НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.01.2012

м. Київ

N 205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 р. за N 481/20794

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України від 21 квітня 2011 року N 3264-VI "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку" (Закон N 3264-VI) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 року N 1585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2007 року за N 46/13313 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 року N 1477) (із змінами), що додаються.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 січня 2011 року N 17 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду".

3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 26 січня 2012 р. N 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.01.2012 N 205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 р. за N 481/20794

Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

1. У розділі I:

1.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій КІФ (тимчасове свідоцтво) є підставою для виготовлення сертифікатів акцій (при документарній формі існування акцій) або для оформлення глобального сертифіката акцій (тимчасового глобального сертифіката) (при бездокументарній формі існування акцій).".

1.2. Доповнити пункт 6 після слів "(змін до нього)" словами "у офіційному друкованому виданні Комісії".

1.3. Доповнити пункт 7 після слів "та проспекту емісії цінних паперів" словами "(змін до нього)".

1.4. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Документи на двох та більше аркушах обов'язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою КУА.".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.3:

абзац перший доповнити словами та цифрами "здійснюється протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення акцій.";

доповнити пункт новим підпунктом 2.3.7 такого змісту:

"2.3.7 виписка з рахунку у цінних паперах у зберігача, що підтверджує зарахування цінних паперів як оплати вартості акцій КІФ (подається у разі, якщо оплата акцій здійснювалась цінними паперами)".

2.2. Доповнити пункт 2.7 після слова "оформлення" словом "тимчасового".

2.3. Доповнити пункт 2.9 після слів "договорів з КУА" словами "та зберігачем".

3. У розділі III:

3.1. Доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

"КУА подає Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення акцій уповноваженим органом КІФ.".

3.2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Протокол (копія або витяг з протоколу) уповноваженого органу КІФ, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ, який містить рішення про затвердження проспекту емісії, випуск та розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування;".

3.3. В абзаці другому підпункту 2.11 слова "відкритому (публічному)" виключити.

3.4. У пункті 2.12 слова "останню звітну дату перед поданням документів на реєстрацію" замінити словами "дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу".

3.5. Пункт 2.14 викласти в такій редакції:

"2.14. Оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА, з відміткою банку про його прийняття.".

3.6. У пункті 3.2:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"дані про голову та членів наглядової ради КІФ: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи. У разі якщо фізична особа є представником юридичної особи, також вказуються повне найменування та для резидентів - код за ЄДРПОУ, для нерезидентів - реєстраційний номер цієї юридичної особи (у разі наявності);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"інформацію про засновників КІФ із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб нерезидентів.".

3.7. Пункт 3.3 доповнити словами ", засвідчений підписом уповноваженої особи КУА та скріплений печаткою КУА.".

3.8. У пункті 3.5:

у абзаці дев'ятому слова ", номерів телефону та факсу" виключити;

абзац одинадцятий після слова "акцій" доповнити словами ", що здійснюється з метою спільного інвестування.".

3.9. У пункті 3.6 слова "строку дії відповідної ліцензії" замінити словами "повної назви та строку дії відповідної ліцензії".

3.10. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. КУА не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій повинна зареєстрований в Комісії проспект емісії акцій КІФ:

опублікувати у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії;

розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску.".

3.11. Доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. У разі закритого (приватного) розміщення акцій протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії акцій, засвідчену в установленому порядку.".

У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8.

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 6:

підпункти "б" та "в" викласти в такій редакції:

"б) рішення уповноваженого органу КІФ про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій (протокол, копія протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ) із зазначенням причин унесення змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій КІФ, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу КІФ, подається рішення уповноваженого органу КІФ (протокол, копія протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ);

в) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій КІФ (додаток 10), засвідчений підписами уповноваженої особи КУА, головного бухгалтера КУА та печаткою КУА, а також підписом уповноваженої особи та печаткою зберігача активів фонду, складений на дату прийняття уповноваженим органом КІФ рішення про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій КІФ.

У разі відсутності в штатному розкладі КУА посади головного бухгалтера звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій КІФ підписується замість головного бухгалтера аудитором (аудиторською фірмою) та засвідчується його (її) печаткою.";

у підпункті "г":

абзац перший викласти в такій редакції:

"г) текст змін до проспекту емісії акцій КІФ у двох примірниках, затверджений уповноваженим органом КІФ, засвідчений підписами уповноваженої особи КУА, головного бухгалтера КУА (у разі наявності), уповноваженої особи зберігача, уповноваженої особи КІФ, аудитора (аудиторської фірми) та засвідчений їх печатками.";

в абзаці другому слова "відкритому (публічному)" виключити;

доповнити пункт "д" після слів "статуту КІФ" словами "або змін до нього";

у підпункті "з" слова "останню звітну дату перед подачею документів до Комісії" замінити словами "дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу";

підпункти "і" та "й" викласти в такій редакції:

"і) оригінал свідоцтва про внесення КІФ до ЄДРІСІ (у разі зміни найменування КІФ);";

"й) оригінал або копію платіжного документа, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА, з відміткою банку про його прийняття, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту КІФ) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" (Постанова N 1097);";

доповнити пункт новим підпунктом "л" такого змісту:

"л) протокол загальних зборів акціонерів фонду (оригінал, копія або витяг, засвідчені підписами уповноважених осіб КІФ та печаткою КІФ), яким затверджено зміни до регламенту фонду.".

4.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. На реєстрацію змін до проспекту емісії КІФ, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій КІФ, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах "а", "б", "г" пункту 6 цього розділу, та документи, визначені підпунктами "ґ", "д", "е", "є", "и", "і", "й", "л" пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктами "ї", "к" пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності фонду.".

4.3. Абзац п'ятий пункту 11 викласти в такій редакції:

"реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту КІФ - реєструє зміни до проспекту емісії акцій КІФ та регламенту КІФ.".

4.4. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Зміни до проспекту емісії акцій КІФ при їх відкритому (публічному) розміщенні після їх реєстрації у Комісії повинні бути опубліковані в тих самих засобах масової інформації, в яких було опубліковано проспект емісії акцій КІФ, та розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів протягом 10 днів.

КУА протягом 10 робочих днів з дати реєстрації змін до проспекту емісії акцій КІФ повинна:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій КІФ на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску;

надати кожному акціонеру копію зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій КІФ, засвідчену в установленому порядку (у разі закритого (приватного) розміщення акцій).

Якщо після відкритого (публічного) розміщення акцій КІФ його уповноваженим органом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх акціонерів фонду в порядку, передбаченому проспектом емісії акцій КІФ.

Якщо після закритого (приватного) розміщення акцій КІФ його уповноваженим органом прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення наступного випуску акцій КІФ, проспект емісії акцій КІФ з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу КІФ, після реєстрації таких змін у Комісії повинен бути опублікований КУА у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менше ніж за 10 днів до початку розміщення акцій КІФ.".

5. У розділі V:

5.1. У підпункті 1.3 пункту 1 слова "для реєстрації проспекту емісії акцій" замінити словами "до Комісії відповідно до цього Положення".

5.2. Друге речення абзацу першого пункту 5 викласти в такій редакції: "У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.".

6. Доповнити Положення після розділу V розділом VI такого змісту:

"VI. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

а) заяву про видачу дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) у довільній формі;

б) копію проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено (у разі наявності такої копії), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ;

в) непридатний для користування проспект емісії акцій КІФ (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього));

г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ (у разі втрати проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього)).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Заява про видачу дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) залишається без розгляду, якщо:

а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 10 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі з зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього).

Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати заяву та відповідні документи.".

У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом VII.

7. Додатки 1 та 4 викласти у новій редакції (додаються).

 

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про погодження проекту статуту та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

Повне найменування КІФ

 

Місцезнаходження КІФ

 

Телефон, факс КІФ

 

Поточний рахунок із зазначенням повного найменування банківської установи

 

Номер рахунку у цінних паперах (у разі оплати статутного капіталу цінними паперами)

 

Реквізити документів, що посвідчують передачу нерухомого майна як оплату вартості статутного капіталу КІФ

 

Загальна номінальна вартість акцій (розмір статутного капіталу), грн.

 

Кількість акцій, шт.

 

Форма існування акцій

 

Форма випуску та тип акцій

 

Номінальна вартість акцій, грн.

 


(уповноважена особа емітента)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ)

Інформація про засновників, акціонерів та голову наглядової ради КІФ

Група

N
з/п

Повне найменування юридичної особи - засновника, акціонера чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника, акціонера

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, акціонера або реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі КІФ,
%

1

2

3

4

5

6

А

 

Акціонери - фізичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

Акціонери - юридичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

Голова наглядової ради КІФ (що є представником акціонера КІФ __________ (повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи - акціонера КІФ; П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків* для фізичної особи - акціонера КІФ))

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 


* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про пов'язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу КІФ

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу КІФ, - юридичні особи

N
з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ акціонера КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі,
%

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу КІФ

N
з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - акціонера КІФ

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника акціонера КІФ*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника акціонера КІФ

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника акціонера КІФ

Частка в статутному капіталі акціонера КІФ,
%

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про юридичних осіб, у яких КІФ бере участь

N
з/п

Код за ЄДРПОУ КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи,
%

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради КІФ

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові голови та членів наглядової ради КІФ та членів його (їх) сім'ї

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи,
%

Посада у пов'язаній особі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

Уповноважена особа компанії з
управління активами


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали