".

7. У розділі VII:

1) у главі 1:

абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України (для державних банків) про затвердження змін до статуту";

пункт 1.3 доповнити новим підпунктом "а" такого змісту:

"а) рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України (для державних банків) про збільшення статутного капіталу банку та проведення розміщення акцій банку".

У зв'язку з цим підпункти "а" - "е" уважати відповідно підпунктами "б" - "є";

підпункт "ґ" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"ґ) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан таких учасників банку:

юридичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку на вторинному ринку, - згідно з вимогами підпункту "в" пункту 4.7 глави 4 розділу II цього Положення;

юридичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами, визначеними підпунктами "а" і "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення;

фізичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку на вторинному ринку, - згідно з вимогами підпункту "б" пункту 4.9 глави 4 розділу II цього Положення;

фізичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами, визначеними підпунктом "в" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення.

Фінансова звітність іноземних юридичних осіб за кожний з трьох звітних періодів (років), установлених законодавством країни походження іноземного інвестора, що передують останньому звітному періоду (року), та висновки аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки цієї фінансової звітності, не подаються, якщо ці документи попередньо подавалися до Національного банку учасниками банку/банком для погодження набуття/збільшення істотної участі в банку або погодження змін, що вносилися до статутів банків у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку, якщо немає потреби підтвердження наявності власного капіталу для придбання акцій банку на вторинному ринку за ці періоди";

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Банк у разі збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку зобов'язаний подати:

документи, визначені в пункті 1.2 цієї глави;

у разі придбання акцій/паїв власниками істотної участі в банку на вторинному ринку - документи, визначені підпунктами "ґ", "є" пункту 1.3 цієї глави;

таблицю збільшення статутного капіталу (додаток 17);

реєстр нарахованої частини прибутку за кожним з учасників, засвідчений підписами голови правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку;

протокол загальних зборів учасників про прийняті рішення, зокрема про:

затвердження результатів діяльності банку за період, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу;

розподіл прибутку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;

збільшення статутного капіталу;

унесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу";

доповнити главу після пункту 1.7 новим пунктом 1.8 такого змісту:

"1.8. Банк у разі збільшення статутного капіталу подає щодо міжнародної фінансової установи - учасника банку, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво і для якої законами України встановлені привілеї та імунітети, лише копії платіжних документів про повну сплату внесків до статутного капіталу банку за акції банку".

У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.14 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.15;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Національний банк повідомляє банк у листі про прийняте рішення.

Національний банк у разі прийняття рішення про погодження змін до статуту банку разом з відповідним повідомленням повертає банку два примірники погоджених, прошитих, засвідчених на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку/управління справами територіального управління змін до статуту, титульні сторінки кожної з яких засвідчуються підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку/територіального управління.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в погодженні змін до статуту банку надсилає банку листа із зазначенням підстав відмови";

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слово "придбати" замінити словом "набути";

абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, що підтверджують набуття у власність акцій/паїв банку, які укладені/підписані з дати погодження (надання дозволу) Національним банком набуття/збільшення особою істотної участі в банку. Ці копії мають бути засвідчені нотаріально";

доповнити главу після пункту 2.3 новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Міжнародна фінансова установа - власник істотної участі в банку, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети, подає лише повідомлення про наміри збільшення істотної участі в банку та нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про участь у банку в Україні, які мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 1.4 глави 1 розділу I цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.5 - 2.7;

3) у главі 3:

назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 3. Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, керівника служби внутрішнього аудиту (у разі їх зміни)";

у пункті 3.3 слова "два тижні" замінити словом "місяць";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банків, керівника служби внутрішнього аудиту або осіб, які виконують їх обов'язки, у разі їх зміни здійснюються в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення";

4) у главі 5:

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Іноземний банк у разі внесення змін до положення про філію, представництво для його погодження подає до Національного банку такі документи:

клопотання про погодження змін до положення про філію/представництво;

рішення уповноваженого іноземного банку про внесення змін до положення про філію/представництво;

зміни до положення або нову редакцію положення про філію/представництво в трьох примірниках.

У разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною розміру приписного капіталу філії додатково подаються документи, передбачені у пунктах 2.7, 2.8 та 2.12 глави 2 розділу VI цього Положення.

Іноземний банк у разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною її місцезнаходження (крім випадків перейменування міста, вулиці, зміни номерів будинків) додатково подає письмове запевнення, підписане уповноваженою особою іноземного банку, про відповідність нового приміщення (уключаючи його обладнання) філії вимогам, установленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку, уключаючи вимоги пункту 2.11 глави 2 розділу VI цього Положення";

пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Національний банк протягом трьох робочих днів після погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво разом з відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові філії/представництва два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію/представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку, та надсилає повідомлення територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії/представництва іноземного банку";

пункти 5.10 - 5.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.13 - 5.15 уважати відповідно пунктами 5.10 - 5.12;

пункт 5.11 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ґ) наявність інформації, що іноземний банк уключений до переліку осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку".

8. У додатках до Положення:

1) у додатку 7:

слово "заяві" замінити словом "повідомленні";

слова "в цій анкеті" замінити словами "в цьому повідомленні";

2) у додатку 12:

назву додатка викласти в такій редакції:

"Анкета кандидатів на посади голови правління і головного бухгалтера банку, заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера, голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради, керівника служби внутрішнього аудиту";

пункт 15 додатка викласти в такій редакції:

"15. Відомості про перерви в трудовій діяльності (із зазначенням строку перерви та причини) _";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Анкета заповнюється та підписується особою, якої вона стосується. Підпис цієї особи засвідчується керівником підрозділу, який займається кадровими питаннями, або нотаріально";

3) додаток 15 викласти в такій редакції:

"Додаток 15
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів
_
(найменування територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку)
(пункт 2.2 глави 2 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про
(відкриття, зміни реквізитів, припинення діяльності)
___
(найменування відокремленого підрозділу)
___
(повне офіційне найменування банку)
____
(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків)

N
з/п

Назва реквізиту

Відомості на час відкриття (зміни реквізиту, припинення діяльності) відокремленого підрозділу

Нове значення реквізиту

1

2

3

4

1

Вид відокремленого підрозділу: філія (відділення, дирекція, регіональне управління тощо), представництво

 

 

2

Внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу

 

 

3

Найменування відокремленого підрозділу

 

 

4

Місцезнаходження відокремленого підрозділу

 

 

5

Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за наявності)

 

 

6

Підпорядкованість (відображення операцій на балансі відповідно до положення про цей відокремлений підрозділ)

 

 

7

Контактні номери відокремленого підрозділу:

 

 

7.1

телефонів

 

 

7.2

факсів

 

 

8

Прізвище, ім'я, по батькові керівника відокремленого підрозділу

 

 

9

Обсяг та види діяльності, що виконуватимуться відокремленим підрозділом

 

 

10

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття (унесення змін до положення, закриття) такого відокремленого підрозділу

 

 

11

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку, що прийняв рішення про звільнення попередніх та призначення нових керівників відокремленого підрозділу

 

 

12

Номер та дата затвердження положення про відокремлений підрозділ

 

 

13

Дата:

 

 

13.1

початку здійснення операцій відокремленим підрозділом

 

 

13.2

запровадження змін щодо відокремленого підрозділу

 

 

13.3

припинення діяльності відокремленого підрозділу

 

 

14

Інша інформація (за потреби)

 

 

Банк підтверджує, що:
_.
[містить письмове запевнення про відповідність відокремленого підрозділу банку вимогам, установленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України].

__________
                  (посада уповноваженої особи банку)

_
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" 20__ рік";

 

 

4) назву додатка 17 викласти в такій редакції:

"Таблиця збільшення статутного капіталу

________
        (повне офіційне найменування банку)
за станом на _________
                                   (дата)

(гривень)".

9. У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Єдиний електронний державний реєстр банків України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "електронна форма Державного реєстру банків України" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали