МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2008 року N 1110

Про затвердження зразків примірних форм навчально-методичної документації вищих навчальних закладів

Відповідно до рішення колегії МОН України "Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" від 21.03.2008 р., протокол N 3/1-4, наказу МОН від 30.12.2005 р. N 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" та з метою приведення форм навчально-методичних документів з підготовки фахівців вищими навчальними закладами у відповідність до вимог Болонського процесу наказую:

1. Затвердити зразки примірних форм навчально-методичної документації для вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та рекомендації щодо їх заповнення, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів:

2.1. Запровадити, починаючи з 2009/2010 навчального року, нові форми навчально-методичної документації відповідно до затверджених зразків примірних форм.

2.2. До 1 травня 2008 року забезпечити виготовлення у необхідній кількості бланків форм навчально-методичної документації на один навчальний рік.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу щодо використання нових форм документів у діяльності вищих навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

І. О. Вакарчук

 

Додаток

Перелік зразків примірних форм навчально-методичної документації вищих навчальних закладів

N
за п.

Назва форми

Шифр форми

1. Форми щодо вступу до вищого навчального закладу

1

Заява щодо вступу до вищого навчального закладу

N Н-1.01

2

Журнал реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ р.

N Н-1.02

3

Опис особової справи N __,
Розписка N __ (про прийом документів приймальною комісією)

N Н-1.03.01
N Н-1.03.02

4

Лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) N __

N Н-1.04

5

Повідомлення про допуск до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання (вступних випробувань)

N Н-1.05

6

Відомість вступного випробування N ___

N Н-1.06

7

Лист усної відповіді на вступному випробуванні

N Н-1.07

8

Письмова робота вступного випробування (титульний лист)

N Н-1.08,
частина 1

9

Вкладка (для письмової роботи)

N Н-1.08,
частина 2

10

Протокол N ___ співбесіди

N Н-1.09

11

Лист співбесіди

N Н-1.10

12

Повідомлення про зарахування на навчання

N Н-1.11

2. Форми щодо контингенту студентів

13

Особова справа студента

N Н-2.01

14

Індивідуальний план студента

N Н-2.02

15

Навчальна картка студента

N Н-2.03

16

Журнал реєстрації виданих дипломів

N Н-2.04

17

Журнал обліку направлень на роботу випускників

N Н-2.05

18

Відомість про рух контингенту студентів

N Н-2.06

3. Форми щодо планування навчального процесу

19

Навчальний план

N Н-3.01

20

Робочий навчальний план

N Н-3.02

21

Програма навчальної дисципліни

N Н-3.03

22

Робоча навчальна програма дисципліни

N Н-3.04

4. Форми щодо планування роботи кафедри (предметної, циклової комісії)

23

План роботи кафедри, предметної, циклової комісії

N Н-4.01

24

Обсяг навчальної роботи на 20__/20__ навчальний рік (кафедра, предметна, циклова комісія)

N Н-4.02

25

Розподіл навчальної роботи в годинах на 20__/20__ навчальний рік (кафедра, відділення)

N Н-4.03

26

Індивідуальний план роботи викладача і її облік

N Н-4.04

27

Журнал обліку контрольних і взаємних відвідувань занять ...

N Н-4.05

28

Звіт кафедри (відділення) про виконання навчальної роботи

N Н-4.06

29

Журнал обліку роботи викладача

N Н-4.07

5. Форми щодо обліку реалізації навчального плану

30

Журнал обліку роботи академічної групи

N Н-5.01

31

Журнал реєстрації відомостей обліку успішності і листків успішності студентів

N Н-5.02

32

Відомість обліку успішності N ___

N Н-5.03

33

Листок успішності студента N ___

N Н-5.04

34

Екзаменаційний білет N ___

N Н-5.05

35

Журнал реєстрації видачі академічних довідок

N Н-5.06

6. Форми щодо навчально-дослідних завдань

36

Курсовий проект (робота) (титульна сторінка)

N Н-6.01

7. Форми щодо практичної підготовки

37

Договір на проведення практики

N Н-7.01

38

Направлення на практику

N Н-7.02

39

Щоденник практики студента

N Н-7.03

40

Повідомлення про прибуття на практику

N Н-7.04

8. Форми щодо навчання без відриву від виробництва

41

Довідка-виклик на сесію N ___

N Н-8.01

42

Повідомлення про проведення настановних лекцій, лабораторних робіт, складання сесії

N Н-8.02

43

Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи) N ___

N Н-8.03

44

Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень

N Н-8.04

45

Журнал обліку рецензування ...

N Н-8.05

46

Індивідуальний навчальний план екстерна

N Н-8.06

47

Атестаційний лист екстерна

N Н-8.07

48

Відомість успішності екстерна

N Н-8.08

49

Довідка-виклик для складання державних екзаменів N ___

N Н-8.09

9. Форми щодо державної атестації

50

Завдання на дипломний проект (роботу) студенту

N Н-9.01

51

Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) (титульна сторінка)

N Н-9.02

52

Зведена відомість про виконання студентом усіх вимог навчального плану

N Н-9.03

53

Протокол N __ від "___" засідання Державної екзаменаційної комісії з розгляду дипломних проектів (робіт)

N Н-9.04

54

Протокол N __ від "___" засідання Державної екзаменаційної комісії з прийому екзаменів

N Н-9.05

10. Форми щодо організації та обліку роботи на умовах погодинної оплати

55

Заява про прийом на роботу

N Н-10.01

56

Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати праці

N Н-10.02

57

Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду

N Н-10.03

 

Додаток

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення типових форм навчально-методичної документації вищих навчальних закладів

1. ФОРМИ ЩОДО ВСТУПУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ВНЗ)

Форма N Н-1.01. Заява щодо вступу до ВНЗ

Призначена для оформлення допуску до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання (вступних випробувань). Заповнюється абітурієнтом і подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-1.02. Журнал реєстрації осіб, які вступають до ВНЗ у 20__ р.

Служить для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою ВНЗ і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної комісії. Рекомендується ведення окремих журналів для денної, вечірньої, заочної і дистанційної форм навчання, екстернату кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у ВНЗ системи єдиної нумерації особових справ вступників.

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), в альбомному виконанні.

Форма N Н-1.03.01. Опис особової справи N ___, Форма N Н-1.03.02. Розписка N ___ (про прийняття документів приймальною комісією) ...

Служить для обліку поданих вступником документів. Складається з двох частин: опису і розписки, що мають той самий обліковий номер, який співпадає з номером особової справи, внесеним в журнал реєстрації заяв вступників. Розписка про прийом документів видається вступнику при особистому поданні документів чи надсилається поштою. Опис особової справи залишається в приймальній комісії.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-1.04. Лист результатів оцінювання якості освіти вступника N ___ (N відповідає номеру особової справи журналу реєстрації осіб, які вступають до ВНЗ у 20__ р. Ф. N Н-1.02)

Призначений для запису результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) вступника та служить пропуском на вступне випробування. Після закінчення вступних випробувань підлягає поверненню в приймальну комісію. Скріплюється підписом відповідального секретаря приймальної комісії і печаткою ВНЗ. При отриманні вступником незадовільної оцінки, лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) залишається у екзаменатора. Після рішення про прийом, лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) зберігається в особовій справі студента, при відмові у прийомі - в архіві ВНЗ разом із заявою і письмовими роботами вступника.

Формат бланка А5 (210 х 148 мм), 4 сторінки. Папір щільний.

Форма N Н-1.05. Повідомлення про допуск до участі у конкурсі (вступних випробуваннях) щодо зарахування на навчання ...

Служить вступнику підставою для прибуття на вступні випробування. Видається на руки чи надсилається замовленим відправленням відразу після рішення приймальної комісії про допуск до вступних випробувань.

Формат бланка - формат поштової картки (148 х 105 мм), на щільному папері, 2 сторінки.

Форма N Н-1.06. Відомість вступного випробування N ___

Служить первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу для кожного предмету. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної комісії.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-1.07. Лист усної відповіді на вступному випробуванні ...

Служить для підготовки вступника до усної відповіді і документування її змісту. Заповнюється особисто вступником.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-1.08, частина I. Письмова робота вступного випробування (титульний лист)

Служить для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім рядка "Шифр", який заповнює відповідальний секретар приймальної комісії.

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка (зміст титульного листа займає її половину).

Форма N Н-1.08, частина II. Вкладка (для письмової роботи)

Служить для написання змісту письмової роботи на вступному випробуванні. Рядок "Шифр" заповнює відповідальний секретар приймальної комісії.

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), 4 сторінки.

Форма N Н-1.09. Протокол N ___ співбесіди

Служить основним документом, який засвідчує роботу комісії для проведення співбесіди.

Записується рішення комісії щодо зарахування вступника студентом відповідних освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-1.10. Лист співбесіди ...

Служить для написання вступником змісту відповіді з конкретного предмету, який виноситься на співбесіду. Заповнюється і підписується особисто вступником. На листі зазначається кількість балів (цифрою і прописом) і підписується екзаменатором.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-1.11. Повідомлення про зарахування на навчання ...

Служить підставою для прибуття студента на навчання до ВНЗ, видається на руки (висилається) відразу після оголошення наказу про зарахування до ВНЗ.

Формат бланка - формат поштової картки (148 х 105 мм), на щільному папері, 2 сторінки.

2. ФОРМИ ЩОДО КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Форма N Н-2.01. Особова справа студента N ___

(Титульний лист з описом документів). Ведеться відділом кадрів. Містить усі документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з ВНЗ до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, студентський квиток і навчальна картка. Термін зберігання постійний. Справа має номер, який співпадає з номером індивідуального навчального плану студента і студентського квитка.

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), на тонкому картоні, 2 сторінки.

Форма N Н-2.02. Індивідуальний навчальний план студента

Служить робочим документом студента, що містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника).

В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.

Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо-професійною програмою (бакалавр, магістр) і складається студентом на кожний навчальний рік.

Структура індивідуального навчального плану студента визначена наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 року за N 774.

Формат бланка А5 (210 х 148 мм).

Форма N Н-2.03. Навчальна картка студента

Служить для запису персональних даних про студента за період його навчання у ВНЗ. Ведеться в деканаті (інституті, відділенні) і зберігається як документ суворої звітності. Після закінчення ВНЗ або у разі вибуття із ВНЗ включається до особової справи студента. Виправлення в навчальній картці студента повинні бути обумовлені і підписані деканом факультету (директором інституту, завідувачем відділення).

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), на тонкому картоні.

Форма N Н-2.04. Журнал реєстрації виданих дипломів

Служить для обліку видачі дипломів. Ведеться відділом кадрів (навчальним відділом). У журнал вносяться інформація про студентів, які закінчили ВНЗ, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серії та номери диплома і додатка. У журналі мають бути власноручні підписи того, хто видав диплом, і того, хто його отримав.

Аркуші журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою ВНЗ. Журнал зберігається як документ суворої звітності.

Формат бланка журналу А3 (420 х 297 мм).

Форма N Н-2.05. Журнал обліку направлень на роботу випускників

Служить для обліку направлень на роботу випускників, які закінчили ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм).

Форма N Н-2.06. Відомості про рух контингенту студентів

Служить для обліку руху контингенту студентів ВНЗ за напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання. Використовується для складання річної статистичної звітності за формою 2-3нк (Наказ N 2-3нк, 276).

Формат бланка А4 (297 х 210 мм).

3. ФОРМИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Форма N Н-3.01. Навчальний план ...

Навчальний план згідно з наказом Міносвіти України "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" від 2 червня 1993 р. N 161 - це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) та структурно-логічної схеми підготовки фахівців і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю, а також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студентів.

Навчальний план розробляється деканом факультету (завідувачем відділення) з залученням випускової й інших кафедр (циклових комісій); узгоджується з начальником навчальної частини (відділу), розглядається вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу, затверджується ректором, директором (проректором, заступником директора) і вводиться в дію наказом по вищому навчальному закладу.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

Форма N Н-3.02. Робочий навчальний план

Служить для конкретизації навчальної роботи, передбаченої навчальним планом стосовно контингенту, умовам навчання в даному вищому навчальному закладі. Робочий навчальний план розробляється окремо для кожного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), чергового року прийому студентів, за курсами та формами навчання.

У робочий навчальний план вноситься назва вищого навчального закладу, позначка про затвердження, підпис ректора (директора), дата затвердження, шифр і назва напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації), курс, рік прийому студентів, форма навчання.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-3.03. Програма нормативної навчальної дисципліни

Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми.

Служить для складання робочої програми навчальної дисципліни.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм).

Форма N Н-3.04. Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичній комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедрою (головою циклової комісії), головою ради (методичної комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм).

4. ФОРМИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАФЕДРИ, ПРЕДМЕТНОЇ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Форма N Н-4.01. План роботи кафедри, предметної, циклової комісії ...

Служить для планування основних видів роботи кафедри (циклової комісії) на черговий навчальний рік: навчальної, методичної, наукової, організаційної, з виховання студентів, громадської та інших видів робіт, засідань методичних і наукових семінарів. Розділ "Науково-дослідна робота" повинен узгоджуватися з етапами програми виконання завдання. План складається під керівництвом завідувача кафедри (голови циклової комісії), розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії) і затверджується завідувачем кафедри (головою циклової комісії).

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), брошура 16 сторінок.

Форма N Н-4.02. Обсяг навчальної роботи на 20__/20__ навчальний рік

Є розділом плану роботи кафедри (циклової комісії), виконаним на окремому аркуші. Служить для планування загальної навчальної роботи кафедрою (цикловою комісією) за видами і формами. Складається в двох примірниках: перший - для кафедри (циклової комісії), другий - для навчального відділу. Навчальну роботу кафедри (циклової комісії) планує її завідувач, погоджує з начальником навчального відділу вищого навчального закладу і затверджує у проректора (заступника директора) з навчальної роботи.

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-4.03. Розподіл навчальної роботи в годинах кафедри (циклової комісії) на 20__/20__ навчальний рік

Є розділом плану роботи кафедри (циклової комісії), виконаним на окремому аркуші. Служить для розподілу покладеного на кафедру (циклову комісію) обсягу навчальної роботи між її членами. Складається завідувачем кафедри (головою циклової комісії), розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії).

Формат бланка А3 (420 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-4.04. Індивідуальний план роботи викладача і її облік ...

Призначений для планування персональної роботи викладача на навчальний рік.

Наукова робота планується з урахуванням етапів програми наукових досліджень.

План розглядається і затверджується на засіданні кафедри (циклової комісії). Плани завідувачів кафедр (голів циклових комісій) затверджуються відповідно до підпорядкування кафедри - проректором (заступником директора).

Узагальнений облік виконання плану ведеться на цьому ж бланку. Фактичне виконання плану візується завідувачем кафедрою (головою циклової комісії). Після завершення семестру, навчального року або терміну дії трудового договору (контракту) завідувач кафедри (голова циклової комісії) дає висновок про виконання робіт за планом і про роботу викладача в цілому.

Формат бланка А3 (297 х 210 мм), брошура.

Форма N H-4.05. Журнал взаємних і контрольних відвідувань педагогічних і науково-педагогічних працівників кафедри (предметної, циклової комісії) ...

Служить для реєстрації як контрольних, так і взаємних відвідувань занять, проведених членами даної кафедри (предметної, циклової комісії).

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), в альбомному виконанні.

Форма N Н-4.06. Звіт кафедри (циклової комісії) про виконання навчальної роботи

Служить для внесення оперативної інформації щодо виконання навчальної роботи кафедри (циклової комісії). Складається за семестр і навчальний рік в цілому.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-4.07. Журнал обліку роботи викладача

Служить для обліку навчальної роботи викладача відповідного навчального плану. До журналу вносяться дані щодо проведення навчальних занять, облік відвідування їх студентами та результати семестрового контролю успішності студентів в балах і відповідних оцінках за національною шкалою і шкалою ECTS.

Формат бланка А3 (297 х 210 мм), брошура.

5. ФОРМИ ЩОДО ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма N Н-5.01. Журнал обліку роботи академічної групи ...

Служить для первинного обліку фактично проведених навчальних занять конкретними викладачами та відвідування їх студентами. Складається з розділів: витяг з робочого навчального плану, розклад занять, облік проведення і відвідування занять, міжсесійний контроль, відомості про студентів.

Журнал веде староста групи, у випадку його відсутності - особа за заступництвом. Наявність журналу на занятті обов'язкова. В позанавчальний час журнал зберігається в деканаті (відділенні).

Графи другого розділу заповнюються на кожному занятті. Після оголошення викладачем теми (номера) заняття староста вписує умовну позначку заняття з навчальної дисципліни (скорочено) у верхню частину відповідної графи. Староста відмічає прізвища відсутніх студентів і тих, що запізнилися, та у підсумковому рядку проставляє їх загальну кількість. Відповідність записів скріплюється підписами викладача і старости академічної групи.

Графи третього розділу заповнюються за даними викладачів, що ведуть заняття та здійснюють контроль у групі.

Контроль за правильністю ведення журналу здійснює декан факультету і викладачі, які ведуть навчальні заняття в групі.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), брошура.

Форма N Н-5.02. Журнал реєстрації відомостей і листків успішності студентів

Служить для забезпечення обліку видачі і прийому відомостей обліку успішності і листків успішності студентів, які оформляються на факультеті (відділенні). Заводиться на календарний рік.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 100 сторінок.

Форма N Н-5.03. Відомість обліку успішності N ___

Служить для первинного обліку результатів підсумкового контролю знань студентів. Ведеться на факультеті (відділенні). Номер відомості формується з останніх двох цифр календарного року і (через крапку) порядкового номера запису в журналі реєстрації відомостей обліку успішності та листків успішності студента. Видається під розписку. Повертається в деканат (відділення) у день проведення підсумкового контролю особисто екзаменатором. Список студентів, внесених у відомість, підписує декан факультету (завідувач відділення). Навчальні досягнення студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS.

Результати підсумкового контролю екзаменатор скріплює власним підписом у рядку проти прізвища кожного студента. Проти прізвищ студентів, які не з'явилися на підсумковий контроль, екзаменатор проставляє "не з'явився". Підсумкові дані з підсумкового контролю підписує екзаменатор. Може бути використана для проведення підсумкового контролю студентів в складі збірної групи.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-5.04. Листок успішності студента N ___

Служить для первинного обліку результатів контролю знань студентів, яким дозволено за тими чи іншими причинами індивідуальне складання підсумкового контролю. Ведеться на факультеті (відділенні). Номер утвориться з останніх двох цифр календарного року і (через крапку) порядкового номера запису в журналі реєстрації.

Видається під розписку. Повертається в деканат (відділення) у день прийому підсумкового контролю особисто екзаменатором. Передача листка через інших осіб категорично забороняється. Листок підшивається (підклеюється) до основної відомості обліку успішності академічної групи.

Формат бланка нестандартний (210 х 48 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-5.05. Екзаменаційний білет N ___

Служить для запису змісту питань, що виносяться на підсумковий контроль і пропонованих одному з студентів. Розробляється екзаменатором, розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії). Підписується екзаменатором і завідувачем кафедри (головою циклової комісії).

Формат бланка А5 (210 х 148 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-5.06. Журнал реєстрації видачі академічних довідок

Служить для ведення обліку видачі академічних довідок. Ведеться в навчальному відділі ВНЗ.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

6. ФОРМИ ЩОДО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Форма N Н-6.01. Курсовий проект (курсова робота)

Служить для оформлення курсового проекту (роботи) і фіксування результатів його (її) захисту.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 2 сторінки.

7. ФОРМИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Форма N Н-7.01. Угода N ___ на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Служить для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-7.02. Направлення на практику

Служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.

Формат бланка N А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-7.03. Щоденник практики

Служить для постановки задачі на практику, поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

Формат бланка А5 (148 х 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

Форма N Н-7.04. Повідомлення про прибуття на практику

Є документом, який засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, установи, організації.

Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 1 сторінка.

8. ФОРМИ ЩОДО НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА

Форма N Н-8.01. Довідка-виклик N ___

Служить для юридично обґрунтованого виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та повернення до місця роботи.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-8.02. Повідомлення N __ про проведення настановних лекцій, лабораторних робіт, складання сесії ...

Служить для запрошення студента заочної форми навчання на сесію без надання оплачуваної відпустки.

Формат бланка - формат поштової картки (148 х 105 мм), 2 сторінки, на картковому папері.

Форма N Н-8.03. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи) N ___

Служить для запрошення студента заочної (дистанційної) форми навчання до вищого навчального закладу для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням оплачуваної відпустки.

Формат бланка А6 (148 х 105 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-8.04. Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень

Служить для обліку викликів на сесію студентів, що поєднують роботу з навчанням. Ведеться в деканаті (відділенні). Запис ведеться за сесіями, напрямами підготовки, спеціальностями. Нумерація записів і довідок - наскрізна в межах одного курсу одного напряму підготовки, однієї спеціальності, у послідовності академічних груп. Повторні виклики реєструються додатково наприкінці записів за відповідним курсом.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 100 сторінок.

Форма N Н-8.05. Журнал обліку рецензування ...

Служить для обліку контрольних (письмових), курсових робіт, курсових проектів, дипломних проектів студентів-заочників методистом деканату (відділення), відповідальним за ведення обліку. З метою зручності роботи поділяється на томи (зошити) за видами робіт, кафедрами (відділеннями). У томі даного виду робіт з даної кафедри (відділення) роботи реєструються за абеткою студентів відповідно до академічних груп даного курсу, напряму підготовки (спеціальності). Номер роботи проставляється відповідно до прийнятої у ВНЗ системи єдиної облікової нумерації робіт студентів. Аркуші журналу нумеруються, прошиваються і скріплюються печаткою канцелярії ВНЗ.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

Форма N Н-8.06. Індивідуальний навчальний план екстерна

Служить для планування навчання студента за екстернатною формою. Оформляється в двох примірниках: один для деканату (відділення), другий - для студента. Погоджується начальником навчального відділу: директором інституту, деканом факультету (завідувачем відділення) і затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи.

Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

Форма N Н-8.07. Атестаційний лист екстерна ...

Служить для реєстрації результатів складання підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Оцінювання результатів підсумкового контролю здійснюється в балах і оцінками за національною шкалою та шкалою ECTS.

Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 4 сторінки.

Форма N Н-8.08. Відомість обліку успішності екстерна

Служить для первинного обліку результатів підсумкового контролю знань студента. Ведеться на факультеті. Список дисциплін, внесених у відомість, підписує декан факультету.

Оцінювання результатів підсумкового контролю здійснюється в балах і оцінками за національною шкалою та шкалою ECTS.

Виставлена оцінка скріплюється підписами членів екзаменаційної комісії.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-8.09. Довідка-виклик для складання державних екзаменів N ___

Служить для юридично обґрунтованого виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, для складання державних екзаменів.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 1 сторінка.

9. ФОРМИ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Форма N Н-9.01. Завдання на дипломний проект (роботу) студенту ...

Призначена для видачі завдання студенту на дипломне проектування і контролю за ходом роботи з боку кафедри (циклової комісії) і декана факультету (завідувача відділення).

Розробляється керівником дипломного проекту. Видається кафедрою (цикловою комісією).

Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-9.02. Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи)

Служить титульною сторінкою дипломного проекту (роботи).

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 1 сторінка.

Форма N Н-9.03. Голові Державної екзаменаційної комісії (направлення до захисту дипломного проекту (роботи))

Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у ВНЗ, висновок керівника дипломного проекту (роботи) та висновок кафедри (предметної, циклової комісії) про дипломний проект (роботу).

Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-9.04. Протокол N ___ від "___" 20__ р. засідання Державної екзаменаційної комісії з розгляду дипломних проектів (робіт) ...

Служить для відображення основних моментів, що характеризують повноту підготовки дипломника, відповідність проекту (роботи) вимогам щодо присвоєння відповідної кваліфікації і видачі диплома.

Складається секретарем комісії.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-9.05. Протокол N ___ від "___" _ 20__ р. засідання Державної екзаменаційної комісії щодо приймання державного екзамену ...

10. ФОРМИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ НА УМОВАХ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ

Форма N Н-10.01. Заява про прийом на роботу на умовах погодинної оплати ...

Служить для оформлення прийому на роботу викладача на умовах погодинної оплати.

Формат бланка А4 (297 х 210 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-10.02. Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати праці ...

Служить для ведення оперативного обліку навчальної роботи викладачем, який працює на умовах погодинної оплати. Ведеться в двох примірниках: перший - у навчальній частині, другий - на кафедрі (відділенні). Перші примірники після закінчення навчального року брошуруються і здаються на збереження до архіву. Служить додатковою до бухгалтерського рахунку підставою для нарахування педагогічного стажу.

Формат бланка А5 (210 х 148 мм), 2 сторінки.

Форма N Н-10.03. Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду

Є підставою для нарахування заробітної плати викладачам, що працюють на умовах погодинної оплати на кафедрі (цикловій комісії). Ведеться секретарем кафедри (циклової комісії), погоджується начальником навчального відділу. У графі 11 з метою забезпечення первинного контролю нарахування і можливості звірення з первинною реєстрацією занять записуються кожне заняття (вид навчальної роботи), дата й астрономічний час його проведення (з ___ по ___), дані про контингент (академічна група, прізвища авторів робіт, що рецензуються, тощо).

Формат бланка нестандартний (410 х 297 мм), 2 сторінки.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали