ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.08.2011 р. N 1488

Київ

Про затвердження змін до Статуту Київської міської дитячої клінічної лікарні N 2

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2010 N 647 "Про затвердження Положення про Головне управління охорони здоров'я виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Київської міської дитячої клінічної лікарні N 2, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31.03.98 N 677 (із змінами та доповненнями), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
31.03.98 N 677
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22.08.2011 N 1488)

Статут
Київської міської дитячої клінічної лікарні N 2

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київська міська дитяча клінічна лікарня N 2, є бюджетною (неприбутковою) Установою, що заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкована Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Київського міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України і Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у встановленому законодавством порядку, всі фінансові операції здійснює через органи Державного казначейства України за місцем знаходження.

1.4. Місцезнаходження Установи: 02660, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3.

1.5. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку з власним найменуванням, зразок якої затверджується Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), користується правом оперативного управління щодо закріпленого за нею майна.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів в наданні медичної допомоги дитячому населенню. Головним завданням Установи є забезпечення потреб дитячого населення у висококваліфікованій і доступній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

- медична практика:

- надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

- здійснення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;

- консервативне і оперативне лікування хворих;

- розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лікування;

- кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися до лікарні;

- своєчасне та кваліфіковане надання медичної допомоги дитячому населенню;

- розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лікування;

- своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування хворих;

- підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів так і медичних сестер Установи, а також атестація середнього медичного персоналу;

- здійснення згідно з чинним законодавством України зовнішньоекономічної діяльності;

- надання платних медичних послуг згідно чинного законодавства України;

- інша не заборонена законодавством України діяльність.

III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах, згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел фінансування, які передбачені законодавством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права та обов'язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання, організації та оплати праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачених законодавством України.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управління Установою здійснюється головним лікарем, (надалі - Керівник).

4.2. Керівник Установи призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступники Керівника, керівник бухгалтерської служби Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керівника Установи за погодженням з Головним управлінням охорони здоров'я, інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Керівника Установи.

Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Установи.

4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання діяльності Установи в межах своїх повноважень видає накази та дає вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, складає штатний розпис Установи у межах, встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників і подає на затвердження Головному управлінню охорони здоров'я в установленому порядку.

4.4. Розпоряджається майном та коштами Установи (в межах наданих повноважень).

4.5. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах та організаціях, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА УСТАНОВИ

5.1. Установа для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць.

5.1.2. Встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію та встановлює працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодавством України.

5.1.3. Встановлює режим робочого часу та відпочинку, а також тривалість додаткових відпусток відповідно до чинного законодавства про працю, забезпечує умови технічної безпеки.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно - правовими актами та внутрішніми нормативними документами.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ

6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Установи складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.3. Витрати по утриманню Установи фінансуються за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Установи надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником, або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше одного разу на два роки.

7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю Установи, порядок її захисту визначається Керівником і доводиться до працівників, які мають до неї доступ. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці визначається у межах законодавства України.

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

X. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ

10.1. Припинення Установи (ліквідація, злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення. До складу комісії з припинення входять представники Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Установи. Порядок і строк проведення припинення, а також строки для пред'явлення претензій кредиторів визначаються власником.

10.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Установою. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) Установи і подає його органу, який прийняв рішення про припинення. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Установою, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі.

10.3. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до законодавства про працю України.

10.4. У випадку припинення Установи майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали