Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2019

м. Київ

N 1513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2020 р. за N 98/34381

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (Положення N 1070/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 листопада 2012 року N 2319 (Розпорядження N 2319), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424 (зі змінами), що додаються.

2. Заходи впливу не застосовуються до учасників ринку фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), які знаходяться в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України.

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Ястреб

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. Євдоченко

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

О. Риженко

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

Протокол засідання Комісії
від 08 серпня 2019 р. N 64

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08 серпня 2019 року N 1513

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 січня 2020 р. за N 98/34381

Зміни
до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги (Розпорядження N 2319)

1. Пункт 1.12 розділу I після слів "про вручення" доповнити словами ", або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством,".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5 - 9 вважати відповідно підпунктами 4 - 8;

абзац одинадцятий виключити;

2) у пункті 2.2:

слово "(припис)" у всіх відмінках виключити;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами восьмим, дев'ятим такого змісту:

"Такий строк не може бути менше 15 робочих днів та перевищувати 90 календарних днів;

у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

абзац тринадцятий після слів "продовжено Нацкомфінпослуг" доповнити словами "в межах строків, встановлених абзацом восьмим цього пункту";

абзац чотирнадцятий після слів "про вручення" доповнити словами ", або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством,";

3) у пункті 2.3:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

4) у пункті 2.4:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим;

абзац вісімнадцятий виключити;

5) пункт 2.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.7;

6) у пункті 2.5:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим;

7) пункт 2.6 викласти у такій редакції:

"2.6. Рішення про затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи оформлюється письмовим розпорядженням Нацкомфінпослуг.

План відновлення фінансової стабільності розробляється фінансовою установою.

Для затвердження плану відновлення фінансової стабільності з дня отримання акта про правопорушення особа:

протягом 5 робочих днів звертається до Нацкомфінпослуг листом з повідомленням про намір розробити та затвердити план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

протягом 20 робочих днів готує та направляє до Нацкомфінпослуг затверджений уповноваженим органом фінансової установи план відновлення фінансової стабільності фінансової установи.

План відновлення фінансової стабільності фінансової установи має містити:

аналіз причин, які призвели до порушення;

помісячний графік відновлення показників фінансового стану фінансової установи до повного усунення порушення;

строки виконання плану відновлення фінансової стабільності;

детальний опис стратегії з відновлення фінансового стану та усунення порушення, заходи та строки в рамках її реалізації;

порядок і форму звітування про виконання плану відновлення фінансової стабільності;

підпис керівника фінансової установи.

План відновлення фінансової стабільності фінансової установи може містити інші положення, спрямовані на відновлення фінансової стабільності та усунення виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

Нацкомфінпослуг розглядає запропонований план відновлення фінансової стабільності, враховуючи наслідки порушення та застосування такого заходу впливу, і затверджує його або застосовує інший захід впливу відповідно законодавства.

Розпорядження про затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи має містити:

дату та номер розпорядження, місце його складання;

відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

посилання на дату та номер акта про правопорушення, у якому зафіксовано порушення законодавства про фінансові послуги;

норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено фінансовою установою;

порядок і строки звітування про виконання плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);

прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

Затверджений план відновлення фінансової стабільності фінансової установи є невід'ємною частиною розпорядження Нацкомфінпослуг.

Виконання плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи може затверджуватися Нацкомфінпослуг на строк від 90 днів до 1 року.

За відсутності порушень показників і строків, встановлених планом відновлення фінансової стабільності фінансової установи, та до закінчення таких строків особа може не більше одного разу звернутися до Нацкомфінпослуг з обґрунтованим клопотанням про внесення змін до плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи.

Таке клопотання розглядається Нацкомфінпослуг протягом 15 календарних днів та у разі внесення змін до плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи вони оформлюються рішенням Нацкомфінпослуг.

Особа може достроково виконати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи, про що повідомляє Нацкомфінпослуг з одночасним поданням звіту про його дострокове виконання.

Недотримання щомісячного графіка відновлення показників фінансового плану фінансової установи, визначеного у плані відновлення фінансової стабільності фінансової установи, вважається невиконанням особою затвердженого плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи як заходу впливу.

Таке невиконання може бути встановлене як в період виконання плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи, так і після його завершення.

Особа, до якої застосовано захід впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи, щомісяця звітує про виконання такого плану Нацкомфінпослуг.";

8) у пункті 2.7:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"у разі наявності додаткову інформацію щодо змісту виявленого порушення, що була з'ясована під час розгляду справи (у тому числі отримана від особи, за запитами від органів державної влади);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим.

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.2 після слів "цього Положення," доповнити словами "або підстави для зупинення провадження у справі,";

2) у тексті розділу цифру "9" замінити цифрою "8".

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 цифру "9" замінити цифрою "8";

2) абзац перший пункту 4.2 викласти у такій редакції:

"4.2. Виявлені посадовими особами Нацкомфінпослуг факти порушення законодавства про фінансові послуги викладаються в акті про правопорушення із зазначенням доказів (документів, даних та інформації), що підтверджують факт вчинення порушення законодавства про фінансові послуги, з посиланням на відповідну норму законодавства, яку порушено та/або яка передбачає відповідальність за правопорушення, вчинене на ринках фінансових послуг.";

3) абзац другий пункту 4.3 замінити трьома абзацами такого змісту:

"Акт про правопорушення складається та підписується в двох примірниках не пізніше:

15 робочих днів з дати виявлення порушення законодавства про фінансові послуги;

30 робочих днів з дати виявлення порушення законодавства про фінансові послуги за результатами аналізу звітності.";

4) в абзаці першому пункту 4.5 цифру "9" замінити цифрою "8";

5) у пункті 4.6 цифру "9" замінити цифрою "8";

6) у пункті 4.7:

абзац третій викласти у такій редакції:

"прізвище, ім'я, по батькові, посаду (посади) посадової (посадових) особи (осіб) Нацкомфінпослуг, яка (які) склала (склали) акт про правопорушення;";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою або яка передбачає відповідальність за правопорушення, вчинене на ринках фінансових послуг;";

7) пункт 4.8 викласти у такій редакції:

"4.8. Примірник акта про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством, або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання з повідомленням про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.";

8) у пункті 4.10:

цифру "9" замінити цифрою "8";

після слів "про вручення" доповнити словами ", або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством,";

9) пункт 4.12 після слів "про вручення" доповнити словами ", або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством, ";

10) у пункті 4.14 цифри та слово "4.11 та 4.13" замінити цифрами та словом "4.10 та 4.12";

11) пункт 4.17 викласти у такій редакції:

"4.17. Рішення про застосування заходу впливу або закриття справи про правопорушення оприлюднюється на сайті Нацкомфінпослуг та надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому законодавством, або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.";

12) у пункті 4.21 цифри "6 - 9" замінити цифрами "5 - 8";

13) у пункті 4.22 слово та цифри "підпунктами 4, 5" замінити словом та цифрою "підпунктом 4";

14) пункт 4.25 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4.26 вважати пунктом 4.25.

5. У розділі V:

1) у пункті 5.1 цифру "9" замінити цифрою "8";

2) в абзаці сьомому пункту 5.6 та абзаці першому пункту 5.7 цифри та слово "4.11 та 4.13" замінити цифрами та словом "4.10 та 4.12";

3) перше речення абзацу сьомого пункту 5.8 виключити;

4) пункт 5.9 викласти у такій редакції:

"5.9. Рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу після набрання ними чинності є обов'язковими для виконання особами.

Невиконання рішень Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу є порушенням законодавства.

У разі невиконання особами рішень про застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг вживає заходів щодо виконання рішень у порядку, визначеному законодавством.".

 

Начальник управління методології
державного нагляду на ринках
фінансових послуг департаменту
державного регулювання та методології
нагляду на ринках фінансових послуг

В. Кобець
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали