КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 232/2619

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Києва за 2010 рік згідно з додатком 1.

1.1. По доходах у загальній сумі: 12662221,6 тис. грн, у тому числі:

- по доходах загального фонду: 11095741,0 тис. грн,

- по доходах спеціального фонду: 1566480,6 тис. грн.

1.2. По видатках у загальній сумі: 13178081,3 тис. грн, у тому числі:

- по видатках загального фонду: 11715391,7 тис. грн,

- по видатках спеціального фонду: 1462689,6 тис. грн.

1.3. По фінансуванню бюджету: 515859,7 тис. грн, у тому числі:

- зміна обсягів готівкових коштів: -130747,5 тис. грн,

- зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю: -2401,3 тис. грн,

- фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку: 668037,0 тис. грн,

- фінансування за борговими операціями: -19028,5 тис. грн.

1.4. Взяти до відома, що фактичне виконання міського бюджету м. Києва за 2010 рік по доходах становить 74,3 %, по видатках - 75,9 % до планових показників, затверджених Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.2011.

2. Взяти до відома звіт про виконання бюджету міста Києва за 2010 рік згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 232/2619

ЗВІТ
про виконання міського бюджету міста Києва на 01.01.2011

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Затверджено Київрадою з урахуванням змін на 01.01.2011

Виконано на 01.01.2011

% виконання до річних показників бюджету

I. ДОХОДИ:

 

 

 

 

Податкові надходження

100000

10301565,7

8893438,2

86,3

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

110000

8497404,1

7781890,1

91,6

Податок з доходів фізичних осіб

110100

8446415,1

7754957,8

91,8

Податок на прибуток підприємств

110200

50989,0

26932,3

52,8

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

130000

1790131,6

1108089,4

61,9

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

130200,
130300

 

 

 

Плата за землю

130500

1790131,6

1108089,4

61,9

Внутрішні податки на товари та послуги

140000

0,0

1,6

 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

140600

 

1,6

 

Податок на промисел

140601

 

 

 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

140602

 

1,4

 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

140603

 

0,2

 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

140609

 

 

 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

140611

 

 

 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

140700

 

 

 

Інші податки

160000

14030,0

3457,1

24,6

Місцеві податки і збори

160100

14030,0

3457,1

24,6

Податки, не віднесені до інших категорій

160300

 

 

 

Фіксований сільськогосподарський податок

160400

 

 

 

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

160500

 

 

 

Неподаткові надходження

200000

2248320,5

102342,2

4,6

Доходи від власності та підприємницької діяльності

210000

2189409,3

76070,6

3,5

Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

210103

51712,4

28920,0

55,9

Надходження від розміщеним в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

210500

14579,2

0,1

0,0

Інші надходження

210805

2099617,7

6435,0

0,3

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки

210809

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

210811

 

 

 

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

210813

23500,0

40715,5

173,3

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу '

220000

58911,2

26271,6

44,6

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

220200

 

 

 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

220800

58911,2

26258,5

44,6

Державне мито

220900

 

13,1

 

Інші неподаткові надходження

240000

0,0

0,0

 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

240300

 

 

 

Інші надходження

240600

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

300000

 

0,2

 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

310100

 

 

 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

310200

 

0.2

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

12549886,2

8995780,6

71,7

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

410106

949855.2

841244,5

88,6

Субвенції

410300

1280968,8

1258532,4

98,2

Інші субвенції

410350

423,5

183,5

43,3

Всього доходів

 

14781133,7

11095741,0

75,1

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

 

Спеціальний фонд

 

2270858,2

1566480,6

69,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

120200

155051,2

153490,6

99,0

Плата за торговий патент на деякі види господарської діяльності

140700

1345,4

1371,2

101,9

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

210108

4000,0

19094,2

477,4

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва

211100

1662,5

1738,0

104,5

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

240608

300,0

402,3

134,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

240621

1230,1

1082,8

88,0

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

241109

 

84,9

 

Власні надходження бюджетних установ

250000

196404,9

353745,9

180,1

Доходи від операцій з капіталом

300000

1256910,3

598917,1

47,6

Надходження від продажу основного капіталу

310000

196352,00

177577,9

90,4

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

310300

196352,0

177577,9

90,4

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

330000

1060558,3

421339,2

39,7

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

500800

38100,0

35279,7

92,6

Цільові фонди

501100

229373,3

214490,1

93,5

Інші субвенції

410350

 

 

 

Субвенції

410300

368447,0

183734,3

49,9

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

430100/
439100

18033,5

3049,5

16,9

Всього доходів

900103

17051991,9

12662221,6

74,3

Фінансування

 

301468,6

515859,7

х

Баланс фінансового ресурсу

 

17353460,5

13178081,3

75,9

II. ВИДАТКИ:

 

 

 

 

2.1. Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

Державне управління

010000

277835,3

257023,5

92,5

Освіта

070000

390754,8

376161,5

96,3

Охорона здоров'я

080000

2221502,0

2205534,9

99,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

1375603,8

1275386,8

92,7

Житлово-комунальне господарство

100000

2299173,2

240107,4

10,4

Культура і мистецтво

110000

223392,4

216522,4

96,9

Засоби масової інформації

120000

30733,0

30022,1

97,7

Фізична культура і спорт

130000

62773,5

55270,9

88,0

Будівництво

150000

2644,4

2134,7

80,7

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

478400,8

423881,2

88,6

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

120920,5

98730,7

81,6

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

7050,0

7040,0

99,9

Обслуговування внутрішнього боргу

230000

737080,4

706959,8

95,9

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

109112,6

62125,5

56,9

Разом видатків (загальний фонд)

900201

8336976,7

5956901,4

71,5

Кошти, що передаються до Державного бюджету

250301

6400674,8

5721320,7

89,4

Кошти, що передаються до районних бюджетів

250302

 

 

 

Кошти, передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

250306

18033,5

3049,5

16,9

Інші субвенції, дотації

250300

87902,7

34120,1

38,8

Кредитування місцевих бюджетів

250904

 

 

 

Всього видатків

900202

14843587,7

11715391,7

78,9

2.2. Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Будівництво

150000

1060882,3

482498,5

45,5

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

160000

3040,0

3039,9

100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

134276,6

130573,8

97,2

Державні цільові фонди

240000

256601,4

160287,3

62,5

Фонд охорони навколишнього природного середовища

240600

36930,1

8800,9

23,8

Цільові фонди

240900

219671,3

151486,4

69,0

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ

 

364848,5

334891,8

91,8

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

241055,5

144330,2

59,9

Житлово-комунальне господарство

100000

149054,0

734,4

0,5

Інші заходи, видатки

 

300,0

233,5

0,0

Субвенції

250300,
090000

299814,5

205261,4

68,5

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці

250915

 

 

 

Кредитування місцевих бюджетів

250904/
250909

-3650,0

-2771,6

х

Погашення відсотків за кредити

250907

3650,0

3610,4

х

Всього видатків (спеціальний фонд)

900203

2509872,8

1462689,6

58,3

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

17353460,5

13178081,3

75,9

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 232/2619

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Києва на 01.01.2011

тис. грн.

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Затверджено радами з урахуванням змін станом на 01.01.2011

Виконано на 01.01.2011

% виконання до річних показників бюджету

I. ДОХОДИ:

 

 

 

 

Податкові надходження

100000

14648194,2

12605467,6

86,1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;

110000

11563139,9

10267944,5

88,8

Податок з доходів фізичних осіб

110100

11499160,9

10227761,4

88,9

Податок на прибуток підприємств

110200

63979,0

40183,1

62,8

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

130000

2594322,1

1876537,4

72,3

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

130200,
130300

1412,2

979.1

69,3

Плата за землю

130500

2592909,9

1875558,3

72,3

Внутрішні податки на товари та послуги

140000

114645,1

101763,4

88,8

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

140600

77813,2

70651,0

90,8

Податок на промисел

140601

327,0

344,2

105,3

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

140602

140,7

211,6

150,4

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

140603

4343,1

4226,3

97,3

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

140609

118,4

279,0

235,6

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

140611

72884,0

65589,9

90,0

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

140700

36831,9

31112,4

84,5

Інші податки

160000

376087,1

359222,3

95,5

Місцеві податки і збори

160100

146348,0

126781,1

86,6

Податки, не віднесені до інших категорій

160300

 

32,3

 

Фіксований сільськогосподарський податок

160400

28,4

31,7

111,6

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

160500

229710,7

232377,2

101,2

Неподаткові надходження

200000

2473796,3

244186,0

9,9

Доходи від власності та підприємницької діяльності

210000

2201184,1

85659,2

3,9

Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

210103

54153,0

30886,2

57,0

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

210500

19158,7

2612,5

13,6

Інші надходження

210805

2099630,1

6458,0

0,3

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки

210809

699,3

841,0

120,3

Адміністративні штрафи та інші санкції

210811

4043,0

4146,0

102,5

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

210813

23500,0

40715,5

173,3

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

220000

202021,8

150339,7

74,4

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

220200

144,8

248,8

171,8

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

220800

156517,4

112928,1

72,2

Державне мито

220900

45359,6

37162,8

81,9

Інші неподаткові надходження

240000

70590,4

8187,1

11,6

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

240300

224,0

41,1

18,3

Інші надходження

240600

70366,4

8146,2

11,6

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

241106

 

-0,2

 

Доходи від операцій з капіталом

300000

1881,9

1528,2

81,2

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

310100

1881,9

1526,5

81,1

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

310200

 

1,7

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

17123872,4

12851181,8

75,0

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

410106

949855,2

841244,5

88,6

Субвенції

410300

1280968,8

1258532,4

98,2

Інші субвенції

410350

21636,3

16007,3

74,0

Всього доходів

 

19376332,7

14966966,0

77,2

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

 

Спеціальний фонд

 

3088452,0

2226492,6

72,1

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

120200

155051,2

153490,6

99,0

Плата за торговий патент на деякі види господарської діяльності

140700

1345,4

1371,2

101,9

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

210108

4012,0

19106,2

476,2

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва

211100

1662,5

1738,0

104,5

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

240608

300,0

402,3

134,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

240621

1230,1

1082,8

88,0

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

241109

 

84,9

 

Власні надходження бюджетних установ

250000

376343,6

614612,1

163,3

Доходи від операцій з капіталом

300000

1418704,8

816798,5

57,6

Надходження від продажу основного капіталу

310000

358146,5

395458,1

110,4

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

310300

358146,5

395458,1

110,4

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

330000

1060558,3

421340,4

39,7

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

500800

38100,0

35279,7

92,6

Цільові фонди

501100

563505,1

323445,6

57,4

Інші субвенції

410350

131716,8

67345,3

51,1

Субвенції [

410300

378447,0

188685,9

49,9

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

430100/
439100

18033,5

3049,5

16,9

Всього доходів

900103

22464784,7

17193458,6

76,5

Фінансування

 

531306,0

919178,1

х

Баланс фінансового ресурсу

 

22996090,7

18112636,7

78,8

II. ВИДАТКИ:

 

 

 

 

2.1. Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

Державне управління

010000

587715,5

557203,7

94,8

Освіта

070000

3130751,1

3017868,0

96,4

Охорона здоров'я

080000

2227395,3

2210866,4

99,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

1479240,9

1375202,8

93,0

Житлово-комунальне господарство

100000

2549244,6

451567,9

17,7

Культура і мистецтво

110000

403733,6

392147,6

97,1

Засоби масової інформації

120000

32712,6

31957,9

97,7

Фізична культура і спорт

130000

100577,8

90586,8

90,1

Будівництво

150000

2644,4

2134,7

80,7

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

478400,8

423881,2

88,6

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

120930,5

98730,7

81,6

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

7050,0

7040,0

99,9

Обслуговування внутрішнього боргу

230000

737080,4

706959,8

95,9

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

134786,1

66987,3

49,7

Разом видатків (загальний фонд)

900201

11992263,6

9433134,8

78,7

Кошти, що передаються до Державного бюджету

250301

6400674,8

5721320,7

89,4

Кошти, що передаються до районних бюджетів

250302

949855,2

841244.5

88,6

Кошти, передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

250306

18033,5

3049,5

16,9

Інші субвенції, дотації

250300

98165,1

40497,8

41,3

Всього видатків

900202

19458992,2

16039247,3

82,4

2.2. Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Будівництво

150000

1352773,4

616241,4

45,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

160000

3040,0

3039,9

100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

156276,6

152573,1

97,6

Державні цільові фонди

240000

639303,0

312163,7

48,8

Фонд охорони навколишнього природного середовища

240600

39330,1

10000,9

25,4

Цільові фонди

240900

600572,9

302162,8

50,3

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ

 

616659,5

573191,2

93,0

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

284928,9

182803,3

64,2

Житлово-комунальне господарство

100000

158756,0

10291,8

6,5

Інші заходи, видатки

 

24300,0

16338,3

67,2

Субвенції

250300,
090000

298714,9

204469,5

68,4

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці

250915

1746,2

1438,4

 

Кредитування місцевих бюджетів

250909

-3650,0

-2771,6

х

Погашення відсотків за кредити

250907

3650,0

3610,4

х

Всього видатків (спеціальний фонд)

900203

3537098,5  

2073389,4

58,6

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

22996090,7

18112636,7

78,8

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали