НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.01.2012

м. Київ

N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2012 р. за N 221/20534

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України від 21.04.2011 N 3264-VI "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку" (Закон N 3264-VI) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2009 N 1478, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за N 1246/17262 (із змінами), що додаються.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 N 4 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду".

3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенко.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

Протокол засідання Комісії
від 26 січня 2012 р. N 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.01.2012 N 206

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2012 р. за N 221/20534

Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

1. У розділі I:

1.1. Пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Компанія з управління активами подає Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів фонду уповноваженим органом компанії з управління активами.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

1.2. Пункт 7 доповнити після слів "(змін до нього)" словами "у офіційному друкованому виданні Комісії".

1.3. Пункт 8 доповнити після слів "та проспекту емісії цінних паперів" словами "(змін до нього)".

1.4. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Документи на двох та більше аркушах повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою компанії з управління активами.".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2:

підпункт "ґ" викласти у такій редакції:

"ґ) протокол (копія або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення про затвердження проспекту емісії, випуск та розміщення інвестиційних сертифікатів фонду;";

в абзаці другому підпункту "и" слова "відкритому (публічному)" виключити;

підпункт "і" викласти у такій редакції:

"і) оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття.".

2.2. У пункті 3:

у підпункті "б":

у абзаці сьомому підпункту слова "порядок визначення" виключити;

абзац дев'ятий підпункту викласти у такій редакції:

"дані про голову та членів наглядової ради фонду (у разі її створення): прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, у разі якщо фізична особа є представником учасника юридичної особи, зазначаються також повне найменування та для резидентів - код за ЄДРПОУ, для нерезидентів - реєстраційний номер цієї юридичної особи (у разі наявності).";

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою;";

абзац восьмий підпункту "г" викласти у такій редакції:

"перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати фонду, у разі закритого (приватного) розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові; для юридичних осіб - повного найменування, місцезнаходження, для резидентів - коду за ЄДРПОУ, для нерезидентів - реєстраційного номера (у разі наявності));";

у підпункті "ґ" цифру "4" замінити цифрою "5".

2.3. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Компанія з управління активами зобов'язана:

6.1. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску.

6.2. Не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення інвестиційних сертифікатів повинна зареєстрований в Комісії проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду:

опублікувати у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії;

розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.".

2.4. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7. У разі закритого (приватного) розміщення інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчену в установленому порядку.".

3. У розділі III:

3.1. Абзац другий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Нові відомості подаються до Комісії у формі довідки про торговців цінними паперами, які обслуговують діяльність фонду, що містить інформацію про відомості, які змінились.".

3.2. У пункті 4:

підпункти "б" та "в" викласти у такій редакції:

"б) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копія протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;

в) рішення наглядової ради фонду (у разі її створення) або уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту фонду (протокол, копія протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту фонду);";

у другому реченні абзацу другого підпункту "д" слова "відкритому (публічному)" виключити;

доповнити підпункт "є" після слів "або зміни" словами " (додаткові угоди)";

підпункт "й" викласти у такій редакції:

"й) оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за внесення змін до регламенту ІСІ (у разі реєстрації змін до регламенту фонду), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття;".

3.3. У пункті 12:

абзац перший доповнити словами та цифрами "та розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів протягом 10 днів.";

доповнити пункт після абзацу першого трьома новими абзацами такого змісту:

"Компанія з управління активами протягом 10 робочих днів з дати реєстрації змін до проспекту емісії фонду повинна:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску;

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі закритого (приватного) розміщення інвестиційних сертифікатів).".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами п'ятим та шостим;

у абзаці п'ятому слова "про такий випуск" замінити словами "про таке рішення".

4. У розділі IV:

4.1. У підпункті 1.3 пункту 1 слова "для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів" замінити словами "до Комісії відповідно до цього Положення".

4.2. У пункті 6:

друге речення абзацу першого викласти у такій редакції: "У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.";

у абзаці другому слова "на реєстрацію" виключити.

5. Доповнити Положення після розділу IV новим розділом V такого змісту:

"V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

а) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) у довільній формі;

б) копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено (у разі наявності такої копії), засвідчену підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;

в) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього));

г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього)).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Заява про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) залишається без розгляду, якщо:

а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 10 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього).

Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати заяву та відповідні документи.".

У зв'язку з цим розділ V уважати розділом VI.

6. У додатку 6 до Положення слово "акцій" замінити словами "інвестиційних сертифікатів".

 

Начальник управління
спільного інвестування

О. Симоненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали