ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 червня 2011 року N 990

Київ

Про затвердження змін до Статуту Першого Київського медичного коледжу

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 N 1074 "Про затвердження положення про державний вищий навчальний заклад", від 05.04.94 N 228 "Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів", наказів Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 N 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", від 05.02.2003 N 60 "Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Першого Київського медичного коледжу, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 28.09.2001 N 2031, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 4 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.09.2001 N 2031 "Про створення Першого Київського медичного коледжу" викласти в такій редакції:

"4. Підпорядкувати вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж" Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

  

Голова

О. Попов

  

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра освіти і науки України
________ Є. М. Суліма
"___" 2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
28.09.2011 N 2031
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15.06.2011 N 990)

СТАТУТ
Вищого навчального закладу
"Перший Київський медичний коледж"

(нова редакція)

Прийнято загальними зборами трудового колективу
протокол N 4
від 8 вересня 2010 р.

1. Загальна частина

1.1. Даний Статут Першого Київського медичного коледжу (далі Коледж) розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність вищого навчального закладу "Перший Київський медичний коледж" (ВНЗ ПКМК).

Коледж створено відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2001 N 345/1321 "Про дозвіл на створення медичних коледжів" на базі Першого Київського медичного училища, що заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, підпорядкований Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління охорони здоров'я).

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Організаційно-правова форма Коледжу: комунальний заклад.

1.2. Найменування Коледжу:

Українською мовою: вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж".

Російською мовою: высшее учебное заведение "Первый Киевский городской медицинский колледж".

1.3. Місцезнаходження Коледжу:

04050 м. Київ, вул. Мельникова, 14, електронна адреса pkmu_l@ukr.net.

1.4. Основними напрямками діяльності Коледжу є:

1.4.1. Підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та молодшого спеціаліста і підвищення їх кваліфікації згідно з державним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров'я України;

1.4.2. Культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;

1.4.3. Організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом науково-виховної роботи;

1.4.4. Надання освітніх послуг згідно з законодавством України;

1.4.5. Здійснення зовнішніх зв'язків з навчальними закладами інших країн.

1.5. Головними завданнями Коледжу є:

1.5.1. Здійснення підготовки фахівців з ліцензованих та акредитованих спеціальностей за напрямком 1201 "Медицина" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та молодшого спеціаліста з дотриманням державних і галузевих стандартів вищої освіти;

1.5.2. Провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

1.5.3. Забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

1.5.4. Вивчення попиту ринку праці на спеціальності, підготовка за якими здійснюється в Коледжі, працевлаштування випускників;

1.5.5. Забезпечення набуття студентами знань у галузі охорони здоров'я, підготовка їх до професійної діяльності;

1.5.6. Забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм.

1.6. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 02.07.2009 (протокол N 79) Коледж віднесено до вищих навчальних закладів І рівня акредитації.

1.6.1. За наслідками ліцензування (ліцензія серії АВ N 482800 від 11.09.2009 р.) Коледж має право готувати фахівців за напрямом 1201 "Медицина" освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

5.12010101 "Лікувальна справа"

5.12010102 "Сестринська справа"

5.12010103 "Медико-профілактична справа"

5.12010201 "Лабораторна діагностика".

1.6.2. Коледж акредитований з усіх вищезгаданих спеціальностей (сертифікат N 7382 серії РД-І, рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол N 79) і має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка.

Інші спеціальності можуть відкриватися в установленому законодавством України порядку.

1.7. Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, може бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, банківські рахунки, штамп встановленого зразка, печатку з власним найменуванням, зразок якої затверджується начальником Головного управління охорони здоров'я, а також може запроваджувати власну символіку та атрибутику.

1.8. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.9. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.

Структурними підрозділами Коледжу є:

Відділення, яке створюється рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

1.9.1. Предметні (циклові комісії) - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін; створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівника.

Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються щорічно наказом директора Коледжу на навчальний рік.

1.9.2. Підрозділи, які забезпечують навчально-виховний процес є:

- підрозділи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- лабораторії;

- бібліотеки;

- навчально-методичні кабінети;

- обчислювальні центри;

- навчально-виробничі та творчі майстерні;

- навчально-дослідні господарства;

- виробничі структури;

- видавництва;

- заклади культурно-побутового призначення;

- та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством України.

2. Права та обов'язки власника

Повноваження власника щодо управління Коледжем визначаються в межах законів Статутом Коледжу. Власник Коледжу:

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;

- приймає рішення про припинення (ліквідацію, злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) Коледжу;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Обсяг цивільної правоздатності

3.1. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.

3.2. Коледж має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних і галузевих стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищого навчального закладу другого рівня акредитації;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- готувати фахівців за державним замовленням, замовленням галузевих Міністерств, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за угодами з громадянами;

- укладати угоди з установами та організаціями України та за її межами, для виконання Статутних завдань відповідно до законодавства України;

- проводити видавничу діяльність у встановленому порядку;

- проводити підготовку громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів у відповідності до вимог законодавства України;

- створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Коледжі, а також для власної господарської діяльності;

- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

- відкривати рахунки у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства про банківську діяльність;

- користуватися банківськими кредитами і позиками згідно з законодавством України;

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України для вищих навчальних закладів;

- брати участь у діяльності міжнародних організацій, встановлювати зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними закладами освіти;

- отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;

- за згодою власника або уповноваженого ним органу здавати в оренду або для тимчасового користування вільні приміщення або площі згідно з законодавством України.

3.3. Коледж зобов'язаний:

- забезпечувати на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод про підготовку фахівців з вищою медичною освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;

- дотримуватися вимог державних та галузевих стандартів вищої освіти щодо підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

- створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

- здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

- своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з законодавством України;

- дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

- дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна;

- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відновлення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.4. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються у закладі визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

Права та обов'язки Коледжу реалізуються через права і обов'язки директора та інших учасників навчально-виховного процесу.

Учасниками навчально-виховного процесу є:

- педагогічні працівники;

- особи, які навчаються в Коледжі;

- працівники Коледжу (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, лаборанти, завідуючі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі професійно займаються педагогічною діяльністю.

Посади педагогічних працівників можуть займати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Основними посадами педагогічних працівників в Коледжі є: викладач, старший викладач, завідуючий відділенням, голова предметної циклової комісії, заступник директора, директор.

Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу і кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади, в порядку, встановленому законодавством.

3.5. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і розкладом (графіком) методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне навчальне навантаження педагогічного працівника не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження (при їх наявності) встановлюються педагогічному працівнику за його згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно із діючим законодавством.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника, відповідно до його посади встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.

Залучення викладача до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках передбачених законом.

3.6. Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", інших законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

- захист професійної честі і гідності;

- вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- участь в об'єднаннях громадян;

- забезпечення житлом;

- одержання службового житла;

- одержання кредиту на житло;

- одержання державних стипендій;

- внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази Коледжу;

- користування додатковою оплачуваною відпусткою у відповідності до законодавства України;

- користування лабораторіями, оргтехнікою, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою бібліотеки, соціально-побутовими закладами та послугами Коледжу.

Педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законодавством України.

Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- додержуватись законів України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

3.7. Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах, як в Україні, так і за її межами, не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньомісячної заробітної плати.

3.8. Студенти - особи, які навчаються в Коледжі. Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту".

Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян в галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями, до Коледжу зараховуються особи у випадках і порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.

Прийом на навчання до Коледжу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до Коледжу затверджуються директором Коледжу за погодженням з Міністерством освіти України.

Зарахованим особам видаються студентські квитки та залікові книжки встановлених зразків.

3.9. Студенти Коледжу мають право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

- участь у науково-дослідницьких роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- подання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- участь в об'єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у громадській, спортивній, гуртковій та науково-дослідній роботі;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безкоштовне користування в Коледжі бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, методичних, медичних та інших підрозділів Коледжу;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти Коледжу, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.10. Студенти Коледжу зобов'язані:

- дотримуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

- виконувати вимоги навчального плану в термін, визначений графіком навчального процесу;

- дбайливо ставитися до майна Коледжу;

- дотримуватися моральних, етичних норм.

3.11. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Коледжу.

Студент може бути відрахований з Коледжу за:

- власним бажанням;

- невиконання навчального плану;

- порушення умов контракту;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.12. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть перервати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав, народженням дитини тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Коледжу, здійснюється під час канікул.

3.13. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені з:

- Коледжу до іншого вищого навчального закладу;

- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються в Коледжі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

3.14. Працевлаштування випускників Коледжу:

- випускник Коледжу, який навчався за державним контрактом і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, директором та випускником;

- випускники Коледжу, які навчалися за рахунок фізичної особи вільні у виборі місця роботи.

Якщо випускник Коледжу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

3.15. Керівництво Коледжу забезпечує учасникам навчально-виховного процесу:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства України.

3.16. Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Коледжу відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються директором Коледжу.

4. Управління Коледжем, права та обов'язки керівника Коледжу

4.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності власника (територіальної громади м. Києва), органів управління вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах своїх повноважень:

- забезпечує виконання в Коледжі державних програм у галузі вищої освіти та охорони здоров'я;

- вивчає потребу системи охорони здоров'я міста Києва у фахівцях на підготовку медичних кадрів для медичних закладів і установ міста Києва;

- залучає у порядку, передбаченому законодавством України, підприємства, установи, організації до вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням діяльності та розвитку Коледжу;

- сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу;

- організовує ліцензування Коледжу;

- затверджує голів державної екзаменаційних та кваліфікаційних комісій з кожної спеціальності, щорічно;

- здійснює інформаційне забезпечення освітньої діяльності;

- забезпечує фінансування діяльності Коледжу в межах кошторису, що затверджується в установленому порядку;

- вирішує питання зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу, отримання або придбання обладнання, що необхідні для проведення освітньої діяльності, згідно з встановленими нормативами.

4.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

- надавати додаткові освітні послуги, в тому числі і на платній основі в установленому законодавством порядку;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

- створювати науково-методичні центри, лабораторії та інші структурні підрозділи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до діючих або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник - директор.

Директор Коледжу призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника Головного управління охорони здоров'я за погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків, у порядку ч. 2 ст. 39 Закону України "Про вищу освіту".

Заступники директора Коледжу та головний бухгалтер призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора за погодженням із начальником Головного управління охорони здоров'я.

Інші працівники Коледжу призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора Коледжу.

Директор Коледжу несе персональну відповідальність за діяльність Коледжу.

4.4. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

- вирішує питання діяльності Коледжу, складає структуру та штатний розпис Коледжу та подає його на затвердження до Головного управління охорони здоров'я;

- видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Коледжу;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Коледжу;

- представляє Коледж у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності Коледжу перед Головним управлінням охорони здоров'я;

- є розпорядником майна і коштів Коледжу;

- виконує кошторис, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

- укладає угоди (договори) від імені вищого навчального закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

- формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Коледжі, за погодженням з органами студентського самоврядування;

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної й культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу;

- забезпечує ведення діловодства та архівної справи відповідно до законодавства України;

- разом із профспілковою організацією подає на затвердження загальних зборів трудового колективу Коледжу Колективний договір та Правила внутрішнього розпорядку і після затвердження, підписує їх;

- відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, організацію бухгалтерського обліку.

4.4.1. Директор Коледжу, відповідно до Статуту, може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків.

4.4.2. Директор Коледжу щорічно звітує перед Головним управлінням охорони здоров'я та загальними зборами трудового колективу.

4.5. У вищому навчальному закладі діють:

- робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія;

- дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.

4.5.1. Адміністративна рада розглядає, обговорює та вирішує поточні питання діяльності Коледжу, а саме:

- організаційні питання навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності Коледжу;

- виконання правил внутрішнього розпорядку, рішень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов праці та відпочинку студентів та співробітників;

- стан збереження і ефективного використання основних засобів обладнання, інших матеріальних цінностей;

- вживає заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів, працівників Коледжу.

4.5.2. До складу адміністративної ради входять: директор (голова ради), заступники директора, завідуючі відділень, методист, головний бухгалтер, голова профкому (за згодою).

4.5.3. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію Коледжу, яке розробляється та затверджується директором на підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України.

Склад приймальної комісії щорічно затверджуються наказом директора у відповідності з цим Положенням. Головою комісії є директор.

4.5.4. Дорадчим колегіальним органом Коледжу є педагогічна рада, яка створюється з метою вирішення основних завдань Коледжу.

Головою педагогічної ради є директор Коледжу, а в разі його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Педагогічна рада розглядає та вирішує:

- плани роботи Коледжу, інформації і звіти працівників, заходи щодо виконання нормативно-правових актів з питань освіти;

- заходи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- доповіді, звіти директора закладу, його заступників, керівників відділень, голів предметних (циклових) комісій та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної та методичної роботи в Коледжі;

- стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання;

- аналіз рівня фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

- результати чергової та позачергової атестації педагогічних працівників тощо;

- рішення про створення гуртків, студій, клубів та інших об'єднань студентів, допуск їх до екзаменів, переведення до наступного курсу, видачу дипломів про вищу освіту.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Коледжу. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не менше ніж раз на два місяці.

Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, якщо присутні не менше двох третин членів педагогічної ради, і обов'язкові для виконання викладачами, працівниками та студентами Коледжу.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішенням директора Коледжу.

4.5.5. Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, а саме: заступники директора, завідуючі відділень, методисти, голови предметних (циклових) комісій, завідуючий бібліотекою.

Методична рада створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності.

Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції методичної ради:

- обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

- видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;

- постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів Коледжу та інших вищих навчальних закладів.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора Коледжу відповідно до Статуту.

4.5.6. Стипендіальну комісію очолює заступник директора з навчально-виховної роботи. Склад стипендіальної комісії щорічно затверджується наказом директора Коледжу.

Стипендіальна комісія розглядає питання призначення стипендії студентам Коледжу за результатами сесії, надання матеріальної допомоги і преміювання студентів. Рішення стипендіальної комісії реалізуються наказами директора Коледжу.

5. Органи громадського самоврядування

5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Коледжу повинні бути представлені всі категорії працівників Коледжу та представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники Коледжу, які працюють у цьому Коледжі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі.

5.2. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік. Позачергове скликання загальних зборів можуть бути за вимогою однієї третини членів трудового колективу або рішенням членів Педагогічної ради. На загальних зборах обирається президія в складі голови та секретаря.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

- приймає Статут Коледжу, а також вносить зміни до нього;

- обирає претендентів на посаду директора Коледжу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Головному управлінню охорони здоров'я;

- щорічно заслуховує звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;

- вносить подання власнику про дострокове звільнення керівника Коледжу;

- обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора Коледжу;

- обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- затверджує Правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

- затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

- розглядає інші питання діяльності Коледжу.

5.3. Профспілкова організація Коледжу створена та діє згідно з Законом України "Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності".

Профспілкова організація, як орган, який представляє і захищає інтереси співробітників Коледжу, та веде колективні переговори від їх імені, веде роботу по підготовці, укладанню та забезпеченню виконанню Колективного договору, який визначає та регулює соціально-трудові відносини.

5.4. В Коледжі діє студентське самоврядування. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у Коледжі. Усі особи, які навчаються у Коледжі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у Коледжі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у Коледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Київської міської ради, Статутом Коледжу.

Органи студентського самоврядування:

- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

- виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у Коледжі приймається рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються у Коледжі, та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються у Коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника директора, який відповідає за роботу із студентами;

- поселення осіб, які навчаються у Коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, Коледжу.

5.5. Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є загальні збори осіб, які навчаються в Коледжі та які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.6. Керівник Коледжу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою Коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень.

5.7. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

6. Майно та кошти Коледжу

6.1. За Коледжем з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріпляються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.

6.1.1. Матеріально-технічну базу і кошти Коледжу складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.1.2. Майно Коледжу належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

6.2. Майно Коледжу не може бути предметом застави.

6.2.1. Коледж має право за згодою власника або уповноваженого ним органу у встановленому законодавством України порядку здавати в оренду нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, визначеному Київською міською радою.

6.3. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. У Коледжі створюються:

6.4.1. Загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного (місцевого) замовлення та проведення науково-дослідних робіт.

6.4.2. Спеціальний фонд, який формується за рахунок:

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

- надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

- інших доходів згідно законодавства України.

6.5. Оплата праці у Коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.

6.6. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Коледжу, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

7.1. Коледж веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Фінансова звітність Коледжу подається Головному управлінню охорони здоров'я та Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку. Статистична, податкова та інша звітність подається Коледжем відповідно до чинного законодавства.

7.2. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

7.3. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7.4. Аудит діяльності вищого навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8. Концепція освітньої діяльності

8.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття").

Концепція освітньої діяльності містить цілі, принципи, цільові програми освітньої діяльності Коледжу та засоби їх реалізації.

8.1.1. Пріоритетним напрямком навчально-виховного процесу Коледжу є виховання людини на загальнолюдських принципах, в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійснюється шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору.

8.1.2. Колектив Коледжу працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. Для цього спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові і навчально-наукові ресурси Коледжу, суспільства і держави. Передбачено взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики. Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою розвитку держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту.

Забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників Коледжу на ринку праці здійснюється шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та медичних закладів.

8.1.3. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання. З цією метою широкого поширення набуває вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, для молодих педагогічних працівників організовуються школи педагогічної майстерності.

8.1.4. Передбачається зростання педагогічної майстерності, методичної і наукової роботи педагогічних працівників та самостійної роботи студентів, вміння користуватись сучасними комп'ютерними технологіями, володіти українською та іноземними мовами.

8.1.5. З метою покращення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу Коледж проводить роботу по підвищенню кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їх ділових і моральних якостей, по залученню до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними званнями, спеціалістів-практиків. Коледж постійно сприятиме залученню викладачів до наукової та пошукової роботи, проведення дисертаційних досліджень, професійного росту молодих викладачів.

8.1.6. Для підтримки педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності вживаються заходи щодо поліпшення системи її стимулювання, професійного зростання, можливості оволодіння сучасними інформаційними технологіями, вивчення досвіду зарубіжних країн.

8.1.7. Фізичне виховання є невід'ємною складовою освіти в Коледжі і забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам та тривалої творчої активності. Коледж забезпечує розвиток масового спорту, як важливої складової виховання молоді.

8.1.8. В Коледжі:

- підтримуються наявні навчальні та допоміжні споруди в належному технічному і санітарному стані;

- вирішується можливість розширення навчальних площ з тим, щоб беззаперечно виконувати санітарно-технічні норми, затверджені для вищих навчальних закладів;

- постійно удосконалюється матеріальна база кабінетів і лабораторій новою технікою, обладнанням, матеріалами.

8.1.9. Для удосконалення методичного забезпечення навчального процесу в Коледжі передбачається більш повне залучення педагогічних працівників до написання методичних розробок, навчальних програм, рекомендацій по вивченню окремих дисциплін чи їх розділів, проходженню виробничих та переддипломних практик.

8.1.10. Коледж всебічно розвиватиме комп'ютерні технології у навчальній та науково-дослідницькій роботі, широко використовуватиме ресурси інтернету. Забезпечується поступове входження у світовий освітянський простір.

8.1.11. Коледжем проводиться робота по вивченню ринку освітніх послуг та потреб замовників спеціалістів. З урахуванням потреб галузей медицини планується відкриття нових перспективних спеціальностей і спеціалізацій.

8.1.12. Коледж розвиває співробітництво з провідними вищими навчальними закладами України третього та четвертого рівнів акредитації.

8.1.13. Реалізація концепції забезпечить активізацію процесів зростання інтелектуального, культурного, фахового, духовно-морального потенціалу учасників навчально-виховного процесу Коледжу, що зміцнить демократичні основи громадського суспільства і прискорить його розвиток.

Освіта, здобута в Коледжі є конкурентноспроможною в світовому освітньому просторі, а випускники - захищені і мобільні на ринку праці.

Розвиток освіти забезпечить залучення додаткових джерел фінансування освіти, можливість збільшення обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, належний життєвий рівень громадян України, утвердження авторитету держави на міжнародній арені.

9. Порядок внесення змін до Статуту Коледжу

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу вносяться за поданням педагогічної ради вищим органом громадського самоврядування (загальними зборами чи конференцією трудового колективу).

9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок припинення Коледжу

10.1. Припинення (ліквідація, злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) Коледжу здійснюються згідно з чинним законодавством.

10.2. Припинення Коледжу здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом управління майном. До складу комісії з припинення входять представники органу управління майном та вищого навчального закладу. Порядок і строки проведення припинення, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) Коледжу і подає його органу, який призначив комісію з припинення. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з вищим навчальним закладом, що припиняється, повідомляються про його припинення у письмовій формі.

10.4. Під час припинення Коледжу, вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали