Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2018 року N 27

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 (Положення N 306), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
26 березня 2018 року N 27

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (Положення N 306)

1. У главі 1 розділу I:

1) у пункті 2:

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;

абзац п'ятнадцятий виключити;

2) пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Повідомлення та скановані копії документів щодо включення/виключення інформації до/з Державного реєстру банків про відокремлені структурні підрозділи банку та зміни, що стосуються їх діяльності, подаються виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку.".

2. У розділі III:

1) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.12. Зміна найменування банку (акціонерного товариства) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства не є підставою для переоформлення банківської ліцензії. У такому разі банк має право продовжувати здійснення банківської діяльності на підставі банківської ліцензії, виданої йому Національним банком раніше.";

2) у пункті 3.7 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк, у якому призначено або обрано керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, для визначення ділової репутації і професійної придатності особи та її погодження на відповідну посаду подає рішення (протокол або витяг з протоколу уповноваженого органу) про призначення або обрання такої особи, а також такі документи:";

перше речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції:

"Копії документа про вищу освіту та/або рішення про визнання іноземного документа про освіту не подаються, якщо такі документи подавалися до Національного банку під час розгляду питання щодо погодження цієї особи (підтвердження ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на попередню посаду в банківській системі та за результатами такого розгляду Національним банком прийнято позитивне рішення.";

доповнити пункт п'ятьма новими підпунктами такого змісту:

"9) обґрунтування банку стосовно відповідності керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту вимогам щодо професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності цієї особи;

10) інформацію (лист, повідомлення або довідку) стосовно посадових обов'язків і повноважень керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту на відповідній посаді, його функціонального навантаження та сфери відповідальності в банку, участь члена ради банку в комітетах ради, а також витяги з документів, що підтверджують надану інформацію (посадова інструкція, положення про керівний орган, до складу якого входить особа, документи про розподіл сфер відповідальності між членами такого керівного органу (кураторство), інші документи, що містять інформацію про посадові обов'язки і повноваження такої особи);

11) схематичне зображення організаційної структури банку з позначенням місця посади керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в структурі банку та підпорядкованих йому підрозділів банку;

12) копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є необхідними або бажаними для виконання особою її посадових обов'язків із урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку (свідоцтва/сертифікати/дипломи про проходження тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, практики, а також публікації в профільних засобах масової інформації) (за наявності);

13) запевнення, підписане особисто незалежним директором або кандидатом на цю посаду, у якому особа підтверджує свою відповідність вимогам щодо незалежності (за зразком, наведеним у додатку 22), та письмове запевнення банку про проведену перевірку відповідності особи вимогам щодо незалежності в довільній формі (для незалежних директорів).";

3) главу 4 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Погодження на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку), керівника підрозділу внутрішнього аудиту

1. Керівники банку (кандидати на посади керівників банку) повинні відповідати вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

Незалежний директор повинен відповідати вимогам щодо незалежності, установленим статтею 531 Закону України "Про акціонерні товариства".

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен відповідати вимогам Закону, цього Положення та нормативно-правового акта Національного банку з питань організації внутрішнього аудиту банку.

Банк перед призначенням особи на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та зверненням до Національного банку про погодження на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на відповідну посаду) перевіряє її відповідність кваліфікаційним вимогам з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи, а особи на посаду незалежного директора - також вимогам щодо її незалежності.

Національний банк погоджує на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду керівника банку) особу, яка відповідає вимогам законодавства України.

2. Банк має право звернутися до Національного банку для попереднього погодження кандидата на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту до його призначення (обрання) на цю посаду (далі - попереднє погодження).

Банк для попереднього погодження кандидата подає клопотання про попереднє погодження кандидата замість рішення про призначення (обрання) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Попереднє погодження кандидата здійснюється в порядку, визначеному главою 4 розділу III цього Положення.

3. Національний банк розглядає питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку на підставі поданих відповідно до цього Положення документів, наявної в Національного банку інформації, а також з урахуванням результатів тестування та/або співбесіди, проведених Національним банком.

Національний банк не здійснює погодження на посади осіб, призначених (обраних) як виконуючих або тимчасово виконуючих обов'язки керівників банку та керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку.

Виконання обов'язків керівника банку може бути покладено тільки на іншого керівника банку, який був погоджений Національним банком на посаду керівника в цьому банку [відповідність ділової репутації та професійної придатності якого у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду керівника в цьому банку визначена Національним банком].

Виконання особою (особами) обов'язків керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку не допускається більше ніж протягом шести місяців (у тому числі в разі зміни осіб, на яких покладено виконання обов'язків).

Не допускається покладання виконання обов'язків голови правління банку на головного бухгалтера банку або його заступника, а також виконання обов'язків головного бухгалтера банку - на голову правління банку.

4. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк для розгляду питання про погодження на посади керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту подає документи, визначені пунктом 3.7 (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення, а для розгляду питання про погодження на посаду відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який за посадою є членом правління банку (далі - відповідальний працівник, член правління банку), - також документи, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Кандидати на посади голови правління банку та керівника філії іноземних банків проходять співбесіду з Правлінням Національного банку.

Тестування та співбесіда проводяться з кандидатами або особами, призначеними (обраними) на посади:

1) головного бухгалтера банку, філії іноземного банку;

2) членів виконавчого органу державного банку;

3) відповідального працівника, члена правління банку;

4) керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Національний банк має право провести тестування та/або співбесіду з іншими керівниками банку для визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також вимогам щодо незалежності (рішення про проведення тестування та/або співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).

Порядок проведення тестування та співбесіди визначається Національним банком.

5. Національний банк розглядає пакет документів про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту протягом одного місяця, а щодо осіб, стосовно яких передбачено проведення тестування та/або співбесіди, або розгляд пакета документів відповідно до пункту 8 глави 4 розділу III цього Положення, - протягом 45 днів із дня подання повного пакета документів.

Рішення про погодження (відмову в погодженні) на посаду або попереднє погодження (відмову в попередньому погодженні) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку приймає:

1) Правління Національного банку - щодо голови правління банку, керівника філії іноземного банку;

2) Комітет з питань нагляду - щодо головного бухгалтера банку або філії іноземного банку; членів виконавчого органу державного банку; відповідального працівника, члена правління банку; керівника підрозділу внутрішнього аудиту; інших керівників банку (кандидатів на посаду керівника банку) у разі прийняття уповноваженою особою Національного банку рішення про проведення тестування та/або співбесіди відповідно до абзацу восьмого пункту 4 глави 4 розділу III цього Положення;

3) уповноважена особа Національного банку - щодо інших керівників банку.

Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення щодо погодження або попереднього погодження (відмови в погодженні або попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту електронною поштою.

Національний банк відмовляє в погодженні (попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на відповідну посаду), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності. Національний банк має право визнати професійну придатність та/або ділову репутацію особи такою, що не відповідає вимогам Закону та цього Положення, на підставі результатів тестування та/або співбесіди.

Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов'язані з виконанням функцій держави, уважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (з урахуванням положень пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення).

Національний банк повертає на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до глави 4 розділу III цього Положення, якщо подано неповний пакет документів або подані документи не відповідають вимогам цього Положення та законодавства України (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

6. Національний банк має право відкласти розгляд питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі наявності відомостей про те, що така особа притягається до кримінальної відповідальності, до вирішення питання щодо такої особи в установленому законодавством України порядку.

7. Відповідальний працівник, член правління банку повинен відповідати вимогам Закону, цього Положення і нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Національний банк погоджує на посаду відповідального працівника, члена правління банку в порядку та за умов, визначених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

8. Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи (крім осіб, які були власниками істотної участі в банку, визначеному абзацами шостим - дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення) ознак, передбачених абзацами шостим - дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, у разі розгляду питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в порядку та за умов, передбачених пунктом 8 глави 4 розділу III цього Положення.

Для розгляду питання про погодження на посаду особи в порядку, передбаченому пунктом 8 глави 4 розділу III цього Положення, додатково до пакета документів, передбаченого цим Положенням, подається клопотання банку, до якого особа призначається (обирається), про незастосування щодо особи ознак відсутності бездоганної ділової репутації.

У клопотанні зазначаються аргументи/підстави, у зв'язку з якими банк просить Національний банк не застосовувати щодо особи ознаки, передбачені абзацами шостим - дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення. Такі підстави можуть уключати ознаки, що свідчать про ставлення особи до обставин, у зв'язку з якими відповідний банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, або обставин, у зв'язку з якими в банку була відкликана банківська ліцензія. До клопотання додаються письмові пояснення самої особи та копії документів, які підтверджують аргументи, викладені в клопотанні банку та поясненнях особи.

Додатково до Національного банку можуть бути подані клопотання інших фізичних та юридичних осіб щодо ділової репутації особи.

Клопотання підписується уповноваженою особою банку та:

1) власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків, - щодо кандидатів на посади голови та членів ради банку;

2) головою ради банку або власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків, - щодо кандидатів на посади голови, членів правління банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку.

Рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку приймає Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку - щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків).

Питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника внутрішнього аудиту не передається на розгляд Комітету з питань нагляду (Правлінню Національного банку) у разі:

подання неповного пакета документів;

невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;

невідповідності професійної придатності особи вимогам статті 42 Закону;

наявності інших ознак, передбачених пунктами 14, 15 глави 2 розділу I цього Положення (крім ознак, передбачених абзацами шостим - дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення).

Комітет з питань нагляду розглядає клопотання, а також інформацію та висновки, надані підрозділами Національного банку та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За результатами розгляду Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку) приймає рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду або відмову в погодженні (попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

До керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, щодо якого Комітетом з питань нагляду (Правлінням Національного банку) прийняте рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду в порядку, передбаченому пунктом 8 глави 4 розділу III цього Положення, ознаки, передбачені абзацами шостим - дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, не застосовуються в разі визначення ділової репутації такої особи надалі (у тому числі в разі розгляду питання про набуття або збільшення нею істотної участі в банку).".

3. У главі 3 розділу VII:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 3. Погодження на посади керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни";

2) в абзаці першому пункту 3.1 слова "(крім керівників відокремлених підрозділів)" виключити;

3) в абзаці першому пункту 3.2 слова "призначення або визначення відповідності ділової репутації та професійної придатності" замінити словами "на посаду";

4) у пункті 3.4 слова "призначення та визначення відповідності ділової репутації та професійної придатності" замінити словами "на посади";

5) у пункті 3.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.5. Погодження на посаду керівника банку Національним банком не вимагається в разі:";

підпункти 1, 3 - 5 викласти в такій редакції:

"1) перепризначення або переобрання особи керівником банку, якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на ту саму посаду (у тому числі на виконання обов'язків за посадою) у цьому банку, за умови, що особа продовжує обіймати відповідну посаду або виконувати обов'язки за посадою безперервно;";

"3) призначення (обрання) особи членом правління банку (крім голови правління банку), головою або членом ради банку (крім незалежного члена), якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність її ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду керівника цього банку протягом одного року до дати призначення (обрання);

4) зміни посади особи в правлінні банку [крім призначення (обрання) особи головою правління банку], якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду голови правління, члена правління або заступника голови правління цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в правлінні банку;

5) зміни посади особи в раді банку [крім призначення (обрання) особи незалежним членом ради банку], якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду голови, заступника голови або члена ради цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в раді банку;".

4. В абзаці п'ятому підпункту 2 пункту 10 глави 2 розділу IX слова "аудиторський висновок з аудиторським звітом" замінити словами "аудиторський звіт/висновок".

5. У тексті Положення слова "аудиторський висновок" у всіх відмінках замінити словами "аудиторський звіт/висновок" у відповідних відмінках.

6. Положення доповнити новим додатком, що додається.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 22
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.7 глави 3 розділу III)

Запевнення
щодо відповідності вимогам до незалежного директора

Я, , незалежний директор (або кандидат на
                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
посаду незалежного директора) ___________ (далі - Банк)
                                                                                                            (повне найменування банку)
запевняю Національний банк України про те, що на мене як на незалежного директора Банку відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, запевняю, що я:

ознайомлений(а) з вимогами, установленими законодавством України, до незалежного директора та зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати їх під час виконання своїх службових обов'язків;

не входив(ла) протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб;

не одержую та/або не одержував(ла) протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує п'ять відсотків мого сукупного річного доходу за кожний із таких років;

не володію (прямо або опосередковано) п'ятьма і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, не є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в юридичній особі, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

не є та/або не був(ла) протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб;

не є та/або не був(ла) протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим із ним юридичним особам;

не є та/або не був(ла) протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб;

не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або не є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;

не був(ла) сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Банку;

не є близькою особою осіб, зазначених в абзацах 3 - 10 цього запевнення;

відповідаю додатковим критеріям, установленим статутом або іншими внутрішніми документами Банку.

___
(дата)


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали