Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 жовтня 2019 року N 760-рш

Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою актуалізації послуг, що надаються Національним банком України, та приведення їх у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року N 2-рш (Рішення N 2-рш) (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року N 740-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту комунікацій (Наталія Бондаренко) не пізніше наступного дня з дня прийняття цього рішення забезпечити розміщення Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
10 жовтня 2019 року N 760-рш

Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (Рішення N 2-рш)

1. У розділі I:

1) підпункт 7 пункту 1 викласти в такій редакції:

"7) із надання послуг засвідчувальним центром;";

2) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни у цій Публічній пропозиції вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), в Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320 та зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909, у Положенні про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року N 829 (Положення N 829) (зі змінами).".

2. У розділі III:

1) підпункт 7 пункту 1 статті 1 викласти в такій редакції:

"7) із надання послуг засвідчувальним центром;";

2) абзаци перший - п'ятий статті 2 викласти в такій редакції:

"1. КЛІЄНТ має право скористатися будь-якою послугою, що надається Національним банком на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі, з урахуванням того, що КЛІЄНТОМ Національного банку щодо надання послуг, зазначених у:

підпунктах 1, 2, 5, 8, 14 та 17 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки;

підпункті 9 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути суб'єкти надання адміністративних послуг, банки, фінансові та небанківські установи, юридичні особи;

підпунктах 12, 13, 15 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки, щодо яких розпочато процедуру ліквідації;

підпункті 10 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки депозитарні установи за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 статті 1 розділу III цього Договору.";

3) у статті 3:

розділ 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Умови надання послуг засвідчувальним центром

1. Цей Договір визначає порядок надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки (далі - Послуга) КЛІЄНТУ, що набув або має намір набути статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі - Надавач).

Засвідчувальний центр надає Послугу КЛІЄНТУ відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), нормативно-правових актів Національного банку у сфері електронних довірчих послуг, Регламенту роботи засвідчувального центру (Постанова N 553) та цього Договору.

2. Надавач забезпечує генерацію пар ключів на території КЛІЄНТА виключно з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, який забезпечує захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

3. Оплата Послуги здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

4. Засвідчувальний центр має право заблокувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача, якщо КЛІЄНТ не здійснив оплату згідно з умовами статті 5 розділу III цього Договору.

5. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) надає КЛІЄНТУ Послугу, визначену пунктом 1 розділу 3.7 статті 3 розділу III цього Договору, якісно та своєчасно;

2) забезпечує використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки для надання Послуги;

3) установлює під час формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Надавачу;

4) приймає заяви про формування, перевірку та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача, перевіряє законність цих звернень та зберігає документи, на підставі яких було сформовано, скасовано, блоковано та поновлено кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача;

5) своєчасно скасовує, блокує та поновлює кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача у випадках, передбачених законодавством України у сфері використання електронних довірчих послуг, Регламентом роботи засвідчувального центру (Постанова N 553) та цим Договором;

6) оприлюднює на веб-сайті засвідчувального центру інформацію, перелік якої наведено в Регламенті роботи засвідчувального центру (Постанова N 553);

7) цілодобово забезпечує можливість вільного доступу користувачів електронних довірчих послуг до веб-сайта засвідчувального центру;

8) надає Надавачу консультації з питань, пов'язаних із наданням Послуги;

9) забезпечує відповідно до законодавства України захист даних, отриманих від КЛІЄНТА, а також відомостей щодо предмета цього Договору, його виконання тощо.

6. Національний банк має право:

1) вимагати від КЛІЄНТА дотримуватися вимог, установлених законодавством України у сфері електронних довірчих послуг та цим Договором, а також усунення виявлених порушень;

2) не приймати запит на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України;

3) отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для надання Послуги безпосередньо в представника КЛІЄНТА;

4) надавати вільний доступ до кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача користувачам електронних довірчих послуг;

5) вимагати від КЛІЄНТА відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була завдана Національному банку з вини КЛІЄНТА;

6) скасувати/заблокувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача в разі виникнення обставин, передбачених законодавством України у сфері електронних довірчих послуг, Регламентом роботи засвідчувального центру (Постанова N 553) та цим Договором.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) своєчасно надавати засвідчувальному центру дані, необхідні для надання Послуги;

2) забезпечити застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які  є апаратно-програмними або апаратними пристроями, що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу, під час генерації, зберігання, використання особистих ключів Надавача;

3) забезпечити генерування запитів на формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавача відповідно до вимог законодавства України;

4) не використовувати особистий ключ Надавача в разі його компрометації чи втрати чинності відповідним йому кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа Надавача;

5) негайно повідомляти засвідчувальний центр про факт компрометації особистого ключа Надавача;

6) негайно повідомляти засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа Надавача;

7) негайно припинити використання особистого ключа Надавача після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача.

8. КЛІЄНТ має право:

1) ознайомлюватися з відкритою інформацією про діяльність засвідчувального центру;

2) подавати заяви про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавача;

3) отримувати від засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із наданням електронних довірчих послуг;

4) вимагати від Національного банку відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була заподіяна КЛІЄНТУ з вини Національного банку.

9. Інші права та обов'язки Сторін визначаються законодавством України у сфері електронних довірчих послуг та цим Договором,";

у розділі 3.14:

пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

"9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати заявки на здійснення операцій з готівкою та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня здійснення операції, а в п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00 або в інший час за домовленістю з Національним банком;

2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.30);

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет як обмінний фонд [обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати підкріплення банкнотами в касетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

4) вносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції.

10. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу Національного банку;

2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги;

3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсортування зношених банкнот від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, які регламентують касову роботу;

4) забезпечити схоронність та правильність збереження касет з метою уникнення їх пошкоджень та передавати Національному банку касети, що були пошкоджені під час експлуатації;

5) перераховувати відповідні суми підкріплення готівкою з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

6) до 10 числа звітним за кварталом інформувати Національний банк про цільове використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком:

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв'язку на виплату пенсій та соціальної допомоги;

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв'язку на виплату житлових субсидій готівкою;

фактичну суму виплаченої готівки в національній валюті України з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державної казначейської служби України;

фактичну суму виплат вкладів фізичним особам готівкою за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

7) зазначати в заявках на підкріплення та здавання готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот;

8) здавати Національному банку пачки банкнот, упаковані відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні;

9) не пізніше ніж за 10 робочих днів після виконання пункту 2 розділу 3,14 статті 3 Умов надання послуг повідомити письмово Національний банк щодо платіжних реквізитів для розрахунків за отриману/видану готівку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Договору;

10) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Національним банком;

11) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, у якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів за формою, установленою нормативно-правовими актами Національного банку з питань міжбанківських розрахунків, та в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу.";

пункт 13 після підпункту 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"41) за надання недостовірних даних про цільове використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком, Національний банк має право призупинити надання послуги КЛІЄНТУ за пільговим тарифом;".

3. Розділ VII викласти в такій редакції:

"VII. Реквізити Національного банку

Рахунок Національного банку для оплати послуг системи електронної пошти Національного банку: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір": UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку для використання їх у системі електронних платежів Національного банку та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання послуг засвідчувального центру: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг за користування системою BankID для банків: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг за користування системою BankID для суб'єктів надання адміністративних послуг та небанківських установ: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг депозитарію та операцій з депозитними сертифікатами Національного банку: UA643000010000000004629822042.

Рахунок Національного банку для оплати послуг банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк": UA883000010000000004629633042.

Рахунок Національного банку для відшкодування КЛІЄНТОМ комісії, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку, за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА N 27495992715.

Рахунок Національного банку для перерахування КЛІЄНТАМИ коштів за придбані депозитні сертифікати: UA2030000100000000046216992704.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із перевезення валютних цінностей: UA603000010000000004629815033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг згідно з тарифами за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА: UA063000010000000046291995102.

Рахунок Національного банку для оплати послуг КЛІЄНТОМ за накопичувальним рахунком в іноземній валюті в безготівковій формі в гривнях по курсу Національного банку: UA063000010000000046291995102.".

4. Рядок 7 таблиці додатка 1 викласти в такій редакції:

"

7

Із надання послуг засвідчувальним центром

 

".

 

Директор Юридичного департаменту

О. Заморський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали