НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.01.2012

м. Київ

N 208

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2012 р. за N 223/20536

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 9, 23, 24 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2002 N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2002 за N 657/6945 (із змінами), що додаються.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 N 19 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування".

3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

Протокол засідання Комісії
від 26 січня 2012 р. N 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.01.2012 N 208

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2012 р. за N 223/20536

Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

1. У розділі II:

1.1. У пункті 2:

у підпункті "ґ" слова "(змін до нього)" замінити словами "та змін до нього (у разі наявності)";

підпункт "є" після слів "та внесення його до ЄДРІСІ" доповнити словами "з відміткою банку про його прийняття";

у другому реченні підпункту "з" слова "двох місяців" замінити словами "семи днів";

підпункт "і" після слів "корпоративного інвестиційного фонду" доповнити словами "та погодженим компанією з управління активами";

підпункт "ї" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "й" уважати підпунктом "ї".

1.2. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. У разі внесення змін до договору, зазначеного в підпункті "ї" пункту 2 цього розділу, до Комісії подається оригінал (нотаріально засвідчена копія) такого договору або змін до договору протягом 7 календарних днів з дня його затвердження наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.".

2. У пункті 2 розділу III:

2.1. Підпункт "д" після слів "та внесення його до ЄДРІСІ" доповнити словами "з відміткою банку про його прийняття".

2.2. Доповнити пункт після підпункту "е" новим підпунктом "є" такого змісту:

"є) копію ліцензії компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами.".

3. У розділі IV:

3.1. У пункті 3:

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) оригінал протоколу (копію) або витяг з протоколу загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, що містить рішення про затвердження змін до регламенту фонду із зазначенням причини внесення змін, засвідчений підписом голови та секретаря загальних зборів акціонерів фонду і печаткою корпоративного інвестиційного фонду;";

підпункт "г" після слів "внесення змін до регламенту ІСІ" доповнити словами "з відміткою банку про його прийняття".

3.2. У пункті 4:

у абзаці першому слова "наглядовою радою пайового інвестиційного фонду (у разі її створення) або" виключити.

підпункти "б" та "в" викласти у такій редакції:

"б) оригінал (копію) протоколу або витяг з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причини внесення змін, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

в) текст змін до регламенту (у двох примірниках), затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами";

підпункт "г" після слів "внесення змін до регламенту ІСІ" доповнити словами "з відміткою банку про його прийняття";

підпункт "е" виключити.

4. У розділі VI:

4.1. У пункті 1:

у підпункті 1.1:

у підпункті "е" слова "дата та номер свідоцтва" замінити словами "дата реєстрації випуску, дата та номер свідоцтва";

у підпункті "з" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити;

у підпункті 1.2:

у підпункті "б" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити;

у підпункті "в" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити;

підпункт "ґ" після слова "номер" доповнити словами "та дата реєстрації випуску".

4.2. У підпункті 2.2 пункту 2:

у підпункті "е" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити;

у підпункті "є" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити;

у підпункті "ж" слова "телефон, серія, номер, дата видачі та" виключити.

5. У розділі VII:

5.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. У разі невідповідності законодавству поданих документів на реєстрацію регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, змін до регламенту ІСІ, а також змін до регламенту ІСІ та заміну свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ Комісія відмовляє в такій реєстрації.".

5.2. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Підставою для відмови в реєстрації регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, змін до регламенту ІСІ, а також змін до регламенту ІСІ та заміни свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ може бути:".

5.3. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту ІСІ, змін до регламенту ІСІ та заміну свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ із зазначенням підстав відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику не пізніше 3 робочих днів після закінчення строку, визначеного Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" для реєстрації.".

5.4. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

"6. Заява про реєстрацію регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, змін до регламенту ІСІ, змін до регламенту ІСІ та заміну свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ залишається без розгляду, якщо:".

6. Абзац другий пункту 1 розділу VIII після слів "одержання витягу з ЄДРІСІ" доповнити словами "з відміткою банку про його прийняття".

7. У розділі IX:

7.1. У пункті 2:

підпункти "а", "б" та "г" викласти у такій редакції:

"а) заяву про видачу дубліката Свідоцтва у довільній формі;

б) копію Свідоцтва, оригінал якого втрачено (у разі наявності такої копії), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою;";

"г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі втрати Свідоцтва).".

7.2. У пункті 6:

підпункти "а" та "в" викласти у такій редакції:

"а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;";

"в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.".

8. Доповнити Положення після розділу IX новим розділом X такого змісту:

"X. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього).

1. Видача дубліката регламенту (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження регламенту (змін до нього).

2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

а) заяву про видачу дубліката регламенту (змін до нього) у довільній формі;

б) копію зареєстрованого регламенту (змін до нього) або один примірник регламенту (змін до нього) (у разі наявності), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;

в) непридатний (непридатні) для користування регламент (зміни до нього) (у разі пошкодження регламенту (змін до нього));

г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату регламенту (змін до нього), засвідчену підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати регламенту (змін до нього)).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат регламенту (змін до нього) з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат регламенту (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії.

5. Дублікат регламенту (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Заява про видачу дубліката регламенту (змін до нього) залишається без розгляду, якщо:

а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 10 робочих днів з дня подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката регламенту (змін до нього).

Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати заяву на видачу дубліката регламенту (змін до нього) та відповідні документи.".

У зв'язку з цим розділ X уважати розділом XI.

9. Додаток 3 до Положення викласти у новій редакції (додається).

10. Додатки 14 та 15 до Положення виключити.

 

Начальник управління
спільного інвестування

О. Симоненко

 

Додаток 3
до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про акціонерів та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ)

Група

N з/п

Повне найменування юридичної особи - акціонера, заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера та посадової особи заявника

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - акціонера, заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі (фонді) КІФ, %

1

2

3

4

5

6

А

 

Акціонери - фізичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

Акціонери - юридичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

Голова наглядової ради КІФ

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

100


* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про пов'язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, - юридичні особи

N з/п

Код за ЄДРПОУ акціонера КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі %

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

N з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - акціонера КІФ

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника акціонера КІФ*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника акціонера КІФ

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника акціонера КІФ

Частка в статутному капіталі КІФ, %

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

N з/п

Код за ЄДРПОУ КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради КІФ та членів його сім'ї

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %

Посада у пов'язаній особі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

Уповноважена особа компанії з
управління активами

_____
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали