ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.03.2012 р. N 19/1-10.2/1572-ЕП

Начальнику регіональної митниці, начальникам митниць

Щодо надання методичних рекомендацій

Відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 14.01.2009 N 19 щодо обміну інформацією, визначальною для ідентифікації та класифікації товарів, надаємо для використання у роботі методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків, які введені в дію наказом Управління від 23.12.2011 N 253:

- бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів;

- панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами;

- мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього.

Додатки:

1. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів - на 8 арк.;

2. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами - на 11 арк.;

3. Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього - на 15 арк.

 

Начальник Управління

С. І. Ярмольський

 

Додаток 1
до листа Управління
19.03.2012 N 19/1-10.2/1572-ЕП

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб та зразків бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів

Вступ

Методичні рекомендації встановлюють порядок відбору проб бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів, що переміщуються транспортними засобами та надаються для здійснення митного контролю та подальшого митного оформлення.

Основною метою дослідження проб і зразків товарів є ідентифікація товару та встановлення відповідності визначених показників тим, які зазначені в документації для митного оформлення для подальшої їх класифікації за УКТЗЕД.

1. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Ці методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1.2. Нормативні посилання

У цих методичних рекомендаціях є посилання на наступні законодавчі та нормативні документи:

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV (зі змінами і доповненнями).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 (із змінами та доповненнями).

3. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

4. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

5. Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" (у редакції наказу Державної митної служби України від 14.09.2007 N 760).

6. Збірник методичних рекомендацій щодо відбору проб і зразків товарів для лабораторного дослідження та митної експертизи. Лист ЦМУЛДЕР від 20.09.2007 N 29/1-10.2/5629-ЕП.

7. ГОСТ 15895-77 "Качество продукции. Статистические методы управления. Термины и определения".

8. Кодекс законів про працю України.

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією вантажно-митною декларацією [6, 7].

1.3.2. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць, для перевірки [6, 7].

1.3.3. Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [6].

1.3.4. Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкту (товару) [6, 7].

1.3.5. Проба - кількість нештучного товару чи частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу і ознакам партії [6, 7].

1.3.6. Точкова проба - проба, відібрана за один прийом від продукції. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні резервуару чи транспортного засобу [6, 7].

1.3.7. Об'єднана проба - проба, складена з ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні середні значення характеристик товару [6, 7].

1.3.8. Середня проба - частина об'єднаної проби, що складається із двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної [6, 7].

1.3.9. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження [6, 7].

1.3.10. Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для арбітражних досліджень [6, 7].

1.3.11. Квартування - метод, що полягає у послідовному виконанні за встановленими правилами розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, з метою її зменшення для одержання аналітичної та контрольної проб [6, 7].

1.3.12. Бій абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів - непридатні для подальшого цільового використання абразивні, вогнетривкі та переклазові матеріали, які за своїм зовнішнім виглядом та фізичними показниками не можуть виконувати свої основні функції.

1.4. Порядок взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 та наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19.

1.5. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.5.1. Згідно ст. 75 Митного кодексу України та ПКМУ від 12.12.2002 року N 1862 (із змінами та доповненнями), взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника відповідного митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.

1.5.2. Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами.

1.5.3. Проба (зразок) повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії. Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб, а також вибору методу відбору проб та зразків.

1.5.4. Зразки відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.5.5. Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки. На кожну з відібраних проб накладають окреме митне забезпечення.

1.5.6. До кожної проби (зразка) прикріплюється маркувальна етикетка, оформлена у відповідності з вимогами наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19.

1.5.7. Етикетки прикріплюють до проб (зразків) таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкриванні зразка для дослідження і при зніманні митного забезпечення.

1.5.8. Взяття проб і зразків товарів оформлюється актом за формою, затвердженою наказом Держмитслужби України від 18.04.2005 N 302. Акт про відбір проб і зразків складається в трьох примірниках, один з яких додається до взятих проб і зразків, другий - передається власнику товару або декларанту (чи уповноваженій ним особі), третій - залишається у справах митного органу. У цьому акті обов'язково відображають інформацію щодо відповідності відібраних проб транспортним засобам або партіям, які перевіряються.

1.5.9. Під час проведення відбору проб, необхідно дотримуватись вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці згідно діючого законодавства [8].

1.6. Направлення проб на дослідження до експертних підрозділів Управління

1.6.1. При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані, для чого проби поміщують в суху, чисту ємність: скляну банку, полімерний контейнер або пакет з водонепроникного полімерного матеріалу (наприклад, поліетилену). Ємності для пакування проб повинні забезпечувати герметичність пакування.

1.6.2. Разом з пробами до експертних підрозділів надаються товаросупровідні документи:

- акт про відбір проб і зразків товарів;

- акт про проведення митного огляду товарів;

- митна декларація;

- контракт (договір) на поставку товару;

- інвойс (рахунок-фактура, накладна тощо);

- сертифікати контролюючих органів;

- сертифікат якості товару, виданий виробником;

- технічна або технологічна документація із зазначенням відомостей про кількісний та якісний склад, фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення товару (технічні умови, технологія виготовлення, специфікація, каталоги й паспортні дані на вироби фірм-виробників, дозволи, маркувальні етикетки, робочі креслення тощо).

Акт до експертного підрозділу надається у вигляді оригіналу, інші документи - у вигляді копій, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу [3].

2. Процедура відбору проб бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів

Відбір об'єднаних проб виконується від кожної партії бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів.

2.1. Обладнання та інструменти для відбору проб

2.1.1. Відбір проб належить виконувати механізованим способом із застосуванням пробовідбірників. Якщо неможливе механізоване відбирання, дозволяється відбирати проби вручну.

2.1.2. Для відбору проб застосовують таке обладнання:

- механічні пробовідбірники для відбору проб, від бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів, який завантажений в залізничні вагони та інші транспортні засоби;

- пристосування для відбору проб вручну.

Устаткування для відбору проб повинно відповідати наступним вимогам:

- ширина розкриття відбираючого пристрою повинна бути не менш ніж 50 мм;

- місткість ковшових відбираючих пристроїв повинна бути такою, щоб при відборі точкових проб виключити їх переповнення;

- відбірні пристрої повинні повністю звільнятись від матеріалу проби після закінчення відбору;

- буровий пробовідбірник для відбору проб із завантаженого у транспортні засоби бою абразивних, вогнетривких та периклазових матеріалів повинен відбирати точкові проби на глибину не менше ніж 3/4 висоти завантаженого бою, а грейферний не менш ніж 0,4 м від поверхні завантаженого шару.

2.2. Відбір точкових проб

2.2.1. Кількість точкових проб, що відбирають в об'єднану пробу від партії бою наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Маса партії,
т

Кількість точкових проб,
шт.

До 10

8

Від 10 до 25

13

Від 25 до 100

25

Від 100 до 200

35

Від 200 до 300

43

Від 300 до 400

50

Від 400 до 500

56

Примітка: Від партії бою, яка складається з одного залізничного вагона, в об'єднану пробу відбирають 8 точкових проб.

2.2.2. Відбір точкових проб виконується із певних точок, які рівномірно розташовані на поверхні. Відбір точкових проб вручну проводять уздовж стінки лунок знизу вверх, викопаних на глибину не менш ніж 0,4 м від поверхні та не менш ніж 0,5 м від бокового краю транспортного засобу. Не допускається брати пробу із дна лунки.

2.2.3. Маса точкової проби при відборі бою від однієї партії повинна бути приблизно однакова. Коефіцієнт варіації по масі точкових проб, які відбираються від однієї партії, не повинен перевищувати 25 %. Якщо неможливо відібрати точкові проби однакової маси, наприклад, від потоку, що рухається, то об'єднану пробу складають з однакових по масі порцій матеріалу, узятих від кожної точкової проби.

2.2.4. Під час відбору проб вручну від бою крупністю до 100 мм проби відбирають в один прийом, а від бою крупністю більше ніж 100 мм допускається робити набір точкових проб у 2 - 3 прийоми, забезпечивши у цьому разі необхідну масу точкової проби.

2.3. Підготовка об'єднаної проби

Після відбору всіх точкових проб їх ретельно змішують з метою отримання об'єднаної проби.

2.4. Підготовка аналітичної та контрольної проби

З об'єднаної проби, шляхом зменшення її за методом квартування, виділяють дві проби (аналітичну та контрольну).

Метод квартування полягає в послідовному виконанні розподілу об'єднаної проби, розміщеної рівним шаром на площині у вигляді квадрату, який ділять по діагоналі на чотири трикутники. Два протилежних трикутника видаляють, а два, що залишилися, збирають разом і перемішують. Квартування повторюють доти, доки маса об'єднаної проби не буде складати подвоєну нормативну масу проби (2 х 1,0 кг) згідно з [5]. Отриману таким чином пробу ділять на дві частини (аналітичну та контрольну).

Заключні положення

Протягом всього процесу відбору проб необхідно дотримуватись заходів щодо запобігання втрати матеріалів проб, зміни їх якості та характеристик, забруднення та інших несприятливих факторів. Аналітична та контрольна проби повинні реально відображати склад партії, з якої вони відібрані, що дозволить зменшити кількість спірних питань, що виникають у процесі дослідження та ідентифікації товарів.

 

Додаток 2
до листа Управління
19.03.2012 N 19/1-10.2/1572-ЕП

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
по відбору проб та зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами

Вступ

Методичні рекомендації по відбору проб та зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами, розроблено для використання в роботі підрозділів митних органів та експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи. В методичних рекомендаціях зібрані необхідні норми та методи відбору проб і зразків вищезначеної продукції.

Згідно УКТЗЕД до групи 68 включаються панелі, плити, плитки, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок, тирси тощо, агломеровані з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами (зв'язуючими) - товарна позиція 6808. Тому для чіткої ідентифікації (визначення точного хімічного складу, структури і властивостей) та подальшої класифікації згідно УКТЗЕД необхідною умовою є правильний відбір проб і зразків зазначених плит, плиток, блоків та аналогічних виробів відповідно до вимог чинних нормативних документів, ГОСТів, ДСТУ тощо.

1. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

Ці методичні рекомендації встановлюють порядок та методи відбору проб і зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами для проведення їх дослідження в експертних підрозділах Управління.

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків, та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Управління.

Основною метою дослідження проб і зразків товарів є ідентифікація товарів (визначення якісного, елементного складу та фізико-хімічних показників) для надання відповідей на питання, які поставлені у запиті митних органів, визначення відповідності чи невідповідності даних графи 31 ВМД для подальшої класифікації товарів згідно з УКТЗЕД в рамках процедур митного контролю та митного оформлення.

1.2. Нормативні посилання

В даних методичних рекомендаціях є посилання на наступні законодавчі та нормативні документи:

1.2.1. Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV (зі змінами і доповненнями).

1.2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками".

1.2.3. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

1.2.4. Наказ Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" (із змінами і доповненнями).

1.2.5. Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів".

1.2.6. Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи. Лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 22.03.2006 N 29/1-10.1/1983-ЕП.

1.2.7. ГОСТ 15895-77 "Качество продукции. Статистические методы управления. Термины и определения".

1.2.8. ГОСТ 26816-86 "Плиты цементно-стружечные. Технические условия".

1.2.9. ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Строительные материалы. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия".

1.2.10. ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

1.2.11. ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

1.2.12. ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".

1.2.13. ГОСТ 12.4.133-83 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования".

1.2.14. ГОСТ 28507-90 "Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические Условия".

1.2.15. ГОСТ 12.4.013-85 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия".

1.2.16. ГОСТ 12.4.028-76 "ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия".

1.2.17. ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции".

1.3. Терміни та визначення

1.3.1. Партія - кількість товару, однорідного за якістю, найменуванням та розмірами, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією вантажно-митною декларацією [1.2.6].

1.3.2. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від загальної кількості товарних одиниць, для перевірки [1.2.6, 1.2.7].

1.3.3. Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [1.2.6, 1.2.7].

1.3.4. Проба - кількість нештучного товару чи частина зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу і ознакам партії [1.2.6, 1.2.7].

1.3.5. Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкту (товару).

1.3.6. Точкова проба - проба, відібрана від партії продукції з одного місця і за один прийом. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні транспортного засобу [1.2.6, 1.2.7].

1.3.7. Об'єднана проба - проба, що складається із сукупності ретельно перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку, об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні середні значення характеристик товару [1.2.6, 1.2.7].

1.3.8. Середня проба - частина об'єднаної проби, що виділена методом усереднення. Вона ділиться на дві рівноцінні проби - аналітичну та контрольну [1.2.6, 1.2.7].

1.3.9. Аналітична проба - частина середньої проби, яка використовується для лабораторного дослідження [1.2.6, 1.2.7].

1.3.10 Контрольна проба - частина середньої проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для проведення (в разі потреби) повторного дослідження (експертизи) [1.2.6, 1.2.7].

1.3.11. Панелі, плитки, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломеровані з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами - будівельні теплоізоляційні, звукоізоляційні, звукопоглинальні панелі, плити, плитки [черепиця], блоки і т. д., виготовлені з рослинних матеріалів (волокон целюлози, деревних волокон, деревної вовни, тріски, стружок або інших деревинних відходів, тирси, соломи, тростини, очерету чи сухої трави), агломеровані або сформовані за допомогою мінеральних зв'язуючих речовин, таких як цемент (включаючи магнезіальний оксихлоридний цемент), гіпс, вапно або силікат натрію. Вони також можуть містити в собі мінеральні добавки (такі як кремнеземисті скам'янілі породи, магнезит, пісок чи азбест) або бути армовані металом. Означені продукти поділяються на цементно-стружкові плити та гіпсові плити.

1.3.12. Цементно-стружкові плити - плити, виготовлені пресуванням часток деревини з цементним зв'язуючим (включаючи магнезіальний оксихлоридний цемент) та добавками [1.2.8].

1.3.13. Гіпсові плити - плити, які виготовлено з гіпсових в'яжучих з мінеральними або органічними заповнювачами (у тому числі рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси) або без них [1.2.9].

1.4. Порядок взяття проб і зразків товарів

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862, наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 та з урахуванням наказу Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 в мінімальній кількості, яка потрібна для проведення досліджень (аналізу, експертизи) [1.2.1 - 1.2.4].

1.5. Загальні правила відбору проб та зразків товарів

1.5.1. Згідно ст. 75 Митного кодексу України, взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи [1.2.1].

Проби та зразки товарів відбираються у мінімальний кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними документами [1.2.2].

1.5.2. Проба (зразок), повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії. Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб, а також вибору методу відбору проб та зразків.

З партії товару точкові проби відбирають з різних місць, створюють з них об'єднану пробу та виділяють середню пробу, яка буде мати середні значення характеристик товару всієї партії та яку використовують при проведенні лабораторних досліджень.

1.5.3. Зразки відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

1.5.4. Після процедури відбору проб та зразків вживають запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки - наприклад, пакування в упаковку (мішки, полімерні пакети тощо), накладення митного забезпечення. У разі крупно габаритних зразків плит, блоків та аналогічних виробів, допускається їх пакування за допомогою накладення митного забезпечення безпосередньо на вироби шляхом протикання об'єктів дротом.

1.5.5. Маркувальні етикетки прикріплюють до проб (зразків) таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкритті проби (зразка) для дослідження і при знятті митного забезпечення.

1.5.6. Взяття проб і зразків здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки та пожежної безпеки, чітко дотримуючись загальних правил розвантажувально-завантажувальних робіт [1.2.10 - 1.2.16].

1.5.7. Акт про відбір проб і зразків складається в трьох примірниках, один з яких додається до відібраних проб і зразків товару, другий - передається власнику товару або декларанту (чи уповноваженій ним особі), третій - залишається у справах митного органу. Форма акта про взяття проб і зразків товарів затверджена наказом Держмитслужби України від 18.04.2005 N 302. Акт до експертного підрозділу надається у вигляді оригіналу, інші документи - у вигляді копій, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу [1.2.2, 1.2.6].

1.6. Направлення проб і зразків на дослідження

1.6.1. При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані, для чого використовують пакувальні матеріали на цю продукцію, що визначена вимогами методичних рекомендацій чи іншими нормативними документами, та визначають спосіб і умови транспортування, які можуть забезпечити ці вимоги, а саме: текстильні або полімерні мішки, пакети, картонні коробки, дріт і т. п., в залежності від виду продукції.

1.6.2. На кожний екземпляр відібраних проб і зразків накладається окреме митне забезпечення.

1.6.3. Упаковка з пробами і зразками товару повинна містити маркувальні етикетки. Одну етикетку вкладають всередину упаковки, іншу прикріплюють на зовнішній поверхні упаковки. Маркування повинно відповідати вимогам додатка 2 наказу Держмитслужби України від 14.01.2009 N 19 [1.2.3].

1.6.4. Проби і зразки направляють в експертні підрозділи митної служби з наступними товарно-супровідними документами:

- акт про відбір проб і зразків товарів;

- акт про проведення митного огляду товарів;

- митна декларація;

- контракт (договір) на поставку товару;

- інвойс (рахунок-фактура, накладна тощо);

- сертифікати контролюючих органів;

- сертифікат якості товару, виданий виробником;

- технічна або технологічна документація із зазначенням відомостей про кількісний та якісний склад, фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення товару (технічні умови, технологія виготовлення, специфікація, каталоги й паспортні дані на вироби фірм-виробників, дозволи, маркувальні етикетки, робочі креслення, листи безпеки, спосіб використання, технічні регламенти тощо) [1.2.3, 1.2.6].

2. Порядок відбору проб і зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами

2.1. Вступ, призначення

Цей порядок застосовується при відборі проб і зразків цементно-стружкових, гіпсових плит та аналогічних виробів від певної партії із залізничних вагонів, вантажівок, контейнерів, пакетів тощо з метою проведення досліджень, необхідних при митному оформленні зазначених товарів.

Правильне відбирання проб - процес, що вимагає підвищеної уваги. Тому надають особливе значення отриманню представницьких проб для проведення досліджень. Недбале і неточне відбирання проб може призвести до неправильного оцінювання, порушення термінів оформлення товарів і фінансових претензій.

Відбирання проб здійснює посадова особа митного органу, яка вповноважена проводити відбір проб і зразків товарів, з дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки під час відбору.

Відбір проб та зразків необхідно проводити в умовах, що не впливають на властивості товару та виключають можливість його псування або зміни зовнішнього вигляду.

2.2. Методика відбирання проб

Відбір проб та зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами проводиться від кожної партії товару.

Проби повинні повністю представляти партії, з яких вони відібрані. Для відбору представницької вибірки необхідно забезпечити однорідність партії (по виду, типу, товщині, ширині та т. п.) й попередити змішування однорідних партій. Збереження однорідності партії необхідно для того, щоб після проведення досліджень висновок був зроблений саме про ту партію одиниць продукції, з якої була проведена контрольна вибірка. Якщо сформувати однорідну партію продукції не вдається, але можна виділити однорідні частини, то для забезпечення відбору представницької вибірки варто використати розшарування партії. У цьому випадку у вибірку відбирають одиниці продукції від кожної однорідної частини пропорційно обсягу цієї частини.

Проби панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами відбирають методом випадкового відбору "наосліп" (метод найбільшої об'єктивності) або у відповідності до попередньо узгодженій послідовності [1.2.17].

Метод "наосліп" застосовується для продукції, представленої на контроль розсипом, а також у тому випадку, коли застосування методу відбору із застосуванням випадкових чисел технічно важко або економічно невигідно. У вибірку повинні бути включені одиниці продукції з різних частин контрольованої партії. Одиниці продукції варто відбирати незалежно від суб'єктивних припущень особи, яка відбирає проби, щодо якості одиниці продукції, що відбирається.

2.2.1. Відбір зразків цементно-стружкових плит

Відбирання одиниць продукції цементно-стружкових плит, для визначення фізико-механічних властивостей та хімічного складу, з яких беруть проби, проводять згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

Об'єм вибірки цементно-стружкових плит

Обсяг партії, шт.

Об'єм вибірки, шт.

До 500

3

Від 500 до 1200

4

1200 та більше

5

У разі необхідності контролю якості поверхні цементно-стружкових плит, відбирається 5 % плит, але не менш ніж 10 одиниць [1.2.8].

З об'єму вибірки утворюють середню пробу, за якою проводиться оцінка однорідності партії товару. Якщо партія товару однорідна, то від середньої проби відбирають контрольну та аналітичну проби у кількості 1 одиниці кожна [1.2.4]. Якщо зразки товару мають фірмові етикетки, ярлики, пакування - вони повинні бути наявні на відібраних зразках.

2.2.2. Відбір зразків гіпсових плит

Для дослідження гіпсових плит проводять відбирання плит у кількості 0.5 % партії, але не менш ніж 10 одиниць [1.2.9].

З об'єму вибірки утворюють середню пробу, з якої беруть контрольну та аналітичну проби у кількості 1 одиниці кожна [1.2.4].

Якщо зразки товару мають фірмові етикетки, ярлики, пакування - вони повинні бути наявні на відібраних зразках

3. Вимоги до забезпечення безпеки праці, охорони навколишнього середовища

3.1. Плити нетоксичні, пожежо- та вибухобезпечні [1.2.9].

3.2. В приміщеннях необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки приміщень у відповідності до ГОСТ 12.1.004 та електробезпеки у відповідності до ГОСТ 12.1.019 [1.2.11, 1.2.12].

3.3. До виконання робіт допускаються особи, які пройшли навчання з правил експлуатації обладнання та пройшли медичний огляд та забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту [1.2.9, 1.2.13 - 1.2.16].

Висновки та пропозиції

Методичні рекомендації були розроблені з урахуванням досвіду експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи. Дані методичні рекомендації допоможуть у роботі підрозділів митних органів, експертних підрозділів Управління та регіональних служб з експертного забезпечення митних органів. Дотримання зібраних у методичних рекомендаціях настанов щодо порядку та методів відбору проб і зразків панелей, плит, плиток, блоків та аналогічних виробів з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок тирси агломерованих з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами дозволить зменшити кількість спірних питань, що виникають у процесі дослідження та ідентифікації подібних товарів.

 

Додаток 3
до листа Управління
19.03.2012 N 19/1-10.2/1572-ЕП

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відбору проб і зразків мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього

ВСТУП

Методичні рекомендації щодо відбору проб і зразків мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього розроблено на основі чинних нормативних документів та адаптовано для використання в роботі підрозділів митного оформлення митниць та експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Методичні рекомендації встановлюють порядок та методи відбору проб і зразків мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього, що переміщуються через митний кордон України, та визначають процедуру і методи відбору проб зазначених товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх подальшої класифікації за УКТЗЕД.

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для проведення досліджень до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

Основною метою дослідження проб і зразків товарів є ідентифікація товарів для їх подальшої класифікації згідно з УКТЗЕД в рамках процедур митного контролю та митного оформлення.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. Митний кодекс України.

2. Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи. Лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 22.03.2006 N 29/1-10.1/1983-ЕП.

3. ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 року N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (зі змінами та доповненнями).

5. ДСТУ 2656-94 "Скловолокно та вироби з нього. Терміни та визначення".

6. ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции".

7. ДСТУ ГОСТ 17139:2004 "Скловолокно. Ровінги. Технічні умови" (ГОСТ 17139-2000, IDT).

8. ГОСТ 8325-93 (ИСО 3598-86) "Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия".

9. ДСТУ ГОСТ 19170-2003 "Скловолокно. Тканина конструкційного призначення. Технічні умови" (ГОСТ 19170-2001, IDT).

10. ГОСТ 6943.0-93 (ИСО 1886-90) "Стекловолокно. Правила приемки".

11. ГОСТ 20566-75 "Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и методы отбора проб".

12. ГОСТ 13587-77 "Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и методы отбора проб".

13. Наказ Державної митної служби від 23.12.2002 N 719 "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" (із змінами й доповненнями).

14. Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 за N 112/16128.

15. Наказ Державної митної служби від 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2005 за N 457/10737.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Товар - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України [1].

Партія - кількість товару однорідного за якістю та найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в одних і тих же умовах, призначеного для імпорту/експорту, оформленого одним документом, що засвідчує якість та однією вантажно-митною декларацією [1, 2].

Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають для перевірки від загальної кількості товарних одиниць [2].

Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають з кожної партії [2].

Відбирання зразків - це визначена процедура, за допомогою якої береться частина речовини, матеріалу або продукції з метою провадження випробування або калібрування репрезентативного зразка сукупності [3].

Проба - кількість нештучного товару чи частина зразка, що відібрана з партії, яка досліджується, тотожна складом і ознаками партії [2].

Зразок - окрема одиниця досліджуваного об'єкту (товару) [2].

Точкова проба - проба, відібрана від партії продукції з одного місця і за один прийом. Вона характеризує якість товару в одному об'єкті чи тарному місці або на певному заданому рівні резервуару чи транспортного засобу [2].

Об'єднана проба - проба, що складається із сукупності точкових проб, ретельно перемішаних, відібраних у відповідному порядку та об'єднаних у вказаному співвідношенні, для якої характерні середні значення характеристик товару [2].

Аналітична (досліджувана) проба - частина об'єднаної проби, яка використовується для лабораторного дослідження [2].

Контрольна проба - частина об'єднаної проби, яка зберігається в лабораторії протягом двох місяців і використовується для проведення в разі потреби повторного дослідження (експертизи) [2].

Згідно з ДСТУ 2656-94 "Скловолокно та вироби з нього. Терміни та визначення" в Україні використовуються такі терміни щодо скловолокна та виробів з нього:

скловолокнистий матеріал - матеріал із текстильного скловолокна;

текстильне скловолокно - протяжне, гнучке та міцне тіло необмеженої або заданої довжини, придатне для виготовлення текстильних скловолокнистих матеріалів;

склотканина - текстильний матеріал, виготовлений на ткацькій машині переплетенням поздовжніх (основних) та поперечних (утокових) склониток;

покривний скловолокнистий матеріал - матеріал, прикріплений до ізоляційного матеріалу у виробі, що закриває його поверхню з одного чи двох боків;

елементарна склонитка; скловолокно - гнучке, протяжне і міцне тіло необмеженої довжини, одержане формуванням з розплаву скломаси через один отвір фільери;

комплексна склонитка - пучок паралельних елементарних склониток, складених разом без скручення;

кручена комплексна склонитка - склонитка, утворена скручуванням двох або більше однокручених ниток за одну операцію кручення;

багатокручена комплексна скло нитка - дві чи більше кручених склониток, з'єднаних разом за декілька операцій кручення;

кордна склонитка - склонитка, виготовлена скручуванням, суканням і повторним скручуванням елементарних чи штапельних скловолокно;

однонапрямні комплексні склонитки - скловолокно у вигляді зрізів з паковок, що не підлягає текстильному переробленню;

склоровінг; склоджгут - пучок паралельних комплексних склониток, з'єднаних суканням;

прямий склоровінг; однопроцесний склоровінг - склоровінг, який одержують безпосереднім намотуванням із скловарного агрегату;

некручений склоровінг (для розмотування з торця) - склоровінг, який під час намотування на паковку підкручується, а під час розмотування - розкручується;

петлистий склоровінг - склоровінг, що обкручений однією або більше елементарними скло нитками;

штапельне скловолокно - продукт поперечного поділу на відрізки заданої довжини склонитки, джгута;

рубана склонитка (Нд штапельне скловолокно) - склонитка подрібнена на відрізки довільної довжини;

скляна вата - пухка маса із коротких відрізків склониток з хаотичним розташуванням волокон;

скловолокниста крихта - подрібнені склонитки розміром не більше як 50 мм, які втратили текстильну властивість;

скломат - скловолокнистий матеріал у формі листа з орієнтованих чи хаотично розміщених ниток, ровінгів і (або) їх відрізків, з'єднаних силами зчеплення або сполучником;

скловуаль - шар елементарних неперервних чи рубаних склониток, з'єднаних сполучником (Примітка. Скловуаль має вищу поверхневу масу і більшу жорсткість, ніж облицювальний мат);

склоплита - виріб, виготовлений пресуванням одного або декількох шарів неперервного або штапельного скловолокна, з'єднаного сполучником;

неткане склополотно - полотно, виготовлене з одного чи декількох видів текстильних скломатеріалів чи поєднань їх з нетекстильними матеріалами з закріпленою структурою елементів;

орієнтоване неткане склополотно - полотно, виготовлене з двох взаємно перпендикулярних систем комплексних склониток і склоровінга, що не переплітаються і скріплені між собою термопластичними нитками;

неткана скло сітка - виріб із скловолокна з вічком, в якому два чи більше шарів паралельних ниток розташовані на збільшеній відстані один від одного і з'єднані хімічним чи механічним способом, виключаючи ткання;

ткана склосітка - склотканина з вічком, в якій основа і уток розташовані на збільшеній відстані одне від одного;

склотканина із неперервних скло ниток - склотканина із неперервних склониток в основі і утоку;

склотканина із штапельного скловолокна - склотканина із штапельного скловолокна в основі і утоку;

склоровінгова тканина - склотканина, вироблена із склоровінгу в процесі ткання;

вузька склострічка - матеріал із текстильного скловолокна завширшки не більше як 100 мм з пругом;

вузька склострічка без пругу - матеріал із текстильного скловолокна завширшки не більше як 100 мм без пругу;

широка склострічка - матеріал з текстильного скловолокна завширшки від 100 до 300 мм з пругом;

широка склострічка без пругу - матеріал із текстильного скловолокна завширшки від 100 до 300 мм без пругу;

неткана склострічка - матеріал із паралельно розташованих неперервних комплексних склониток, що попередньо просочені сполучником;

трикотажне склополотно - матеріал, виготовлений із склониток засобами трикотажного виробництва;

склотрикотажний профіль - виріб, одержаний методом в'язання або витягання трикотажного склополотна на формі;

склотрикотажна стрічка - трикотажне склополотно плоскої форми завширшки не більше як 300 мм;

склотрикотажний шнур - склотрикотажне полотно циліндричної або овальної форми завширшки не більше як 20 мм;

склотрикотажний рукав - скло трикотажне полотно трубчастої форми;

змішаний склотрикотаж - скло трикотаж, вироблений із склониток в поєднанні з нитками іншого сировинного складу;

тканиноподібний склотрикотаж - трикотажне кулірне склополотно, петлі якого утримують основні і утокові скло нитки;

багатошаровий склотрикотаж - трикотажне склополотно, яке складається з декількох шарів, з'єднаних між собою нитками в процесі в'язання;

металізована скло нитка - скло нитка, на поверхню якої нанесено шар металу, здебільшого шляхом вакуумного напилення або протяганням через розплав;

в'язально-прошивне склополотно - неткане склополотно, виготовлене шляхом пров'язування склонитками або волокнами склополотна, ниток, тканин тощо, з утворенням петель зі склониток чи волокон;

ниткопрошивне склополотно - в'язально-прошивне полотно на основі однієї чи двох взаємоперехресних систем скло ниток;

голкопробивне склополотно - неткане полотно, виготовлене голкопроколюванням склополотна чи у сполученні його з тканиною;

кордна склотканина - тканина, міцність якої у напрямку однієї з систем ниток значно перевищує міцність у напрямку іншої системи;

металізована склотканина - склотканина, якій надані електропровідні властивості за рахунок виготовлення її з попередньо металізованих ниток чи нанесення на її поверхню шару металу;

стільникова склотканина - тривимірна тканина, при розтягуванні якої утворюється багато стільникових комірок;

кордна утокова склотканина; утоковий корд - тканина, в якій переважна частина волокон розташована в напрямку утоку;

кордна основна склотканина; основний корд - тканина, в якій переважна частина волокон розташована у напрямку основи;

змішана склотканина - токанина, що має у складі основи та (чи) утоку нитки різного сировинного складу;

спеціальна склотканина - тканина, що має додатково до традиційних специфічні властивості, зумовлені включенням до її складу модифікованих ниток, ниток різного сировинного складу та їх взаємним розташуванням;

багатошарова склотканина - тривимірний матеріал шаруватої структури, утворений з декількох розміщених шарами систем основних склониток за рахунок їх перерозподілу між шарами та просторового переплетення нитками утоку;

рівноміцна склотканина - тканина, міцність якої у напрямку основи та утоку приблизно однакова;

трикотажне основов'язане склополотно - трикотажне полотно, петлі якого утворені з безлічі склониток основи, прокладених поздовжньо напрямку виготовлення полотна;

трикотажне кулірне склополотно - трикотажне полотно, петлі якого утворені з однієї чи безлічі склониток, прокладених поперечно напрямку виготовлення полотна;

склопластик - композитний матеріал, обов'язковими компонентами якого є склонаповнювач та сполучник;

склотекстоліт - шаруватий склопластик, отриманий гарячим пресуванням просякнутих сполучником склотканин;

скловолокніт - склопластик з наповнювачем у вигляді хаотично розміщених скляних штапельних волокон;

препрег - напівфабрикат у вигляді скловолокнистого наповнювача (тканина, стрічка), просякнутого сполучником у напівзатверділому стані, придатний до формування виробів з склопластику;

премікс - напівфабрикат для одержання склопластикових виробів литвом під тиском або пресуванням у закритих формах, що являє собою пастоподібну готову до перероблення суміш з, як правило, термореактивного ініційованого сполучника та штапельного скловолокна (можливо, у поєднанні з мінеральним дисперсним наповнювачем).

Згідно з Митним кодексом України, мінеральну вату одержують плавленням одного чи більше мінералів із наданням отриманому під час застигання розплаву форми волокон, що досягається, зазвичай, центрифугуванням або продуванням повітрям. Мінеральна вата подібна до скловати, буває пластівчаста або ниткоподібна, відрізняються від скловати хімічним складом, а її волокна, зазвичай, коротші і не такі білі.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом можуть братися проби мінеральної вати, скловолокна та виробів з нього для дослідження (аналізу, експертизи). Процедура взяття (надання) проб товарів для митного оформлення проводиться уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.

Проби повинні максимально представляти товар у партії, з якої їх відбирають.

Проби необхідно відбирати таким чином, щоб матеріали, з яких беруться проби і контейнери (пакети, тара), у які поміщають проби, були надійно захищені від випадкових забруднень (дощ, пилюка тощо).

5. ПОРЯДОК ВЗЯТТЯ ПРОБ І ЗРАЗКІВ ТОВАРІВ

Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (із змінами та доповненнями) та наказу Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів".

6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДБОРУ ПРОБ ТА ЗРАЗКІВ ТОВАРІВ

Взяття проб і зразків товарів здійснюється в рамках процедур митного контролю та митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.

Проби і зразки товарів беруться в мінімальній кількості, яка забезпечує можливість проведення їх дослідження. Норми взяття проб і зразків товарів для проведення досліджень експертними підрозділами Управління, затверджені наказом Державної митної служби України від 23.12.2002 N 719, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за N 79/7400, (зі змінами). У випадку, коли тара герметично запакована в ємності, пакунки тощо для роздрібної торгівлі, то найменший пакунок вважають зразком для дослідження.

Проба (зразок) повинна узагальнювати типові властивості товару всієї партії. Це обумовлює, визначення однорідності партії товару, єдиних вимог до підготовки конкретного товару перед відбором проб (перемішування тощо), а також вибору методу відбору проб та зразків. З партії товару точкові проби відбирають з різних місць, створюють з них об'єднану пробу та виділяють середню пробу, яка буде мати середні значення характеристик товару всієї партії та яку використовують при проведенні лабораторних досліджень.

Зразки відбирають так, щоб завдана шкода партії товару була мінімальною.

З метою проведення повторних досліджень, відбір проб і зразків товарів здійснюється у двох примірниках (один - для проведення дослідження, другий - контрольний).

7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Відбір проб здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки та пожежної безпеки, передбачених при роботі з матеріалами з вмістом мінеральних або скляних волокон.

Особливу увагу слід звертати на те, що при роботі із скляними та мінеральними волокнами і виробами з них у повітря виділяється скляний пил або пил мінеральних волокон і леткі компоненти органічних добавок для обезпилення, які подразнююче діють на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкірний покрив працівників, що викликає захворювання слизових оболонок та свербіж шкіри.

Під час виконання робіт із скляними та мінеральними волокнами і виробами з них потрібно слідкувати за чистотою повітря (відсутність різких запахів та значної частини скляного чи мінерального пилу, при їх наявності, необхідно, зачекати до часткового чи повного осідання пилу та здійснити провітрювання контейнера тощо, в якому знаходиться вищезазначений товар, до слабовираженого запаху чи до його повного зникнення). Для захисту органів дихання, шкірних покривів та очей обов'язково використовують засоби індивідуального захисту органів дихання, дерматологічні засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг, захисні окуляри, які передбачені нормативними документами щодо конкретного виду продукції.

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ПРОБ (ЗРАЗКІВ)

Відбирання проб здійснює посадова особа митного органу, яка вповноважена проводити відбір проб і зразків товарів, з дотриманням вимог техніки безпеки та пожежної безпеки під час відбору із обов'язковим застосуванням засобів захисту (респіратори, рукавиці, окуляри, захисний комбінезон, халат).

Відбір проб необхідно проводити в умовах, що не впливають на властивості продукту та виключають можливість зміни складу проби, зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, структури тощо.

У випадку, коли тара герметично запакована в ємності, пакунки тощо для роздрібної торгівлі, то найменший пакунок вважають зразком для дослідження.

Перед початком проведення процедури відбору перевіряють зовнішній вигляд пакувальних одиниць (ящиків, пачок, мішків, кіп тощо), їх однотипність, наявність захисного забезпечення виробника та його цілісність, однотипність маркування на пакувальних одиницях. Далі методом випадкового відбору з усієї партії формують вибірку.

Для відбору однонаправлених, комплексних, однокручених і кручених комплексних ниток, волокон, ровінгу, стрічок відбирають від партії кількість пакувальних одиниць (ящик, мішок, спеціальний контейнер, піддон з продукцією, і т. д.) у відповідності з таблицею 1 [7, 8, 9].

Таблиця 1

Кількість пакувальних одиниць в партії

Кількість пакувальних одиниць у вибірці, не менше

До 3 включно

1

Від 4 до 10 включно

2

Понад 10

3

Із відібраних пакувальних одиниць відбирають:

- кількість одиниць продукції (шпуль, бобін, конусів тощо) ниток, в т. ч. однонаправлених, волокна, ровінгу у відповідності з таблицею 2.

Таблиця 2

Маса одиниці продукції,
кг

Кількість одиниць продукції у вибірці, не менше, при масі партії, кг

До 1000

Понад 1000
До 15000

Понад 1500
До 2000

Понад 2000

До 10 включно

4

6

8

10

Понад 10

3

5

7

8

- кількість одиниць продукції (мотків, рулонів, бобін, штучних виробів) стрічки згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

Кількість одиниць продукції в партії

Кількість одиниць продукції у вибірці, не менше

До 200 включно

2

Від 200 до 1000 включно

4

Понад 1000

6

Для тканин, сіток і нетканих матеріалів від партії відбирають пакувальні одиниці та одиниці продукції (рулони, куски) у відповідності з таблицею 4, при цьому кількість пакувальних одиниць вважається одиницями продукції [9, 10].

Таблиця 4

Кількість одиниць продукції в партії

Менше 3

3 - 15

16 - 25

26 - 50

51 - 90

91 - 150

151 - 280

281 - 400

401 - 500

501 - 1200

1201 - 3200

3201 - 10000

Кількість одиниць продукції у вибірці

все

3

4

5

7

10

15

20

25

35

50

75

При витягуванні одиниць продукції від відібраних пакувальних одиниць відбирають приблизно однакову кількість одиниць продукції від кожної пакувальної одиниці.

Для штучних виробів з нетканих полотен та тканин - від кожної пакувальної одиниці (контейнер, ящик, штучний виріб) відбирають одну одиницю продукції (кусок, рулон, штучний виріб). Якщо партія складається з одиниць продукції, то їх відбирають в кількості вказаній в таблиці 5 для пакувальних одиниць [11, 12].

Таблиця 5

Кількість полотна в партії, м

Кількість штучних виробів партії, шт.

Кількість упаковочних одиниць у вибірці, шт.

До 5000

До 1000

3

Понад 5000

Понад 1000

3 і додатково 1 від кожних наступних 5000 м або 1000 шт.

В інших випадках об'єм вибірки визначають за формулою (n/2)1/2, де n - кількість ящиків, пачок, кіп тощо в партії [6].

Пакувальні одиниці перед відкриванням ззовні старанно очищують від забруднень.

Від відібраних пакувальних одиниць (ящиків, пачок, мішків тощо) відбирають одиниці продукції, для ниток - шпулі, бобіни, конуси тощо, для стрічок, шнурів, ровінгу - мотки, рулони, бобіни, штучні вироби, для тканин, нетканих матеріалів, трикотажних матеріалів - рулони, куски тощо.

Від одиниці продукції відбирають проби:

- для ниток (в т. ч. одно направлених), волокон, ровінгів, при можливості та при невеликій масі одиниці продукції (до 10 кг) - дві одиниці продукції (одна - контрольний зразок та одна - досліджуваний зразок) або відмотують проби на конус чи інші основу. Проби відбирають з будь-якого місця продукції (мотка, бобіни, конуса), попередньо відмотавши 3 - 4 шари. Проби відрізають гострими ножицями, без розривання або роздирання. Матеріал проб не повинен мати візуальних дефектів;

- для стрічок, шнурів - проби відбирають у вигляді відрізка на всю ширину метражного виробу з скло- чи мінерального волокна або у вигляді цілих штучних виробів. Проби відбирають з будь-якого місця продукції (мотка, рулону, бобіни) на відстані не менше 0,5 м від початку або кінця одиниці продукції. Якщо одиниця продукції складається з декількох відрізків проби відбирають біля місця розрізу. Проби відрізають гострими ножицями без розривання чи роздирання. Проби не повинні мати складок, згинів, заломів, дефектів зовнішнього вигляду;

- для тканин та трикотажних склополотен проби відбирають у вигляді відрізків на всю ширину тканини. Проби тканин відбирають від будь-якого місяці рулону тканини, попередньо відмотавши 3 - 4 шари. Проби відрізають гострими ножицями в напрямку ширини тканини без розривання або роздирання. Проби не повинні мати вад зовнішнього вигляду складок, згинів, заломів;

- для штапельного скловолокна (продукту поперечного поділу на відрізки заданої довжини склонитки, джгута) та рубаної склонитки (склонитка, подрібнена на відрізки довільної довжини) відбирають точкові проби в різних місцях пакувальної одиниці (маса точкових проб не менше 100 г, кількість точкових проб не менше 3 від одиниці продукції) на глибині не менше 20 мм та на відстані не менше 100 мм від краю пакувальної одиниці. Точкові проби, відібрані від пакувальних одиниць у вибірці перемішують, розкладають рівним шаром на гладкій поверхні. Об'єднану пробу отримують накладанням шарів волокон кожної пакувальної одиниці один на одного. Маса об'єднаної проби повинна бути не менше 4 кг. Від об'єднаної проби відбирають досліджувану та контрольну проби в кількостях по 1 кг методом квартування;

- для мінеральної або скляної вати (пухкої маси із коротких відрізків склониток з хаотичним розташуванням волокон) при перевезенні її в кіпах з кожної кіпи знімають верхній шар вати, потім на глибині 10 см від краю кіпи відбирають з різних місць не менше трьох точкових проб. Маса точкових проб повинна бути не менша 100 г. З відібраних точкових проб складають об'єднану пробу масою не менше 4 кг. Від об'єднаної проби відбирають досліджувану та контрольну проби в кількостях по 1 кг методом квартування. При перевезенні мінеральної або скляної вати у інших пакуваннях (рулонах) використовують методику відбору для нетканих матеріалів;

- для нетканих матеріалів у вигляді полотна - проби вирізають по всій ширині на відстані не менше 1 м від початку або кінця рулону, строго перпендикулярно повздовжньому згину полотна або кромці. Якщо кусок або рулон складається з декількох відрізків, отриманих в результаті розрізання полотна, проби треба брати біля місця розрізання. Проби відрізають гострими ножицями в напрямку ширини тканини без розривання або роздирання. Проби не повинні мати дефектів зовнішнього вигляду складок, згинів, заломів;

- для штучних виробів зі скло- або мінеральних волокон для проведення аналізу (експертизи) відбирають два вироби (один - досліджуваний зразок, інший - контрольний зразок), при неможливості відбору зразків (великі розміри, велика маса тощо), від цілого штучного виробу або його частини - відрізають проби, довжина проб визначається діючими нормативами [13].

Проби відбирають у двох примірниках, один - досліджувана проба, інший - контрольна проба. Для товарів товарної групи 70 за УКТЗЕД, в залежності від їх виду, встановлюються наступні мінімальні норми відбору: 2 проби по 1 метру погонному; 2 проби по 1 листу, 2 проби по 1 блоку або два зразки - 2 штуки (2 вироби), для волокон, ниток та пряжі - 2 проби по 0,1 кг або дві проби по 500 м [13].

9. ПІДГОТОВКА ПРОБ ТА ЗРАЗКІВ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

На кожний примірник відібраної проби (зразка) товару (контрольний і для проведення досліджень) накладається окреме митне забезпечення та прикріплюється маркувальна етикетка, форма якої наведена [14].

Митне забезпечення накладають на зразок таким чином, щоб унеможливити несанкціонований доступ до нього, його заміну або підробку. Етикетки прикріплюють до зразків таким чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкриванні зразка для дослідження і при зніманні митного забезпечення.

Взяття проб і зразків товарів оформлюється актом про відбір проб і зразків за формою, затвердженою [15].

Акт складається в трьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, що відбирала проби і зразки, а також присутніми при цьому: власником товару або декларантом чи уповноваженою особою, спеціалістом експертного підрозділу Управління (якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків) або залученими до процедури понятими. Один примірник акта додається до взятих проб і зразків, другий передається власнику товару або декларанту чи уповноваженій особі, третій - залишається у справах митного органу [14].

Опломбовані та промарковані проби (зразки) товарів доставляються до експертного підрозділу Управління поштою або посадовою особою митного органу разом з запитом про проведення дослідження, оригіналом акта про відбір проб і зразків товарів та копіями акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за вантажною митною декларацією, митної декларації, зовнішньоекономічного контракту (договору), інвойсу (рахунка-фактури, накладної тощо), сертифікатів вповноважених державних органів (якщо вони надавались), техніко-технологічної документації із зазначенням відомостей про кількісний та якісний склад, фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення товару, завірених особистим митним забезпеченням посадовою особою митного органу [14].

При транспортуванні проб та зразків до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи необхідно забезпечити їх збереження у незмінному стані, для чого використовують тару, визначену методичними рекомендаціями чи іншими нормативними документами на конкретний вид продукції, та визначають спосіб і умови транспортування, які можуть забезпечити ці вимоги.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали