Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.04.2018

м. Київ

N 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2018 р. за N 604/32056

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (Закон N 2210-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 (Положення N 2826), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Н. Хохлова) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Н. Хохлова) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 19 квітня 2018 р. N 23

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
19 квітня 2018 року N 243

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2018 р. за N 604/32056

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Положення N 2826)

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (проміжної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів, інформації, передбаченої статтями 65 - 652 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Закон N 1983-VIII), строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті, опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства, а також іншої інформації та повідомлень, що зобов'язані розкривати емітенти відповідно до законодавства.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов'язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу IV цього Положення.

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск облігацій на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу V цього Положення.";

3) у пункті 4 слова "цим Положенням" замінити словом "законодавством";

4) у абзацах 4 - 6 пункту 11 слово "з" замінити словом "після";

5) пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається у складі та формах, встановлених Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

повний комплект проміжної фінансової звітності або повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності або повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати Міжнародним стандартам аудиту.";

6) пункт 16 виключити.

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Емітенти, які не є акціонерними товариствами та щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропозицію та цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї глави та глави 1 розділу III цього Положення.";

у пункті 2 слова "опублікування інформації про" виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Публічні акціонерні товариства та банки зобов'язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 25 цього пункту.

Приватні акціонерні товариства зобов'язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 3, 9, 10, 16 - 18, 20 та 23 цього пункту.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов'язаний розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 2, 3, 5, 8 - 10, 16 - 21, 23 - 25 цього пункту.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов'язаний розкривати інформацію відповідно до вимог глави 1 розділу III цього Положення.";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-сайту, на якому буде розміщене зазначене Повідомлення.

На титульному аркуші Повідомлення, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, дата оприлюднення та адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщене Повідомлення.";

2) пункт 8 глави 2 викласти у такій редакції:

"8. На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-сайту, на якому буде розміщене зазначене Повідомлення про інформацію.

На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення про інформацію, дата оприлюднення та адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщене Повідомлення про інформацію.";

3) у главі 3:

у назві глави слова "регулярної квартальної" замінити словом "проміжної";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Обов'язок здійснювати розкриття проміжної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

2) банки;

3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічну пропозицію відповідних цінних паперів. Обов'язок розкриття проміжної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту акціонерного товариства, що передбачає зміну типу публічного акціонерного товариства на приватний, або якщо скасовано реєстрацію випуску цінних паперів та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, з кварталу, в якому цінні папери перебували (були включені) у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента розкривати проміжну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.";

у пункті 2 слова "Регулярна квартальна" замінити словом "Проміжна";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Розкриття проміжної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті та подання до Комісії. Проміжна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Проміжна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

На титульному аркуші проміжної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-сайту, на якому вона буде розміщена.";

4) у главі 4:

в абзаці другому пункту 1 слова "опублікування інформації про" виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому слова "у строк" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"На титульному аркуші річної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-сайту, на якому вона буде розміщена.";

у пункті 5 цифру "44" замінити цифрою "43";

у пункті 6 цифру "45" замінити цифрою "44".

3. У розділі III:

1) главу 1 викласти у такій редакції:

"1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;

4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;

8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

14) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;

19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;

21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;

22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів;

24) зміну типу акціонерного товариства;

25) зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства.

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення;

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг);

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють;

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, акціонерів, які володіють значним пакетом акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, міжнародний ідентифікаційний номер акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору;

номер (за наявності) та дата укладання договору;

сторони договору (із зазначенням: прізвища, імені, по батькові або найменування власника (власників) акцій, ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій);

дата набрання чинності договором та строк або термін дії договору (у разі наявності інформації).

5. Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі складаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі або коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондовій біржі), найменування фондової біржі, вид, загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі. Наводиться найменування фондової біржі, в біржовий реєстр якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у біржовому реєстрі, права їх власників;

у разі виключення цінних паперів з біржового реєстру зазначаються дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх виключення.

6. У разі прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною у пункті 1 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, наведеною у пункті 2 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою, наведеною у пункті 3 додатка 5 до цього Положення.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент - публічне акціонерне товариство розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, розкриваються у складі відомостей про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому для розкриття інформації про надання згоди на вчинення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість.

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

характеру правочинів;

граничної сукупної вартості правочинів;

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення;

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

предмет правочину;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою);

додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а також найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину. У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи);

ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

інші істотні умови правочину.

7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

заміни члена наглядової ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:

дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках);

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов'язково розкривається.

8. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, публічного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій та/або акції якого не включені до біржового реєстру, та публічного акціонерного товариства, яке розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій публічного акціонерного товариства, яке здійснювало публічну пропозицію акцій та/або акції якого включені до біржового реєстру, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання публічним акціонерним товариством інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання інформації;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності).

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

9. Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до та після зміни;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

відомості про акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

обставина (випадок), в результаті якої (якого) фізична або юридична особа набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій. У разі якщо фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя), необхідно зазначити довірителя (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)).

10. Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від власника(ів) фінансових інструментів відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи), які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

володіння фінансовим інструментом (пряме або опосередковане);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

вид фінансового інструмента;

строк (термін) виконання;

чи надають (не надають) фінансові інструменти на дату їх виконання своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;

кількість голосуючих акцій, які можуть буди набуті у разі виконання фінансових інструментів;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до і після змін.

11. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

12. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

13. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи та дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади посадової особи, щодо якої порушено провадження, у тому числі посадової особи, яка відсторонена від виконання обов'язків або повноваження якої припинені);

зміст позовних вимог.

14. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у пункті 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом;

дата ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

15. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

У разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначаються повне найменування юридичної особи (осіб) - правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань і розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

16. Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата набуття або відчуження акцій емітентом.

Повідомлення розкривається у разі, якщо публічне акціонерне товариство прямо або опосередковано набуває або відчужує власні акції у кількості, що перевищує, зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

вид дії: викуп/продаж;

дата набуття/відчуження акцій емітентом;

вид набуття: прямо або опосередковано. У разі опосередкованого набуття зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, яка контролюється акціонерним товариством;

кількість та тип акцій, які набуто або відчужено;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) (за наявності) та порядок викупу;

мета викупу акцій (їх анулювання або продаж), ціна викупу/продажу акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що були викуплені/продані, до статутного капіталу;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких були викуплені акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіли, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

кількість акцій та частка від статутного капіталу за акціями, якими володіє емітент після викупу/продажу акцій.

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" емітент додатково (за наявності) розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладення відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

ціна викупу акції;

дати укладення відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством.

17. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов'язаних зі зміною прав акціонерів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

власників якого типу та класу акцій стосуються зміни;

опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів.

18. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів;

дата державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу;

дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу;

відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення, розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення;

сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів.

19. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам), в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";

3) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

20. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (гаранта), розмір власного капіталу поручителя (гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

21. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам);

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

22. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.

23. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства, складаються за формою, наведеною у пункті 4 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов'язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

кількість акціонерів на дату прийняття рішення;

опис змін до статуту емітента (зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі / зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі).";

2) у главі 3:

у назві глави слова "регулярної квартальної" замінити словом "проміжної";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Проміжна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента);

зміст;

основні відомості про емітента (включають, зокрема, відомості про розмір статутного капіталу, інформацію про органи управління емітента, засновників);

інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості про цінні папери емітента;

відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах;

інформацію щодо корпоративного секретаря;

інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

проміжну (квартальну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

проміжну фінансову звітність;

висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);

проміжний звіт керівництва;

твердження щодо проміжної інформації.

Проміжна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш проміжної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності проміжної інформації. На титульному аркуші проміжної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата розміщення проміжної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки на власному веб-сайті емітента, на якій оприлюднена проміжна інформація, та дата її оприлюднення;

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу проміжної інформації. Щодо кожного з пунктів, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності зазначити причини відсутності у примітках;

3) основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положення;

4) інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності має містити дані відповідно до розділу IV додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії;

5) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкриваються інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

6) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у розділі VI додатка 29 до цього Положення.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

7) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", наведених у розділі VII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов'язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини;

8) відомості щодо участі емітента у юридичних особах мають містити дані відповідно до розділу VIII додатка 29 до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються окремо;

9) інформація щодо корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу IX додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

10) інформація про вчинення значних правочинів має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі X додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

11) інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 29 до цього Положення.

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

12) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 29 до цього Положення;

13) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі XIII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

14) проміжна (квартальна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації;

15) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

16) висновок про огляд проміжної фінансової звітності (за наявності) має містити дані відповідно до розділу XIV додатка 29 до цього Положення;

17) проміжний звіт керівництва має містити дані відповідно до розділу XV додатка 29 до цього Положення;

18) твердження щодо проміжної інформації має містити дані відповідно до розділу XVI додатка 29 до цього Положення.";

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Проміжна інформація емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних облігацій, емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, емітентів, які здійснили публічну пропозицію сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:";

3) главу 8 виключити.

4. У розділі IV:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в Україні, зобов'язаний забезпечити додаткове розкриття інформації, передбаченої статтею 641 Закону України "Про акціонерні товариства", а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та розділом VI цього Положення.";

2) пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Звітним періодом для складення річної інформації про іноземного емітента може бути календарний рік або інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку та закінчення якого визначається за законодавством держави походження такого іноземного емітента (далі - фінансовий рік іноземного емітента).

Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним від календарного року, річна інформація про такого іноземного емітента підлягає оприлюдненню ним не пізніше завершення четвертого місяця, наступного за звітним, фінансового року іноземного емітента.".

5. Розділ VI викласти у такій редакції:

"VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів (якщо інше не встановлено Законом) до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити дані, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

У складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за рекомендованою формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

3. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до статей 48 та 49 Закону України "Про акціонерні товариства".".

6. У пункті 9 розділу IX:

1) підпункт 6 після слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фірми)";

2) підпункт 8 після слова "сертифікатів)" доповнити словами "або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції)";

3) після підпункту 16 доповнити новими підпунктами 17 - 19 такого змісту:

"17) звіти наглядової ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення) - протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами товариства;

18) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного положення;

19) протоколи про підсумки голосування - протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;".

У зв'язку з цим підпункт 17 вважати підпунктом 20.

7. Пункт 8 розділу X доповнити новим абзацом такого змісту:

"При розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії інформації та/або повідомлень, передбачених у пунктах 4 - 7 цього розділу, товариство обов'язково зазначає адресу власного веб-сайту, на якому розміщені такі повідомлення або інформація.".

8. Пункт 4 розділу XI викласти у такій редакції:

"4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.".

9. У додатках 1, 28 слова "Код за ЄДРПОУ" замінити словами "Ідентифікаційний код юридичної особи".

10. Додатки 2 - 15, 29 викласти у новій редакції, що додаються.

11. Додаток 43 виключити.

У зв'язку з цим додатки 44 - 46 вважати відповідно додатками 43 - 45.

У тексті Положення посилання на додатки 44 - 46 замінити відповідно посиланнями на додатки 43 - 45.

12. Додаток 45 викласти у новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

Додаток 2
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Найменування органу, який здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 3
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 1 розділу III)

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 4
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 1 розділу III)

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі

N з/п

Дія (включення/
виключення до/з біржового реєстру)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину

Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**

тип особи

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ознака заінтересованості у вчиненні правочину

характер афілійованості

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

** Заповнюють публічні акціонерні товариства.

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Причина повідомлення (відмітити потрібне):
  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
  Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
  Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства":

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

2.2. Щодо юридичної особи:

Найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Місцезнаход-
ження

 

 

 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

4. Результат

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 5)

Кількість прав голосу за акціями*
(у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 6)

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої колонки таблиць 7.1 та 7.2)

Усього (сума показників, зазначених у колонках 2 - 4 цієї таблиці)

Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)

1

2

3

4

5

6

на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто дані попереднього повідомлення (за наявності)

 

 

 

 

 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Кількість голосуючих акцій (шт.)

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)

Володіння (пряме або опосередковане)

 

 

 

 

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

Кількість голосів (шт.)

Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередковане)

Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Базовий актив (акції або право голосу)

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередко-
ване)

Розрахунок (грошовий або право голосу)

Кількість голосів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 

 

 

 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя;
кількість голосів (шт.);
розмір прав голосу (у відсотках);
дата закінчення строку довіреності

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію


* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.

** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

 

Додаток 8
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 11 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 9
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 12 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)

Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн)

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 1 розділу III)

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

N з/п

Дата вчинення дії

Номер справи

Дата винесення ухвали про порушення провадження у справі

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала позовну заяву

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 11
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 14 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

N з/п

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 14 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

N з/п

Дата винесення ухвали про санацію емітента

Строк санації

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 14 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 12
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III)

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

Наявність у емітента кредиторів
(так/ні)

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

N з/п

Дата судового рішення

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 13
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункти 16 - 18 глави 1 розділу III)

1. Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

N
з/п

Дата зарахування/ 
списання акцій на рахунок / з рахунку емітента

Вид дії: викуп/продаж

Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/
продано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/
продано

Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/
продано

Міжнародний ідентифікаційний номер

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 16 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 17 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

N з/п

Дата державної реєстрації змін до статуту

Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн)

Сума, на яку зменшується/
збільшується статутний капітал (тис. грн)

Розмір статутного капіталу після зменшення/
збільшення (тис. грн)

Спосіб зменшення/
збільшення статутного капіталу

Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.)

Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 18 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 19 глави 1 розділу III)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1, або 2, або 3 пункту 19 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 20 глави 1 розділу III)

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення (порука/
страхування/
гарантія)

Дата розірвання договору (відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата укладення нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 21 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 22 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 23 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 29
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


(посада)

_____
(підпис)

____
(прізвище та ініціали керівника)

 

 


(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за ___ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

___________
(дата)

2. Проміжна інформація розміщена на сторінці

__
(адреса сторінки)

власного веб-сайту

___________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента

  

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

  

3. Інформація про посадових осіб емітента

 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

 

25. Твердження щодо проміжної інформації

 

26. Примітки

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

2. Дата проведення державної реєстрації

3. Територія (область)*

4. Статутний капітал (грн)

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

7. Середня кількість працівників (осіб)

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД (Наказ N 457)

9. Органи управління підприємства

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 


* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії вводиться тільки в один рядок таблиці.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження**

5. Освіта**

6. Стаж роботи (років)**

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8. Опис


* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (усього):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

 

Х

Х

Опис

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат***

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 


* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску

Вид цінних паперів

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Опис

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

 

 

 

 

Опис

 

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

N
з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із заінтересованістю у звітному кварталі.
Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XII. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення
(порука/страхування/
гарантія)

Найменування поручителя/
страховика/гаранта

Ідентифікаційний код юридичної особи

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 


* Заповнюється за кожним випуском окремо.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)*

 

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

6

Текст висновку про огляд проміжної фінансової звітності

 

Інформація наводиться в описовій формі

 


* Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VI)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Гроші та їх еквіваленти

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

Власний капітал

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 


* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали