Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2015 року N 164

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку реєстрації банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 (Положення N 306), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
05 березня 2015 року N 164

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (Положення N 306)

1. У розділі I:

1) абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або незалежна від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на управління чи діяльність юридичної особи";

2) абзаци третій та четвертий пункту 1.10 виключити.

2. У розділі II:

1) підпункт "б" пункту 1.6 глави 1 викласти в такій редакції:

"б) для фізичної особи у вигляді:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально. Фізична особа - іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи;

копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), засвідченої підписом уповноваженої засновниками особи чи нотаріально";

2) доповнити главу 3 новим пунктом такого змісту:

"3.6. Банк після втрати ним статусу перехідного має змінити своє найменування, виключивши з нього слово "перехідний".

3. У розділі III:

1) у главі 3:

підпункт "г" пунктів 3.7 та 3.8 викласти в такій редакції:

"г) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчені підписом керівника кадрової служби юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та скріплені відбитком її печатки або засвідчені нотаріально. Фізична особа - іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи";

третій абзац пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"внутрішніх положень про наглядову (спостережну) раду та правління банку, про підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з управління ризиками, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами й інші комітети банку (у разі створення інших комітетів)";

2) у главі 5:

пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Національний банк має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу, якщо банк не виконав вимоги, передбачені для початку нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг, за результатами інспектування банку";

пункт 5.7 виключити.

4. У розділі VII:

1) у главі 1:

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

"1.16. Банк після дня втрати ним статусу перехідного подає до Національного банку таке:

1) документи для погодження змін до статуту згідно з вимогами, визначеними цією главою.

Національний банк приймає рішення про погодження змін до статуту банку в порядку, визначеному цією главою;

2) відомості про ділову репутацію голови наглядової (спостережної) ради, його заступників, членів наглядової (спостережної) ради (у тому числі незалежних), представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради разом з протоколом засідання уповноваженого органу про їх призначення відповідно до пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення;

відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови, його заступників та членів правління банку, головного бухгалтера та його заступника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту разом з протоколом засідання уповноваженого органу про призначення цих керівників відповідно до пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Національний банк погоджує призначення та визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації керівників банку в порядку, визначеному цим Положенням;

3) відомості про забезпеченість належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщенням відповідно до пункту 3.5 глави 3 розділу III цього Положення;

4) відомості про організаційну структуру банку та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, відповідно до пункту 3.9 глави 3 розділу III цього Положення;

5) відомості про свою структуру власності, підготовлені відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо структури власності банку.

1.17. Банк, що втратив статус перехідного, після державної реєстрації змін до статуту банку здійснює дії, визначені пунктом 1.13 цієї глави";

2) у главі 3:

у пункті 3.4 слова "два тижні" замінити словом "місяць";

3) у главі 7:

підпункт 1 пунктів 3 - 6 викласти в такій редакції:

"1) клопотання про погодження змін до статуту банку, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи (2 примірники)";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Дата подання повного пакета документів до Національного банку є датою погодження Національним банком змін до статуту банку в такому порядку:

1) дата подання повного пакета документів до Національного банку визначається за відміткою структурного підрозділу Національного банку з реєстраційних питань про прийняття документів (реєстраційним індексом цього підрозділу);

2) структурний підрозділ Національного банку з реєстраційних питань за результатами розгляду документів у день прийняття:

проставляє відмітку із датою прийняття повного пакета документів на першому примірнику клопотання банку про погодження змін до статуту банку, якщо після розгляду поданого пакета документів підрозділ Національного банку з реєстраційних питань дійшов висновку, що поданий пакет документів є повним; або

відмовляє в проставлянні відмітки з датою прийняття документів на клопотанні про погодження змін до статуту банку, якщо після розгляду поданого пакета документів підрозділ Національного банку з реєстраційних питань дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним (хоча б один документ відсутній або не відповідає вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку);

3) після проставляння відмітки з датою прийняття повного пакета документів структурний підрозділ Національного банку з реєстраційних питань надає уповноваженій особі банку під підпис (або надсилає банку рекомендованим листом):

перший примірник клопотання банку з відміткою про дату прийняття повного пакета документів;

два примірники погоджених, прошитих змін до статуту банку, що засвідчені на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку, титульні сторінки кожного з яких засвідчуються підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком гербової печатки Національного банку.

Другий примірник клопотання банку про погодження змін до статуту банку залишається в Національному банку;

4) якщо підрозділ Національного банку з реєстраційних питань дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним, то він протягом трьох робочих днів інформує заявника про зауваження до поданого пакета документів листом за підписом уповноваженої особи Національного банку. Усі подані документи не повертаються.

Підрозділ Національного банку з реєстраційних питань здійснює дії, передбачені підпунктом 3 цього пункту після усунення заявником виявлених недоліків";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"9. Національний банк погоджує кандидатури керівників банку, у капіталізації якого бере участь держава, не пізніше двох робочих днів з дня подання Міністерством фінансів України документів, передбачених главою 3 розділу VII цього Положення".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали