МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2011

м. Київ

N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2011 р. за N 942/19680

Про затвердження Змін до Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 N 1200 "Про внесення змін до Положення про посвідчення особи на повернення в Україну" та пункту 7 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 N 86 (Постанова N 86),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 19.12.2005 N 226, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 за N 76/11950, що додаються.

2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра закордонних справ України, який координує і контролює діяльність Департаменту консульської служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

К. І. Грищенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
06.07.2011 N 174

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2011 р. за N 942/19680

Зміни
до Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі - посвідчення) оформляється і видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсні з інших причин.

На підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.".

2. У пункті 2:

абзац перший після слів "законних представників" доповнити словами та цифрою ", а також на підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених абзацом другим пункту 1 цих Правил.";

абзац третій виключити.

3. Абзац перший пункту 3 після слів та цифр "але не може перевищувати 30 днів" доповнити словами ", якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України".

4. У пункті 4:

підпункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати проїзного документа; або документ, що дає громадянину України право на виїзд з України та посвідчує особу під час перебування за її межами, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі оформлення посвідчення на підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави відповідно до абзацу другого пункту 1 цих Правил замість заяви-анкети до справи додається анкета встановленого зразка (додаток 2). Документ, передбачений підпунктом 4.1 цього пункту, не вимагається.".

5. У пунктах 5, 7 та 8 слова "заява-анкета" у всіх відмінках замінити словами "заява-анкета або анкета" у відповідних відмінках.

6. У пункті 8 у першому та другому реченнях слова "реєстрації консульських дій" замінити словами "обліку консульських зборів".

7. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з абзацом другим пункту 1 цих Правил консульський збір не справляється.".

8. У пункті 12:

в абзаці першому:

слова "разом із захисними голографічними елементами" виключити;

слова "Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної служби" замінити словами "Адміністративному департаменту";

в абзаці третьому слова "та захисних голографічних елементів" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У дипломатичному представництві або в консульській установі України про приймання бланків посвідчень складається акт (додаток 4) у двох примірниках, один з яких надсилається до Адміністративного департаменту МЗС України, а другий - зберігається у закордонній дипломатичній установі України.".

9. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.

10. Доповнити Правила новим додатком 2 (додається).

У зв'язку з цим додатки 2 - 5 вважати відповідно додатками 3 - 6. У тексті Правил посилання на додатки 2 - 5 замінити посиланнями на додатки 3 - 6.

11. Додатки 2 та 4 вважати відповідно додатками 3 та 5 і викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
консульської служби МЗС України

А. В. Олефіров

 

Додаток 1
до пункту 4.2 Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну


(назва дипломатичного представництва
чи консульської установи)

ЗАЯВА-АНКЕТА N
про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

 
 
фото
3,5 х 4,5 см
 
 


 

Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:

N

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

1

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

2

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

3

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)

1.

 
 

 
 


2.

 
 

 
 


3.

 
 

 
 


Обставини, за якими оформляється посвідчення особи на повернення (необхідне підкреслити):
утрата, закінчення строку дії або пошкодження паспортного документа.

__________
                                                                       (назва паспортного документа, номер,
__________
                                                                                       дата, орган видачі)

Прибув(ла) на територію
                                                                                            (назва держави, дата в'їзду на її територію) 
з метою ___
                                                                    (зазначається мета перебування на території держави)

На території ____ перебуваю _________
____ тел. __

На території України зареєстрований: _
____ тел. __

Маю в наявності такі документи ______
__________

"___" 20__ року

Підпис заявника
(законного представника)

 ___________

Анкету прийняв "___" 20__ року ______
                                                                                                                                  (підпис, прізвище, посада)
__________

Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну N ________ від

Консульський збір у розмірі ___________ стягнуто.

Посвідчення видане без стягнення консульського збору на підставі:
___________
                                         (зазначається підстава для звільнення від сплати консульського збору)

Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:

"___" 20__ року __
(підпис заявника)

 

Додаток 2
до пункту 4 Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну


(назва дипломатичного представництва
чи консульської установи)

АНКЕТА N __
про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

 
 
фото
3,5 х 4,5 см
 
 


 

Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:

N

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

1

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

2

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

3

укр.

 

 

 

 

 

лат.

 

 

 

 

Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)

1.

 
 

 
 


2.

 
 

 
 


3.

 
 

 
 


_ прибув(ла) на територію
                                    (П. І. Б. особи, на ім'я якої оформлюється)
__________
                                                                  (назва держави, дата в'їзду на її територію) 
з метою ___
                                                             (зазначається мета перебування на території держави)

На території __ перебуває
___ тел. ___

На території України зареєстрований (у разі наявності реєстрації):
___________
тел. ___

Має в наявності такі документи _______

__________
__________

Анкету заповнив "___" 20__ року _____
                                                                                                                                       (підпис, прізвище, посада)

Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну N ________ від
на підставі _
                                                          (зазначаються документи, які слугували підставою оформлення)

Посвідчення видане без стягнення консульського збору
на підставі:
                                                     (зазначається підстава для звільнення від сплати консульського збору)

Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:

"___" 20__ року ___
(П. І. Б., підпис, посада особи,
яка отримала посвідчення)

 

Додаток 3
до пункту 5 Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну

ЖУРНАЛ
обліку оформлених та виданих посвідчень особи на повернення в Україну та внесених змін

N

Номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої оформлено посвідчення

Дата видачі

Підпис заявника про отримання посвідчення

П. І. Б., дата народження дитини (дітей), дані про яку (яких) внесені до посвідчення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 5
до пункту 12 Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
____
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника закордонної
дипломатичної установи)

АКТ N ____ від
про отримання та облік бланків посвідчень особи на повернення в Україну у

___
(назва закордонної дипломатичної установи)

Комісія у складі:
__________
__________
провела перевірку отриманих бланків посвідчень особи на повернення в Україну, отриманих
_
                     (назва закордонної дипломатичної установи, дата) 
за видатковими накладними від МЗС України:

 

Усього ___________ отримано бланків
                                 (назва закордонної дипломатичної установи, дата)
посвідчень особи на повернення в Україну згідно з видатковою накладною _______ від .

Підписи членів комісії:

___________ (прізвище, ім'я, по батькові)

 

___________ (прізвище, ім'я, по батькові)

 

(прізвище, ім'я, по батькові)


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали