Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.07.2018

м. Київ

N 15-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 942/32394

Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 (Закон N 1555-VII) та статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року N 43-рп (Розпорядження N 43-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 141/28271, що додаються.

2. Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
19 липня 2018 року N 15-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 942/32394

Зміни до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання (Розпорядження N 43-рп)

1. Пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

"8. Інформацію Уповноваженому органу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з додаванням електронного підпису з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис". Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити "Інформація з обмеженим доступом", а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію непотрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

9. Датою подання інформації вважаються дата й час надходження відповідної інформації на Портал державної допомоги. У разі якщо інформацію подано у вихідний або святковий день, датою подання інформації вважатиметься перший наступний робочий день за календарем. Датою подання інформації з обмеженим доступом у паперовій формі вважається день фактичної її передачі Уповноваженому органу, у разі надсилання поштою - дата одержання, зазначена на відбитку календарного штемпеля відділення поштового зв'язку, що обслуговує Уповноважений орган, або в повідомленні про вручення.".

2. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Інформація з обмеженим доступом, яка надається Уповноваженому органу в паперовій формі, має бути наскрізно пронумерована, прошита та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів", підписана керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчена печаткою надавача державної допомоги (за наявності).".

3. Пункти 12, 13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 14 - 19 вважати відповідно пунктами 12 - 17.

4. Додатки 1 - 3 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

В. о. директора Департаменту
моніторингу і контролю
державної допомоги

О. Чабанюк

 

Додаток 1
до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання
(пункт 5)

Форма
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги та кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ___________

Місцезнаходження: _________

Телефон: ______

Факс: _________

Електронна адреса: _________

Код ЄДРПОУ: _

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
__

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

__
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

__
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Рішення Уповноваженого органу щодо державної допомоги:

__
(зазначити номер та дату відповідного рішення Уповноваженого органу щодо заходу державної допомоги. У разі наявності попередніх рішень Уповноваженого органу, пов'язаних із цією програмою (заходом) державної допомоги, необхідно зазначити їх номери та дати)

5. Категорія державної допомоги:

  Допомога для забезпечення розвитку регіонів

  Підтримка середнього та малого підприємництва

  Допомога на професійну підготовку працівників

  Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

  Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

  Допомога на захист навколишнього природного середовища

  Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

             добувна промисловість і розроблення кар'єрів

             добування кам'яного та бурого вугілля

             виробництво чавуну, сталі та феросплавів

             текстильне виробництво

             виробництво паперу та паперових виробів

             виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

            виробництво штучних і синтетичних волокон

            виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

            виробництво машин і устаткування

            виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

            виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

            будування суден і човнів

            постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

            будівництво

            роздрібна торгівля

            наземний і трубопровідний транспорт

            пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

            вантажний залізничний транспорт

            інший пасажирський наземний транспорт

            водний транспорт

            авіаційний транспорт

            поштова та кур'єрська діяльність

            тимчасове розміщування й організація харчування

            телекомунікації (електрозв'язок)

            комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

            надання інформаційних послуг

            фінансова та страхова діяльність

            мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

            інше _
                                                  (зазначити)

  Інше ________
                                                 (зазначити)

6. Дата припинення чинності державної допомоги (закінчення дії програми державної допомоги чи заходу індивідуальної державної допомоги):

_
(цей пункт стосується тільки програм державної допомоги чи заходів індивідуальної державної допомоги, строк дії яких закінчується протягом звітного періоду. Зазначити дату, коли надання державної допомоги було припинене)

7. Мета державної допомоги:

__
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

8. Цілі надання державної допомоги:

  Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим

  Виконання загальнодержавних програм розвитку

  Розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру

  Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Підтримка та збереження національної культурної спадщини

  Інше _________
                                                             (конкретизувати)

9. Вторинна ціль1 надання державної допомоги:
_

10. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена програма державної допомоги):

  вся територія України

 

  Автономна Республіка Крим

  Вінницька область

  Волинська область

  Дніпропетровська область

  Донецька область

  Житомирська область

  Закарпатська область

  Запорізька область

  Івано-Франківська область

  Київська область

  Кіровоградська область

  Луганська область

  Львівська область

  Миколаївська область

  Одеська область

  Полтавська область

  Рівненська область

  Сумська область

  Тернопільська область

  Харківська область

  Херсонська область

  Хмельницька область

  Черкаська область

  Чернівецька область

  Чернігівська область

Район _____
                            (зазначити)

Місто _____
                           (зазначити)

Райони в місті __________
                                     (зазначити)

Селище ____
                              (зазначити)

Село ______
                           (зазначити)

  місто Київ

Райони в місті __________
                                      (зазначити)

  місто Севастополь

Райони в місті __________
                                     (зазначити)

11. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):

__
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

  Ресурси держави:

             кошти державного бюджету

             інші кошти, що є об'єктом права державної власності

             рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом права державної власності

             земля, що є об'єктом права державної власності

             інші природні ресурси, що є об'єктом права державної власності

             бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади

             інше __
                                                                                                               (зазначити)

  Місцеві ресурси:

             кошти бюджету Автономної Республіки Крим

             кошти обласних бюджетів ________
                                                                                                                                             (зазначити)

             кошти районних бюджетів _______
                                                                                                                                            (зазначити)

             кошти бюджетів сіл, їх об'єднань __
                                                                                                                                              (зазначити)

             кошти бюджетів селищ __________
                                                                                                                                           (зазначити)

             кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах) __________
                                                                                                                                                                      (зазначити)

             інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                                            (зазначити)

             рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах ________
                                                                                                              (зазначити)

             земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                                              (зазначити)

             природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                                               (зазначити)

             об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад
__
                                                                                                             (зазначити)

             майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим
                                                                                                                                     (зазначити)

             інше __
                                                                                                               (зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояснити способи фінансування:

  Акумульовані резерви ___
                                                                                                                (зазначити власника таких резервів)

  За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:
_
                                                                                                  (зазначити, яких саме)

  Інше: _____
                                                                                                       (зазначити)

12. Форма державної допомоги:

  Субсидія

  Грант

  Дотація

  Гарантії

  Кредит на пільгових умовах

  Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  Відшкодування збитків

  Фіскальні заходи:

            зменшення ставки податку

            скасування податку

            скасування збору

            відстрочення сплати податків

            розстрочення сплати податків

            відстрочення сплати зборів

            розстрочення сплати зборів

            відстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            списання податкового боргу

            надання податкових пільг

            інший захід ______
                                                                 (зазначити, який саме)

  Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  Списання штрафних санкцій

  Компенсація збитків суб'єктам господарювання

  Зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

  Надання суб'єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                           (зазначити необхідне)

  Надання суб'єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                            (зазначити необхідне)

  Придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових

  Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання

  Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  Інша форма __________
                                                             (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати: ______
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій за кредитами суб'єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення, що вимагається для отримання кредиту)

13. Вид державної допомоги:

  Програма державної допомоги

  Індивідуальна державна допомога:

             в межах програми державної допомоги

             поза межами програми державної допомоги

14. Умови надання державної допомоги:

_
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

15. Отримувачі державної допомоги та розмір допомоги, наданої у звітний період:

N
з/п

Суб'єкт господарювання (номер облікової картки платника податків3, підпорядкованість, організаційно-
правова форма)

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, телефакс, електронна пошта

Код КВЕД (Наказ N 457)4

Розмір допомоги, грн

Частка5

джерело 1

джерело 2

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Інформація про метод визначення розміру державної допомоги:

__
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру державної допомоги (наприклад, довідкові ціни, посилання на офіційні процентні ставки за банківськими кредитами, на розміри плати за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі несплати податків тощо). Також зазначити відповідні формули, використані для розрахунку суми допомоги для кожної із форм допомоги, що була отримана на певну дату)

17. Примітки:

__
                                          (будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо державної допомоги)

Додатки:

1)  

2)  

Особа, що заповнила форму6

 

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник7

_
(посада)

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 Вторинна ціль - одна з додаткових до первинних цілей. Наприклад, первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя у яких є низьким, а вторинною може бути розвиток малих і середніх підприємств (далі - МСП). Вторинна ціль може бути галузевою.

2 Поняття державного та/або комунального підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4 Зазначаються коди КВЕД (Наказ N 457) щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

5 Частки отримувачів у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги в межах відповідної програми або інформація про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.

6 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

7 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.

 

Додаток 2
до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання
(пункт 5)

Форма
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги та кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: __________

Місцезнаходження: ________

Телефон: _____

Факс: ________

Електронна адреса: ________

Код ЄДРПОУ:

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
_

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

_
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

__
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Правова норма, яка звільняє надавача від обов'язку повідомлення про державну допомогу:

__

5. Категорія державної допомоги:

  Допомога для забезпечення розвитку регіонів

  Підтримка середнього та малого підприємництва

  Допомога на професійну підготовку працівників

  Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

  Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

  Допомога на захист навколишнього природного середовища

  Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

            добувна промисловість і розроблення кар'єрів

            добування кам'яного та бурого вугілля

            виробництво чавуну, сталі та феросплавів

            текстильне виробництво

            виробництво паперу та паперових виробів

            виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

            виробництво штучних і синтетичних волокон

           виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

            виробництво машин і устаткування

            виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

            виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

            будування суден і човнів

            постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

            будівництво

            роздрібна торгівля

            наземний і трубопровідний транспорт

            пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

            вантажний залізничний транспорт

            інший пасажирський наземний транспорт

            водний транспорт

            авіаційний транспорт

            поштова та кур'єрська діяльність

            тимчасове розміщування й організація харчування

            телекомунікації (електрозв'язок)

            комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

            надання інформаційних послуг

            фінансова та страхова діяльність

            мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

            інше ____
                                                      (зазначити)

  Інше ________
                                                   (зазначити)

6. Мета державної допомоги:

_
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

7. Цілі надання державної допомоги:

  Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим

  Виконання загальнодержавних програм розвитку

  Розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру

  Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Підтримка та збереження національної культурної спадщини

  Інше _________
                                                                 (конкретизувати)

8. Вторинна ціль1 надання державної допомоги: _______

9. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена програма державної допомоги):

  вся територія України

 

  Автономна Республіка Крим

  Вінницька область

  Волинська область

  Дніпропетровська область

  Донецька область

  Житомирська область

  Закарпатська область

  Запорізька область

  Івано-Франківська область

  Київська область

  Кіровоградська область

  Луганська область

  Львівська область

  Миколаївська область

  Одеська область

  Полтавська область

  Рівненська область

  Сумська область

  Тернопільська область

  Харківська область

  Херсонська область

  Хмельницька область

  Черкаська область

  Чернівецька область

  Чернігівська область

Район _____
                          (зазначити)

Місто _____
                          (зазначити)

Райони в місті __________
                                    (зазначити)

Селище ____
                               (зазначити)

Село ______
                          (зазначити)

 

  місто Київ

Райони в місті __________
                                      (зазначити)

  місто Севастополь

Райони в місті __________
                                      (зазначити)

10. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):

__
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

  Ресурси держави:

            кошти державного бюджету

            інші кошти, що є об'єктом права державної власності

            рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом права державної власності

            земля, що є об'єктом права державної власності

            інші природні ресурси, що є об'єктом права державної власності

            бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади

            інше
                                                                                                                           (зазначити)

  Місцеві ресурси:

            кошти бюджету Автономної Республіки Крим

            кошти обласних бюджетів _______
                                                                                                                                        (зазначити)

            кошти районних бюджетів _______
                                                                                                                                         (зазначити)

            кошти бюджетів сіл, їх об'єднань __
                                                                                                                                             (зазначити)

            кошти бюджетів селищ __________
                                                                                                                                        (зазначити)

            кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах) ___________
                                                                                                                                                                           (зазначити)

            інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                               (зазначити)

            рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах ________
                                                                                                                 (зазначити)

            земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                                                 (зазначити)

            природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах __
                                                                                                                  (зазначити)

            об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад
__
                                                                                                                     (зазначити)

            майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим
                                                                                                                                    (зазначити)

            інше ___
                                                                                                            (зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояснити способи фінансування:

  Акумульовані резерви ____
                                                                                                                   (зазначити власника таких резервів)

  За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:
_
                                                                                         (зазначити, яких саме)

  Інше: _____
                                                                                                    (зазначити)

11. Форма державної допомоги:

  Субсидія

  Грант

  Дотація

  Гарантії

  Кредит на пільгових умовах

  Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  Відшкодування збитків

  Фіскальні заходи:

            зменшення ставки податку

            скасування податку

            скасування збору

            відстрочення сплати податків

            розстрочення сплати податків

            відстрочення сплати зборів

            розстрочення сплати зборів

            відстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            списання податкового боргу

            надання податкових пільг

            інший захід ______
                                                                    (зазначити, який саме)

  Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  Списання штрафних санкцій

  Компенсація збитків суб'єктам господарювання

  Зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

  Надання суб'єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                        (зазначити необхідне)

  Надання суб'єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                         (зазначити необхідне)

  Придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових

  Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання

  Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  Інша форма ___
                                                                     (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати: _____
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій за кредитами суб'єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення, що вимагається для отримання кредиту)

12. Вид державної допомоги:

  Програма державної допомоги

  Індивідуальна державна допомога:

            в межах програми державної допомоги

            поза межами програми державної допомоги

13. Умови надання державної допомоги:

_
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

14. Отримувачі державної допомоги та розмір допомоги, наданої у звітний період:

N з/п

Суб'єкт господарювання (номер облікової картки платника податків3, підпорядкованість, організаційно-
правова форма)

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, телефакс, електронна пошта

Код КВЕД (Наказ N 457)4

Розмір допомоги, грн

Частка5

джерело 1

джерело 2

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Додаткова інформація та пояснення:

_
(зазначити додаткову інформацію та/або пояснення щодо відповідних програм державної допомоги та заходів індивідуальної державної допомоги, щодо виконання рішень Уповноваженого органу, якими передбачено окремі умови надання державної допомоги, реалізації програми державної допомоги (у разі наявності таких рішень))

Додатки:

1)  

2)  

Особа, що заповнила форму6

 

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник7

_
(посада)

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 Вторинна ціль - одна з додаткових до первинних цілей. Наприклад, первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя у яких є низьким, а вторинною може бути розвиток малих і середніх підприємств (далі - МСП). Вторинна ціль може бути галузевою.

2 Поняття державного та/або комунального підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4 Зазначаються коди КВЕД (Наказ N 457) щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

5 Частки отримувачів у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги в межах відповідної програми або інформація про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.

6 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

7 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.

 

Додаток 3
до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання
(пункт 5)

Форма
для надання інформації про незначну державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної програми державної допомоги, окремо для кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми державної допомоги, окремо для індивідуальної державної допомоги, наданої поза межами програми державної допомоги.

Ця форма стосується будь-якого заходу незначної державної допомоги, визначеної законом.

Якщо незначна державна допомога реалізується за кількома програмами, передбаченими одним актом законодавства, форма для допомоги заповнюється за кожною з програм державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: __________

Місцезнаходження: ________

Телефон: _____

Факс: ________

Електронна адреса: ________

Код ЄДРПОУ:

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
_

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

_
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

_
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Категорія державної допомоги:

  Допомога для забезпечення розвитку регіонів

  Підтримка середнього та малого підприємництва

  Допомога на професійну підготовку працівників

  Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

  Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

  Допомога на захист навколишнього природного середовища

  Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

            добувна промисловість і розроблення кар'єрів

            добування кам'яного та бурого вугілля

            виробництво чавуну, сталі та феросплавів

            текстильне виробництво

            виробництво паперу та паперових виробів

            виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

            виробництво штучних і синтетичних волокон

            виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

            виробництво машин і устаткування

            виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

            виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

            будування суден і човнів

            постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

            будівництво

            роздрібна торгівля

            наземний і трубопровідний транспорт

            пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

            вантажний залізничний транспорт

            інший пасажирський наземний транспорт

            водний транспорт

            авіаційний транспорт

            поштова та кур'єрська діяльність

            тимчасове розміщування й організація харчування

            телекомунікації (електрозв'язок)

            комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

            надання інформаційних послуг

            фінансова та страхова діяльність

            мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

            інше _
                                                   (зазначити)

  Інше ________
                                                 (зазначити)

5. Дата припинення чинності державної допомоги (закінчення дії програми державної допомоги чи заходу індивідуальної державної допомоги):

_
(цей пункт стосується тільки програм державної допомоги чи заходів індивідуальної державної допомоги, строк дії яких закінчується протягом звітного періоду. Зазначити дату, коли надання державної допомоги було припинене)

6. Мета державної допомоги:

_
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

7. Цілі надання державної допомоги:

  Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим

  Виконання загальнодержавних програм розвитку

  Розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру

  Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

  Підтримка та збереження національної культурної спадщини

  Інше ______
                                                                                                        (конкретизувати)

8. Вторинна ціль1 надання державної допомоги:

__

9. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена програма державної допомоги):

  вся територія України

 

  Автономна Республіка Крим

  Вінницька область

  Волинська область

  Дніпропетровська область

  Донецька область

  Житомирська область

  Закарпатська область

  Запорізька область

  Івано-Франківська область

  Київська область

  Кіровоградська область

  Луганська область

  Львівська область

  Миколаївська область

  Одеська область

  Полтавська область

  Рівненська область

  Сумська область

  Тернопільська область

  Харківська область

  Херсонська область

  Хмельницька область

  Черкаська область

  Чернівецька область

  Чернігівська область

Район _____
                             (зазначити)

Місто _____
                            (зазначити)

Райони в місті __________
                                     (зазначити)

Селище ____
                               (зазначити)

Село ______
                           (зазначити)

 

  місто Київ

Райони в місті __________
                                     (зазначити)

  місто Севастополь

Райони в місті __________
                                     (зазначити)

10. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):

_
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

  Ресурси держави:

            кошти державного бюджету

            інші кошти, що є об'єктом права державної власності

            рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом права державної власності

            земля, що є об'єктом права державної власності

            інші природні ресурси, що є об'єктом права державної власності

            бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади

            інше _________
                                                                                     (зазначити)

  Місцеві ресурси:

            кошти бюджету Автономної Республіки Крим

            кошти обласних бюджетів ________
                                                                                                                                                (зазначити)

            кошти районних бюджетів _______
                                                                                                                                                (зазначити)

            кошти бюджетів сіл, їх об'єднань __
                                                                                                                                               (зазначити)

            кошти бюджетів селищ __________
                                                                                                                                             (зазначити)

            кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах) __________
                                                                                                                                                                     (зазначити)

            інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
_
                                                                                                       (зазначити)

            рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах ________
                                                                                                       (зазначити)

            земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__
                                                                                                       (зазначити)

            природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах __
                                                                                                       (зазначити)

            об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад
__
                                                                                                            (зазначити)

            майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим
                                                                                                                                        (зазначити)

            інше ___
                                                                                             (зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояснити способи фінансування:

  Акумульовані резерви ___
                                                                                                          (зазначити власника таких резервів)

  За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:
_
                                                                                        (зазначити, яких саме)

  Інше ______
                                                                                                        (зазначити)

11. Форма державної допомоги:

  Субсидія

  Грант

  Дотація

  Гарантії

  Кредит на пільгових умовах

  Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  Відшкодування збитків

  Фіскальні заходи:

            зменшення ставки податку

            скасування податку

            скасування збору

            відстрочення сплати податків

            розстрочення сплати податків

            відстрочення сплати зборів

            розстрочення сплати зборів

            відстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

            списання податкового боргу

            надання податкових пільг

            інший захід ______
                                                                 (зазначити, який саме)

  Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  Списання штрафних санкцій

  Компенсація збитків суб'єктам господарювання

  Зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування

  Надання суб'єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                       (зазначити необхідне)

  Надання суб'єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано
_
                                                                                        (зазначити необхідне)

  Придбання товарів суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Придбання послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових

  Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових

  Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання

  Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  Інша форма _
                                                                                                      (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати: ______
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій за кредитами суб'єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення, що вимагається для отримання кредиту)

12. Вид державної допомоги:

  Програма державної допомоги

  Індивідуальна державна допомога:

            в межах програми державної допомоги

            поза межами програми державної допомоги

13. Умови надання державної допомоги:

_
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

14. Отримувачі та розмір незначної державної допомоги:

N
з/п

Суб'єкт господарювання (номер облікової картки платника податків3, підпорядкованість, організаційно-правова форма)

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, телефакс, електронна пошта

Код КВЕД (Наказ N 457)4

Розмір незначної допомоги, грн

звітний рік (T)5

рік (T-1)6

рік (T-2)7

дже-
рело 1

дже-
рело 2

дже-
рело 1

дже-
рело 2

дже-
рело 1

дже-
рело 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

15. Інформація про метод визначення розміру державної допомоги:

_
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру державної допомоги (наприклад, довідкові ціни, посилання на офіційні процентні ставки за банківськими кредитами, на розміри плати за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі несплати податків тощо). Також зазначити відповідні формули, використані для розрахунку суми допомоги для кожної із форм допомоги, що була отримана на певну дату)

16. Примітки:

_
                                      (будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо державної допомоги)

Додатки:

1)  

2)  

Особа, що заповнила форму8

 

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(посада)

_
(дата)

Керівник9

_
(посада)

 

_________
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(дата)


1 Вторинна ціль - одна з додаткових до первинних цілей. Наприклад, первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя у яких є низьким, а вторинною може бути розвиток малих і середніх підприємств (далі - МСП). Вторинна ціль може бути галузевою.

2 Поняття державного та/або комунального підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4 Зазначаються коди КВЕД (Наказ N 457) щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

5 Т - звітний рік.

6 (Т-1) - рік, що передує звітному.

7 (Т-2) - рік, що передує попередньому звітному року.

8 Засвідчує, що інформація та додані до форми документи є точними й повними.

9 Керівник (виконуючий обов'язки) надавача державної допомоги.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали