ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.07.2011

м. Київ

N 956

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2011 р. за N 951/19689

Про затвердження Змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556, із змінами (додаються).

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.
 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. Цушко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від 15 липня 2011 р. N 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15.07.2011 N 956

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2011 р. за N 951/19689

Зміни до Порядкуформування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.5:

абзац п'ятий доповнити словами "(крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж)";

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

в абзаці сьомому після слів "прізвище керівника" слова "(із зазначенням основного місця роботи, номера, дати видачі та строку дії сертифіката на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні)" замінити словами "та його посада (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради)";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

доповнити пункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"г) дата та підстава заміни Свідоцтва".

1.2. Доповнити главу після пункту 2.6 новим пунктом 2.7 такого змісту:

"2.7. Комісія надає на письмовий запит витяги з Реєстру у випадках, встановлених законодавством, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Витяг з Реєстру підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків та засвідчується печаткою Комісії.".

У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.9 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.10.

2. У главі 3:

2.1. У пункті 3.1:

абзац перший після слів "за відповідним видом професійної діяльності" доповнити словами "(крім депозитаріїв та фондових бірж)";

абзац другий після слова "форми" доповнити словами "про включення до Реєстру";

абзац четвертий після слів "для професійного учасника фондового ринку" доповнити словами ", крім депозитаріїв та фондових бірж";

в абзаці п'ятому слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

2.2. В абзаці другому пункту 3.3 слова "свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

3. У пункті 4.2 глави 4 слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

4. Додатки 1 та 2 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

5. Доповнити Порядок додатком 5 (додається).

 

Т. в. о. начальника управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Устенко

 

Додаток 1
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Державний Герб України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Повне найменування фінансової
установи

Скорочене найменування фінансової
установи (у разі наявності)

Код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Місцезнаходження заявника

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі)

Дата включення в Реєстр

Підстава заміни Свідоцтва

Дата заміни Свідоцтва

Посадова особа Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(посада, прізвище та ініціали)

 
 

(підпис)

М. П.

 

 

Додаток 2
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

 

"___" 20__ року
N ___________

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Найменування заявника (повне та скорочене)

 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

Місцезнаходження заявника

 

Назва саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, членом якої є заявник, за відповідними видами діяльності, які він здійснює (крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж)

 

Серія, номер, дата видачі, термін дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; для корпоративних інвестиційних фондів - відомості про включення до реєстру ІСІ

 

Вид діяльності заявника на фондовому ринку

 

Інформація про внутрішні документи заявника щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку, розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності (назва, дата та номер рішення про їх затвердження)

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника із зазначенням його посади (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради)

 

Телефон (факс, електронна пошта) заявника

 

Керівник юридичної особи _ (П. І. Б.)
                                                                                         (підпис)

М. П.

 

Додаток 5
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Державний Герб України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИТЯГ
з державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Повне найменування юридичної особи ___
_

Код за ЄДРПОУ юридичної особи _______

Місцезнаходження ________

Дата включення до Реєстру _

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) _________

Підстава заміни Свідоцтва __

Дата заміни Свідоцтва _____

Дата виключення з Реєстру _
 
 

Посадова особа Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(посада, прізвище та ініціали)

 
 
__
(підпис)

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали