ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.03.2012 р.

Справа N 4/140пд(13/126пд)

Вищий господарський суд України у складі: судді Селіваненко В. П. - головуючого, суддів - Львов Б. Ю. і Харченко В. М., розглянувши касаційні скарги дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Трейд-Експрес", м. Первомайськ Луганської області, та асоціації "Укртелемережа", м. Донецьк, на рішення господарського суду Луганської області від 12.09.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.2011 зі справи N 4/140пд(13/126пд) за позовом об'єднання підприємств "Український музичний альянс" (далі - Підприємство), м. Київ, до дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Трейд-Експрес" (далі - Товариство), треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, - асоціація "Укртелемережа", товариство з обмеженою відповідальністю "Нова телевізійна група" (далі - ТОВ "Нова телевізійна група"), м. Київ, про зобов'язання укласти договір (за участю представників: позивача - Калениченка П. А., Неволіної А. Ю., відповідача - не з'явився, асоціації "Укртелемережа" - Галанського Д. П., ТОВ "Нова телевізійна група" - не з'явився), встановив:

Підприємство звернулося до господарського суду Луганської області з позовом про зобов'язання Товариства укласти з ним договір про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах, відеограмах виконань, фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників (далі - Договір), проект якого додається.

Справа господарськими судами розглядалася неодноразово.

Рішенням господарського суду Луганської області від 12.09.2011 (суддя Ворожцов А. Г.), залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.2011 (колегія суддів у складі: Калантай М. В. - головуючий суддя, судді Богатир К. В., Дучал Н. М.), позов задоволено: зобов'язано відповідача укласти з позивачем Договір.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 179, 181 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статей 35 - 40, 43 Закону України 23.12.93 N 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон N 3792) та пунктів 1, 3, 4 розділу II Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 (далі - Порядок), мотивовано обов'язковістю укладення Договору відповідачем як суб'єктом комерційного використання спірних об'єктів суміжних прав.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

У свою чергу, асоціація "Укртелемережа" в касаційній скарзі просить Вищий господарський суд України судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та в задоволенні позову відмовити.

Підприємство подало відзив на касаційні скарги, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скарги - без задоволення.

Інші відзиви на касаційні скарги не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційних скарг.

Перевіривши повноту встановлення місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників позивача та асоціації "Укртелемережа", Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційних скарг з урахуванням такого.

Відповідно до частини першої статті 187 ГК України спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Згідно з частиною другою цієї статті день набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не визначено інше.

За змістом частини третьої статті 179 ГК України, частин першої - третьої статті 43 Закону N 3792, пунктів 1, 4 розділу II Порядку суб'єкти комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань зобов'язані до початку здійснення комерційного використання зазначених об'єктів суміжних прав укласти з уповноваженою організацією колективного управління договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями:

- позивач є організацією колективного управління, уповноваженою здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та зафіксованих у них виконань шляхом їх публічного сповіщення в ефір та по проводах (через кабель);

- відповідач, маючи ліцензію провайдера програмної послуги та надаючи програмні послуги абонентам з перегляду пакетів програм, згідно з пунктами 2, 3 розділу II Порядку є суб'єктом комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (у формі публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом ретрансляції відповідних телепрограм);

- відповідач відмовився від укладення запропонованого позивачем Договору, посилаючись на використання ним виключно передач (програм) організацій мовлення як самостійних об'єктів суміжних прав.

Включення фонограм і відеограм до складу таких об'єктів суміжних прав, як передачі (програми) організації мовлення не позбавляє ці фонограми і відеограми статусу самостійних об'єктів суміжних прав, суб'єкти прав на які (виконавці творів, виробники фонограм і відеограм) також мають право на одержання відповідної винагороди (статті 35 - 40 Закону N 3792).

З огляду на наведене місцевий та апеляційний господарські суди дійшли обґрунтованих висновків стосовно безпідставності відмови Товариства від укладання Договору.

Разом з тим Підприємство, звернувшись до господарського суду з даним позовом, вимагало зобов'язати Товариство укласти з ним Договір на умовах поданого позивачем проекту.

Відповідно до частини третьої статті 84 ГПК України у спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору.

Постанова Вищого господарського суду України від 15.12.2009 з даної справи містить вказівки стосовно необхідності з'ясування всіх істотних умов запропонованого позивачем Договору та обов'язковості дослідження доводів і заперечень сторін щодо кожної з його спірних умов.

Водночас у мотивувальній частині рішення місцевого суду на порушення приписів пункту 3 частини першої статті 84 ГПК України не наведено як відомостей щодо заперечень Товариства стосовно спірних умов Договору, так і доводів, за якими господарський суд їх відхилив.

Резолютивна ж частина рішення господарського суду Луганської області від 12.09.2011 зі справи не містить ні посилання на поданий позивачем проект Договору, ані відомостей стосовно умов цього Договору.

Таким чином, суд першої інстанції, задовольнивши заявлений Підприємством позов шляхом зобов'язання відповідача укласти Договір без зазначення умов, на яких вони мають це зробити, не лише всупереч приписам статті 11112 ГПК України не виконав згаданих вказівок суду касаційної інстанції, але й неправильно застосував приписи статті 187 ГК України (однієї з правових підстав позову), внаслідок чого заявлений позов фактично не вирішив.

Зазначені порушення не були усунуті й апеляційним господарським судом.

При цьому посилання попередніх судових інстанцій на те, що спірні питання стосовно умов Договору мали б бути вирішені сторонами відповідно до статті 181 ГК України (загальний порядок укладання господарських договорів) не відповідає спрямованості та правовому змісту даного судового спору.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційні скарги дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Трейд-Експрес" та асоціації "Укртелемережа" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Луганської області від 12.09.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.2011 зі справи N 4/140пд(13/126пд) скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Луганської області.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

Б. Львов

Суддя

В. Харченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали